Skip to main content
logo
logo

उद्यान विभाग


नाव पद दूरध्वनी क्र./भ्रमणध्वनी कर.ई-मेल आयडी 
कल्पिता पिंपळे उप आयुक्त  ( उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण )Extn.- 228-
श्रीम. कांचन गायकवाड सहाय्यक आयुक्त 9892302735

-

प्रभाग समिती क्र. 1, २, ३

हंसराज मेश्राम उद्यान अधीक्षक 022-28184553dc2garden@mbmc.gov.in

प्रभाग समिती क्र. ४, ५, ६ 

योगेश इरकर उद्यान अधीक्षक 
022-28103409dc1garden@mbmc.gov.inमिरा भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना 28/02/2002 रोजी झाली असून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत मा.वृक्ष प्राधिकरण समिती दि. 19/06/2003 पासुन अस्तिवात आली असुन सदर समितीचे अध्यक्ष मा. आयुक्त सो. असतात. उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाचे कामकाज महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम,1975 व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार कामकाज करण्यात येते

उदयान विभाग :-
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उद्याने-88, स्मशाने-14, मैदाने-15 व दुभाजके-20 विकसीत करुन सुशोभिकरण करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत सदर ठिकाणची निगा व देखभाल विभागामार्फत करण्यात येते.
 • मिरा – भाईंदर हे शहर हरित व सुंदर रहावे याकरिता सर्व उद्याने, मैदाने, चौपाट्या, स्मशाने व दुभाजकांचे सुशोभिकरण केलेले असुन (पान-फुलांनी सजवलेले आहेत) त्यांची योग्य ती निगा व देखभाल करण्यात येते.
 • नागरीकांच्या मॉर्निंग वॉककरिता उद्याने, मैदाने सकाळी 05:00 ते सकाळी 09:00 या वेळेत खुली ठेवण्यात आलेली आहेत.
 • उद्यानांमध्ये लहान मुलांसाठी खेळण्याकरिता आत्याधुनिक खेळणी बसविण्यात आलेली आहेत. तसेच उद्याने व मैदानामध्ये खुल्या जागेतील व्यायामाचे साहित्य बसविण्यात आलेले आहे.
 • तसेच सन 2022-23 मध्ये नविन 2 उद्याने विकसीत करण्याचे काम चालू असून विकसीत करुन नागरीकांसाठी खुली करण्यात येणार आहेत.
वृक्ष प्राधिकरण विभाग :-
 • महानगरपालिकेच्या संपुर्ण क्षेत्रात वृक्षारोपण करुन मिरा-भाईंदर “हरित शहर” करण्याचे काम करण्यात येते. नविन विकसीत केलेले रस्ते, मैदाने, उद्याने, व इतर महापालिकेच्या जागेमध्ये वृक्ष लागवड करुन त्यांची निगा व देखभाल करण्यात येते.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रतीवर्षी “५ जुन ’जागतीक पर्यावरण दिन” व १६ जुन “वटवृक्ष दिन” साजरा केला जातो. भारताच्या एकुण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र जंगलव्याप्त असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अमृतवने विकसीत केलेली आहेत. मियावॉकी पध्दतीने भारतीय प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली आहे. त्याकरीता पर्यावरणाचा समतोल साधण्याच्या अनुषंगाने लोकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वृक्षदिंडी, वृक्षारोपण इ. उपक्रम राबविण्यात येत असतात. प्रदुषणामुळे होणाऱ्या अनेक समस्यांवर एकमेव उपाय म्हणजे जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करणे हा आहे. त्यादृष्टीने उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागामार्फत वृक्ष लागवड केली जाते.
 • सन 2021 मध्ये पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये भारतीय प्रजातीच्या 3000 रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.
 • प्रदुषणमुक्त शहर ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच पर्यावरणात वाढ होऊन शहर प्रदुषणमुक्त होणेसाठी वृक्षतोडीवर कडक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण जतन अधिनियम १९७५ चे प्रकरण ८ कलम २१ (१) अन्वये वृक्ष तोड करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे विभागाकडून दाखल करण्यात येतात.
 • खाजगी जागेतील धोकादायक/विकासकामातील झाडे काढणेकामी या विभागामार्फत पाहणी करुन परवानगी देण्यात येते.
 • मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात फुले, फळे, औषधी वनस्पती यांचे भव्य प्रदर्शन भरविण्यात येते.
 • वृक्ष प्राधिकरण समितीवर तज्ञ व्यक्तींची सदस्य म्हणुन नेमणुक करण्यात आलेली आहे.
 • राष्ट्रीय हरित लवाद, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तयार करण्यात आलेले आहे.

