Skip to main content
logo
logo

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग


विभाग प्रमुख
मोबाइल फोन.
ई- मेल

 शरद नानेगांवकर

(कार्यकारी अभियंता)
Extn. 234
mbmc.watersupply@gmail.com

प्रस्तावना:-                                                                                                                                                                                        

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस खालीलप्रमाणे पाण्याचे आरक्षण मंजुर आहे.

अ) स्टेम प्राधिकरण        –           86 द.ल.ली.

ब) एम.आय.डी.सी.        –           125 द.ल.ली.

            एकूण      –       211 द.ल.ली.         

 

उपरोक्त मंजूर कोटयापैकी स्टेम प्राधिकरणाकडून 86 द.ल.ली. व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 110 ते 112 द.ल.ली. असा एकूण 196 ते 198 द.ल.ली. पाणी पुरवठा होत आहे व सद्याच्या लोकसंख्येनुसार 215 द.ल.ली. पाण्याची आवश्यकता आहे.

   महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस सन 2009 मध्ये 30 द.ल.लि., सन 2014 मध्ये 20 द.ल.लि. पाणी अनुक्रमे कापुरबावडी व साकेत येथून उचलण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्यानंतर सन 2015 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अतिरिक्त 75 द.ल.लि. पाणी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस बारवी धरणाची ऊंची वाढविल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त पाणी साठयातून मंजूर करण्यात आले आहे. 

त्यानुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने अतिरिक्त् 75 द.ल.ली. पाणी पुरवठा  योजना तयार करुन त्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत मंजुरी घेऊन योजनेचे काम पुर्ण केलेले आहे.

शहरातील नवीन नळजोडण्या देण्याचे काम सन 2011 पासून बंद केले होते. अतिरिक्त 75 द.ल.ली. योजना सुरु झाल्यानंतर शहरात नवीन नळजोडण्या देण्याचे काम पुन्हा सुरु करण्यात आलेले आहे.  

मिरा भाईंदर शहराकरीता सुर्याधरणातून 218 द.ल.ली. पाणी पुरवठा योजना.: -

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेस सुर्या धरणातून एकूण 218 द.ल.लि. प्रति दिन पाणी आरक्षित आहे. (100 द.ल.लि. जलसंपदा विभाग व 118 द.ल.लि. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण)  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांच्या वाट्यास आलेल्या 403 द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेची सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा (वसई-विरार व मिरा-भाईंदर) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. सदर योजने अंतर्गत मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीपर्यंन्त पाणी उपलब्ध करुन देणार आहे.

सुर्या धरणातून उपलब्ध झालेल्या एकूण पाणीसाठयावर आधारित 403 एम.एल.डी. क्षमतेची प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मिरा भाईंदर व वसई-विरार महानगरपालिकांसाठी मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे हाती घेण्यात आली आहे. सदर योजनेचे कार्यादेश मे. एल ऍ़ण्ड टी यांना दि. 04/08/2017 रोजी देण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत सुर्या धरण ते मिरा भाईंदर शहरापर्यंत एकूण 84.05 कि.मी. लांबीची जलवाहिनी अंथरावी लागणार आहे. तसेच चेणे येथे 45 द.ल.ली. क्षमतेची मुख्य संतुलन टाकी बांधावयाची आहे.

सदरचे पाणी शहरामध्ये समप्रमाणात वितरीत करण्यासाठी आवश्यक असणारी चेणे ते शहरातील विविध ठिकाणपर्यंतची मुख्य वितरण वाहिनी, वितरण व्यवस्था बळकटीकरण तसेच जलकुंभ बांधणे इत्यादी कामासाठी रु.478.48 कोटी किमंतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रशासकीय मान्यतेसाठी व निधी उपलब्धतेसाठी महाराष्ट्र् शासनाच्या सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियांनातर्गत मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेला आहे.

सदर योजना पुर्ण झालेनंतर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा पाणी टंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे.

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका भुयारी गटार योजना:-

मिरा भाईंदर शहर भौगोलिक दृष्टया हे तीन बाजूंनी पाण्याने वेढलेले असून शहराच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र, शहराच्या उत्तरेस वसई खाडी आणि शहराच्या दक्षिणेस जाफरी खाडी आहे. आजमितीस फक्त 15 % शहरासाठी भुयारी गटार योजना कार्यान्वीत असून  शहरातील 85 % सांडपाणी प्रक्रिया न करताच उघडया गटारामध्ये सोडण्यात येत असल्यामुळे मोठया प्रमाणात शहरात डासांचा प्रादुर्भाव असून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी समुद्रात व खाडीत सोडण्यात येत असल्यामुळे मोठया प्रमाणात प्रदुषण होत आहे. त्यामुळे मिरा भाईंदर शहरासाठी  तातडीने भुयारी गटार योजना हाती घेणे आवश्यक झाले होते.

मा.स्थायी समितीने दि.17/02/2009 रोजी ठराव क्र. 116 अन्वये निविदेस मंजुरी दिल्यानंतर याबाबत होणाऱ्या सुधारीत रु. 491.98 कोटी एवढया अपेक्षित खर्चास महासभेने दि. 21/02/2009 रोजी ठराव क्र. 98 अन्वये आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यानसार मे. एसपीएमएल यांना दि. 27/02/2009 रोजी कार्यादेश देण्यात आले. योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे CSMC ने मान्य केलेल्या प्रकल्प किमंतीच्या ( रु. 315.39 कोटी) 35% रक्कम हि केंद्र शासन देणार असून 15 % रक्कम राज्य शासन देणार आहे. उर्वरीत 50 % रक्कम महानगरपालिकेने उभी करावयाची आहे.

अ.क्र.

तपशिल

प्रकल्प मंजुरीनुसार निधीचा तपशिल

प्राप्त निधी

 

एकुण खर्च

1

केंद्र शासन

110.39

99.35

 

 

 

507.84

 

2

राज्य शासन

47.31

42.58

3

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

अ) कर्ज

ब) स्वनिधी

 

200.00

134.26

 

164.28

126.88

4

एकूण

491.96

507.84

 1. मलवाहिन्यांचे जाळे – मिरा भाईंदर शहरातील मल व सांडपाणी 89 किमी लांबीच्या पाईप लाईनद्वारे मल शुध्दीकरण केंद्रात आणण्यात येत आहे. सदर मलवाहिन्याचे जाळे मुख्यत: सिमेंट पाईंपचे असून त्यांचा व्यास 150 मिमी ते 1200 मिमी एवढा आहे. ही पाईप लाईंन 2.5 मिटर ते 8.5 जमिनीखाली टाकण्यात येत आहे. 

  एकूण लांबी

  आतापर्यंत अंथरण्यात आलेली लांबी

  89 कि.मी.

  96 कि.मी. 

मलशुध्दीकरण केंद्र –   सदर योजनेत एकूण 10 मलशुध्दीकरण केंद्र प्रस्तवित आहेत. शुध्दीकरण केंद्रात पाईंप लाईन द्वारा जमा केलेले मल व सांडपाणी शुध्द करण्यात येईल यासाठी MBBR Technology वापरण्यात आली आहे. सदर प्रणाली वापरल्याने BOD-10 mg /Ltr चे आत राहातो त्यामुळे मलशुध्दीकरण केंद्रात दुर्गंधी फारच कमी आहे.

एकूण मलनि:सारण केंद्रे

आतापर्यंतची प्रगती

टक्केवारी

10

8 – कार्यान्वीत

98 %

1 – आर.सी.सी. वर्क 100% पूर्ण, इलेक्ट्रोमॅकॅनिकल कामे

    प्रगतीपथावर  

1 – आर.सी.सी. वर्क 100% पूर्ण,

 1. आऊटफॉल –   ममलनि:सारण केंद्रामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरचे पाणी जवळपासच्या खाडीमध्ये सोडण्यासाठी एकूण 4.5 कि.मी. लांबीची पाईपलाईन टाकली आहे. 
 2. इतर कामे –   या कामातंर्गत शिफटींग ऑफ युटीलिटी सर्व्हीसेस, सर्वक्षण भिंत इत्यादी कामांचा अंर्तभाव असून आतापर्यंत 98 टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत. 

भौतिक प्रगती :–

अ.क्र.

उपांगे

अंदाजपत्रकीय किंमत (रुपये लाखात)

उद्दीष्ट साध्य

1

मलवाहिनी

24045.00

99.00 %

2

मलनि:स्सारण केंद्र

13978.00

98.00 %

3

मलनि:स्सारण पंप गृह

8510.00

96.00 %

4

आऊट फॉल लाईन

1417.00

98.00 %

5

इतर

1245.00

98.00 %

सरासरी भौतिक प्रगती :–

98.00 टक्के

एकूण 10 मलनि:सारण केंद्रापैकी 8 मलनि:सारण केंद्रे कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित मलनि:सारण केंद्रे लवकरच पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

आर्थिक प्रगती :–

 • योजनेवर 507.84 कोटी एवढा खर्च झाला आहे.

