Skip to main content
logo
logo


जाहिरात विभाग


विभाग प्रमुख
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक
ई- मेल
संजय दोंदे (सहाय्यक आयुक्त )
_advertise@mbmc.gov.in


प्रस्तावना : -

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 244 व 245, 386 तसेच 392 अन्वये व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियत्रंण) नियम – 2003 अन्वये जाहिराती व आकाशचिन्हे इत्यादीवर नियंत्रण करण्याची तरतुद आहे. त्याअनुषंगे मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीच्या विविध भागात होर्डिंग्ज (आकाशचिन्ह), व्यापारी आस्थापनेवरील जाहिराती, दुकानांवरील जाहिराती फलक व अन्य प्रकारच्या जाहिराती या पासून शहराच्या सौदर्यात भर घालणे व महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविणे.


अधिकारी व कर्मचारी यांचा कर्तव्यसुची तपशील ( जॉब चार्ट )

अ.क्र.
अधिकार पदनाम
अधिनियमाचे कलम, महानगरपालिका मंजुर ठराव, मा.आयुक्त यांजकडील अधिकार प्रदान तपशिल

कर्तव्य व जबाबदारी 

1
डॉ. संभाजी पानपट्टे, अतिरीक्त आयुक्त -2 

1)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 244 व 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्हे (स्काय-साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2022

2) मा. प्रशासकिय ठराव क्र.282 दि.02/03/2023
1) जाहिरात विभागातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व आदेशित करणे.
2.
 श्रीम. कल्पिता पिंपळे, उप-आयुक्त (जाहिरात)

१)     महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 244 व 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्हे (स्काय-साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2022

2) मा. प्रशासकिय ठराव क्र.282 दि.02/03/2023

1. जाहिरात धोरण अंमलबजावणी करणेकरीता धोरणात्मक निर्णय घेणेसाठी प्रस्ताव करणे, निविदा काढणे, करारनामे व कार्यादेश देणे इत्यादी कामे पहाणे.

2. केंद्रीय माहितीचा अधिकार – 2005 नुसार अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम करणे.

3. अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

4. जाहिरात विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल पुनर्विलोकन करणे.

5. महानगरपालिका क्षेत्रात खाजगी जागांवर कायमस्वरुपी जाहिरात फलक (होर्डिंग) उभारुन जाहिरात करणेस लायसन परवानगी प्रदान करणे.

6. अभिलेख सुव्यवस्थित ठेवणेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.
३.
श्री. संजय दोंदे, सहा. आयुक्त (जाहिरात)
उपरोक्त नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार

1. विभागातील कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजाबाबत नियंत्रण ठेवणे. 

2. वसुलीचा इष्टांक पुर्ण करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने अधिपत्याखालील कर्मचा-यांकडून काम करुन घेणे.

3. जाहिरात धोरण अंमलबजावणी करणेकरीता प्रस्ताव, निविदा, करारनामे इत्यादी कामे अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्या कडुन करुन घेणे.

4. जाहिरात विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन करणे

5. महानगरपालिका क्षेत्रात खाजगी जागांवर कायमस्वरुपी होर्डिंग उभारुन जाहिरात करणेस परवानगी प्रदान करणे.

6. महानगरपालिका क्षेत्रात खाजगी जागांवर तात्पुरत्या स्वरुपात जाहिरात फलक उभारुन जाहिरात करणेस परवानगी प्रदान करणे.

7. केंद्रीय माहितीचा अधिकारी – 2005 नुसार माहिती अधिकारी म्हणुन काम करणे.
4

श्री. काशिनाथ भोये, लिपीक

टेबल क्र.1 
उपरोक्त नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार

1. नपा क्षेत्रातील (प्रभाग क्र. १ ते ६ मधील) दुकाने आस्थापना वरिल जाहिरात फ़लकांचा वर्षनिहाय सर्वेक्षण करणे व जाहिरात फीची आकारणी करुन वसुली करणे.