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ६ अन्वये करावयाची उदघोषणा

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियानातर्गत दि.11 ते 13 मार्च 2022 या कालावधीत आयोजित केलेल्या “वन महोत्सव २०२२” कार्यक्रमास उपस्थित राहणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढुण पुर्न:रोपण करणे कामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. DocScanner Jan 25, 2022 4-16 PM

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 08 येथील सरोगी आर्केड जवळील गटार बांधकामातील बाधित झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपन करणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाकरीता व आरक्षण क्र. 122 आगरी भवन येथे वृक्षारोपण करणेकरीता नारळाची व इतर फळांची रोपे खरेदी करणे कामाची ऑफलाईन निविदा महापालिकेच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे कामाची नाेटीस प्रसिध्द करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधीत होणारी / धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे
संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्यासाठी सेवाभावी संस्था,खाजगी संस्था,विकासक,व्यापारी संस्था,बँक,क्लब (रोटरी लायन्स) इत्यादींना जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अटीशर्तीवर दुभाजक यांचे निगा व देखभाल करणेकामी आवाहन तृतीय मुदतवाढ सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारण) अधिनियम 1975 चे कलम 3 (3) अन्वये वृक्ष प्राधिकरण समितीवर बिनसरकारी संघटनेचे सदस्य नियुक्ती करणे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या कलम 8(3) अन्वये या नोटीसव्दारे असे जाहिर करण्यात येत की मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणेबाबत._Letter
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणे
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱी झाडे मुळासहित काढण्यास परवानगी देण्यास जाहीर वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना २७.०१.२०२१
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन प्रथम मुदतवाढ
स्थानिक दर्तमानपत्रात जाहिरात देण्याबाबत २१.०१.२०२१
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाच्या जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत. २१.०१.२०२१
उद्याने, मैदाने, स्मशाने व दुभाजक यांची यादी 11.01.2021
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दुभाजक यांची जाहिरात लावण्याच्या व सेवाभावी सेवार्थ सेवा करण्याच्या अटी वर निगा व देखभाल करणे.
उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागाची जाहिर नोटीस सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत २९.१२.२०२०
उद्यान व वृक्षप्राधिकरणाची संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत ०४.१२.२०२०
जाहीर आवाहन संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
पब्लिक नोटीस
1
Press Note (7)
वृक्ष लागवड 2019
वृक्ष लागवड_!
वृक्ष लागवड_2
वृक्ष लागवड_3
वृक्ष लागवड_4

वृक्ष लागवड_5

उद्याने, मैदाने, स्मशाने यांची गुगल मॅप लिंक 

SUNDAY GARDEN उपक्रमाचे आवाहन करणेबाबत - ०३/१२/२०२३ ते २८/०२/२०२४

SUNDAY GARDEN उपक्रमाचे आवाहन करणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनकीया येथील आरक्षण क्र. 269 उद्यानाच्या बाजुला असलेल्या मलनिसारण केंद्र (STP) नं. 05 येथे शोभिवंत झाडे व गवत लावून सुशोभिकरण करणे कामाची निविदा प्रसिध्द करणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध विकास कामे करणे कामी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील मिरारोड (पु.) घोडबंदर येथील महापालिकेच्या जागेत व मिरारोड (पु.) सरदार वल्लभभाई पटेल स्कुल समोरील आरक्षण येथील फांद्यांची छाटणी व फांद्यांची विक्री करणे