भुयारी गटार योजनेच्या 10 पैकी 8 मलनि:सारण केंद्रे कार्यान्वीत झालेली आहेत. योजनेची एकूण प्रगती 98 टक्के झाली असून उर्वरित कामे पूर्णत:च्या मार्गावर आहेत. उर्वरीत 2 मलनि:सारण केंद्राची स्थापत्य कामे पूर्ण झाले असून विद्युत व यांत्रिकी कामे प्रगतीपथावर असून चालू वर्षात  पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

नागरीकांची सनद : -

अ.क्र.

सेवेचा तपशील

सेवा पुरवणारे अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा

सेवा पुरविण्याची विहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा

1.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात पाणी पुरवठा तक्रारी करिता प्रत्यक्ष संपर्क साधणे.

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

कार्यालयीन वेळेत

कार्यकारी अभियंता

2.

मुख्य पाण्याच्या नलीकेमधील गळती बंद करणे.

कनिष्ठ अभियंता

3 दिवस

कार्यकारी अभियंता

3.

पाणी दुषित असल्याबाबतच्या तक्रारी

कनिष्ठ अभियंता

7 दिवसांचे आत

कार्यकारी अभियंता

4.

पाणी पुरवठा विस्कळीत व कमी दाबाने होणेबाबतच्या तक्रारी

कनिष्ठ अभियंता

7 दिवस

कार्यकारी अभियंता

5.

पाणी बीलाबाबतच्या तक्रारी

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

7 दिवसांचे आत

कार्यकारी अभियंता

6.

पाणी बीलाबाबतच्या तक्रारी

(पोस्टाने आलेल्या तक्रारी)

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

7 दिवसांचे आत

कार्यकारी अभियंता

7.

मिटर तपासणी करुन पाणी वापरलेची नोंद कार्यालयाने घेणे.

लिपिक

4 महिन्यांतून एकदा

कार्यकारी अभियंता

8.

पाणी बील देणे

लिपिक

4 महिन्यांतून एकदा

कार्यकारी अभियंता

9.

पाणी बील देणे घरगुती वापर

लिपिक

4 महिन्यांतून एकदा

कार्यकारी अभियंता

10.

बिलाची नक्कल मिळणेबाबत अर्ज

लिपिक

विनंती अर्ज केल्यापासून 3 दिवसांत फी भरुन

कार्यकारी अभियंता

11.

अर्जदारांच्या विनंतीवरुन नळ कनेक्शन बंद करणे.

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

अर्ज करुन थकबाकी भरल्यानंतर 7 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

12.

नळ कनेक्शन बंद केल्याबाबतचा आदेश देणे.

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

मंजूर आदेशानंतर 3 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

13.

थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे.

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

नळ कनेक्शन बंद करणेबाबत आदेश दिल्यापासून 7 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

14.

थकबाकीमुळे खंडीत केलेला पाणी पुरवठा पुर्ववत सुरु करणे बाबत

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

थकबाकी भरल्यानंतर 3 दिवसांचे आत

कार्यकारी अभियंता

15.

पाणी पुरवठा नळजोडणी अर्ज स्विकारणे व पोच देणे

लिपिक

कार्यालयीन वेळेत

कार्यकारी अभियंता

16.

अर्जदाराला अर्जामधील त्रुटी कळविणे.

लिपिक

सात दिवस

कार्यकारी अभियंता

17.

अर्ज सर्व कागदपत्रांसह दिल्यानंतर कनेक्शन मंजूर करणे.

लिपिक / कनिष्ठ अभियंता

सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर व छाननीनंतर 10 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

18.

नळ कनेक्शन जोडणी, रस्ता खोदाई परवानगी

कनिष्ठ अभियंता

महानगरपालिकेत फी भरल्यानंतर 15 दिवसांतचे आत

कार्यकारी अभियंता

19.

पाणी पुरवठा नलिका फूटणे / तुंबणे

कनिष्ठ अभियंता

48 तासाच्या आत

कार्यकारी अभियंता

20.

जलनलिका दुरुस्त करणे.

कनिष्ठ अभियंता

तक्रार दिल्यापासून 3 दिवसात

कार्यकारी अभियंता

21.

कुपनलिका दुरुस्ती

कनिष्ठ अभियंता

तक्रार दिल्यापासून 15 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

22.

सार्वजनिक विहिरी साफ करणे व दुरुस्त करणे.

कनिष्ठ अभियंता

प्रस्तावास मंजूरी नंतर 15 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

23.

नविन जलवाहिन्या टाकणे

कनिष्ठ अभियंता

प्रस्तावास मंजूरी नंतर दिलेल्या कालावधीत

कार्यकारी अभियंता

24.

पाण्याचे नमुने घेणे

मेस्त्री

प्रतिदिनी

कार्यकारी अभियंता

25.

जलजोडणी स्थानांतरीत करणे.

कनिष्ठ अभियंता

अर्ज करुन थकबाकी भरलेनंतर 3 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

26.

जलजोडणी दुरुस्ती करणे.

कनिष्ठ अभियंता

अर्ज करुन थकबाकी भरलेनंतर 3 दिवसांत

कार्यकारी अभियंता

27.

पाणी देयकाचे नावात बदल करणे

लिपिक

30 दिवसाचे आत

कार्यकारी अभियंता

28.

मनपाचा नियमित पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास त्या कालापधीकरीता टँकर मिळणे.

कनिष्ठ अभियंता

48 तासाच्या आत

कार्यकारी अभियंता

29.

कार्यक्रमांसाठी पाण्याचा टँकर मिळणे.

कनिष्ठ अभियंता

4 दिवस अगोदर

कार्यकारी अभियंता

जॉब चार्ट : -

मिरा भाईदर महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी यादी

.क्र.

 

हुद्दा

 

श्रेणी

 

कामकाजाचे स्वरूप

 

1

 

2
 

3

 

4
 
1.कार्यकारी अभियंताप्रथमपाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामकाजावर विभाग प्रमुख म्हणून नियंत्रण ठेवणे, नियमीत बैठका घेऊन कामाबाबत आढावा घेणे. आवश्यकतेनुसार दरपत्रके/ निविदा मागवून विकास कामे करणे. विविध समित्यांच्या बैठकांना/स्टेम प्राधिकरण/मजीप्रा/शासकीय बैठकांना उपस्थित राहणे.
2.कार्यकारी अभियंताप्रथमभुयारी गटार व मल:निसारण या संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे.
3.प्र. उप अभियंता प्रथमप्रभाग समिती क्र.1, 5 व 6 या संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे. तसेच नविन नळजोडणी संबंधी सर्व कामकाज.
4.प्र. उप अभियंता प्रथमप्रभाग समिती क्र. 2, 3 व 4 या संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे. तसेच नविन नळजोडणी संबंधी सर्व कामकाज.
5.शाखा अभियंताव्दितीय

पथक क्र. 04 व 06 प्रभाग अंतर्गत येणाऱ्या जलकुंभामधील झोननिहाय पाणी पूरवठयावर नियंत्रण ठेवणे. प्रभागामध्ये उद्भवणाऱ्या जलजोडणी दुरुस्ती, दुषित पाणी पुरवठयाचा, गळती प्रश्न इ. समस्यांचे निरसन करणे. विकास कामाअंतर्गत प्रथम: हा ज्या भागात अपूरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्या भागातील पाहणी करुन वरीष्ठांच्या निर्देशानुसार जलजोडणी, जलवाहिनीचा योग्य तो व्यास निश्चित करुन पाणी पुरवठा पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक विविध नमुन्यांत तयार करणे. त्या संबंधीत प्राधिकरणाची मान्यता घेणे. निविदा प्रक्रिया करणे व कामाचा कार्यादेश देणे. तद्नंतर ठेकेदारास कामाची जागा दाखवून कामावर देखरेख ठेऊन काम पूर्ण करुन घेणे. मोजमाप नोंदवहीमध्ये केलेल्या कामाच्या नोंदी ठेवणे. प्रभागामधील वितरीत होणाऱ्या पाण्याचे तिमाहि देण्यात येणाऱ्या देयकावर नियंत्रण ठेवणे.

नविन जलजोडणी मंजूरी करीता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन मंजूर शिफारस करणे. जलजोडणी दुरुस्ती अथवा स्थानांतरास प्रस्ताव शिफारस करणे. पाऊस पाणी संकलन योजनेबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन मानांकानूसार जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही यांची तपासणी करुन ना हरकत दाखला देणेस शिफारस करणे. मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे व मलनि:सारण ना हरकत दाखला संबंधि सर्व कामकाज.