2. जाहिरात विभागातील प्रस्ताव, निविदा, करारनामे इत्यादी कामे मुदतीत वरीष्ठांना सादर करणे.

3. ठेक्याने /खाजगी होर्डिंग्ज/ प्रदुषण व  वातावरण नियंत्रण दर्शक फलक व जाहिरात फलक तसेच इतर जाहिरात स्रोत यांचे निविदा/प्रस्ताव/परवानगी विषयक आवश्यक कामे पार पाडणे. तसेच परवानगी/ नुतणीकरण व  शुल्क वसुली करीता संबंधित व्यक्ती/संस्था यांचेशी पत्रव्यवहार करणे.

4. केंद्रशासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून काम करणे. तसेच मा.खासदार/आमदार/ नगरसेवक यांचे पत्र, लोकशाही दिन, जनता दरबार, शासन पत्रव्यवहार न्यायालयीन प्रकरणे विषयी पत्रव्यवहार करणे व माहिती उपलब्ध करुन देणे.

5. वार्षिक जमेच्या अंदाजपत्रकारीता माहिती तयार करणे.

6. लेखापरिक्षणा मधिल आक्षेपांची पुर्तता करणे.

7. आपले सरकार, प्रधानमंत्री पोर्टल, टोल फ्री क्रमांक इ. ई-ऑफिस वरील तक्रारी पहाणे, व यांचेशी पत्रव्यवहार करणे.

8. मा. उच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी पारित होणाऱ्या आदेशानूसार विनापरवानगी लागणाऱ्या स्थायी होर्डींग /प्रदुषण व वातावरण नियंत्रण दर्शक फलक व जाहिरात फलकावरील जाहिराती काढण्याची कारवाई करणे.

9. मा. उच्च न्यायालयाच्या वेळोवॆळी पारित होणा-या आदेशा नुसार अनधिकृत जाहिराती बाबत नोडल आफिसर तथा प्रभाग आधिकारी यांचेशी समन्वय साधुन माहिती प्राप्त करणे.

10.     मा.खासदार/आमदार/ नगरसेवक यांचे पत्र,  लोकशाही दिन, जनता दरबार, शासन पत्रव्यवहार न्यायालयीन प्रकरणे विषयी पत्रव्यवहार करणे व माहिती उपलब्ध करुन देणे.

11. लेखापरिक्षणा मधिल आक्षेपांची पुर्तता करणे.
५. 

श्रीम. कुंदा पाटील,

बालवाडी शिक्षीका

टेबल क्र.2
उपरोक्त नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार

1.  जाहिरात विभागाअंतर्गत प्राप्त होणा-या प्रस्तावांची आवक-जावक कार्यनोंद वहित नॊंदि घेणे.

2.  जाहिरात फि दैनंदिन वसुली ची नॊंद नमुना क्र.७८ वर (पोटकिर्द) घेणे व नमुना क्र.५७ वर परवानगी दिलेल्या जाहिरात धारकांच्या तपशिलाची नॊंद घेणे.

3. वार्षिक जमेच्या अंदाजपत्रकारीता माहिती तयार करणे.


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 244, 245
नागरीकांची सनद : -
     
