Skip to main content
logo
logo

अग्निशमन सेवा

विभाग प्रमुखदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
प्रकाश बोराडे (मुख अग्निशमन अधिकारी )28041000 / 8422811204fireservice@mbmc.gov.in

कोणत्याही देशात संरक्षणाची चौथी फळी “अग्निशमन सेवा” असे मानण्यात येते. इतर तीन म्हणजे संरक्षण दलाची तीन दले आहेत. अग्निशमन सेवेचे महत्व फक्त युध्दाच्या वेळेसच नव्हे तर नेहमीच्या शांततेच्या वेळी सुध्दा सिध्द झालेले आहे आणि ते नागरी वस्तीचे दिवसेंदिवस वाढत  असलेले क्षेत्र, औद्योगीक विकास आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायम वाढत असते.

अग्निशमन सेवेचे कर्तव्य, फक्त आगीपासुन जीवन आणि मालमत्ता वाचविणे आणि त्यापासूनचा दुष्परिणाम कमीत  कमी करणे एवढेच नसुन बंद गटारे, विहीरी, उद्वाहन यंत्रे किंवा इतर यंत्रसामुग्री यात अडकून पडलेल्या नागरिकांसह इतर प्राणी मात्र यांची सुटका करणे हेही आहे. थोडक्यात, अडचणींच्या किंवा आपतकालीन प्रसंगात अग्निशमन सेवा, कर्मचा-यांचे धैर्य आणि खास सामुग्री हाताळण्याचे खास प्रशिक्षण हे लोकांना सहाय्य करण्याकरिता उपयोगी पडते.

अग्निशमन सेवेचे कार्य सामान्यपणे, आगीपासून संरक्षण करणे, आगीचा प्रतिबंध करणे व सेवेचा परिणामकारकरित्या वापर करुन जिवीत व वित्त हानी टाळणे हे असल्याने सर्व पातळीवर स्थिर, प्रबल, परिणामकारक आणि आदर्श संघटन असणे गरजेचे आहे.

अग्निशमन सेवेचे कामकाज ही महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006  या नियमपुस्तिकेच्या आधारे केले जाते.

अग्निशमनाबाबत जनजागृती कार्यक्रम

अग्निशमन विभागामार्फत मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात जनजागृती करणेकरीता अग्निशमन प्रात्यक्षिके दाखविण्यात येतात. तसेच मिरा भाईंदर मनपा क्षेत्रातील शाळा, कॉलेज, रहिवाशी इमारती औदयोगिक इमारती येथे अग्निशमनबाबत माहिती व प्रात्यक्षिके दाखविण्यात येतात. आगप्रतिबंधक व जिवसंरक्षणाच्या दृष्टीकोनातुन नागरींकांमध्ये अग्निशमनाबाबत
जनजागृतीकरीता रहिवासी ,औद्योगीक क्षेत्रात , शाळा, कॉलेज, इस्पितळे येथे अनेक प्रकारचे अग्निशमन विषयक प्रात्यक्षिक Demonstration / Mock drill दाखविण्यात आले आहे.

तसेच कोविड – 19 चा प्रादुभाव जोमाने वाढत असताना मनपा कार्यक्षेत्रात अग्निशमन दलामार्फत कोविड – 19 चा प्रादुभाव कमी करणेकरीता औषध फवारणी करण्यात आली आहे तसेच अनेक कोविड केअर सेंटर , कोविड हॉस्पिटल येथे अग्निशमन सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातुन तात्पुरत्या स्वरुपात आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सुरक्षिततेकरीता हॉस्पिटलमधील कर्मचारी यांना अग्निशमन साहित्य हाताळण्याचे प्रशिक्षण तसेच आपातकालीन परिस्थीतीत कश्या रितीने Evacuaction करावे याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

कोरोनाजन्य परिस्थितीत अग्निशमन विभागामार्फत मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात अनेक हॉटस्पॉट क्षेत्रात ऑषध फवारणी करण्यात आली आहे

अग्निशमन स्थानकाचे नांव व पत्ता
अ. क्र.अग्निशमन स्थानकाचे नांव व पत्तादुरध्वनी क्र.
1स्व. कल्पना चावला अग्निशमन स्थानक, महेश्वरी भवन मार्ग, भाईदर (प.)28197637 28191001 28191002
2सिल्वर पार्क अग्निशमन स्थानक भाईदर (पू.)28553661
3कनकिया फायर स्टेशन, मिरारोड (पूर्व)28105101 28104101
4नवघर अग्निशमन स्थानक , शंकर नारायण कॉलेज समोर, पाण्याच्या टाकी जवळ भाईदर (पूर्व)28192829
5उत्तन, भाईदर (प.)28452002
अधिकारी / कर्मचा-याचे नाव व भ्रमणध्वनी क्र.
अ.क्र.अधिकारी/ कर्मचाऱ्याचे नावहुद्दाभ्रमणध्वनी क्र.
1मारुती गायकवाडउप-आयुक्त9767442424
2प्रकाश शंकर बोराडेप्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी8422811204
3अल्पेश जगन्नाथ संखेसब स्टेशन ऑफिसर8422811400
4धनंजय वसंतराव कनोजेसब स्टेशन ऑफिसर8433911108
5दिलीप यशवंत रणवरेसब स्टेशन ऑफिसर8422811202
6छोटूलाल सुवाजी आदिवालसब स्टेशन ऑफिसर7208206203
7जगदिश पाटीलसब स्टेशन ऑफीसर8689847777
8डॉसन ढोल्यासब स्टेशन ऑफीसर9819106101
9सदानंद पाटीलसब स्टेशन ऑफीसर8422811206
10बापु इंदुलकरलिडींग फायरमन8422811210
11राकेश बा. भोसलेलिडींग फायरमन9820270503
12संजय वा. पाटीललिडींग फायरमन9653357716
13संतोष गितेलिडींग फायरमन9270236212
14संजय मोरेलिडींग फायरमन8108410101
15रविंद्र पाटीललिडींग फायरमन9594643536
16राकेश आंब्रेलिडींग फायरमन9082515043
17अरूण बा. शिर्केलिडींग फायरमन9867962482
18अशोक पाटीललिडींग फायरमन9769952595
19राजेश मुकादमलिडींग फायरमन9867280006
20प्रशांत रामचंद्र निरभवणेलिडींग फायरमन9594144141
21सतिश बाबुलाल गांगुडर्ेलिडींग फायरमन9967889166
22विठ्ठल विजय भाबललिडींग फायरमन8624906655
23प्रशांत  गुरवयंत्रचालक9930162030
24सचिन अशोक परबयंत्रचालक8652512305
25संतोष नारायण दुखंडेयंत्रचालक9987006810
26जयेश राउुतयंत्रचालक9594997277
27लक्ष्मण भंडारीयंत्रचालक9224040149
28मुकेश दुबळायंत्रचालक9890864123
29जयेंद्र सारंगयंत्रचालक9004882963
30सतिश गायकवाडयंत्रचालक9082508852
31प्रदिप पाटीलयंत्रचालक9867703707
32समाधान माळीयंत्रचालक9594874042
33शिवाजी सावंतयंत्रचालक9637168816
34नरेश सिताराम संखेवाहनचालक9270728233
35किशोर दयानंद भोईरवाहनचालक9167763803
36यशवंत लक्ष्मण बरफवाहनचालक9664189296
37शंकर लक्ष्मण जुनघरेवाहनचालक9222046947
38वासुदेव भोईरफायरमन8097728294
39जयकुमार पाटीलफायरमन8689899907
40चरणसिंग राजपुतफायरमन9921895770
41अमित शेवाळेफायरमन8652521994
42अतिष कोंडु पष्टेफायरमन8369364101
43सुर्यकांत शिंदेफायरमन9870008457
44सतिष चौधरीफायरमन9870981101
45सुधर्म पाटीलफायरमन9850253959
46बुधा पांडूरंग नांगरेफायरमन9373611649
47राहूल भास्कर जाधवफायरमन9702296777
48सुरेश जगन्नाथ साबळेफायरमन8976258897
49संदिप पोपट कोकरेफायरमन7208033101
50दिपक उत्तम भोसलेफायरमन7700044525
51संतोष नकुल पाटीलफायरमन8693880033
52चेतन झाडेफायरमन7400090019
53सचिन पायकरफायरमन8097976681
54रोहित पाटीलफायरमन8097834165
55नीलाल गावीतफायरमन8693880033
56कांतीलाल चौरेफायरमन9082476207
57वसंत भोईरफायरमन9773993967
58भास्कर नागरेफायरमन8976197710
59ऑस्टीन मुनिसफायरमन9833507757
60एकनाथ पाटीलफायरमन8104817352
61संजय म्हात्रेफायरमन9270786053
62विनोद निजाईफायरमन9819443727
63आबाजी आवळेफायरमन9224274214
64संतोष माशाळफायरमन8356868122
65राजू पवारफायरमन8652161818
66सचिन टेळेफायरमन9892329732
67हमिद पाटीलफायरमन8291316144
68पॅरल बोर्जिसफायरमन9892604102
69महादेव नाईकफायरमन9321160562
70विनायक पाटीलफायरमन8454853055
71मालगोंडा नागोंडाफायरमन8451951726
72संतोष संखेश्वरीफायरमन7028707832
73भिमाप्पा दावणेफायरमन8108991587
74विष्णु कवटेफायरमन7262026388
75कमळाकर लोंढेसफाई कामगार9867850965
76जितेंद्र पाटीलसफाई कामगार8369124477
77महेंद्र गावडेसफाई कामगार7378723328
78राजन म्हात्रेसफाई कामगार8698733812
79सुरेश म्हात्रेसफाई कामगार7506861080
80रघुनाथ पाटीलसफाई कामगार9890429022
81सुभाष इंगळेमजूर9221141112
82खंडू दरवडामजूर7021616303
83मधुकर म्हात्रेमजूर9226502844
84जगन्नाथ पुकळेमजूर9594764144