6.कनिष्ठ अभियंतातृतीय

पथक क्र. 02 व 03 प्रभाग अंतर्गत येणाऱ्या जलकुंभामधील झोननिहाय पाणी पूरवठयावर नियंत्रण ठेवणे. प्रभागामध्ये उद्भवणाऱ्या जलजोडणी दुरुस्ती, दुषित पाणी पुरवठयाचा, गळती प्रश्न इ. समस्यांचे निरसन करणे. विकास कामाअंतर्गत प्रथम:हा ज्या भागात अपूरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्या भागातील पाहणी करुन वरीष्ठांच्या निर्देशानुसार जलजोडणी, जलवाहिनीचा योग्य तो व्यास निश्चित करुन पाणी पुरवठा पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक विविध नमुन्यांत तयार करणे. त्या संबंधीत प्राधिकरणाची मान्यता घेणे. निविदा प्रक्रिया करणे व कामाचा कार्यादेश देणे. तद्नंतर ठेकेदारास कामाची जागा दाखवून कामावर देखरेख ठेऊन काम पूर्ण करुन घेणे. मोजमाप नोंदवहीमध्ये केलेल्या कामाच्या नोंदी ठेवणे.

प्रभागामधील वितरीत होणाऱ्या पाण्याचे तिमाहि देण्यात येणा­या देयकावर नियंत्रण ठेवणे.

नविन जलजोडणी मंजूरी करीता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन मंजूर शिफारस करणे. जलजोडणी दुरुस्ती अथवा स्थानांतरास प्रस्ताव शिफारस करणे. पाऊस पाणी संकलन योजनेबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन मानांकानूसार जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही यांची तपासणी करुन ना हरकत दाखला देणेस शिफारस करणे. मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे व मलनि:सारण ना हरकत दाखला संबंधि सर्व कामकाज

7.कनिष्ठ अभियंतातृतीय

पथक क्र.01 व 05 प्रभाग अंतर्गत येणाऱ्या जलकुंभामधील झोननिहाय पाणी पूरवठयावर नियंत्रण ठेवणे. प्रभागामध्ये उद्भवणाऱ्या जलजोडणी दुरुस्ती, दुषित पाणी पुरवठयाचा, गळती प्रश्न इ. समस्यांचे निरसन करणे. विकास कामाअंतर्गत प्रथम:हा ज्या भागात अपूरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्या भागातील पाहणी करुन वरीष्ठांच्या निर्देशानुसार जलजोडणी, जलवाहिनीचा योग्य तो व्यास निश्चित करुन पाणी पुरवठा पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक विविध नमुन्यांत तयार करणे. त्या संबंधीत प्राधिकरणाची मान्यता घेणे. निविदा प्रक्रिया करणे व कामाचा कार्यादेश देणे. तद्नंतर ठेकेदारास कामाची जागा दाखवून कामावर देखरेख ठेऊन काम पूर्ण करुन घेणे. मोजमाप नोंदवहीमध्ये केलेल्या कामाच्या नोंदी ठेवणे.

प्रभागामधील वितरीत होणा­या पाण्याचे तिमाहि देण्यात येणाऱ्या देयकावर नियंत्रण ठेवणे.

नविन जलजोडणी मंजूरी करीता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन मंजूर शिफारस करणे. जलजोडणी दुरुस्ती अथवा स्थानांतरास प्रस्ताव शिफारस करणे. पाऊस पाणी संकलन योजनेबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन मानांकानूसार जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही यांची तपासणी करुन ना हरकत दाखला देणेस शिफारस करणे.

मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे व मलनि:सारण ना हरकत दाखला संबंधि सर्व कामकाज

8.कार्यालयिन अधिक्षकव्दितीय

मिरारोड (पूर्व) पथक क्र.04 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, मिरारोड (पूर्व) विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे, इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे.

तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ.

मिरा रोड विभागाशी निगडीत सर्व कामे. सर्व विभागाची पाणीपट्टी चलने एकत्रीत करुन लेखाविभागात जमा करणे व ऑनलाईन वसुली बाबतची कामे.

मुख्य कार्यालयातील धनादेश, परतावा रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे, संगणक आज्ञावलीत फ्लॅग लावणे व धनादेशाच्या नोंदी घेऊन विभागीय कार्यालयास पुढील कार्यवाहीसाठी देण, धनादेश रजिस्टर अदयावत ठेवणे, धनादेश री-कनसिलेशन करणे व अभिलेखाचे जतन करणे.

9.लिपिकतृतीय

भार्इंदर (पूर्व) पथक क्र.03 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, भार्इंदर (पूर्व) विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे,  इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे.

नविन नळजोडणी संबिधी सर्व कामकाज तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ.

रिलायन्स, MTNL, MSEDCL, MIDC, स्टेंम यांची देयकाबाबतची इ. सर्व कामे.

10.प्र. लिपिकतृतीय

भार्इंदर (प.) पथक क्र.02 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, भार्इंदर (प.) विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. तपासणे, दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे.जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे.

धनादेश रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. धनादेश री-कनसिलेशन करणे व अभिलेखाचे जतन करणे.

प्रशासन अहवाल व कलम 4 (ख) अन्वये वार्षिक माहिती मुदतीत तयार करणे.

11.लिपिकतृतीय

राई, मुर्धा, उत्तन पथक क्र.01 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, राई, मुर्धा, उत्तन विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे,  इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे.

नविन नळजोडणी संबिधी सर्व कामकाज, तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ.

12.लिपिकतृतीय

कनकिया, घोडबंदर, काशी व मिरागांव पथक क्र.04 व 05 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, कनकिया, घोडबंदर, काशी व मिरागांव विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे,  इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे.

नविन नळजोडणी संबिधी सर्व कामकाज, तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ.

कनकिया, घोडबंदर, काशी व मिरागांव विभागाशी निगडीत सर्व पत्रव्यवहार, निविदा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कामकाज, CM Portal व PM Portal संबंधि तक्रारींचे निवारण करणे, AG Audit, Local Audit संबिधी सर्व कामकाज ‍कामे करणे.

13.लिपिकतृतीयमिरागांव विभाग व काशीगावं पाणीपट्टी वसुली करणे.  (कॅश काऊंटर)
14.लिपिकतृतीयकनकिया, घोडबंदर व चेणे विभाग पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर)
15.लिपिकतृतीयभार्इंदर (पुर्व) विभाग पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर)
16.लिपिकतृतीयराई-मुर्धा विभाग पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर)
17.बालवाडी शिक्षिकातृतीयमुख्य कार्यालयातील पाणी पुरवठा विभागाच्या आवक-जावक कामकाज पाहणे.
18.मेस्त्रीतृतीयपथक क्रं.1 राई मुर्धा डोंगरी येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ
19.मेस्त्रीतृतीयपथक क्रं. 4 एम आय डी सी मिरारोड येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ
20.मेस्त्रीतृतीयपथक क्रं. 5 कनकिया, घोडबंदर , काशी व चेना मिरारोड येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ
21.मेस्त्रीतृतीयसुदाम, कमला पार्क, गीतानगर, सुभाढचंद्र बोस मैदान, जलकुंभ परिसर व सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसंबंधीत सर्व कामकाज.
22.मेस्त्रीतृतीयगोडदेव व इंद्रलोक जलकुंभ परिसर
23.मेस्त्रीतृतीयनवघर जलकुंभ परिसर
24.मेस्त्रीतृतीयकनकिया रस्त्याची डावी बाजू पर्यंत
25.मेस्त्रीतृतीयअस्मिता जूनी व नवीन जलकुंभ परिसर
26.मेस्त्रीतृतीयशांतीनगर सेक्टर-02,07 व 11 जलकुंभ व सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसंबंधीत सर्व कामकाज
27.मेस्त्रीतृतीयकाशी, वर्सोवा, घोडबंदर व चेणा जलकुंभ
28.शिपाईचतुर्थपाणी नमुने गोळा करून तपासणीकरीता कोकणभवन येथे पोच करणे.
29.शिपाईचतुर्थमुख्य कार्यालय कॅश काऊंटर.
30.शिपाईचतुर्थपातलीपाडा येथे मिटर रिडींग घेणे
31.शिपाईचतुर्थभाईंदर (पुर्व) विभागात पाणीपट्टी स्विकारणेकामी मदत करणे
32.शिपाई

चतुर्थ

 

व्हॉलमेनचे काम कनाकिया
33.शिपाईचतुर्थमुख्य कार्यालय येथे शिपाईचे काम.
34.पंपचालकतृतीयफाटक टाकी येथे पंपचालकाचे काम.
35.पंप मदतनीसचतुर्थपंपचालकास मदत करणे. भाईंदर (प.)
36.पंप मदतनीसचतुर्थ

व्हॉल्वमनचे काम मिरारोड येथे

मनपा मुख्य कार्यालय पंपचालकाचे काम

37.प्लंबर(मेस्त्री)तृतीयभाईंदर (पुर्व) नवीन जलजोडणी व जलजोडणी दुरुस्ती संबंधीची सर्व कामे करणे.
38.