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या विविध ठिकाणीच धोकादायक झाडे काढणे कामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरारोड (पु.) जॉगर्स पार्क समोरील कब्रस्थान येथिल झाडे मुळासहित काढणेबाबत

मिरारोड (पु.) दाऊदी बोहरा जमात कब्रस्थान मधील झाडे पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित काढणे

मिरारोड (पु.) जे.पी. इंन्फ्रा जंक्शन पुर्न:रोपण करणेकामी व मिरारोड (पु.) स्टेशन जवळील झाडे काढणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध विकास कामे करणेकामी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करणे कामाचा निविदेस जाहिर प्रथम मुदतवाढ सुचना

मिरारोड (पु.) येथील शांतीपार्क शितल नगर, साईबाबा नगर परीसरातील गटारांवर कुंड्या ठेवुन सुशोभिकरण करणेकामी कुंड्या व झाडे पुरवठा करणेकामी (प्रभाग निधी)

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या विविध ठिकाणची धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

मिरारोड (पु.) येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे

२०२४-२५  ची माहिती 

झाडांना खिळे ठोकणे, झाडांवर पोस्टर्स /भित्तीपत्रके व जाहिरात लावणे, झाडांवर विद्युत रोषणाई करणे व विद्रुपीकरणास प्रतिबंध करणे बाबत 

प्रभाग़समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.) राई स्मशानभुमीच्यानुतनीकरणाच्या कामात अडथळा निर्माण करणारे विकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहितकाढणेबाब

प्रभाग़समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.) मौजे डोंगरी स.क्र. जुना 13 नविन 33 हि.क्र.10/2 या जागेतील श्री.धनंजय गंभिरे यांचे बंग्लो बांधकाम करण्यास अडथळा निर्माण करणारे विकासकामात बाधितहोणारी झाडे मुळासहित काढणेबाब.

* झाड मुळासहित काढणे कामी कवीश फॅशन प्रा.ली. चे 22_०३_२०२४ रोजीचे पत्र 

प्रभाग़समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.), जुना सर्व्हे नं.663, नविन सर्व्हे नं.263, या जागेतील URBDES यांचे इमारतीबांधकामात अडथळा निर्माण करणारे विकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत

प्रभाग़समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (पू.) केबीन रोड, येथिल प्रिंन्स प्लाझासोसायटी यांचे धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेबाबत

प्रभाग़ समिती क्र.1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील विविध ठिकाणाची धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेबाबत_16

प्रभाग समिती क्र.4,5 व 6 अंतर्गत झाडे काढणेकामी_  मा. शहर अभियंता (सा.बां.) यांचे २७.०३.२०२४ चे पत्र 

प्रभागसमिती क्र.4,5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी_5


२०२३-२४ ची माहिती 

प्रभाग़समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.) मौजे. उत्तन स.ऩ. 298/5 ते 8, 8अ, 8 ब, 9, 10अ, व 340/7 अ, 9, 10,11,12, 203/8, 9,10,12 या जागेतील अष्टविनायक डेव्हलोपर्स एल.एल.पी. यांचे इमारत बांधकाम करण्यासअडथळा निर्माण करणारे विकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत

प्रभाग़ समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.) सर्व्हे नं. 144, हिस्सा नं.34/1,34/2 व सर्व्हे नं.173, हिस्सा नं.1 व 2 या जागेतील श्री. सिरिल जोर्ज बोर्गेस यांचे बंग्लो बांधकाम करण्यास अडथळा निर्माण करणारे विकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबतची जाहिर नोटीस सुचना 

प्रभाग़ समिती क्र.1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील विविध ठिकाणाची धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत._5

प्रभाग समिती क्र.4,5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी

दि.24 मार्च 2024 रोजी साजरा होणा-या होळी सणाच्या (Holi Festival 2024) पार्श्वभुमीवर नागरिकांनी कॊणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करु नये.