 

उपलब्ध वाहने
वाहनेसंख्या
वॉटर टेडर08
मिनी वॉटर टेंडर02
रेस्क्यु टेंडर01
टी. टी. एल01
वॉटर टँकर02
ॲम्ब्युलन्स01
पीक अप व्हॅन02
बोलेरो जीप02
एकुण19
उपलब्ध अधिकारी कर्मचारी
 1. प्र. मुख्य्‍ अग्निशमन अधिकारी        – 01
 2. सहाय्य्‍क अग्निशमन केंद्र अधिकारी – 07
 3. अग्निशमन प्रणेता – 13
 4. पंप ऑपरेटर / यंत्रचालक – 11
 5. फायरमन – 37
 6. वाहनचालक – 04
 7. मजुर – 04
 8. सफाई कामगार – 06
 9. एकुण – 83
विभागाची कर्तव्य / कामकाज
अ. क्रअधिकार पदप्रशासकीय अधिकारसंबंधित कायदा/नियम/आदेश राजपत्रशेरा (असल्यास)
1उप- आयुक्त
 1. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 ची अमंलबजावणी करणेबाबत कार्यवाही करणे.
 2. लोकसेवा हक्क अधिनियम 2016 नुसार विहीत मुदतीत कार्यवाही करणे.
 3. माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत अपिलीय अधिकारी म्हणुन कामकाज पाहणे.
 4. शासनाकडुन वेळोवेळी प्राप्त होणारे शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करणे व त्याबाबत पुर्तता करुन घेणेबाबत कार्यवाही करणे.
 5. अग्निशमन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळोवेळी आवश्यक सुचना देवून विभागाचे सक्षमीकरण करणे.
 6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांनी विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता सादर केलेल्या प्रकरणावर पर्यवेक्षक म्हणुन तापसणी करुन असे प्रस्ताव मा. आयुक्त सो व मा. महासभा यांच्या मंजुरीकरीता प्रस्तावीत करणे.
 7. अग्निशमन विभागाच्या सक्षमीकरणाकरीता वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.
 8. आपतकालीन प्रसंगी अग्निशमन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीच्या आढावा घेणे.
 9. अग्निशमन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या नाहरकत दाखल्याच्या प्रस्तावावर पर्यवेक्षक म्हणुन कामकाज पाहणे.
 10. पर्यवेक्षक म्हणुन अग्निशमन दल प्रमुख या नात्याने मिरा भाईदर महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल कायम कार्यक्षम स्थितीत ठेवणे.
 11. हाताखालील अधिकाऱ्यांना कामाचे वाटप करणे.
2मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 1. लोकसेवा हक्क अधिनियम 2016 नुसार विहित मुदतीत कार्यवाही करणे.
 2. अग्निशमन दल प्रमुख या नात्याने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल कायम कार्यक्षम स्थितीत ठेवणे.
 3. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमातील मुख्य अग्निशमन अधिका-याला असलेल्या वेगवेगळया कलमाखालील अधिकारांचा वापर करणे.
 4. “अग्निशमन” विषयासंबंधीची अद्यावत माहिती घेवून आवश्यकतेप्रमाणे महानगरपालिका अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचा-यांना प्रशिक्षित करणे.
 5. उप-मुख्य अग्निशमन अधिका-याला अग्निशमन केंद्राच्या वार्षिक तपासणीचा कार्यक्रम ठरवून देणे. (हा कार्यक्रम दरवर्षी मार्च महिन्यात निश्चित तयार करण्यात येईल व तो पुढील आर्थिक वर्षासाठी असेल).
 6. उप-मुख्य अग्निशमन अधिका-यांनी अग्निशमन केंद्राच्या केलेल्या तपासणीत आढळून आलेल्या उणीवा दूर करण्यासंबंधीच्या अनुपालनाची तपासणी करणे.
 7. हाताखालील अधिका-यांना कामाचे वाटप करणे.
 8. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये आगीच्या धोक्याबद्दल जागरुकता निर्माण करणे.
 9. महानगरपालिकेव्यतिरिक्त, इतर शासकिय स्वायत्त वा खाजगी संस्थेच्या अग्निशमन दलाशी संबंधीत कामांच्या सभांसाठी /परिसंवादासाठी आयुक्त मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे परवानगीने स्वत: हजर राहणे किंवा हाताखालील अधिका-यांना हजर राहण्यास सांगणे किंवा अशा समित्यांचे सदस्यत्व स्विकारणे.
 10. आयुक्त मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आपात्कालीन व अत्यावश्यक तसेच इतर सर्व कामे.
 11. मिरा-भाईंदर क्षेत्राबाहेर सेवा पुरवायची असल्यास परिस्थिती नुसार निर्णय घेणे.
 12. महाराष्ट्र शासनामार्फत वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणारे अधिकार.
 13. अग्निशमन विभागाच्या सक्षमिकरणाकरीता अदयावत वाहने यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री याबाबत माहिती गोळा करुन त्यांच्या खरेदी करीता प्रस्ताव तयार करणे.
 14. अग्निशमन नाहरकत दाखल्यांकरिता प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तांवावर स्थळ पाहणी करुन उप-आयुक्त अग्निशमन यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे व प्रस्ताव मंजुरी नंतर मंजुर दराने फि आकारुन दाखले प्रदान करणे बाबत कार्यवाही करणे.
 15. शासनाकडुन प्राप्त होणाऱ्या शासन निर्णय परिपत्रक इत्यादींची अमंलबजावणी करणे व आवश्यक असल्यास त्याबाबत प्रस्ताव सादर करणे.
 16. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 ची अमंलबजावणी करणेबाबत कार्यवाही करणे.
स्थायी आदेशानुसार
 1. अग्निशमन विभागाच्या सक्षमिकरणाकरीता संभाव्य खर्चाचे व उत्पन्नांचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करुन आर्थिक वर्षात तरतुद करण्याकरीता प्रस्ताव तयार करणे.
 2. माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत जन माहिती अधिकारी म्हणुन कामकाज पाहणे.