प्लंबर

 

तृतीय

 

भाईंदर (पुर्व) नवीन जलजोडणी व जलजोडणी दुरुस्ती संबंधीची सर्व कामे करणे.
39.

फीटर(मेस्त्री)

फीटर(मेस्त्री)

फीटर

तृतीय

तृतीय

पथक क्रं.3 भार्इंदर पुर्व येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ

पथक क्रं.2 भार्इंदर पश्चिम येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ

काशी येथे मुख्य जलवाहिनी व वितरण जलवाहिनी दुरुस्ती करणे.

40.चतुर्थ

व्हॉल्वमनचे काम कनाकिया येथे.

डोंगरी येथ मिटर रिडरचे काम.

41.मुकादमचतुर्थ

भाईंदर (पुर्व) स्टोअर विभागातील कामकाज.

भाईंदर पश्चिम येथे टाकी वरील मजूर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.

कनाकिया काशी टाकीवरील  मजूर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.

42.मजूरचतुर्थ

भाईंदर (पूर्व) गळती काढणेसारख्या कामावेळी प्रत्यक्ष जागेवर खोदाई काम, सामानाची ने-आण सारखी कामे करणे.

कनकिया येथील गळती काढणेसारख्या कामावेळी प्रत्यक्ष जागेवर खोदाई काम, सामानाची ने -आण सारखी कामे करणे

43.मजूरचतुर्थउत्तन येथे व्हॉल्वमनचे काम
44.मजूरचतुर्थनवघर येथे व्हॉल्वमनचे काम
45.मजूरचतुर्थगोडदेव जलकुंभावर व्हॉल्वमन कर्मचारीस मदत करणे.
46.मजूरचतुर्थकाशी गांव येथे मुकादमाचे काम
47.मजूरचतुर्थउत्तन येथे मिटर रीडरचे काम
48.मजूरचतुर्थराई मुर्धे येथे मिटर रीडींगचे काम
49.मजूरचतुर्थ

भाईंदर (पुर्व) येथे मिटर रिडरचे कामकाज

कनकिया येथे मजुर. (सतत गैरहजर)

50.मजूरचतुर्थमिरा गांव येथे मिटर रिडरचे कामकाज

प्रशासन अहवाल

अधिकारी/कर्मचारी पदनिहाय संख्या :-

क्र

पदाचे नाव

संख्या

1.

कार्यकारी अभियंता

2

2.

उप अभियंता

2

3.

कनिष्ठ अभियंता

3

4.

मुख्य लिपिक

5.

कार्यालयिन अधिक्षक

1

6.

लिपिक

8

7.

मेस्त्री

3

8.

पंप चालक

1

9.

बालवाडी शिक्षिका

1

10.

शिपाई

7

11.

पंप मदतनीस

2

12.

प्लंबर

2

13.

फिटर

3

14.

व्हॉल्व्हमन

2

15.

मुकादम

3

16.

रखवालदार

17.

मजूर    

12

18.

सफाई कामगार (7+22+28+28+42+24+12)

163

 

एकुण

215

सन 2020-21 मधील उल्लेखनीय कामगिरी : -

मिरा-भाईदर शहराची लोकसंख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 8.14 लक्ष इतकी असून सध्याची लोकसंख्या अंदाजे 11.20 लक्ष असून सदयस्थितीत शहरास 180 ते 190 द.ल.लि. प्रति दिन पाणी पुरवठा होत आहे. मिरा-भाईंदर शहरास स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ऍन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा.लि. कडून दररोज 86.00 द.ल.लि. व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सरासरी 125 द.ल.लि. असा एकूण सरासरी 211 द.ल.लि. पाणी पुरवठा मंजुर आहे. प्रत्यक्ष 190 द.ल.ली.प्रतिदिन केला जातो.

 मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची लोकसंख्या व त्यानुसार लागणारा पाणी पुरवठा खालीलप्रमाणे आहे.

.क्र.

वर्ष

 

लोकसंख्या (लाखात)

 

प्रति दिन आवश्यक पाणी पुरवठा (..लि.)

 

प्रत्यक्ष होणारा पाणी पुरवठा

 

1

 

2011

 

8.14

 

147.50

 

116.00

 

2

 

2015

10.00

172.50

136

3

 

2017

 

11.20

 

193

 

186

 

4

 

2021 (अंदाजित)

 

13.04

 

225

 

 

5

 

2031 (अंदाजित)

 

19.56

 

337.50

 

 

6

 

2041 (अंदाजित)

 

24.45

 

422.00

 

 

7

2046 (अंदाजित)

 

25.43

 

439.00

 

 

उपरोक्त तक्त्यानुसार मिरा भाईंदर शहराची सद्याची पाण्याची मागणी व होणारा पाणी पुरवठा यातील तफावत तसेच सन 2021 पर्यंतची पाण्याची मागणी पूर्ण होण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत 218 द.ल.ली. पाणी मंजुर आहे.

वरील मंजूर पाणी MMRDA मार्फत मिरा भाईंदर शहरापर्यंत आणून देणार आहे. तदनंतर मिरा भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत शहरातील वितरण व्यवस्था व पाण्याचे उंच जलकुंभ बांधण्याचे काम सुरु करण्यात येईल. सदर पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वीत झाल्यानंतर मिरा भाईंदर शहराची पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे.

पाणीपट्टी वसुली :- 

पाणी पुरवठा विभागाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 89.18% पाणीपट्टी वसुली केलेली

वर्ष

मागणी

वसुली

टक्केवारी

2021-22

84.70 कोटी

79.66 कोटी

94.04%

नविन नळ जोडणी मंजूरी ; -

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्यामुळे दि.04/10/2011 पासून नविन नळजोडण्या देणे बंद करण्यात आलेल्या होत्या. सद्स्थितीत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियाना अंतर्गत अतिरिक्त 75 द.ल.लि. पाणी पुरवठा योजनेची कामे पूर्ण झालेली असून त्या अनुषंगाने दि.30/04/2017 पासून नविन नळ जोडणी मंजूरी देणे ऑनलाईन पध्दतीने सुरु करण्यात आलेली आहे. दि.01/05/2017 ते दि.15/06/2022 पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने नवीन 9,946 नवीन नळ जोडण्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेतएकूण पाणी पुरवठा विभागामार्फत 43,839 नळजोडण्या मंजूर आहेत.

 

कार्यादेश रजिस्टर सन 2021-22 : -

अ.क्र.

कामाचे नाव

अंदाजित रक्कम

 

ठेकेदाराचे नाव

कार्यादेश क्र दिनांक

1.    

कॉक्रिट रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या जलवाहिन्या स्थलांतरित करणे.

रु.4,00,00,000/-

मे. एस.बी.खकाल

 

मनपा/पापु/कार्या/01/2021-22 दि.07/04/2021

2.    

भाईंदर (प.) येथील उत्तन रोडवरील डोंगरी आईस फॅक्टरी ते तलाव (बोर्जिस यांचे घर पर्यत) बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.49,99,700/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/02/2021-22 दि.07/04/2021

3.    

मिरा (एम.आय.डी.सी) येथील पंपिंग स्टेशनची वार्षिक देखभाल/दुरुस्ती करणे.

रु.28,96,100/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रा प्रा.लि.

मनपा/पापु/कार्या/03/2021-22 दि.12/04/2021

4.    

ठाणे येथील साकेत व कापुरबावडी व भाईंदर (पूर्व) येथील फाटक पंपिंग स्टेशनची वार्षिक देखभाल/दुरुस्ती करणे.

रु.1,67,88,800/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रा प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/04/2021-22 दि.12/04/2021

5.    

भाईंदर (प) उत्तन येथील उत्तन नाका ते रमा हॉटेल पाली पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.96,87,000/-

मे. शिखर कंस्ट्रक्शन

 

मनपा/पापु/कार्या/05/2021-22 दि.19/04/2021

6.    

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक वापराच्या विहीरींची साफसफाई व दुरुस्ती करणे.

रु.24,74,400/-

मे. ओमकार इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/06/2021-22 दि.23/04/2021

7.    

भाईंदर (पूर्व), तलाव रोड येथील शालीभद्र बिल्डिंग नं.01 ते राजश्री डी इमारती पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.3,81,200/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/07/2021-22 दि.23/04/2021

8.    

भाईंदर (पुर्व), नवघर रोड येथील शिर्डिनगर मुख्य रस्ता ते शिर्डीनगर ‍बिल्डिंग “सी” पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.3,46,800/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/08/2021-22 दि.23/04/2021

9.    

मिरारोड (पुर्व), क्विन्स पार्क रोड येथील क्विन्स वृदांवन ते क्विन्स कोर्ट पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.6,32,000/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/09/2021-22 दि.23/04/2021

10.   

पाणी पुरवठा विभागातील कॅश काऊंटरवर चलनी नोटा मोजणे तसेच खोटी नोट शोधणे कामी मशीन पुरवठा करणे.