प्रभाग समिती क्र. 4,5 व 6 अंतर्गत विकासकामातील झाडे काढणेकामी , शांतीस्टार बिल्डर  मिरारोड यांचे पत्र  

मिरारोड (पु.) येथील देवकी, समर्पण,न्यू सरस्वती जांगीड को.ऑ.सो. यांचे पत्र नुसार झाडे काढणे कामी 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध उद्यानात ग्रीन स्पेस तयार करणेबाबतची सोबत जोडलेली निविदा सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी

प्रभाग़समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.) सालासार ब्रीज भुमी, फ़्लॉय ओव्हर ब्रीजजवळ, टेंभा हॉस्पीटल रोड, येथिल न्यु सालासार क्रिष्णा कुंज सोसायटीच्या आवारातील धोकादायक झाडेमुळासहित काढणेबाबत व वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (कार्य – 2) पश्चिम रेल्वे, बोरिवली यांचे भाईंदर (प.) रेल्वे स्टेशन येथिलविकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाब

 प्रभाग समिती क्र.4,5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी प्रविझा खान, सिद्धी गणेश को.ऑप., कस्तुरी वंदना कॉम्प्लेक्स चे पत्र नुसार 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) येथील सालासार हनुमान उद्यानामधील असलेल्या सेल्फ़ी पॉईटचे सुशोभिकरण करणेकरीता हिरवे गवत (Aritificial Grass) लावणेकामी 

प्रभाग़ समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (प.) पोलिस स्टेशन दुल्हन बी. इमारत ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान पर्यंत नाला बांधणेच्या विकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत 

प्रभाग समिती क्र.4,5 व 6 अंतर्गत विकास कामातील झाडे काढणेकामी, शहर अभियंता यांचे दि. १५.०२.२०२४ चे पत्र नुसार 

 प्रभाग़ समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील विविध ठिकाणाची धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेबाबत 

प्रभाग़ समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईंदर (पू.) प्रभाग समिती क्र. 03 मधील साई दर्शन ते चिंतामणी नगर व राजा रामदेव पार्क येथिल गटार बनविण्याच्या विकासकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत

प्रभाग़ समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील विविध ठिकाणाची धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बांधकामात बाधीत झाडे  काढणे कामी दिशा डिझाईन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक यांचा अर्ज 

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी अंजनी रिजेन्सी व सेवेन इलेव्हेन कंसट्रक्शन चे पत्र 

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी शांतीनगर सेक्टर ३ पासून अय्यप्पा मंदिर मलवाहिनी अंथरण्याचे कामामध्ये बाधीत झाडे  

भाईंदर प. मौजे उत्तन सर्व्हे क्र. २९८ हिस्सा क्र.1 येथील श्री. एडवर्ड मानवेल घोन्साल्वीस येथील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे. 

प्रभाग़ समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.), मॅक्सेस मॉल जवळ, पंडित भीमसेन रुग्णालय भाईंदर यांचे विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेबाब

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) येथील सालासार हनुमान उद्यानामधील असलेल्या सेल्फ़ी पॉईटचे सुशोभिकरण करणेकरीता हिरवे गवत (Aritificial Grass) लावणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत.

प्रभाग़समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (पू.), प्रभाग़ क्र. 11 मधील नवघर स्मशानभुमी येथे मा. कार्यकारी अभियंता(सा.बा.) यांचे विकासकामातील व भाईंदर (प.) जे.पी. ठाकुर रोड, पोस्ट ऑफ़िस समोर, फ़ाटक रोड येथिल न्युसंकल्प अपार्टमेंट को.ऑ.हौ.सो.लि., यांचे धोकादायक झाड मुळासहित काढणेबाबत 

प्रभाग़ समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.), 388 फ़ाटक रोड, मांडली तलाव जवळ, येथिल लेक व्ह्यु को.ऑ.हौ.सो.लि., यांचे धोकादायक झाड मुळासहित काढणेबाबत.