3उप-मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली व ते आदेश देतील ती कामे करणे.
 2. महत्वाच्या व आणीबाणीच्या प्रसंगी वर्दीवर जाणे.
 3. आगीच्या व इतर आणीबाणींच्या वेळी पोलिस तसेच इतर विभागांशी संपर्क ठेवून आवश्यक ती मदत मिळविणे.
 4. अग्निशमन दल अद्यावत ठेवण्यासाठी नियोजन करणे.
 5. वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे.
 6. मुख्य अग्निशमन अधिका-यांच्या मार्गदर्शनानुसार अग्निशमन दलाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.
 7. अग्निशमन दल कार्यालयाचे प्रशासन पहाणे.
 8. अग्निशमन केंद्रामध्ये वार्षिक फायरड्रिलचे आयोजन करणे.
 9. अग्निशमन केंद्रामध्ये क्रिडा स्पर्धा व फायरड्रिल स्पर्धा यांचे आयोजन करणे.
 10. खात्यांतर्गत विभागीय परिक्षांचे आयोजन करणे.
 11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी हयांचें गैरहजेरीत त्यांची सर्व जबाबदारी व कर्तव्ये पार पाडणे.
4स्थानक अधिकारी
 1. स्थानक अधिकारी हया नात्याने स्थानकाच्या संपूर्ण प्रशासनाचे नियंत्रण.
 2. स्थानकातील भांडाराचे नियंत्रण तसेच आवश्यकतेनुसार साधनसामुग्री व इतर साहित्य उपलब्ध ठेवुन ते कायम सुस्थितीत ठेवणे.
 3. हाताखालील अधिकारी व कर्मचा-यांना आगीच्या साधनांची माहिती देवून ते वापरण्याची त्यांच्यात क्षमता निर्माण करणे.
 4. हाताखालील व्यक्ती सर्ववेळी कोणत्याही वर्दीवर पुर्ण तयारीनिशी जाण्यास तयार आहेत किंवा नाही, याची वेगवेगळया वेळी चाचणी घेणे व त्याच्या अग्निशमन अधिका-याला लेखी अहवाल देणे.
 5. महिन्यातून एकदा हजेरी संचलन घेवून कर्मचा-यांकडील गणवेश व इतर सरंजाम सुस्थितीत आहे किंवा नाही याचे निरीक्षण करणे.
 6. कर्मचा-यांस त्यांच्या कर्तव्याची निश्चित जाण आहे किंवा नाही यासाठी वारंवार चाचणी घेणे.
 7. आपले हद्दीतील नळखांब सुस्थितीत आहे किंवा नाही याची किमान सहा महिन्यातून एकदा तपासणी करणे व त्याबाबतचा लेखी अहवाल मुख्य अग्निशमन अधिका-यांना देणे.
 1. अग्निशमन केंद्राकडील सर्व नोंद वहया, घटना पुस्तिका, उपस्थिती पट तसेच अग्निशमन केंद्राशी संबंधीत सर्व रजिस्टर्स सुस्थितीत व अद्ययावत ठेवणे.
 2. अग्निशमन केंद्राकडील दळणवळण यंत्रणा अद्ययावत ठेवणे.
 3. या व्यतिरिक्त मुख्य अग्निशमन अधिका-यांनी नेमून दिलेली इतर सर्व कामे करणे.
5उपस्थानक अधिकारी/उप अधिकारी
 1. स्थानक अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली व त्यांचे आदेशानुसार काम करणे.
 2. उपस्थानक अधिकारी हा प्रभारी अधिकारी (डयुटी ऑफीसर) असेंल व तो पुढील कामे करण्यास जबाबदार असेल.
 3. कर्मचा-यांची उपस्थिती घेणे.
 4. ताब्यात असलेली वाहने व इतर साहित्य सुस्थितीत आहे याची कामावर हजर होण्याचे प्रत्येकवेळी खात्री करुन घेणे. आवश्यकते-प्रमाणे योग्य ती दुरुस्ती करुन घेणे.
 5. दुस-या अधिका-यास चार्ज दिल्याशिवाय कार्यालय (स्थानक) न सोडणे.
 6. उपस्थित कर्मचा-यांकडून परेड व ड्रिल करुन घेणे.
 7. अग्निशमन व विमोचन, अग्निप्रतिबंधक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार या संबंधीच्या कर्मचा-यांच्या ज्ञानाची वेळोवेळी चाचणी घेणे.
 8. वर्दीवर गेल्यावर त्या संबंधीची संपूर्ण कामे करणे व अहवाल तयार करणे.
 9. स्थानक अधिकारी हयांचे गैरहजेरीत त्यांची कामे पाहणे.
 10. प्रत्येक पाळीत किमान दोन वेळा घटना नोंद वही तपासून त्यामध्ये नोंदी योग्य प्रकारे केल्या आहेत किंवा नाही हे तपासणे, नोंदी तपासल्याबद्दल वेळ नोंदवून दिनांकित सही करणे.
 11. अग्निशमन केंद्रातील फायर वाहनांची लॉग बुके प्रत्येक पाळीचा चालक योग्य रित्या भरत आहे किंवा नाही हे तपासणे व त्याबाबतची नोंद घटना वहीत करणे.
 12. वरिष्ठांनी दिलेली अन्य कामें पार पाडणे.
6अग्निशमन प्रणेता /लिडींग फायरमन/प्रमुख अग्निशामक
 1. ज्या स्थानकात त्याला पदस्थापना दिलेली असेल त्याठिकाणी उपलब्ध असणे.
 2. वरिष्ठांचे आदेश निर्विवादपणे पाळणे व हाताखालील कर्मचा-यांकडून सौजन्याने पणे काटेकोर आज्ञापालन करवून काम करुन घेणे.
 3. हाताखालील कामावर असलेल्या व्यक्तींचा पोषाख योग्य आहे हे पाहणे.
 4. अग्निशमन केंद्राच्या व आगीच्या साधनांच्या संबंधातील व सर्व अनुषंगिक कामे करणे.
 5. अग्निशमन केंद्राचे आवार स्वच्छ व सुबक ठेवण्यास तो जबाबदार असेल.
 1. अग्निशमन केंद्रात असलेली साधने, सरंजाम नीट, सुरळीत आणि काम करण्याच्या स्थितीत ठेवण्यास तसेच सेवेच्या कालावधीत कोणत्याही वेळी बोलविल्यावर तत्पर राहण्यास जबाबदार राहील.
 2. स्थानकांत असलेल्या सर्व वस्तुंची सूची ठेवणे व काही हरविल्यास, तूटफूट झाल्यास त्याबाबत डयूटी अधिका-यास विनाविलंब कळविणे.
 3. सर्व वस्तु व सामानांची जमा व वजा यांची नोंद वेळोवळी घेणे व ती नोंद डयुटी अधिका-यास दाखवून सांक्षांकित करुन घेणे.
 4. हजेंरीपट अद्ययावत ठेवून, रजेवर वा हजर असलेल्या व्यक्तींचा दैनंदिन हिशोब त्यात नोंदविणे.
 5. स्थानकाचा ताबा घेतेवेळी वस्तुसूचीचे निरिक्षण करुन सर्व साठा निरीक्षण केल्यावर तो सर्व बरोबर असल्याचे किंवा जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार प्रतिवृत्त, डयुटी अधिका-यास त्याच वेळी सादर करणे.
 6. घटनापुस्तिकेत बोलवणे आलेल्या तंतोतंत वेळेची, जागेची आणि मोटार वाहन प्रयाण केलेल्या व परत आलेल्या वेळेची अचूक नोंद करणे, हे काम आग विझविण्याच्या कामावरुन परत आल्यावर करता येईल. तथापि, कामावर असलेल्या व्यक्तीनेही त्याची कच्ची नोंद ठेवली पाहिजे. आणि घटनापुस्तकात नोंदविण्यात येईपर्यत ती नोंद पुसता कामा नये.