रू.46,500/-

मे. श्री इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/10/2021-22 दि.04/05/2021

11.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाली येथील पंप गृहात नवीन स्टँड बाय पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी देणे व कार्यान्वित करणे.

 

 

रु.24,00,000/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/11/2021-22 दि.10/05/2021

12.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या जनता नगर येथील पंप गृहात नवीन स्टँड बाय पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी देणे व कार्यान्वित करणे. 

रु.15,00,000/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/12/2021-22 दि.10/05/2021

13.   

पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्ती व वितरण व्यवस्था सुरळीत ठेवणेसाठी जेसीबी मशिन पुरवठा करणे.

रु.15,76,575/-

श्री. मुजाहीद रियाझ हाजी

 

मनपा/पापु/कार्या/13/2021-22 दि.24/05/2021

14.   

पाणी पुरवठा विभागाकरीता ए/4 व एफ.सी.साईजचे पेपर रिम पुरवठा करणे.

रू.1,99,800/-

मे. राज इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/14/2021-22 दि.24/05/2021

15.   

मिरारोड (पुर्व), दिपक हॉस्पीटल रोडवरील सेव्हन इलेव्हन हॉस्पीटल ते ज्युपीटर बिल्डिंग पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.15,23,600/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/15/2021-22 दि.01/06/2021

16.   

मिरारोड (पुर्व), हटकेश उद्योग नगर जवळील गौरव व्हॅली येथील जे.पी.इन्फ्रा ते जे.के.डेव्हलपर्स पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.16,11,300/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/16/2021-22 दि.01/06/2021

17.   

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदरपाडा सिग्नलच्या पुढील कल्व्हर्ट नं. 2 चे बांधकामात  बाधीत होत असलेली मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची 1350 मि.मी. व्यासाची स्थलांतरीत करणे.

रु.21,80,996/-

मे. एस.बी.खकाल

 

मनपा/पापु/कार्या/17/2021-22 दि.02/06/2021

18.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सेक्टर नं 03 मिरारोड येथील ड्रेनेज पंपगृहात नवीन स्टँड बाय पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी देणे व कार्यान्वित करणे, तसेच केद्रीकृत रिमोट मॉनिटरींग आणि VDF आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लावणे.

रु.62,00,000/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/18/2021-22 दि.09/06/2021

19.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सेक्टर नं 08 मिरारोड, येथील ड्रेनेज पंपगृहात नवीन स्टँड बाय पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी देणे व कार्यान्वित करणे, तसेच केद्रीकृत रिमोट मॉनिटरींग आणि VDF आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लावणे.

रु.54,00,000/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/19/2021-22 दि.09/06/2021

20.  

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या जेसल पार्क येथील ड्रेनेज पंपगृहात नवीन स्टँड बाय पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी देणे व कार्यान्वित करणे, तसेच केद्रीकृत रिमोट मॉनिटरींग आणि VDF आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लावणे.

रु.36,00,000/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/20/2021-22 दि.09/06/2021

21.   

सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज 2021 अंतर्गत सफाई मित्रांसाठी केंद्र शासनाने सुचविलेल्या युनिफॉर्म आणि सेफ्टी किट खरेदी करणे.

रू.2,00,000/-

मे. काम फाउंडेशन

 

मनपा/पापु/कार्या/21/2021-22 दि.23/06/2021

22.   

भाईदर (पुर्व) निर्मल पार्क येथील निर्मल पार्क बिल्डिंग क्र.4 ते निर्मल पार्क बिल्डिंग क्र.6 पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.1,53,100/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/22/2021-22 दि.29/06/2021

23.   

भाईदर (पुर्व) नवघर येथील इंदिरा नगर नाला ते निरंकारी भवन पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.1,46,800/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/23/2021-22 दि.29/06/2021

24.   

मिरारोड (पुर्व) येथील कमलाकर पाटील हॉल शेजारील गल्ली मधील अन्नपुर्णा ज्वेल्स इमारत येथील बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे

रू.1,92,600/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/24/2021-22 दि.29/06/2021

25.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या उत्तन येथील धावगी डोंगर येथे पंप गृहाची उभारणी करणे तसेच नवीन पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी देणे व कार्यान्वित करणे.

रु.24,57,000/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/25/2021-22 दि.07/07/2021

26.   

मिरारोड (पुर्व) पुजा नगर येथील निहाल कॉर्नर ते सिता स्मृती पर्यंत 400 मि.मी. व्यासाची डी.आय. जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.24,97,900/-

श्री. मुजाहीद रियाझ हाजी

 

मनपा/पापु/कार्या/26/2021-22 दि.07/07/2021

27.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका भुयारी गटार योजनेअंतर्गत शिल्लक असलेले रहदारीच्या ठिकाणचे गॅपवर्कचे काम मॅक्रोटनलिंग पद्धतीने (ट्रेचलेस पद्धतीने) पूर्ण करणे.

रु.10,50,54,267/

मे. घई कंस्ट्रक्शन लिमिडेट

 

मनपा/पापु/कार्या/27/2021-22 दि.22/07/2021

28.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील क्लोरीनेशन प्लांटसाठी वार्षिक क्लोरीन सिलेंडरचा पुरवठा करणे.

रु.24,52,500/-

मे. ॲक्वामेक एंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/28/2021-22 दि.27/07/2021

29.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील क्लोरीनेशन प्लांटची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.

रु.11,11,400/-

मे. अचला इंजिनिअरिंग ॲन्ड इलेक्ट्रानिक्स

 

मनपा/पापु/कार्या/29/2021-22 दि.27/07/2021

30.  

मिरारोड (पूर्व) कनाकिया रोड येथील सरोगी अपार्टमेंट ते नारायण मार्बल पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.20,03,700/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/30/2021-22 दि.27/07/2021

31.   

भाईंदर (पुर्व) आर.एन.पी. पार्क येथील श्रीनाथ धाम ते कोळीवाडा रस्त्यापर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.4,41,100/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/31/2021-22 दि.27/07/2021

32.   

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नागला बंदर येथे हॉरीझन्टल प्लाझा इमारतीसमोर कर्ल्वट क्र.03 चे बांधकामात बाधित होत असलेली मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची 1350 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी स्थलांतरित करणे.

रु.21,80,996/-

मे. एस.बी.खकाल

 

मनपा/पापु/कार्या/32/2021-22 दि.27/07/2021

33.   

पाणी पुरवठा ‍विभागाच्या वितरण व्यवस्थेसाठी टी.सी.एल. पावडर व क्लोरीन टॅबलेट पुरवठा करणे.

रू.1,99,100/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/33/2021-22 दि.06/08/2021

34.   

भाईंदर (पुर्व) येथील फाटक जलकुंभ येथून महानगरपालिका हद्दीतील नागरीकांना टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे. (खाजगी टँकरचा प्रतिफेरा दर निश्चित करुन पाणी पुरवठा करणे.)

(निविदा – बी 2)  

रू.2,00,00,000/-

मे. कनिष्क वॉटर सप्लायर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/34/2021-22 दि.24/09/2021

35.   

जाहिर सुचना देणेकरीता रिक्षा (ध्वनीक्षेपकासह, चालकासह व इंधनासह) उपलब्ध करणे.

रू.4,94,000/-

मे. ओमकार साऊंड मंडप डेकोरेटर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/35/2021-22  दि.27/09/2021

36.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील माशाचापाडा, डाचकुलपाडा व डोंगरी आईस फॅक्टरी जवळ विंधन विहिर (Borewell) खोदणे.

रू.1,83,900/-

श्री. प्रदिप विकास वाघमारे

 

मनपा/पापु/कार्या/36/2021-22 दि.28/09/2021

37.   

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व), हाटकेश येथील 15 नंबर बस स्टॉप जवळील मलनि:स्सारण केंद्र झोन 8 येथील पुर्न:प्रक्रिया केंद्राकरीता रसायने पुरवठा करणे

रू.6,78,000/-

मे. ठक्कर इनऑरगॉनिक प्रा. लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/37/2021-22 दि.13/10/2021

38.   

मिरारोड (पुर्व) झोन क्र. 04 मधील वितरण व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे.

रु.50,00,000/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/38/2021-22  दि.14/10/2021

39.   

प्रभाग समिती क्र.03 व 04 मध्ये वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेकरीता आवश्यक त्या ठिकाणी जलवाहिनी अंथरणे.

रु.1,50,00,000/-)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/39/2021-22  दि.14/10/2021

40.  

भाईंदर (पूर्व) झोन क्र.03 मधील वितरण व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या जलवाहिन्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे.

रु.49,99,100/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/40/2021-22  दि.14/10/2021

41.   

मिरारोड (पुर्व) येथील प्लेझंट पार्क व कनकिया रोड येथील मलनि:सारण चेंबरची ऊंची वाढविणे.

