Skip to main content
logo
logo

परवाना विभाग

विभाग प्रमुखदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
प्रियांका भोसले licence@mbmc.gov.in

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 376,383,386 अन्वये  मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील  दुकाने, कारखाने  इ. व्यापारी आस्थापनांनी आपले व्यवसाय करणेकारीता महानगरपालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे.

     त्या अनुषंगाने मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील  दुकाने, कारखाने  इ. व्यापारी आस्थापनांचे सर्वेक्षण करुन नोटीसा वाटप केल्या जातात. तदनंतर परवाना कामी प्रस्ताव सादर करुन व्यवसयायधारक वापर करीता असललेल्या जागेचा परवाना शुल्क आकारुन परवाना वितरीत केला जातो. नागरिकांना सुलभ, सहज व विहीत वेळेत आपली कामे पुर्ण होणेकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 2015 अंतर्गत सेवा पुरविणेकामी तत्कालीन मा.आयुक्त सो., यांनी प्रभागनिहाय परवाने वितरीत करण्याचे आदेशित केले असुन, त्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत प्रभाग समिती निहाय परवाने वितरीत केले जातात.

     तथापि स्टॉलधारकांचे परवाने, परवाना मुख्यालयातुन वितरीत केले जातात. परंतु स्टॉलधारकांचे नविन परवाना देणे धोरण निश्चिती झाले नसल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात स्टॉल परवाने देणे स्थगित केलेले आहे.  

विभागाची कामे
अनु क्र.पदनामसोपविण्यात आलेले काम
१.प्र .उप-आयुक्त (परवाना)
  1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३१३, ३७६, ३८६ नुसार परवाना / परवानगी विषयी कामकाज करणे.
  2. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार  गटई स्टॉल / आरे सरीता / टेलिफोन बुथ धारकाना अर्जानुसार परवाना देणे.

  3. परवाना विभागास नेमून दिलेल्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे.

  4. परवाना विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

  5. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये परवाना विभागाचे प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
  6. मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनेनुसार कामकाज करणे.
२.

सहा.आयुक्त(परवाना)

  1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३१३३७६३८६ नुसार परवाना परवानगी विषयी कामकाज करणे.
  2. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार – गटई स्टॉल आरे सरीता टेलिफोन बुथ धारकाना अर्जानुसार परवाना देणे.
  3. शहरातील “बिगर निवासी” आस्थापनांनी महानगरपालिकेचा (कायद्यानुसार बंधनकारक असलेलापरवाना घेणे कामी प्रवत्त करणे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे.
  4. नागरिकांच्या माहितीचा अधिकारजनता दरबारलोकशाही दिनातील अर्जांना उत्तरे पाठविणे बाबतची कार्यवाही करणे.
  5. शहरातील विना परवाना आस्थापनांवर नोटीस बजावण्याची कार्यवाही करुन घेणे.
  6. विना परवाना आस्थापनांवर नोटीस बजावूनही त्यांनी परवाना घेतला नसल्यास त्यांच्यावर मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४२७ नुसार कारवाई करणे.
  7. परवाना विभागाच्या कामकाजावर व कर्मचारी वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.
  8. माआयुक्त व माउपआयुक्त यांचेकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या आदेश सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करुन घेणे.
  9. परवाना विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या रजा मंजूर करणेबाबत अभिप्राय देणे.
  10. परवाना विभागातील अधिकारी यांचे गोपनिय अहवालावर प्रतिवेदन करणे.
  11. परवाना विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजाबाबत नियंत्रण ठेवणे.
३. लिपिक
  1. विभागाचे कार्यालयीन कामकाज पाहणे.

  2. नागरिकांच्या माहितीचा अधिकारजनता दरबारलोकशाही दिनातील अर्जांना उत्तरे पाठविणे बाबतची कार्यवाही करणे.परवाना विभागाचे सहाजन माहिती अधिकारी म्हणून काम पाहणे.

  वरिष्ठ अधिकायांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे.

  1. विभागाचे कार्यालयीन दैनंदिन पत्रव्यवहाराचे कामकाज पाहणे.

  2. शहरातील विना परवाना आस्थापनांना नोटीस तयार करणेनागरिकांच्या परवाना मिळण्याकरीता व अन्य अर्जावर सहाआयुक्तपरवाना विभाग यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सुचना आदेश नुसार कार्यवाही करणे.

  3. गटई काम आरे सरीता टेलिफोन बुथच्या परवान्याकरीता प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार स्टॅालच्या परवान्याबाबत कार्यवाही करणे.

  4. विभागप्रमुखपरवाना विभाग यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचना आदेश नुसार कार्यालयीन कामकाज करणे.

  5. प्राप्त झालेल्या अर्जाची छानणी करुन आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्यास त्या अर्जदारास त्याप्रमाणे कळविणे.

  6. इतर कार्यालयीन पत्रव्यवहार करणे.

४.

प्रलिपिक

  1. वरिष्ठ अधिकायांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणेदैनंदिन नागरीकांच्या पत्रांची अर्जांची आवक – जावक मध्ये नोंदी घेणे.

  2. मागणी रजिस्टर अद्ययावत करणे.

  3. किरकोळ पावत्या फाडणे  पोटकिर्द लिहीणे.

५.

संगणक चालक 

 1. परवाना विभागातील विविध पत्रांचे टंकलेखन करणे व इतर आवश्यक कार्यालयीन कामकाज करणे.

६.

.का

  1. कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.

  2. कार्यालयीन पत्रव्यवहारनस्ती सुस्थितीत ठेवणे.