 7. आगीच्या जागी काम केल्यानंतर लवकरात लवकर मुख्यालयास कामाची वेळ व त्याच्या ताब्यात असलेल्या पंपाने किंवा कोणत्याही खाजगी साधनाने वापण्यात आलेल्या पाण्याचे परिमाण सादर केले पाहिजे.
 8. वरिष्ठांना सर्व साधनांचा तपशिल देणे.
 9. आगीच्या जागी ज्यांनी काम केले आहे अशी दलाची किंवा इतर व्यक्ती आगीची सुचना देते वेळी वा नंतर जखमी झाली असेल तर तात्काळ वैदयकीय मदतीसाठी रवाना करणे त्याचा अहवाल देणे.
 10. अग्निशमन अधिकारी यांचे सर्वसाधारण आदेशानुसार हाताखालील व्यक्तींना सुचना देणे व त्यांच्याकडुन आगीचे साधनासह कवायत करुन घेणे.
 11. स्थानक अधिका-यांनी वेळोवेळी सोपविलेली विशिष्ठ कामे करणे.
06ड्रायव्हर ऑपरेटर / यंत्रचालक / वाहनचालक
 1. पदस्थापना दिलेली असेल त्या ठिकाणी सर्ववेळ उपलब्ध असणे.
 2. वरिष्ठांचे आदेश निर्विवादपणे पाळण्याकरिता त्यांच्या हाताखाली सेवा करणा-याकडून (जर कोणी असेल तर) काटेकोर आज्ञापालन व सौजन्याने काम करुन घेणे.
 3. सरंजाम आणि गिअर्स किंवा आगीच्या स्थानकावर/वर्दीवर ठेवण्यात येणा-या साधनांची योग्य निगा राखण्याकरिता त्याच्या ताब्यातील वाहनांची व पंपाची योग्य निगा, यांत्रिक सुस्थिती आणि हालचाली करिता तो प्रमुख अग्निशामकासह जबाबदार राहील.
 1. कामावर हजर झाल्यावर त्यांच्या ताब्यात असलेल्या वाहनाची साधनांची, ती उपयोगाची आहेत किंवा नाही याची कमीत कमी एकदा चाचणी घेईल. व त्यासाठीच्या रजिस्टरवर नोंद करेल. त्यात आढळणा-या कोणत्याही दोषांबाबत तो प्रमुख अग्निशामकास किंवा डयुटी अधिका-यास तात्काळ अहवाल सादर करील.
 2. त्याच्या ताब्यात असलेल्या सर्व वस्तुंची आणि साधनांची तो वस्तुसुची ठेवील आणि त्यात कामाची वेळ प्रवास झाल्यास अंतर (कि.मी. मध्ये), पेट्रोल, डिझेल व तेलाचा वापर इत्यादिंची नोंद करेल. लॉग बुक लिहीण्याची जबाबदारी त्याची असेल.
 3. रोजच्या डयुटीच्या वेळी लिडींग फायरमन घेत असलेल्या कवायतीत भाग घेणे.
 4. स्थानक अधिका-यांनी दिलेली विशिष्ठ कामे पूर्ण करणे.
8फायरमन / अग्निशामक / विमोचक
 1. कार्यरत असलेल्या स्थानकात त्याला ज्या ठिकाणी पदस्थापना दिली असेल त्या ठिकाणी उपलब्ध असणे.
 2. वरिष्ठांचे आदेश निर्विवादपणे पाळण्याकरिता तत्पर असणे.,
 3. वरिष्ठांनी ठरवून दिलेली सर्व कामे कार्यक्षमतेने पार पाडणे.
 4. स्वत: नीटनीटके राहणे आणि जर निवासस्थान पुरविण्यात आले असेल तर ते नीट ठेवणे.
 5. अग्निशमन सेवेतील कामाला अवधानपुर्वक संपुर्ण वेळ वाहुन घेणे.
 6. अग्निशमन केंद्र, आवार, साधने ठेवलेली खोली भांडारगृह, कार्यालय, कवायत आवार, पहारा कक्ष कार्यशाळा, कॉमन रुम (विश्रांती गृह) कवायत मनोरा, होज पाईप चालविण्याचा मनोरा इत्यादि जागा निटनेटकी व स्वच्छ धुवून ठेवण्यास, तसेच साधने, सरंजाम सामुग्री इत्यादि स्वच्छ आणि निटनेटकेपणाने ठेवण्यास जबाबदार असेल.
 7. आगीच्या व इतर वर्दीवर जाण्याकरिता तसेच आगीची कवायत करण्याकरिता इशारा मिळाल्यापासून कमीत कमी वेळेत हजर राहण्यास तो स्वत:ला तत्पर ठेवील.
 8. स्थानकाच्या हद्दीतील आणि जोडुन असलेल्या क्षेत्राची तसेच आगीचा धोका असलेल्या अशा क्षेत्रांची नकाशावरुन माहिती घेईल.
 9. (अ) त्याला वेळोवेळी दिलेली कामे पार पाडण्यास तसेच अग्निशमन केंद्राला पुरविण्यात आलेल्या साधनांची काळजी घेणे, काटेकोरपणे स्वच्छता ठेवणे आणि सर्व साधने बिनचूक टापटीपीने साठवून ठेवणे व त्यांच्या देखभालीकरिता प्रमुख अग्निशामकासह संयुक्तरित्या तो जबाबदार राहील. (ब) अग्निशमन दलाला पुरविण्यात आलेल्या वाहनांची स्वच्छता आणि पॉलीश, वाहनांवरील आणि साठवणीतील साधने स्वच्छ करणे व पॉलीश करणे, होज खरखरुन घासणे व धुणे, स्थानकाच्या फरश्या, भिंती, दरवाजे, खिडक्या घासून स्वच्छ करणे, गॅरेज, कवायत मनोरे व बागेची सुव्यवस्था राखणे या कामांचा यात समावेश असेल.
 1. चालक आणि यंत्रचालकांना साधनांची आणि वाहनांच्या गिअर्सच्या योग्य देखभालीकरिता सहाय्य करणे, तसेच रक्षणाची कर्तव्ये, कार्यशाळेची कामे, नियंत्रण कक्ष व पहारा कक्ष येथील कामे, ऑफीस ऑर्डर्लीची कामे व आगीच्या वेळी प्रथमोपचार व संदेशवहन ही कामे करणे.
 2. अग्निशमन केंद्राला पुरविण्यात आलेल्या साधनांची बारकाईने तपासणी करणे व प्रमुख अग्निशामकाला ही साधन सामुग्री तपासल्याबाबतचा अहवाल देणे.
 3. स्थानकाचा प्रभारी त्याला योग्य वाटेल अशा इतर पध्दतीने किंवा पाळीने जेव्हा अग्निशामकाची रक्षक म्हणून नेमणूक करेल त्यावेळी तो पूर्ण गणवेश धारण करील व त्याची जागा घेण्याकरिता दुसरा रक्षक हजर झाल्याशिवाय आपली जागा सोडणार नाही अशा वेळी अग्निशामक खालील कर्तव्यासाठी जबाबदार असेल. अ) सदैव दक्ष आणि तत्पर राहणे. ब) स्थानक व परिसरातील सर्व मालमत्तेचे रक्षण करणे. क) अग्निशमन केंद्रात येणा-या सर्व व्यक्ती प्रभारी अधिका-याकडे जातील आणि काम झाल्यावर केंद्रातून बाहेर पडतील हे पाहणे. ड) आत येणा-या व बाहेर जाणा-या वाहनांचा अपघात टाळण्याकरिता नियत्रण ठेवणे. ई) स्थानक परिसरातील बाग व झाडांचे रक्षण करणे.
 4. वरील कर्तव्यास जोडून, अग्निशामक, गरजेप्रमाणे व वरिष्ठांकडुन आलेल्या आदेशाप्रमाणे अग्निशमन सेवेच्या अंतर्गत कोणतेही काम करील.
जॉबचार्ट