रू.1,95,800/-

मे. व्ही.के.इंटरप्रायजेस

मनपा/पापु/कार्या/41/2021-22  दि.28/10/2021

42.   

भाईंदर (प) चौक येथील वॉर्ड 03 परिसरात 100 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे

रू.2,80,900/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/42/2021-22  दि.28/10/2021

43.   

भाईंदर (प) चौक येथील वॉर्ड 07 परिसरात 100 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे

रू.1,97,600/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/43/2021-22  दि.28/10/2021

44.   

भाईंदर (प) वेलंकनी येथील वेलंकनी मंदिर ते येदु घोन्सालवीस यांचे घरापर्यंत 100 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे

रू.2,02,700/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

मनपा/पापु/कार्या/44/2021-22  दि.28/10/2021

45.   

भाईंदर (प) येथील धावगी डोंगर मुख्य रस्ता ते माय हाऊस पर्यंत 150 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.3,04,600/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

मनपा/पापु/कार्या/45/2021-22  दि.28/10/2021

46.   

भाईंदर (प) उत्तन येथील चौक बांग्लादेश परिसरात 100 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.5,98,200/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

मनपा/पापु/कार्या/46/2021-22 दि.28/10/2021

47.   

भाईंदर (प) चौक येथील चौक मुख्य रस्ता ते जोसेफ माल्या यांचे घर ते डेविड पाटील यांचे घर ते फेड्री पुरकर यांचे घरापर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.5,85,800/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/47/2021-22 दि.28/10/2021

48.   

भाईंदर (प) पाली येथील पाली मुख्य रस्ता ते बालयेशु समाज मंदिर पर्यंत 150 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.9,64,900/-

मे. विष्णू इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/48/2021-22 दि.28/10/2021

49.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात नविन नळजोडणी संगणक आज्ञावली विकसित (Software Enchancement) करणे.

रू.7,08,000/-

मे. एन पी इन्फोसर्व टेक्नोलॉजिस प्रा.लि.

मनपा/पापु/कार्या/49/2021-22 दि.28/10/2021

50.  

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात नविन नळजोडणी संगणक आज्ञावलीची वार्षिक देखभाल करार, हॉस्टिंग, डोमेन व बॅकअप करणे.

रू.8,26,000/-

मे. एन पी इन्फोसर्व टेक्नोलॉजिस प्रा.लि.

मनपा/पापु/कार्या/50/2021-22 दि.28/10/2021

51.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील डोंगरी, पाली-लाईट हाऊस-चवळी, काशी जनता नगर, शांतीनगर सेक्टर-07 व शांतीनगर सेकटर -11 येथील पाणी पुरवठा पंपिग स्टेशनची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.

रु.98,05,100/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रा प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/51/2021-22 दि.15/11/2021

52.   

पाणी पुरवठा विभागात वितरण व्यवस्था व किरकोळ दुरुस्तीसाठी जॉईट व फिटींग्ज पुरवठा करणे.

रु.1,50,00,000/-

मे. केसरी ॲन्ड कंपनी

 

मनपा/पापु/कार्या/52/2021-22 दि.15/11/2021

53.   

भाईंदर (प) झोन क्र.01 व 02 मधील वितरण व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे.

रु.50,00,000/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/53/2021-22 दि.15/11/2021

54.   

मिरारोड (पुर्व) झोन क्र. 05 मधील वितरण व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे.

रु.50,00,000/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/54/2021-22 दि.15/11/2021

55.   

भाईंदर (पूर्व) नवघर रोड येथील गीता भवन ते हिरा सदन पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे

रू.2,90,200/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/55/2021-22 दि.25/11/2021

56.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मलनि:स्सारण केंद्राची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.

रु.9,02,08,645/-

मे. ॲकॉर्ड वॉटरटेक ॲन्ड इन्फ्रा प्रा.लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/56/2021-22 दि.02/12/2021

57.   

भाईंदर (प) आनंद नगर येथील फातीमा माता समाज मंदिर ते रेजिना किणी यांच्या घरापर्यंत ते मेरी जुरान यांच्या घरापर्यंत ते ब्लेस यांच्या घरापर्यंत 100 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.12,14,100/-

श्री. उत्पल शिवाजी अर्दलकर

 

मनपा/पापु/कार्या/57/2021-22 दि.07/01/2022

58.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील 5 द.ल.लि. क्षमतेच्या सांडपाण्यावरील पुर्न:प्रक्रिया केंद्राची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे.

रु.21,79,368/-

रु.24,40,842/-

मे. एस.एस.इन्व्हायरो सेल्स ॲन्ड सर्विसेस

 

मनपा/पापु/कार्या/58/2021-22 दि.14/01/2022

59.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व), खारींगाव येथील तलाव साफ-सफाई व दुरुस्ती करणे.

रु.4,40,100/-

मे. ओमकार इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/59/2021-22 दि.28/01/2022

60.  

भुयारी गटार योजनेअंतर्गत मलनि:स्सारण केंद्र कार्यान्वित करुन दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती करण्याकरीता लागणाऱ्या तुरटी (Allum) पुरवठा करणे.

रु.24,45,400/-

मे. ठक्कर इनऑरगॉनिक प्रा. लि.

 

मनपा/पापु/कार्या/60/2021-22 दि.28/01/2022

61.   

मिरागाव येथील हनुमान मंदिर ते बाबर निवास ते लोटस अपाटमेंट पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.7,61,000/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/61/2021-22 दि.28/01/2022

62.   

मिरा गावठांण येथील इस्को केमिकल कंपनी ते किंग्स वेल्ड वायर पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.7,01,300/

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/62/2021-22 दि.28/01/2022

63.   

मिरा गावठांण येथील समर्थ हॉटेल ते गांवदेवी फ्लोअर मिल ते फुलभाडे यांच्या घरापर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे

रु.5,54,300/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/63/2021-22 दि.28/01/2022

64.   

मिरारोड (पुर्व) येथील के.के.हॉटेल स्नॅक्स ते सृष्टी सेक्टर-02 पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.9,78,800/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/64/2021-22 दि.28/01/2022

65.   

मिरारोड (पुर्व) दालमिया कॉलेज ते सृष्टी सेक्टर-01 पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.6,24,800/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/65/2021-22 दि.28/01/2022

66.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सिल्वर पार्क ऊंच जलकुंभाच्या आऊटलेट पाईप लाईनवरील 600 मि.मी. व्यासाच्या व्हॉल्वचा गेअर बॉक्स बदलणे.

रू.1,82,000/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/66/2021-22 दि.28/01/2022

67.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आकृती ऊंच जलकुंभाच्या आऊटलेट पाईप लाईनवरील 600 मि.मी. व्यासाच्या व्हॉल्वचा गेअर बॉक्स बदलणे..

 

 

 

रू.1,65,700/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/67/2021-22 दि.28/01/2022

68.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आकृती व कनकिया ऊंच जलकुंभ येथे व्हॉल्व कॅप, व्हॉल्व चावी लोखंडी दांडयासह पुरवठा करणे.

 

रू.1,98,500/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/68/2021-22 दि.28/01/2022

69.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील वर्सावे जलकुंभ येथे संरक्षक भिंत, कॉक्रिंटीकरण व लोखंडी शिडीची दुरुस्ती करणे.

रू.7,10,000/-

मे. व्हि. के. इंटरप्रायजेस

मनपा/पापु/कार्या/69/2021-22 दि.28/01/2022

70.  

भाईंदर (पुर्व), फाटक येथील पाणी पुरवठा साहित्य गोडाऊनची दुरुस्ती करणे.

रु.5,53,600/-

मे. व्हि. के. इंटरप्रायजेस,

 

मनपा/पापु/कार्या/702021-22 दि.28/01/2022

71.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील चेना जलकुंभ येथे संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.

रु.3,90,500/-

मे. व्हि. के. इंटरप्रायजेस

मनपा/पापु/कार्या/71/2020-21 दि.28/01/2022

72.   

मिरारोड (पुर्व), कनाकिया रोड येथील ओस्तवाल हाईट ते प्रिमियम सी व्हयु इमारती पर्यंत बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.24,98,100/-

मे. विंध्या ट्रेडर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/72/2021-22 दि.01/02/2022

73.   

“सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज” अंतर्गत जनजागृती करणेकरीता सर्व एस.टी.पी. प्लाँट व मिरा-भाईंदर शहरातील सार्वजनिक जागांवर वॉल पेंटीग व डिजीटल वॉल पेंटींग करणे.

रू.9,63,000/-

मे. श्री इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/73/2021-22 दि.03/02/2022

74.   

भाईंदर (पुर्व), नवघर ऊंच जलकुंभाच्या आवारात कॉक्रिटीकरण करणे.

रु.24,90,600/-

मे. दुर्गेश कंस्ट्रक्शन

 

मनपा/पापु/कार्या/74/2021-22 दि.11/02/2022

75.   