 प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत विकासकामातील झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत_लीना _सा.बां._काशिमिरा वाहतूक 

उद्यान विभाग Expression of Intrest (स्वारस्य अभिरुची ) द्वितीय मुदतवाढ 

भाईंदर पूर्व प्रभाग 11 मधील नवघर स्मशानभूमी दाहिन्या बसविणे कामात बाधित झाड मुळासाहित काढणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी _रवींद्र व कैलास यांचे पत्र

प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.)., साई आई बंग्लो पालखाडी गाव, उत्तन रोड येथील सुदाम चंदु गायकवाड याचे विकासकामात बाधित होणारे झाडे मुळासहित काढणेबाबत

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका 501 चौ.मी. क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असलेले उद्याने, मैदाने व दुभाजके यांची निगा व देखभाल नोंदणीकृत अशासकीय संस्था यांच्याद्वारे Expression of Intrest प्रध्दतीने प्रायोगिक तत्वावर 2 वर्ष कालावधीकरीता करणे कामाची द्वितीय 

प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणाया उद्यान विभाग भाईंदर (प.)., जुना सर्व्हे नं.674, नविन सर्व्हे नं.260, हिस्सा नं.03 येथील श्री. हर्षील शहा याचे विकासकामात बाधित होणारे झाडे मुळासहित काढणेबाबत 

 प्रभाग़ समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईदर (प.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गालगत असलेल्या विद्यमान अग्निश्मन केंद्र इमारतीच्या जागेत “क्म्युनिटी हॉल” बांधणेकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत 

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस सरगम _ केनवुड को.ऑप.सो.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात ठेकेदारांनी महापालिकेमार्फत पुरवठा करण्यात आलेल्या फक्त हायड्रोलिक शिडी वाहनाद्वारे स्वत: मजुर पुरवठा करुन रोडच्या दुतर्फा धोकादायक फांद्यांची छाटणी करणे, उचलणे व घोडबंदर / उत्तन प्रकल्प येथे टाकणे तसेच सोसा

 मौजे नवघर जुना सर्वे क्र. 265/1ब, 4, 263/1ब नविन सर्वे क्र. 81/1ब,4, 80/1ब या आरक्षण क्र. 326बी या स्पोटर्स कॉम्पलेक्सने बाधित झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस सुचना

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस सुचना (मा.शेख रुबिना फिरोज व प्रभाकर को.ऑप.सो.यांच्या पत्रानुसार)

Expression of Interest (स्वारस्य अभिरुची) प्रथम मुदतवाढ

विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास कामातझाडे मुळासहित काढुण पुर्न:रोपण करणेकामी दरपत्रक मागविणे कामी जाहिर नोटीस सुचना 

प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.)., 90 फ़िट रोड, पदमावती कॉम्प्लेक्स, शिव मंदिराच्या समोर, शिव दर्शन टॉवर को.ऑ.हौ.सो. याचे धोकादायक झाड मुळासहित काढणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र.02 अंतर्गत भाईंदर (प.) साईबाबा उद्यान येथे शिल्पकाम (Sculpture work) करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत जाहिर नोटीस 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील झाडांच्या बुंध्याभोवती रोगप्रतिबंधकासाठी बोर्डोपेस्ट लावणे जाहीर नोटीस सुचना.

मि भा म क्षेत्रात शासकीय कार्यक्रम दिनानिमित्त महापुरुषांच्या पुतळ्यास फुलांची आरस करणे जाहीर सूचना.

घोडबंदर किल्ला येथे प्लंबिंग व सिंचन व्यवस्था बसविणे कामी जाहीर सूचना 

अस्मिता अन्सार को.ऑप., प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस 

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत विकास कामात बाधित झाडे काढणेकामी /पुर्न:रोपण करणेकामी जाहिर नोटीस

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरीकांना / व्यवसायीकांना झाडांवर ठोकलेले खीळे / इलेक्ट्रीक लाईट / बोर्ड / बॅनर इत्यादी वस्तु काढुन महानगरपालिकेस सहकार्य करणे 

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत

सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभागाच्या जलकुंभ बांधण्याच्या कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग़ समिती क्र. 4,5 व 6 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील मिरारोड (पु.) येथिल 1) दालमिया शाळा ते सृष्टी क्र.01 समोरील गटार तसेच 2) घोडबंदर विवबादेपी तलावाचे सुशोभिकरण करण्याचे काम सुरु करायचे आहे. बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस सुचना