अ. क्र

अधिकार / कर्मचारी नाव व पदनाम

सन 2015 ते आजमितीपर्यत

प्रशासकीय अधिकार

संबंधित कायदा/नियम/आदेश राजपत्र

शेरा (असल्यास)

01

धनंजय वसंत कनोजे –

   प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी

       दि. 15/05/2013 ते

       दि. 12/06/2016

२) डॉ. प्रकाश बोराडे

   प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकार

   दि. 13/06/2016 ते आजमितीपर्यत

1.  अग्निशमन दल प्रमुख या नात्याने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल कायम कार्यक्षम स्थितीत ठेवणे.

2.  मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमातील मुख्य अग्निशमन अधिका-याला असलेल्या वेगवेगळया कलमाखालील अधिकारांचा वापर करणे.

3.  “अग्निशमन” विषयासंबंधीची अद्यावत माहिती घेवून आवश्यकतेप्रमाणे महानगरपालिका अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचा-यांना प्रशिक्षित करणे.

4.  उप-मुख्य अग्निशमन अधिका-याला अग्निशमन केंद्राच्या वार्षिक तपासणीचा कार्यक्रम ठरवून देणे. (हा कार्यक्रम दरवर्षी मार्च महिन्यात निश्चित तयार करण्यात येईल व तो पुढील आर्थिक वर्षासाठी असेल).

5.  उप-मुख्य अग्निशमन अधिका-यांनी अग्निशमन केंद्राच्या केलेल्या तपासणीत आढळून आलेल्या उणीवा दूर करण्यासंबंधीच्या अनुपालनाची तपासणी करणे.

 स्थायी आदेशानुसार

 
  

6.  हाताखालील अधिका-यांना कामाचे वाटप करणे.

7.  मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये आगीच्या धोक्याबद्दल जागरुकता निर्माण करणे.

8.  महानगरपालिकेव्यतिरिक्त, इतर शासकिय स्वायत्त वा खाजगी संस्थेच्या अग्निशमन दलाशी संबंधीत कामांच्या सभांसाठी /परिसंवादासाठी आयुक्त मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे परवानगीने स्वत: हजर राहणे किंवा हाताखालील अधिका-यांना हजर राहण्यास सांगणे किंवा अशा समित्यांचे सदस्यत्व स्विकारणे.

9.  आयुक्त मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आपात्कालीन व अत्यावश्यक तसेच इतर सर्व कामे.

10 मिरा-भाईंदर क्षेत्राबाहेर सेवा पुरवायची असल्यास परिस्थिती नुसार निर्णय घेणे.

11 महाराष्ट्र शासनामार्फत वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणारे अधिकार.

   

02

उप-मुख्य अग्निशमन अधिकारी

निरंक

1.  मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली व ते आदेश देतील ती कामे करणे.

2.  महत्वाच्या व आणीबाणीच्या प्रसंगी वर्दीवर जाणे.

3.  आगीच्या व इतर आणीबाणींच्या वेळी पोलिस तसेच इतर विभागांशी संपर्क ठेवून आवश्यक ती मदत मिळविणे.

4.  अग्निशमन दल अद्यावत ठेवण्यासाठी नियोजन करणे.

5.  वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे.

6.  मुख्य अग्निशमन अधिका-यांच्या मार्गदर्शनानुसार अग्निशमन दलाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.

7.  अग्निशमन दल कार्यालयाचे प्रशासन पहाणे.

8.  अग्निशमन केंद्रामध्ये वार्षिक फायरड्रिलचे आयोजन करणे.

9.  अग्निशमन केंद्रामध्ये क्रिडा स्पर्धा व फायरड्रिल स्पर्धा यांचे आयोजन करणे.

   
  

10 खात्यांतर्गत   विभागीय परिक्षांचे आयोजन करणे.

11 मुख्य अग्निशमन अधिकारी हयांचें गैरहजेरीत

त्यांची सर्व जबाबदारी व कर्तव्ये पार पाडणे.

  

03

स्थानक अधिकारी

निरंक

1.   स्थानक अधिकारी हया नात्याने स्थानकाच्या संपूर्ण प्रशासनाचे नियंत्रण.

2.   स्थानकातील भांडाराचे नियंत्रण तसेच आवश्यकतेनुसार साधनसामुग्री व इतर साहित्य उपलब्ध ठेवुन ते कायम सुस्थितीत ठेवणे.

3.   हाताखालील अधिकारी व कर्मचा-यांना आगीच्या साधनांची माहिती देवून ते वापरण्याची त्यांच्यात क्षमता निर्माण करणे.

4.   हाताखालील व्यक्ती सर्ववेळी कोणत्याही वर्दीवर पुर्ण तयारीनिशी जाण्यास तयार आहेत किंवा नाही, याची वेगवेगळया वेळी चाचणी घेणे व त्याच्या अग्निशमन अधिका-याला लेखी अहवाल देणे.

5.   महिन्यातून एकदा हजेरी संचलन घेवून कर्मचा-यांकडील गणवेश व इतर सरंजाम सुस्थितीत आहे किंवा नाही याचे निरीक्षण करणे.