बी.एस.ई.एस. येथील अदानी रिसीव्हिंग सेंटर ते शांतीविद्या नगरी ते कनकिया आरक्षण क्र.269 ते इंद्रलोक ऊंच जलकुंभाच्या जंक्शन पर्यंत जलवाहिनी टाकणे.

रु.17,50,94,614/

मे. एस.बी.खकाल

 

मनपा/पापु/कार्या/75/2021-22 दि.11/02/2022

76.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागाकरीता रजिस्टर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नोटीस, फाईल व निर्देश पत्रे छपाई करुन पुरवठा करणे.

रू.1,32,900/-

मे. गिरिश प्रिंटर

 

मनपा/पापु/कार्या/76/2021-22 दि.11/02/2022

77.   

पाणी पुरवठा विभागाकरीता ए/4 व एफ.सी.साईजचे पेपर रिम पुरवठा करणे.

रू.1,99,300/-

मे. सुजल नोव्हेल्टी

 

मनपा/पापु/कार्या/77/2021-22 दि.11/02/2022

78.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागाअंतर्गत् मलनि:स्सारण केंद्र (STP) मध्ये Tertiary Treatment Plant (TTP) योजना कार्यान्वित करणे.

 

रु.4,45,500/-

मे. ओमकार इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/78/2021-22 दि.21/02/2022

79.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील हटकेश 15 नंबर बस स्टॉप जवळील टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट येथे संरक्षक भिंत बांधणे.

रु.24,59,000/-

(जी.एस.टी.वगळून रक्कम रु.21,95,474/-)

मे. रॉयल एन्टरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/79/2021-22 दि.28/02/2022

80.  

“सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज” माझी वसुंधरा अभियान व “स्वच्छ भारत मिशन” अंतर्गत जनजागृती करणेकरीता उंच जलकुंभावर वॉल पेंटींग व डिजीटल वॉल पेंटींग करणे.

रू.9,88,500/-

(जी.एस.टी.वगळून रक्कम रु.9,83,558/-)

मे. श्री इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/80/2021-22 दि.09/03/2022

81.   

“सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज” माझी वसुंधरा अभियान व “स्वच्छ भारत मिशन” अंतर्गत जनजागृती करणेकरीता पाण्याच्या टाकीच्या संरक्षण भिंतीचे व प्रवेशव्दार (गेटचे) वॉल पेंटींग व डिजीटल वॉल पेंटींग करणे..

रू.9,61,100/-)

(जी.एस.टी.वगळून रक्कम रु.8,14,486/-)

मे. श्री इंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/81/2021-22 दि.17/03/2022

82.   

महानगरपालिका क्षेत्रात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करीता तांत्रिक सल्लागाराचे पॅनल तयार करणे.

रू.2,75,000/-

मे. श्री लक्ष्मी अर्जुन एंटरप्रायजेस

 

मनपा/पापु/कार्या/82/2021-22 दि.17/03/2022

83.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात आवश्यक त्या विविध ठिकाणी व्हॉल्व चेंबर बनविणे.

रु.9,78,200/-

(जी.एस.टी.वगळून रक्कम रु.8,73,357/-)

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/83/2021-22 दि.29/03/2022

84.   

मिरारोड (पुर्व) येथील शितल आशिष ते हॅप्पी होम कॉम्प्लेक्स पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.6,27,796/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/84/2021-22 दि.29/03/2022

85.   

मिरागांव एम.आय.डी.सी पाण्याच्या टाकी समोरील डेल्टा गार्डन, डेल्टा वृंदावन येथे जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.6,39,920/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/85/2021-22 दि.29/03/2022

86.   

पांडुरंगवाडी येथील सहयाद्री मलयगिरी व चांमुडा क्लासिक गेटच्या मागिल बाजुपासून ते शिवसेना ऑफिस पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.2,35,480/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/86/2021-22 दि.29/03/2022

87.   

पांडूरंगवाडी सार्व. शौचालय ते कक्कड पॅराडाईज पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.4,98,921/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. विंध्या ट्रेडर्स

मनपा/पापु/कार्या/87/2021-22 दि.29/03/2022

88.   

भाईंदर (पुर्व), गोल्डन नेस्ट येथील आझाद नगर ते आर.जे.क्लासीक इमारती पर्यंत  जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.4,33,298/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

मनपा/पापु/कार्या/88/2021-22 दि.29/03/2022

89.   

मिरारोड (पुर्व), जांगिड सर्कल ते साई सृष्टी अपार्टमेंट पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.4,35,763/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

मनपा/पापु/कार्या/89/2021-22 दि.29/03/2022

90.  

मिरारोड (पुर्व), येथील श्याम उपवन बिल्डिंग येथे 100 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.2,45,449/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

मनपा/पापु/कार्या/90/2021-22 दि.29/03/2022

91.   

मिरारोड (पुर्व), पार्श्व नगर येथील ओम सागर ते अस्मिता नविन जलकुंभ व गिता नगर येथील सन रॉक कॉम्प्लेक्स ते अस्मिता नविन जलकुंभापर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.8,41,039/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

मनपा/पापु/कार्या/91/2021-22 दि.29/03/2022

92.   

मिरारोड (पुर्व), अस्मिता ऑर्चिड ते हैदरी चौक पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.4,97,895/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

मनपा/पापु/कार्या/92/2021-22 दि.29/03/2022

93.   

मिरारोड (पुर्व), शांती विहार येथील इमारत क्र.ए-15 ते इमारत क्र.ए-1 पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रू.5,18,933/-

(जी.एस.टी.वगळून)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

मनपा/पापु/कार्या/93/2021-22 दि.29/03/2022

94.   

भाईंदर (प) उत्तन येथील उत्तन नवी खाडी ते श्मशान भुमी पर्यंत 200 मि.मी. व्यासाची बिडाची जलवाहिनी पुरविणे व अंथरणे.

रु.21,46,200/-

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/94/2021-22 दि.31/03/2022

95.   

प्रभाग समिती क्र.01 व 02 मध्ये वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेकरीता आवश्यक त्या ठिकाणी जलवाहिनी अंथरणे.

रु.1,50,00,000/-) (जी.एस.टी. वगळून रक्कम रु.1,34,00,000/-)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/95/2021-22 दि.31/03/2022

96.   

प्रभाग समिती क्र.05 मध्ये वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेकरीता आवश्यक त्या ठिकाणी जलवाहिनी अंथरणे.

रु.1,50,00,000/-) (जी.एस.टी. वगळून रक्कम रु.1,34,00,000/-)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/96/2021-22 दि.31/03/2022

97.   

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नवघर जलकुंभावर बटरफ्लाय व्हॉल्व बसविणे व व्हॉल्व चेंबर बनविणे.

रु.24,73,100/-)

मे. गणेश डेव्हलपर्स

 

मनपा/पापु/कार्या/97/2021-22 दि.31/03/2022

CFC सेंटरची यादी : -

पाणी वसुली विभाग

पत्ता

पाणी वसुली विभाग

पत्ता

1) भाईंदर पश्चिम     

  प्रभाग G.H

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प)

दुरध्वनी क्र: 28140002

6) विभागीय कार्यालय 

  कनाकिया 

  प्रभाग T.F

स्व.विलासराव देशमुख भवन, जांगीड एनक्लेव, कनाकिया रोड, मिरा रोड (पू.) दूरध्वनी क्र:28113101

7) विभागीय कार्यालय    

  घोडबंदर

  प्रभाग T,F

घोडबंदर, रेतीबंदर रोड, शिवसेना शाखेजवळ, मिरारोड (पुर्व) जिल्हा – ठाणे

2) भाईंदर (पूर्व) प्रभाग

  I,J,K,M

प्रभाग कार्यालय, भाईंदर (पूर्व) महानगरपालिका शाळा इमारत, तलाव रोड, खारीगाव दूरध्वनी क्र: 28162376

8) चेणे वर्सोवा विभाग 

  प्रभाग U,V

विभागीय कार्यालय महानगरपालिका शाळेलगत, चेणे

3) मिरा रोड प्रभाग  

  N.O.Z

मौलाना अब्दुल कलाम आझाद प्रभाग समिती कार्यालय क्र.05, स्व.इंदीरा गांधी रूग्णालय इमारत, पूनम सागर गृहसंकुल, मिरारोड (पूर्व), दूरध्वनी क्र.28103101

9) राई मुर्धे विभाग  

  प्रभाग E

विभागीय कार्यालय राम मंदिर शेजारी, मुर्धे दूरध्वनी क्र :28144793

4) मिरा विभाग प्रभाग 

  P,Q,R

राष्ट्रसंत आचार्य श्री.पद्मसागर सुरीश्वरीजी (भवन), राम नगर, शांती गार्डन, सेक्टर नं.5, मिरारोड (पूर्व), ठाणे-401107