  3. वरिष्ठ अधिकायांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे

7

.का

1) कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.

कार्यालयीन पत्रव्यवहारनस्तीसुस्थितीत ठेवणे.

वरिष्ठ अधिकायांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे.

8

शिपाई

कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.

कार्यालयीन पत्रव्यवहारनस्ती सुस्थितीत ठेवणे.

वरिष्ठ अधिकायांनी दिलेल्या आदेशानुसार

कामकाज करणे.

परिपत्रक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मा.आयुक्त सो., अतिरिक्त आयुक्त सो., मा.उपायुक्त सो., यांनी वेळोवेळी कामकाजासंबंधी काढलेली परिपत्रके सोबत जोडत आहे.  

कार्यादेश

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने, कारखाने इ. व्यापारी आस्थापनांचे सर्वेक्षण करुन नोटीस वाटप करणे, व परवाना कामी प्रस्ताव सादर करणेकामी, मेसेवादल नागरी सह.संस्था यांनाजा.क्र./मनपा/परवाना/01/2021-22, अन्वये दि. 01/04/2021 रोजी पुढील निविदा प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत वरील नमुद कामे करणेकरीता कार्यादेश देण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय
 • टेलिफोन बुथ, गटई स्टॉल, आरे सरिता दुध केंद्र स्टॉलधारकांना परवाना देणेकामीचा दि. 06 जुन 2005 रोजीचा शासन आदेश.
दरपत्रके
प्रदान करण्यात आलेली देयके

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने, कारखाने इ. व्यापारी आस्थापनांचे सर्वेक्षण करुन नोटीस वाटप करणे, व परवाना कामी प्रस्ताव सादर करणेकामी, मेसेवादल नागरी सह.संस्था यांनादि. 01/07/2017 रोजी कार्यादेश बजावलेला असुन त्यांना प्रदान करण्यात  आलेल्या देयकाची रक्कम खालीलप्रमाणे  –

.क्र.

ठेकेदाराचे नाव

कामाचे स्वरुप

प्रदान करण्यात आलेली रक्कम/दि.

1.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 07/10/2017 ते 27/06/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन  परवान्यांचे देयक.

   12,27,159/-

दि. 20/11/2019

2.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 01/07/2019 ते 30/09/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन/नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

3,03,597/- दि. 26/06/2020

 

3.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 01/10/2019 ते 31/12/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन/नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

2,10,897/- दि.28/07/2020

4.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 07/10/2017 ते 31/12/2019 या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

9,41,946/- दि.31/03/2021

5.

मे. सेवादल नागरी सह.संथा मर्या.कळवा.ठाणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये दि. 01/10/2020 ते 31/12/2020  या कालावधी मध्ये दुकाने, कारखाने इ. व्यवसायधारकांना  दिलेल्या नविन/नुतनीकरण परवान्यांचे देयक.

4,44,841/- दि. 25/05/2021

विभागाने राबविलेले विविध कार्यक्रम यांची सविस्तर माहिती
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील कारखाने, दुकाने, इ. आस्थापनांना परवाने घेणेकामी सर्वेक्षण, नोटीसा बजावण्यात आल्या,
 • परंतु परवानाघेणेकामी व्यवसायधारक मनपा दप्तरी येणेकरीता अनाठाई करत होते.
 • त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवसायनिहाय व्यापारी वर्गांचा त्यांना सोयीस्कर पडेल अशा जागी मेळावा (कँप) आयोजित करुन जागेवर परवाना वितरीत केला.
 • त्यामुळे व्यापारी वर्गात प्रशासनाविषयीची प्रतिमा चांगली निर्माण होऊन परवाने घेणेकामी व्यापारी आस्थापनांने उस्फुर्त प्रतिसाद दिला.
नागरिकांची सनद –

.क्र.

सेवांचा तपशिल

सेवा परविणारे  अधिकाऱ्यांचे नाव  हुद्दा

सेवा परविण्याची विहीत मुदत

सेवा मुदतीत  पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव  हुद्दा

1

मिरा  भाईंदर  हानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आस्थापना (स्टॉल) परवाना देणे व नुतनीकरण करणे.

1.श्री. अविनाश जाधव   

  सहा.आयुक्त (परवाना)

2. श्यामराव इंगोले   लिपीक   

  (परवाना)

3.श्रीम.कल्पना मधाळे प्र.लिपीक

 

 

पाहणी करुन 15 दिवसाच्या आत

श्री. स्वप्निल सावंत मा.प्र.उपायुक्त परवाना)

 

2.

उद्योग/व्यवसाय परवाना देणे,

प्रभाग अधिकारी यांचे स्तरावर

त्रुटी पुर्ततेनंतर 10 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

3

उद्योग व्यवसाय परवाना नुतनीकरण करणे

प्रभाग अधिकारी यांचे स्तरावर

त्रुटी पुर्ततेनंतर 10 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

4.

व्यवसाय परवाना रद्द करणे.

प्रभाग अधिकारी यांचे स्तरावर

त्रुटी पुर्ततेनंतर 07 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

5.

अंध अपंग गटई स्टॉल परवाना देणे

प्र.लिपीक/लिपीक/सहा.आयुक्त

त्रुटी पुर्ततेनंतर 15 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)

6.

अंध अपंग गटई स्टॉल नुतनीकरण परवाना देणे.

प्र.लिपीक/लिपीक/सहा.आयुक्त

त्रुटी पुर्ततेनंतर 15 दिवसात

मा.उपायुक्त (परवाना)