6.   कर्मचा-यांस त्यांच्या कर्तव्याची निश्चित जाण आहे किंवा नाही यासाठी वारंवार चाचणी घेणे.

  
       
  

 आपले हद्दीतील नळखांब सुस्थितीत आहे किंवा नाही याची किमान सहा महिन्यातून एकदा तपासणी करणे व त्याबाबतचा लेखी अहवाल मुख्य अग्निशमन अधिका-यांना देणे.

7.   अग्निशमन केंद्राकडील सर्व नोंद वहया, घटना पुस्तिका, उपस्थिती पट तसेच अग्निशमन केंद्राशी संबंधीत सर्व रजिस्टर्स सुस्थितीत व अद्ययावत ठेवणे.

8.   अग्निशमन केंद्राकडील दळणवळण यंत्रणा अद्ययावत ठेवणे.

9.   या व्यतिरिक्त मुख्य अग्निशमन अधिका-यांनी नेमून दिलेली इतर सर्व कामे करणे.

  

04

उपस्थानक अधिकारी/

उप अधिकारी

सन 2015 ते आजमितीपर्यत

1) अल्पेश जगन्नाथ संखे

2) धनंजय वसंतराव कनोजे

3) छोटूलाल सुवाजी आदिवाल

4) दिलीप यशवंत रणवरे

5) जगदिश पाटील

6) डॉसन ढोल्या

7) सदानंद पाटील

1.   स्थानक अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली व त्यांचे आदेशानुसार काम करणे.

2.   उपस्थानक अधिकारी हा प्रभारी अधिकारी (डयुटी ऑफीसर) असेंल व तो पुढील कामे करण्यास जबाबदार असेल.

3.   कर्मचा-यांची उपस्थिती घेणे.

4.   ताब्यात असलेली वाहने व इतर साहित्य सुस्थितीत आहे याची कामावर हजर होण्याचे प्रत्येकवेळी खात्री करुन घेणे. आवश्यकते-प्रमाणे योग्य ती दुरुस्ती करुन घेणे.

5.   दुस-या अधिका-यास चार्ज दिल्याशिवाय कार्यालय (स्थानक) न सोडणे.

6.   उपस्थित कर्मचा-यांकडून परेड व ड्रिल करुन घेणे.

7.   अग्निशमन व विमोचन, अग्निप्रतिबंधक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार या संबंधीच्या कर्मचा-यांच्या ज्ञानाची वेळोवेळी चाचणी घेणे.

8.   वर्दीवर गेल्यावर त्या संबंधीची संपूर्ण कामे करणे व अहवाल तयार करणे.

9.   स्थानक अधिकारी हयांचे गैरहजेरीत त्यांची कामे पाहणे.

10.  प्रत्येक पाळीत किमान दोन वेळा घटना नोंद वही तपासून त्यामध्ये नोंदी योग्य प्रकारे केल्या आहेत किंवा नाही हे तपासणे, नोंदी तपासल्याबद्दल वेळ नोंदवून दिनांकित सही करणे.

अग्निशमन केंद्रातील फायर वाहनांची लॉग बुके प्रत्येक पाळीचा चालक योग्य रित्या भरत आहे किंवा नाही हे तपासणे व त्याबाबतची नोंद घटना वहीत करणे.

11.  वरिष्ठांनी दिलेली अन्य कामें पार पाडणे.

  

05

अग्निशमन प्रणेता /लिडींग फायरमन/प्रमुख अग्निशामक

सन 2015 ते आजमितीपर्यत

1)  बापु इंदुलकर

2) राकेश बा. भोसले

3) संजय वा. पाटील

4) संतोष गिते

5) संजय मोरे

6) रविंद्र पाटील

7) राकेश आंब्रे

8) अरूण बा. शिर्के

9) प्रशांत रा.निरभवणे

10) सतिश बा. गांगुर्डे

11) विठ्ठल विजय भाबल

12)अशोक पाटील

13) राजेश मुकादम

1.   ज्या स्थानकात त्याला पदस्थापना दिलेली असेल त्याठिकाणी उपलब्ध असणे.

2.   वरिष्ठांचे आदेश निर्विवादपणे पाळणे व हाताखालील कर्मचा-यांकडून सौजन्याने पणे काटेकोर आज्ञापालन करवून काम करुन घेणे.

3.   हाताखालील कामावर असलेल्या व्यक्तींचा पोषाख योग्य आहे हे पाहणे.

4.   अग्निशमन केंद्राच्या व आगीच्या साधनांच्या संबंधातील व सर्व अनुषंगिक कामे करणे.

5.   अग्निशमन केंद्राचे आवार स्वच्छ व सुबक ठेवण्यास तो जबाबदार असेल.

6.   अग्निशमन केंद्रात असलेली साधने, सरंजाम नीट, सुरळीत आणि काम करण्याच्या स्थितीत ठेवण्यास तसेच सेवेच्या कालावधीत कोणत्याही वेळी बोलविल्यावर तत्पर राहण्यास जबाबदार राहील.

7.   स्थानकांत असलेल्या सर्व वस्तुंची सूची ठेवणे व काही हरविल्यास, तूटफूट झाल्यास त्याबाबत डयूटी अधिका-यास विनाविलंब कळविणे.

8.   सर्व वस्तु व सामानांची जमा व वजा यांची नोंद वेळोवळी घेणे व ती नोंद डयुटी अधिका-यास दाखवून सांक्षांकित करुन घेणे.

9.   हजेंरीपट अद्ययावत ठेवून, रजेवर वा हजर असलेल्या व्यक्तींचा दैनंदिन हिशोब त्यात नोंदविणे.

  
  

10.  स्थानकाचा ताबा घेतेवेळी वस्तुसूचीचे निरिक्षण करुन सर्व साठा निरीक्षण केल्यावर तो सर्व बरोबर असल्याचे किंवा जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार प्रतिवृत्त, डयुटी अधिका-यास त्याच वेळी सादर करणे.

11.  घटनापुस्तिकेत बोलवणे आलेल्या तंतोतंत वेळेची, जागेची आणि मोटार वाहन प्रयाण केलेल्या व परत आलेल्या वेळेची अचूक नोंद करणे, हे काम आग विझविण्याच्या कामावरुन परत आल्यावर करता येईल.  तथापि, कामावर असलेल्या व्यक्तीनेही त्याची कच्ची नोंद ठेवली पाहिजे. आणि घटनापुस्तकात नोंदविण्यात येईपर्यत ती नोंद पुसता कामा नये.

12.  आगीच्या जागी काम केल्यानंतर लवकरात लवकर मुख्यालयास कामाची वेळ व त्याच्या ताब्यात असलेल्या पंपाने किंवा कोणत्याही खाजगी साधनाने वापण्यात आलेल्या पाण्याचे परिमाण सादर केले पाहिजे.

13.  वरिष्ठांना सर्व साधनांचा तपशिल देणे.

14.  आगीच्या जागी ज्यांनी काम केले आहे अशी दलाची किंवा इतर व्यक्ती आगीची सुचना देते वेळी वा नंतर जखमी झाली असेल तर तात्काळ वैदयकीय मदतीसाठी रवाना करणे त्याचा अहवाल देणे.

15.  अग्निशमन अधिकारी यांचे सर्वसाधारण आदेशानुसार हाताखालील व्यक्तींना सुचना देणे व त्यांच्याकडुन आगीचे साधनासह कवायत करुन घेणे.