जाहिरात विभाग नागरीकांची सनद सन 2022-23
अ.क्र.सेवांचा तपशिलसेवा पुरविण्याची विहीत मुदतसेवा मुदतीत न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा
1विविध नमुन्यात अर्ज स्विकारणेकार्यालयीन कामकाजच्या वेळीसहा.आयुक्त (जाहिरात)
2कायम स्वरुपी होर्डिग्ज/कमानी इत्यादी बाबत अर्ज किंवा इतर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी करुन परवानगी देणे7 दिवससहा.आयुक्त (जाहिरात)
3अनधिकृत/मुदतबाहय होर्डिग्ज/कमानी इत्यादी कारवाई करणे.प्रतिदिन/ वेळोवेळीसहा.आयुक्त (जाहिरात)
4सन्मा. नगरसेवक, आमदार, खासदार, जनता दरबार, लोकशाही दिन, इ. आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे10 दिवससहा.आयुक्त (जाहिरात)
5नविन होर्डिग्ज लायसन (आकाशचिन्ह) उभारणेस परवानगी देणे किंवा त्रुटीबाबत कळविणे45 दिवससहा.आयुक्त (जाहिरात)
6मिरा भाईंदर शहरांतील व्यापारी आस्थापनांवरील जाहिराती फलकाचे सर्व्हेक्षण करुन आकारणी/मागणी/वसुलीप्रतिदिन/ वेळोवेळीसहा.आयुक्त (जाहिरात)
7कार्यालयीन कामकाज मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 244, 245 व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम 2003 अंतर्गत तरतूदीनसार जाहिरात फलंकावर नियंत्रण व नियमन करणेची कार्यवाही करणेदैनंदिनसहा.आयुक्त (जाहिरात) उपआयुक्त (जाहिरात)
8महानगरपालिका क्षेत्रातील दुकाने आस्थापनेवरील जाहिरातीवरील जाहिरातीचा सर्व्हे करुन वसुली करणे. आवक जावक करणे, ठेका होर्डिग्ज/खाजगी होर्डिग्ज/ कमानी/प्रदुषण वातावरण नियंत्रण दर्शक/ फलक/ कॅन्टीलिव्हर यांचे वार्षिक महसूल वसूली करणेबाबतचे पत्रव्यवहार करणे व वसूली करणे व इतर कार्यालयीन कामकाज माहिती अधिकार, शासकीय पत्रव्यवहार इ.दैनंदिनसहा.आयुक्त (जाहिरात) उपआयुक्त (जाहिरात)
जाहिरात विभाग

मा.आयुक्त सो.
|
मा.उप-आयुक्त (जा.)
|
सहा.आयुक्त (जा.)
|
लिपिक
|
शिपाई/स.का./मजुर

कार्यालयाचे नांव

:-

जाहिरात विभाग, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

पत्ता

:-

शुभम आर्केड, पहिला माळा, डी-मार्ट परिसर, M.I.R.A. हॉस्पिटलच्या पुढे भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401 101

कार्यालय प्रमुख

:-

उपायुक्त, (जाहिरात) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प.), जि.ठाणे.

शासकीय विभागाचे नांव

:-

जाहिरात विभाग

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त  

:-

नगर विकास विभाग

कार्यक्षेत्र

:-

मिरा-भाईदर शहर भौगोलिक :- 79 चौ.कि.मी. / कार्यानुरूप

विशिष्ट कार्ये :-

:-

1) मनपा क्षेत्रातील दुकाने आस्थापनेवरील जाहिरातीचे सर्वेक्षण करुन आकारणी करण्यांत येते व त्यानुसार जाहिरात फी ची वसुली करणे.

2)  मनपा क्षेत्रामध्ये मनपाच्या जागेवर किंवा खाजगी जागेवर ठेका होर्डिंग्ज/ खाजगी होर्डिंग्ज (स्थायी स्ट्रक्चरवर ) यांना नियम टाकने व ठरावाच्या अनुषंगे नियमांचे पालन करुन परवानगी देने व जाहिरात फी वसुली करणे.

विभागाचे ध्येय /धोरण :-

 

:-

१)महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करणे तसेच शहर स्वच्छ व सुंदर, नीटनीटके राहण्याकरीता शहरातील आकाशचिन्ह? (होर्डिग्ज) उभारणेस परवानगी देने व नविन जाहिरात स्त्रोतापासुन महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करणे.

२)मनपा क्षेत्रातील नियमबाह्य अनधिकृत होर्डिग्ज (स्थायी स्ट्रक्चरवर कायमस्वरुपी) वर कारवाई करुन हटविनॆ व उभारणार नाहीत य़ाबाबतची दक्षता घेणे.

