Skip to main content
logo
logo

परवाना विभाग

विभाग प्रमुखदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
श्री. संजय दोंदे  ( सहा. आयुक्य ) licence@mbmc.gov.in

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 376,383,386 अन्वये  मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील  दुकाने, कारखाने  इ. व्यापारी आस्थापनांनी आपले व्यवसाय करणेकारीता महानगरपालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे.

    त्या अनुषंगाने मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील  दुकाने, कारखाने  . व्यापारी आस्थापनांचे सर्वेक्षण करुन नोटीसा वाटप केल्या जातात. तदनंतर परवाना कामी प्रस्ताव सादर करुन व्यवसयायधारक वापर करीता असललेल्या जागेचा परवाना शुल्क आकारुन परवाना वितरीत केला जातो. नागरिकांना सुलभ, सहज व विहीत वेळेत आपली कामे पुर्ण होणेकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 2015 अंतर्गत सेवा पुरविणेकामी तत्कालीन मा.आयुक्त सो., यांनी परवाना विभा मुख्य कार्यालय व प्रभाग अधिकारी तथ पदनिर्देशित अधिकारी यांना जा.क्र./मनपा/सा.प्र./786/2017 अन्वये दि.04/12/2017  प्रभागनिहाय परवाने वितरीत करण्याचे आदेश केले असुन, त्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत प्रभाग समिती निहाय परवाने वितरीत केले जातात.

     तथापि स्टॉलधारकांचे परवाने, परवाना मुख्यालयातुन वितरीत केले जातात. परंतु स्टॉलधारकांचे नविन परवाना देणे धोरण निश्चिती झाले नसल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात स्टॉल परवाने देणे स्थगित केलेले आहे.  

   

अधिकारी व कर्मचारी यांचा कर्तव्यसुची तपशील

अ.क्र.
अधिकार पदनाम
अधिनियमाचे कलम, महानगरपालिका मंजुर ठराव, मा.आयुक्त यांजकडील अधिकार प्रदान तपशिल

कर्तव्य व जबाबदारी  

1
डॉ. संभाजी पानपट्टे, अतिरीक्त आयुक्त -2 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 313,376,386.  
परवाना विभागातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.  
2.

 

श्री.संजय शिंदे

उप-आयुक्त (परवाना)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 313,376,386

1. परवाना बाबतची धोरण अंमलबजावणी करणेकरीता धोरणात्मक निर्णय घेणेसाठी प्रस्ताव करणे, इत्यादी कामे पहाणे.

2. केंद्रीय माहितीचा अधिकार – 2005 नुसार अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम करणे.

3. अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

4. परवाना विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल पुनर्विलोकन करणे.

5. अभिलेख सुव्यवस्थित ठेवणेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे. 
३.

.प्रियांका भोसले  

सहा. आयुक्त (परवाना)

उपरोक्त नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार

1. विभागातील कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजाबाबत नियंत्रण ठेवणे. 

2. वसुलीचा इष्टांक पुर्ण करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने अधिपत्याखालील कर्मचा-यांकडून काम करुन घेणे.

3.  परवानाकामी धोरण अंमलबजावणी करणेकरीता प्रस्ताव, व इतर कामे कर्मचाऱ्या कडुन करुन घेणे.

4. परवाना ठेकेदार यांना दिलेला इष्टांक पुर्ण होत नसल्याने त्यांना इष्टांक पुर्ण करणेबाबतच्या वारंवार सुचना देणे. 

5.  परवाना विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन करणे.

6.  केंद्रीय माहितीचा अधिकारी – 2005 नुसार माहिती अधिकारी म्हणुन काम करणे.

4

श्री.दिलीप कांबळे,

टेबल क्र.1 
उपरोक्त नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार

1. शहरातील विना परवाना आस्थापनांना नोटीस तयार करणेनागरिकांच्या परवाना मिळण्याकरीता अर्जावर त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार फी आकारुन त्यांना पावती फाडुन नागरीकांना देणे, व त्यांची फी मनपा फंडात जमा करणे सहा-आयुक्तपरवाना विभाग यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सुचना / आदेश नुसार कार्यवाही करणे, आवक-जावक करणे, पोटकीर्द चलन करणे.

2.  परवाना घेणेकाकमी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छानणी व कागदपत्रांची पुर्तता करुन परवाना वितरीत करणेबाबतची पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करणे.

3.  परवानाधारकांना परवाने वितरीत केल्यानंतर नमुना-76 मध्ये परवान्यांची नोंद घेणे.

4.  केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून काम करणे.

5.  वार्षिक जमेच्या अंदाजपत्रकारीता माहिती तयार करणे.

6.  लेखापरिक्षणा मधिल आक्षेपांची पुर्तता करणे.

7.  आपले सरकार, पी-जी पोर्टल इ.ई-ऑफिस वरील तक्रारी पहाणे,

8.  मा.खासदार/आमदार/ नगरसेवक यांचे पत्र,  लोकशाही दिन, जनता दरबार, शासन पत्रव्यवहार न्यायालयीन प्रकरणे विषयी पत्रव्यवहार करणे व माहिती उपलब्ध करुन देणे.

5

श्री.अमोल मेहेरे

लिपीक

टेबल क्र.02
उपरोक्त नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार

1.  शहरातील विना परवाना आस्थापनांना नोटीस तयार करणेनागरिकांच्या परवाना मिळण्याकरीता अर्जावर त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार फी आकारुन त्यांना पावती फाडुन नागरीकांना देणे, व त्यांची फी मनपा फंडात जमा करणे सहा-आयुक्तपरवाना विभाग यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सुचना / आदेश नुसार कार्यवाही करणे, आवक-जावक करणे, पोटकीर्द चलन करणे.