जाहीर नोटीस - विकास कामात अडथळा निर्माण होणारी झाडे मुळासहित काढणे 

 प्रभाग़ समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईदर (पू.) सचिन तेडुंलकर मैदान येथील STP क्र.3 येथे 20 टन क्षमतेचा सोलाराईज मॅकेनिकल कंपोस्टींग खत निर्मिती प्रकल्प उभारणे कामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस

 प्रभाग़ समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभागातील भाईदर (पू.) प्रभाग़ क्र. 11, येथील नवघर स्मशानभुमीमध्ये दाहिन्या बसविण्याकामात बाधित होणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

 प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक/विकास कामात बाधीत झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

आरक्षण क्र. 230 मधील प्रस्तावित ऑलम्पिक साईज तरण तलाव व ‍जिमॅनॅशियम बांधणे कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे / पुर्न:रोपण करणेबाबत

उद्यान विभाग प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत रेलवे लाईन 5 व 6 च्या कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत विकास कामात बाधी झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक/विकास कामात बाधीत झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

 प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत विकास कामात बाधित झाडे काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.), मौजे भाईंदर जुना सर्व्हे क्र. 562/1,3 563/2, 566/3,4,7 568/3, 583/1 या जागेच्या आवारातील झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर पेपर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणे

सेव्हन इलेवन हॉटेल प्रा.लि. मिरा भाईंदर रोड, येथील खाजगी जागेत पुल व जलवाहिनी टाकण्याची कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

 प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या उद्यान विभागातील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.) मच्छिमार्केट रोड, एस.टी. बस डेपो जवळील झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर पेपर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणे

उद्यान विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणारी धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत

उद्यान विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत दालमीया शाळा ते सृष्टी क्र. 1 गटार बांधकामात बाधित झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.) खाऊ गल्ली, प्रकाशमार्केट रोड, येथिल 02 नग झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर पेपर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणे

उद्यान विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत मलनिसा:रण केंद्र बांधकामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपण करणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

भाईंदर (पु.) आरक्षण क्र. 122 स्व. बाळासाहेब ठाकरे कलादालनातील जागेचे आर.सी.सी. नाला व संरक्षण भिंत बांधकामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

उद्यान विभाग, मिरारोड (पु.) येथील प्लॉट नं. 12 सर्वे नं. 514 ड्रीम ब्लॉसम बिल्डींग समोरील झाडाची मुळे गटारात गेलेली असुन सदरचे धोकादायक झाड काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे बाबत.

मौजे भाईदर स.क्र.475 (जुना), 118 (नविन) हिसा क्र.2 व 5 अ या जागेत असून सदर झाडांमुळे प्रकल्पात अडथळा निर्माण करणारी झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

उद्यान विभाग प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.
प्रभाग समिती क्र. 1 व 2 अंतर्गत येणाऱ्या उद्यानातील विद्युत व प्लंबिंग कामे करणे व दुरुस्ती करणे कामाची ऑफलाईन निविदा प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या उद्यानातील विद्युत व प्लंबिंग कामे करणे व दुरुस्ती करणे कामाची ऑफलाईन निविदा प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 4 अंतर्गत येणाऱ्या उद्यानातील विद्युत व प्लंबिंग कामे करणे व दुरुस्ती करणे कामाची ऑफलाईन निविदा प्रसिध्द करणेबाबत

प्रभाग समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर पेपर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणे

चेना येथे 18.00 मी. विकास रस्त्याचे काम बांधकाम विभगामार्फत सुरु आहे सदर कामामध्ये बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरारोड (पु.) प्रभाग 20 मधील सेक्टर 7 येथिल हेल्थवेल मेडीकल स्टोअर ते पशु वैदकीय दवाखाना येथिल नाला बांधकामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

उद्यान विभागए प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या मिरारोड (पु.) मांडवी पाडा येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

प्रभाग समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणारी झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर पेपर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 1,2,व3 मधील भाईंदर (पू.) आरक्षण क्र. 122, सचिन तेंडुलकर मैदान येथे फ़ुटबॉल टर्फ़ बांधणे कामातील विकासकामात बाधीत होणारी झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.