धोरण

:-

वरिलप्रमाणे

सर्व संबंधित कर्मचारी

:-

सर्व संवर्गातील 6

कार्य

:-

मनपा क्षेत्रातील दुकाने आस्थापने यांचा सर्वे करुन जाहिरात फी ची  वसुली करणे. व ठेका  होर्डिग्ज, खाजगी होर्डिग्ज, प्रदुषण व वातावन नियंत्रण दर्शक फलक यांची नियमितपणे वसुली करुन रजिस्टर अद्यावत करणे तसेच विभागात प्राप्त होणारी शासकिय/निमशासकिय पत्रे, माहिती अधिकार यांची माहिती वेळेत तयार करणे.

कामाचे विस्तृत स्वरुप :-
  • मनपा क्षेत्रातील दुकाने आस्थापनेवरील जाहिरातीचे सर्वेक्षन करुन आकारणी करण्यांत येते व त्यानुसार जाहिरात फी ची वसुली करणे.
  • मा. आयुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.
  • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्हे (स्काय साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम-2022 अंतर्गत तरतुदीनुसार जाहिरात फलकांवर नियंत्रण व नियमन करणेची कार्यवाही करणे.
  • वसुलीचा इष्टांक पुर्ण करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने अधिपत्याखालील कर्मचा-यांकडून काम करुन घेणे.
  • मा.आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे लिपिक व कर्मचारी यांच्या कृती व कामकाजांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.
  • शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे

उपलब्ध सेवा :
महापालिकेतील वेबसाईटचे व्यवस्थापन / ई-गर्व्हनन्स प्राधिकरणा-या संरचनेच्या तक्ता वंशवृक्षाचा तक्ता असा असतो तसा तक्ता काढून प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्ष व संपर्काच्या पत्त्यांशी त्यांची जोड घालून दाखवा. तक्ता सोबत जोडला आहे.

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक :- 28193028, 28181183, 28181353, 28145985, 28192828

वेळ :- सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी  18.15 वा.

साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी :- शनिवार व रविवार तसॆच सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस

अ.क्र

पदनाम

अधिकार  प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या / नियम / शासननिर्णय परिपत्रक नुसार

अभिप्राय

1

 

सहा.आयुक्त

(जाहिरात)

१.    मनपा क्षेत्रातील दुकाने आस्थापने यांचा सर्वे करुन जाहिरात फी ची वसुली करणेबाबत लिपिक कर्मचा-यांना निर्देशित करणे. 

२.    वसुलीचा इष्टांक पुर्ण करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने अधिपत्याखालील कर्मचा-यांकडून काम करुन घेणे.

३.    मा. आयुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

४.   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्हे (स्काय साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम-2022  अंतर्गत तरतुदीनुसार जाहिरात फलकांवर नियंत्रण व नियमन करणेची कार्यवाही करणे.

   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्हे (स्काय साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम-2022  अंतर्गत तरतुदीनुसार जाहिरात फलकांवर नियंत्रण व नियमन करणेची कार्यवाही करणे.

 

2.

 

लिपीक

 

मनपा क्षेत्रातील दुकाने आस्थापने यांचा सर्वे करुन जाहिरात फी ची वसुली करणे.

जाहिरात विभागाअंतर्गत दैनंदिन काम करणे. आवक-जावक देयकांचे व प्रस्तावांचे संबंधितांना वाटप, पत्रव्यहार उपायुक्त (जाहिरात) यांच्या निदर्शनास आणणे व वरिष्ठांनी आदेशीत केलेली इतर कामे करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्हे (स्काय साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम-2022  अंतर्गत तरतुदीनुसार जाहिरात फलकांवर नियंत्रण व नियमन करणेची कार्यवाही करणे.

 

3.

शिपाई/स.का/मजुर

विभागांतर्गत नेमुन दिलेली कामे करणे अनधिकृत जाहिरातीचा सर्वे फाँर्म/नोटिसा वाटप करणे. वरिष्ठांनी आदेशीत केलेली इतर कामे करणे.