16.  स्थानक अधिका-यांनी वेळोवेळी सोपविलेली विशिष्ठ कामे करणे.

  

06

ड्रायव्हर ऑपरेटर / यंत्रचालक /

सन 2015 ते आजमितीपर्यत

1)  प्रशांत  गुरव

2)  सचिन अशोक परब

3)  संतोष नारायण दुखंडे

4)  जयेश राउुत

5)  लक्ष्मण भंडारी

6)  मुकेश दुबळा

7) जयेंद्र सारंग

8)   सतिश गायकवाड

9)    प्रदिप पाटील

10)  समाधान माळी

11)   शिवाजी सावंत

ड्रायव्हर ऑपरेटर / वाहनचालक

1)   नरेश सिताराम संखे

2)   किशोर दयानंद भोईर

3)   यशवंत लक्ष्मण बरफ

4)   शंकर लक्ष्मण जुनघरे

5)   सुधाकर मोहिते

1.   पदस्थापना दिलेली असेल त्या ठिकाणी सर्ववेळ उपलब्ध असणे.

2.    वरिष्ठांचे आदेश निर्विवादपणे पाळण्याकरिता त्यांच्या हाताखाली सेवा  करणा-याकडून (जर कोणी असेल तर) काटेकोर आज्ञापालन व सौजन्याने  काम करुन घेणे.  सरंजाम  आणि   गिअर्स   किंवा  आगीच्या कामावर हजर झाल्यावर त्यांच्या ताब्यात असलेल्या वाहनाची साधनांची, ती उपयोगाची आहेत किंवा नाही याची कमीत कमी एकदा चाचणी घेईल. व त्यासाठीच्या रजिस्टरवर नोंद करेल. त्यात आढळणा-या कोणत्याही दोषांबाबत तो प्रमुख अग्निशामकास किंवा डयुटी अधिका-यास तात्काळ अहवाल सादर करील.

3.    त्याच्या ताब्यात असलेल्या सर्व वस्तुंची आणि साधनांची तो वस्तुसुची ठेवील आणि त्यात कामाची वेळ प्रवास झाल्यास अंतर (कि.मी. मध्ये), पेट्रोल, डिझेल व तेलाचा वापर इत्यादिंची नोंद करेल. लॉग बुक लिहीण्याची जबाबदारी त्याची असेल.

4.    रोजच्या डयुटीच्या वेळी लिडींग फायरमन घेत असलेल्या कवायतीत भाग घेणे.

5.   स्थानक अधिका-यांनी दिलेली विशिष्ठ कामे पूर्ण करणे.

  

07

फायरमन / अग्निशामक / विमोचक

सन 2015 ते आजमितीपर्यत

1)   वासुदेव भोईर

2)   जयकुमार पाटील

3)   चरणसिंग राजपुत

4)   अमित शेवाळे

5)   अतिष कोंडु पष्टे

6)   सुर्यकांत शिंदे

7)   सतिष चौधरी

8)   सुधर्म पाटील

9)   बुधा पांडूरंग नांगरे

10)  राहूल भास्कर जाधव

11)  सुरेश जगन्नाथ साबळे

12) संदिप पोपट कोकरे

13)  दिपक उत्तम भोसले

14)  संतोष नकुल पाटील

15)  चेतन झाडे

16)  सचिन पायकर

17)  रोहित पाटील

18)  धनीलाल गावीत

19)  कांतीलाल चौरे

20)  वसंत भोईर

21)  भास्कर नागरे

22)  ऑस्टीन मुनिस

23)  एकनाथ पाटील

24)  विनोद निजाई

25)  आबाजी आवळे

26)  संतोष माशाळ

27)  राजू पवार

28)  सचिन टेळे

29)  हमिद पाटील

30)  पॅरल बोर्जिस

31)  महादेव नाईक

32)  विनायक पाटील

33)  मालगोंडा नागोंडा

34)  संतोष संखेश्वरी

35)  भिमाप्पा दावणे

36)  विष्णु कवटे

37)  कमळाकर लोंढे

38)  जितेंद्र पाटील

39)  महेंद्र गावडे

40)  राजन म्हात्रे

41)  सुरेश म्हात्रे

42) रघुनाथ पाटील

43) सुभाष इंगळे

44)  खंडू दरवडा

45)  मधुकर म्हात्रे

46) जगन्नाथ पुकळे

1.    कार्यरत असलेल्या स्थानकात त्याला ज्या ठिकाणी पदस्थापना दिली असेल त्या ठिकाणी उपलब्ध असणे.

2.    वरिष्ठांचे आदेश निर्विवादपणे पाळण्याकरिता तत्पर असणे.,

3.    वरिष्ठांनी ठरवून दिलेली सर्व कामे कार्यक्षमतेने पार पाडणे.

4.    स्वत: नीटनीटके राहणे आणि जर निवासस्थान पुरविण्यात आले असेल तर ते नीट ठेवणे.

5.    अग्निशमन सेवेतील कामाला अवधानपुर्वक संपुर्ण वेळ वाहुन घेणे.

6.    अग्निशमन केंद्र, आवार, साधने ठेवलेली खोली भांडारगृह, कार्यालय, कवायत आवार, पहारा कक्ष कार्यशाळा, कॉमन रुम (विश्रांती गृह) कवायत मनोरा, होज पाईप चालविण्याचा मनोरा इत्यादि जागा निटनेटकी व स्वच्छ धुवून ठेवण्यास, तसेच साधने, सरंजाम सामुग्री इत्यादि स्वच्छ आणि निटनेटके पणाने ठेवण्यास जबाबदार असेल.

7.    आगीच्या व इतर वर्दीवर जाण्याकरिता तसेच आगीची कवायत करण्याकरिता इशारा मिळाल्यापासून कमीत कमी वेळेत हजर राहण्यास तो स्वत:ला तत्पर ठेवील.

8.    स्थानकाच्या हद्दीतील आणि जोडुन असलेल्या क्षेत्राची तसेच आगीचा धोका असलेल्या अशा क्षेत्रांची नकाशावरुन माहिती घेईल.

9.    (अ) त्याला वेळोवेळी दिलेली कामे पार पाडण्यास तसेच अग्निशमन केंद्राला पुरविण्यात आलेल्या साधनांची काळजी घेणे, काटेकोरपणे स्वच्छता ठेवणे आणि सर्व साधने बिनचूक टापटीपीने साठवून ठेवणे व त्यांच्या देखभालीकरिता प्रमुख अग्निशामकासह संयुक्तरित्या तो जबाबदार राहील.

  
  

(ब) अग्निशमन दलाला पुरविण्यात आलेल्या वाहनांची स्वच्छता आणि पॉलीश, वाहनांवरील आणि साठवणीतील साधने स्वच्छ करणे व पॉलीश करणे, होज खरखरुन घासणे व धुणे, स्थानकाच्या फरश्या, भिंती, दरवाजे, खिडक्या  घासून स्वच्छ करणे, गॅरेज, कवायत मनोरे व बागेची सुव्यवस्था राखणे या कामांचा यात समावेश असेल.

10.   चालक आणि यंत्रचालकांना साधनांची आणि वाहनांच्या गिअर्सच्या योग्य देखभालीकरिता सहाय्य करणे, तसेच रक्षणाची कर्तव्ये, कार्यशाळेची कामे, नियंत्रण कक्ष व पहारा कक्ष येथील कामे, ऑफीस ऑर्डर्लीची कामे व आगीच्या वेळी प्रथमोपचार व संदेशवहन ही कामे करणे.