2.  परवाना घेणेकाकमी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छानणी व कागदपत्रांची पुर्तता करुन परवाना वितरीत करणेबाबतची पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करणे.

3.  परवानाधारकांना वितरीत केल्यानंतर नमुना-76 मध्ये परवान्यांची नोंद घेणे.

4.  केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून काम करणे.

5.  वार्षिक जमेच्या अंदाजपत्रकारीता माहिती तयार करणे.

6.  लेखापरिक्षणा मधिल आक्षेपांची पुर्तता करणे.

7.  आपले सरकार, पी-जी पोर्टल इ.     ई-ऑफिस वरील तक्रारी पहाणे, व यांचेशी पत्रव्यवहार करणे.

8. मा.खासदार/आमदार/ नगरसेवक यांचे पत्र,  लोकशाही दिन, जनता दरबार, शासन पत्रव्यवहार न्यायालयीन प्रकरणे विषयी पत्रव्यवहार करणे व माहिती उपलब्ध करुन देणे.


     
परिपत्रक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मा.आयुक्त सो., अतिरिक्त आयुक्त सो., मा.उपायुक्त सो., यांनी वेळोवेळी कामकाजासंबंधी काढलेली परिपत्रके सोबत जोडत आहे.  

कार्यादेश

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने, कारखाने इ. व्यापारी आस्थापनांचे सर्वेक्षण करुन नोटीस वाटप करणे, व परवाना कामी प्रस्ताव सादर करणेकामी, मेसेवादल नागरी सह.संस्था यांनाजा.क्र./मनपा/परवाना/01/2021-22, अन्वये दि. 01/04/2021 रोजी पुढील निविदा प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत वरील नमुद कामे करणेकरीता कार्यादेश देण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय
  • टेलिफोन बुथ, गटई स्टॉल, आरे सरिता दुध केंद्र स्टॉलधारकांना परवाना देणेकामीचा दि. 06 जुन 2005 रोजीचा शासन आदेश.
दरपत्रके
प्रदान करण्यात आलेली देयके

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने, कारखाने इ. व्यापारी आस्थापनांचे सर्वेक्षण करुन नोटीस वाटप करणे, व परवाना कामी प्रस्ताव सादर करणेकामी, मेसेवादल नागरी सह.संस्था यांनादि. 01/07/2017 रोजी कार्यादेश बजावलेला असुन त्यांना प्रदान करण्यात  आलेल्या देयकाची रक्कम खालीलप्रमाणे  –

.क्र.

ठेकेदाराचे नाव

कामाचे स्वरुप

प्रदान करण्यात आलेली रक्कम/दि.

1.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 07/10/2017 ते 27/06/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन  परवान्यांचे देयक.

   12,27,159/-

दि. 20/11/2019

2.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 01/07/2019 ते 30/09/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन/नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

3,03,597/- दि. 26/06/2020

 

3.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 01/10/2019 ते 31/12/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन/नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

2,10,897/- दि.28/07/2020

4.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 07/10/2017 ते 31/12/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

9,41,946/- दि.31/03/2021

5.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 01/10/2020 ते 31/12/2020  या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन/नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

4,44,841/- दि. 25/05/2021

विभागाने राबविलेले विविध कार्यक्रम यांची सविस्तर माहिती
  • मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील कारखाने, दुकाने, इ. आस्थापनांना परवाने घेणेकामी सर्वेक्षण, नोटीसा बजावण्यात आल्या,
  • परंतु परवानाघेणेकामी व्यवसायधारक मनपा दप्तरी येणेकरीता अनाठाई करत होते.
  • त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवसायनिहाय व्यापारी वर्गांचा त्यांना सोयीस्कर पडेल अशा जागी मेळावा (कँप) आयोजित करुन जागेवर परवाना वितरीत केला.
  • त्यामुळे व्यापारी वर्गात प्रशासनाविषयीची प्रतिमा चांगली निर्माण होऊन परवाने घेणेकामी व्यापारी आस्थापनांने उस्फुर्त प्रतिसाद दिला.
नागरिकांची सनद –

.क्र.

सेवांचा तपशिल

सेवा परविणारे  अधिकाऱ्यांचे नाव  हुद्दा

सेवा परविण्याची विहीत मुदत

सेवा मुदतीत  पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव  हुद्दा

1

मिरा  भाईंदर  हानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आस्थापना (स्टॉल) परवाना देणे व नुतनीकरण करणे.

1.कु.प्रियांका भोसले   
  सहा.आयुक्त (परवाना)
2. श्री.दिलीप कांबळे    लिपीक   
  (परवाना)

3.श्रीम.कल्पना मधाळे प्र.लिपीक

 

 

पाहणी करुन 15 दिवसाच्या आत

श्री. स्वप्निल सावंत मा.प्र.उपायुक्त परवाना)

 

2.

उद्योग/व्यवसाय परवाना देणे,

प्रभाग अधिकारी यांचे स्तरावर

त्रुटी पुर्ततेनंतर 10 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

3

उद्योग व्यवसाय परवाना नुतनीकरण करणे

प्रभाग अधिकारी यांचे स्तरावर

त्रुटी पुर्ततेनंतर 10 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

4.

व्यवसाय परवाना रद्द करणे.

प्रभाग अधिकारी यांचे स्तरावर

त्रुटी पुर्ततेनंतर 07 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

5.

अंध अपंग गटई स्टॉल परवाना देणे

प्र.लिपीक/लिपीक/सहा.आयुक्त

त्रुटी पुर्ततेनंतर 15 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

6.

अंध अपंग गटई स्टॉल नुतनीकरण परवाना देणे.

प्र.लिपीक/लिपीक/सहा.आयुक्त

त्रुटी पुर्ततेनंतर 15 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)