10) डोंगरी विभाग 

   प्रभाग C,D,X

विभागीय कार्यालय डोंगरी दूरध्वनी क्र:28452448

5) काशि विभाग प्रभाग 

  S

विभागीय कार्यालय काशिगांव दूरध्वनी क्र:28454023

11) उत्तन विभाग प्रभाग 

   A,B

विभागीय कार्यालय उत्तन दूरध्वनी क्र:28452383

मागणी - वसुली - 2021-22 तक्ता सन 2021-2022

विभाग

मागील

चालु

एकुण

पाणीपट्टी

उपकर

एकुण

पाणीपट्टी

उपकर

एकुण

मागणी

72576097.00

561996.00

73138093.00

772318581.00

1642499.00

773961080.300

847099173.00

वसुली

40015739.00

74067.00

40089806.00

754953060.00

1605671.00

756558731.00

796648537.00

चेक रिटर्न

   

11098264.00

22885.00

11121149.00

11121149.00

एकुण थकबाकी

32560358.00

487929.00

33048287.00

17365521.00

36828.00

17402349.00

50450636.00

                                                                                                                                                                                                                            दंड रक्कम प्राप्त : 73,072/-

                                                                                                                                                                                                                              व्याज : 1,74,00,798/-

                                                                                                                                                                                                                               एकूण वसूली : 78,55,27,388/-

                                                                                                                                                                                                                                 PERCENTAGE : 92.73%

माहितीचा अधिकार विवरणपत्र

 

माहितीचा अधिकार विवरणपत्र क्रमांक 2 ड

जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत महानगरपालिका स्तरावर प्राप्त झालेल्या माहिती अर्जांचा तपशील दर्शवणारे विवरणपत्र

अ.क्र.

महानगरपालिकेचे नाव

डिसेंबर 2020 अखेरीस प्रलंबित अर्जांची सुधारित संख्या

2021 या वर्षी प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या

एकूण माहितीअर्ज (रकानाक्र. 3+4)

2021 या वर्षी निकाली काढलेल्या अर्जांची संख्या

निकाली काढलेल्या

2021 या वर्ष अखेरीस प्रलंबित अर्जांची संख्या (र.क्र. 5-6)

अहवालाच्या कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहिती पोटी जमा झालेली रक्कम रुपये

 

माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या

माहिती नाकार देण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या (र.क्र. 6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

पाणी पुरवठा विभाग

6

198

204

192

192

निरंक

12

402/-

 

निविदा सूचना क्र.48 - Storage Point Inventory Management 

निविदा सूचना क्र.४९ -Water Audit & STP Audit 

द्वितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणेबाबत.

मुदतवाढ - पाणी पुरवठा विभाग सुचना क्र. 41 (२०२४_mbmc_१०११७५६ _ ) बाबत  

फेर निविदा सुचना क्र.45 (2023-24) प्रसिद्ध करणे बाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील 5 ..लि क्षमतेच्या सांडपाण्यावरील पुर्न:प्रक्रिया केंद्राची वार्षिक देखभाल करणे दुरुस्ती करणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑनलाईन दर मागविणेबाबत.

फेरनिविदा सुचना क्र. ४४- पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती वितरण व्यवस्था सुरळीत ठेवणेसाठी जे सी बी मशीन पुरवठा 

पाणीपुरवठा मलनिःसारण _निविदा सुचना के. ४० प्रथम मुदतवाढ  

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या वितरण व्यवस्था किरकोळ देखभाल दुरुस्तीकरिता लागणाऱ्या साहित्याचे Inventory Management software तयार करणे पुरविणे 

पाणी पुरवठा विभागांतर्गत उभारणी करण्यात आलेल्या Semi-Automatic Water Meter Testing Laboratory ची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे 

महानगर पालिका हद्फेदीतील लोकांना टँकर द्वारे पाणी पुरवठा  फेरनिविदा निविदा सुचना क्र. 43 (2023-24)

पाणी पुरवठा विभागाच्या वितरण व्यवस्था किरकोळ देखभाल दुरुस्ती , जॉईट  फिटिंग्ज पुरवठा करणे कामी ऑनलाईन निविदा 

प्रेसनोट - एम.आय.डी.सी. प्राधिकरणाकडून होणारा पाणी पुरवठा दि. २२/०२/२०२४ रोजी ते 23/०२/२०२४ रोजी पूर्णपणे बंद बाबत 

मि.भा..क्षेत्रातील खाजगी गृहसंस्था तसेच महानागार्पालीकेमार्फात मलाजोडणी  करण्याकरीता वार्षिक दर निश्चित करून पॅनल नेमणे 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विंधन विहिरी (बोरवेल) ची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील चवळी पंपिंग स्टेशन येथे नविन पंप पुरविणे बसविणे कार्यान्वित करणे

शुद्धीपत्रक  -भाईंदर पूर्व येथील जेसल पार्क मिरा रोड पूर्व येथील सृष्टी, शांती नगर सेक्टर ०३ सेक्टर ०८ या मल:निस्सारण केंद्राची वार्षिक देखभाल /दुरुस्ती करणे बाबत 

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नविन नळजोडणी संगणक आज्ञावलीची वार्षिक देखभाल करार करणे.

मि.भा.महानगर पालिका क्षेत्रातील खाजगी गृह संस्था तसेच महानगरपालिका मार्फत मलजोडणी करण्यासाठी

जाहिर फेरनिविदा सूचना - मि.भा..पा.हद्दीतील पाण्याचे उंच जलकुंभ भूमिगत संच शास्त्रीय तांत्रिक पद्धतीने स्वच्छ करणे 

महानगरपालीका हद्दीतील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे - निविदा सूचना 

प्रेसनोट - स्टेम प्रधीकरणामार्फात दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती करीता दि. १७/०१/२०२४ रोजी सकाळी 9:०० ते गुरुवार दि. १८/०१/ २०२४ सकाळी 9: वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे.

फेर निविदा क्र.३६ पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्ती वितरण व्यवस्था सुरळीत करणे साठी जेसीबी मशीन पुरवठा करणे

मिरा -भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील विविध कामांसाठी ऑनलाईन निविदा बाबत

NABL मान्यता प्रयोगशाळेमार्फत मलनि:सारण केंद्र पंपिंग स्टेशनचा अहवाल तयार करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठयाच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीवरील लिकेजेस अनधिकृत जोडण्या शोधण्याकरिता कॅमेरा मागाविणे या कामाची निविदा मागविणेकरिता अंइाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑन-लाईन दर मागाविणेबाबत.

Case No 28 of 2023 - Petition filed by MBMCfor Tariff Determination of Waste to Energy Plant

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा विभागाच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीवर बसविण्यात आलेल्या BUTTERFLYVALVES VAG VALVESच्या GEAR BOX ची दुरुस्ती करणे अथवा बदली करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा विभागामार्फत वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरूस्ती करणेकरिता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे.

Pressnote-14.12.2023 (पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत बारवी जलशुद्धीकरण केंद्र जांभूळ येथे तातडीची दुरुस्ती कामे करणे करीता शुक्रवार दि.१५/१२/२०२३ रोजी दुपारी १२.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यत (१२ तासाकरीता) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा पाणी पुरवठा

निविदा सुचना क्रं. 29 (2023-24) प्रसिध्द करणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिकाक्षेत्रातील मिरारोड येथील 15 नंबर बस स्टॉपजवळील मलनि:सारण केंद्र झोन 8 येथीलपुर्न:प्रक्रिया केंद्रातील दोषपूर्ण घटकांची दुरुस्ती करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागामार्फत नेमण्यात आलेल्या ठेक्याची माहिती महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता जोडणीच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑनलाइन दर मागविणेबाबत. 06/11/2023

Press Note Dt.01 09 2021

फेर-दरपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे – महानगरपालिका क्षेत्रात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करीता तांत्रिक सल्लागाराचे पॅनल तयार करणे

Pressnote:- 29/04/2021 (शहरातील पाणी पुरवठ्यामध्ये एकुण सरासरी 21 द.ल.ली. प्रतीदिन वाढ करण्यात आले बाबत.)

महालेखापाल यांचेकडील लेखापरीक्षण अहवाल वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणेबाबत

सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज 2021 अंतर्गत “सफाईमित्र उद्यमीकरण आणि उन्नतीकरण प्रोत्साहन योजना – सन्मान आणि शाश्वतता” योजनेस व पथनाटय करणे

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात होणा-या कमी व अपु-या पाणी पुरवठ्याबाबत सहाकार्य करणे तसेच जनजागृती करणेबाबत…

13. प्रेस नोट 15-12-2017

All zone drawings Oct 2017

All zone drawings

Action plan to reduce water losses to less than 20 % and Atleast 90% billing and Atleast 90 % Collection

STPs and WTPs Energy efficiency statement

UGD – Tender document