11.   अग्निशमन केंद्राला पुरविण्यात आलेल्या साधनांची बारकाईने तपासणी करणे व प्रमुख अग्निशामकाला ही साधन सामुग्री तपासल्याबाबतचा अहवाल देणे.

12.   स्थानकाचा प्रभारी त्याला योग्य वाटेल अशा इतर पध्दतीने किंवा पाळीने जेव्हा अग्निशामकाची रक्षक म्हणून नेमणूक करेल त्यावेळी तो पूर्ण गणवेश धारण करील व त्याची जागा घेण्याकरिता दुसरा रक्षक हजर झाल्याशिवाय आपली जागा सोडणार नाही अशा वेळी अग्निशामक खालील कर्तव्यासाठी जबाबदार असेल.

अ) सदैव दक्ष आणि तत्पर राहणे.

ब) स्थानक व परिसरातील सर्व मालमत्तेचे

रक्षण करणे.

क) अग्निशमन केंद्रात येणा-या सर्व व्यक्ती प्रभारी अधिका-याकडे जातील आणि काम झाल्यावर केंद्रातून बाहेर पडतील हे पाहणे.

ड) आत येणा-या व बाहेर जाणा-या वाहनांचा अपघात टाळण्याकरिता नियत्रण ठेवणे.

ई) स्थानक परिसरातील बाग व झाडांचे रक्षण करणे.

वरील कर्तव्यास जोडून, अग्निशामक, गरजेप्रमाणे व वरिष्ठांकडुन आलेल्या आदेशाप्रमाणे अग्निशमन सेवेच्या अंतर्गत कोणतेही काम करील.

  
अंदाजपत्रक
महानगरपालिका निधीचा तपशील म्हणजेच मागील वर्षामध्ये पुढील बाबीद्वारे मिळालेले उत्पन्न (जमा बाजु) लाखात
अ. क्रतपशील 2013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-202020-212021-22
1अग्निशमन सेवाकर/फि165.92127.70205.80237.19222.16237.82204.17225.43287.31
2अग्निशमन फि0.892.870.590.834.454.004.003.004.00
3अग्निशमन कॅपिटेशन फि648.41622.31501.62726.00980.47700.00800.00850.001200.00
4निरिक्षण /तपासणी शुल्क73.7993.17111.2688.43135.76150.00150.00150.00200.00
मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील नियतवाटप केलेली वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुद (खर्च बाजु) लाखात
अ. क्र.लेखाशिर्ष 2014-152015-162016-172017-182018-192019-202020-212021-22
1स्थायी आस्थापना264.74468.22405.13539.14400.15677.40677.00677.00
2अस्थायी आस्थापना / सुरक्षा75.0095.00115.00200.00200.00325.00400.00425.00
3कर्मचारी गणवेश व बक्षिसे100.00100.0040.00150.00100.00100.00100.00100.00
4कर्मचारी प्रशिक्षण भत्ता / किरकोळ25.0015.0040.0010.0010.0010.0010.0010.00
5अग्निशमन पेट्रोल इंधन/ वाहन दुरूस्ती50.0060.0025.0025.0025.0035.0035.0040.00
6जाहिरात प्रसिध्दी व इतर कामे5.005.002.002.005.005.003.005.00
7आपातकालीन व्यवस्थापन व इतर कामे100.00100.0030.0030.0050.0050.0025.0025.00
8साधन सामुग्री व भांडारे यांची खरेदी100.00150.00137.00150.00200.00200.00150.00100.00
9नवीन फायर फायटर खरेदी110.00800.001200.001650.001700.001600.001700.001750.00
10अग्निशमन इमारत बांधकाम /फर्निचर50.00250.0050.00300.0050.00225.00200.00200.00
अ.क्र.अधिकाऱ्याचे नावपदनामअधिकार

1

डॉ. मारुती गायकवाड

उप-आयुक्त (अग्निशमन)

अपिलीय

अधिकारी

अर्जदारास माहीती अधीकारा अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहीतीचे समाधान न झाल्यास अपील केलेल्या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय देणे.

2

डॉ. प्रकाश बोराडे

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी

जन माहिती अधिकारी

माहीती अधीकार अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जदारास आवश्यक असलेली माहीती उपलब्ध करून देणे.

3

अल्पेश जगन्नाथ संखे

सब स्टेशन ऑफिसर

सहाय्यक माहिती अधिकारी

माहीती अधीकार अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जदारास आवश्यक असलेली माहीती उपलब्ध करून देणे व  अहवाल तयार करणे.
CHECK LIST :-
 1. Provisional N.O.C. :-
  1. Application from the Archirect/Developer
  2. Proposed plans (2 Sets, as per N.B.C. with Over Head Tank Capacity (for Fire), Fire Duct, Fire Brigade Inlet, Electric Substation, Underground Water Tank for Fire ( if Required) & Open space measurement)
  3. Commencement Certificate (if Taken)
  4. Sanctioned Plan (if C.C. Taken)
  5. Provisional N.O.C. (if Previous taken)
  6. Built up area certificate
 2. Final N.O.C :-
  1. Application from the Archirect/Developer
  2. Commencement Certificate
  3. Sanctioned Plan
  4. Built up area certificate
  5. Provisional N.O.C. (if taken)
  6. Structure Stability Certificate
  7. Building Completion Certificate
  8. Lift License (P.W.D.)
  9. Fire Fighting System Installation Certificate In Form “A” (from the license Agency of Mira Bhayander Municipal Corporation or Government Of Maharashtra)
 3. Shop/ Small Business  N.O.C :-
  1. Application from the Owner/Occupier
  2. Commencement Certificate
  3. Current Year Property Tax Payment Receipt
  4. Corporation Parwana
  5. Gumasata License
  6. L.B.T. Certificate
  7. Fire Fighting Extinguisher Certificate (from A license Agency of Mira Bhayander Municipal Corporation or Government Of Maharashtra)
 4. Fire Report :-
  1. Application from the Owner
  2. Police Report (Panchanama)
 5. Renewal of Final N.O.C. :- 
  1. Application from the Archirect/Developer/Occupier
  2. Fire Fighting System Installation Certificate In Form “B” (from the license Agency of Mira Bhayander Municipal Corporation or Government Of Maharashtra)
                                                            
अ.क्रअधिकाऱ्याचे नावपदनामअधिकार

1

डॉ. मारुती गायकवाड

उप-आयुक्त (अग्निशमन)

अपिलीय

अधिकारी

अर्जदारास माहीती अधीकारा अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहीतीचे समाधान न झाल्यास अपील केलेल्या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय देणे.

2

डॉ. प्रकाश बोराडे

प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी

जन माहिती अधिकारी

माहीती अधीकार अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जदारास आवश्यक असलेली माहीती उपलब्ध करून देणे.

3

अल्पेश जगन्नाथ संखे

सब स्टेशन ऑफिसर

सहाय्यक माहिती अधिकारी

माहीती अधीकार अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जदारास आवश्यक असलेली माहीती उपलब्ध करून देणे व  अहवाल तयार करणे.
 • आग विझविणे संपर्क क्रमांक       
भाईंदर (पश्चिम)
022-28197637 / 28041000 / 9167860018
भाईंदर (पूर्व)
022-28192829 / 8657906833
मिरा रोड
022-28553661 / 9167860017
उत्तन
022-28452002 / 8291370021