Skip to main content
logo
logo

महिला व बाल कल्याण विभाग

विभागाचे नांव

महिला व बालकल्याण विभाग

विभागप्रमुख आणि पद

चारुशिला खरपडे

ई-मेल

mahilabalkalyan@mbmc.gov.in

दुरध्वनी क्र.

022-28192828 Ext no.-228/126

प्रस्तावना
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-30 अन्वये महिला व बालकल्याण विशेष समितीचीस्थापना करण्यात येते.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-30 (2) अन्वये महानगरपालिकेस तिच्या सभेत उपस्थित असलेल्या व मत देणाऱ्या पालिका सदस्यांपैकी कमीत कमी दोन तृतीयांश पालिका सदस्यांनी मत देवून पारित केलेला विशिष्ट् ठरावाद्वारे महिला व बालकल्याण समितीच्या कामकाजाचे क्षेत्र, अधिकार, व कर्तव्य निश्चित करण्यात येते.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-30(3) अन्वये महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांपैकी दोन सदस्यांची सभापती व उपसभापती म्हणून नेमणूक करण्यात येते.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-30 (1)(अ) अन्वये महिला व बालकल्याण समितीवरील सदस्यापैकी किमान 75 टक्के सदस्य हे महिला पालिका सदस्यांमधील असतील.
 • महानगरपालिकेत महिला व बालकल्याण समितीचे 15 सदस्य आहेत.
 • महिला व बालकल्याण समितीची सभा प्रत्येक महिन्याला एक होणे अपेक्षित आहे.
समितीचे अधिकार व कर्तव्य
 • महाराष्ट्र महापालिका अधिनियातील कलम 30(3) अन्वये कामकाज करणे
 • या विशेष समितीचे वतीने होणारे सर्व कामकाज/निर्णयास त्या समितीच्या एकूण सदस्यापैकी निदान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठींबा अभिप्रेत आहे.
 • महिला व बालकल्याण विभागाकरीता शासन निर्णयानुसार एकुण बजेटच्या निधिमधून 5 टक्के तरतुद राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
महिला व बालकल्याण विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तपशिल
पदनामदुरध्वनी क्र.
महिला व बालकल्याण अधिकारी022-28192828
Ext no.-126
वरिष्ठ लिपीक
 लिपीक
बालवाडी शिक्षिका
शिपाई
शिपाई


अधिकारी व कर्मचारी यांचा कर्तव्यसुची तपशिल (JOB CHART)

.क्र.
आधिकाऱ्याचे नाव पदनाम
आकृतीबंध 2019 नुसार मंजुर पदसंख्या
कार्यरत पदसंख्या
कर्तव्ये जबाबदारी
1.

उपायुक्त


01

·         महिला बालकल्याण विभागाच्या कामकाजाचे संनियंत्रण नियोजन करणे

·         शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा.आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.

·         महिती अधिकार अधिनयम 2005 अन्वये प्रथम अपिलिय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.

·         विभागाशी संबंधित विविध योजना प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यासाठी मा.आयुक्त यांना सादर करणे.

·         शासन / महानगरपालिकास्तरावरील  महिला बालकल्याण योजना राबविणे फलश्रृती तपासून आढावा घेणे.

·         विविध न्यायाप्रविष्ठ प्रकरणे/विधानसभा

तारांकित/अंताराकित /लक्षवेधी यांची विहित मुदतीत माहिती शासनास सादर करणे

 • शासनाने वर्गवारी केलेले अभिलेख प्रतवारी ,,, नुसार सुस्थितीत ठेवण्याच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे

2.
महिला बालकल्याण अधिकारी
01
01

·         मा.महासभा मा.महिला बालकल्याण विभागाने मंजुर केलेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणे वरिष्ठांच्या मान्येतेसाठी सादर करणे.

·         विभागातील कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे

·         -ऑफीस द्वारे पत्रव्यवहार/देयक प्रस्ताव .बाबत कार्यवाही करणे  

·         विभागातील कर्मचाऱ्याचे गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन करणे

·         महिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.

·         पी.एम./जी.एम पोर्टल, आपले सरकार यावर येणारे तक्रारीवर योग्य ती कार्यवाही करणेबाबत अधिनस्त कर्मचारी यांना निर्देश देणे.

·         विभागात प्राप्त होणारी शासन / लोक प्रतिनिधी, मा.खासदार / आमदारनगरसेवक, विविध सामाजिक संस्था इतर पत्रे . ची दखल घेउन सदर पत्रावर कार्यवाही करणेबाबत अधिनस्त कर्मचारी यांना निर्देश देणे.

 • वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्यानिर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

3.
वरिष्ठ लिपीक
01
01

·         महिला बालकल्याण विभागा अंतर्गंत विविध प्रशिक्षण /योजना अंमलबजावणी करणेसाठी प्रस्ताव तयार करुन वरिष्ठांकडे सादर करणे.

·         पी.एम./जी.एम पोर्टल, आपले सरकार यावर प्राप्त तक्रारी तपासणे त्यानुसार कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे

·         महिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कामकाज पहाणे.

·         विभागात प्राप्त होणारी शासन / लोक प्रतिनिधी, मा.खासदार / आमदारनगरसेवक, विविध सामाजिक संस्था इतर पत्रे . ची दखल घेउन सदर पत्रावर कार्यवाही करणेबाबत विहित वेळेत वरिष्ठांकडे प्रस्ताव सादर करणे.

·         जिल्हा स्तरावरील बैठकांना वरिष्ठा समवेत उपस्थित राहणे.

·         -टेंडरींग (ऑफ-लाईन) निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत कार्यवाही करणे.

·         स्थानिक निधी, एजी लेखापरीक्षण कार्यालय यांचे मार्फत केलेल्या लेखापरीक्षण आक्षेपांचे अनुपालने तयार करणे.

 . वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

4.
लिपीक
01
01

·         विभागात प्राप्त होणारी शासन / लोक प्रतिनिधी, मा.खासदार / आमदारनगरसेवक, विविध सामाजिक संस्था, माहिती अधिकार पत्र इतर पत्रे . ची दखल घेउन सदर पत्रावर कार्यवाही करणेबाबत विहित वेळेत वरिष्ठांकडे प्रस्ताव सादर करणे त्याची नोंद दैंनंदीन नोंदवहीत घेणे.

·         महिती अधिकारतील अर्ज निर्णय मनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे

·         साठा रजिस्टर अद्यावत ठेवणे

·         -ऑफीस मार्फत येणारे पत्रव्यवहार/देयक . बाबतची सर्व कामे पाहणे

·         -टेंडरींग (ऑफ-लाईन) निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत कार्यवाही करणे.

·         आवक /जावक नोंदवही अद्यावत ठेवणे.

.   वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्यानिर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे

5. 

अस्थायी बालवाडी  शिक्षिका/लिपीक
--

·         सकाळी 10 ते 12 पर्यंत नेमुन दिलेल्या बालवाडीतील मुलांना शिकविणे, तद्नंतर कार्यालयीन कामकाज पहाणे.

·         एकल/निराधार महिलांसाठी (माय माउली) योजने अंतर्गत सर्व कामकाज करणे.

·         कॅन्सरग्रस्त रुग्ण शैक्षणिक फी तसेच इतर योजना यांच्या अर्जावर वरिष्ठांच्या  मदतीने कामकाज पार पाडणे.

·         जडवस्तु संग्रह नोंदवही अद्यावत ठेवणे

·         सर्व प्रशिक्षणाचे रजिस्टर नोंदी घेवून अद्यावत ठेवणे

·         वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

.   वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कामे करणे.
6.
संगणक चालक तथा लिपीक(स्थायी)
--

·         दैनंदिन पत्र व्यवहार टिप्पणी निविदा संबंधित अहवाल .टंकलेखन संगणकावर करणे

·         महिला बालकल्याण विभागा अंतर्गंत विविध प्रशिक्षण योजना अंमलबजावणी करणेसाठी प्रस्ताव टाईप करणे

·         पी.एम./जी.एम पोर्टल, आपले सरकार यावर प्राप्त तक्रारी तपासणे त्यानुसार कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव तयार करणे

·         विभागात प्राप्त होणारी शासन / लोक प्रतिनिधी, मा.खासदार / आमदारनगरसेवक, विविध सामाजिक संस्था इतर पत्रे . प्रस्ताव टाईप करणे.

·         -टेंडरींग (ऑफ-लाईन) निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत कार्यवाही करणे

·         13 17 मुदयांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे

.    पत्रव्यवहार/प्रस्ताव -ऑफीस मार्फत इतर विभागास मंजुरीस्तव सादर करणे.
7.
संगणक चालक तथा लिपीक(ठेका)
--

·         दैनंदिन मेल, आपले सरकार, पी.जी पोर्टल, ऑनलाईन महिती अधिकार अर्ज प्राप्त करुन वरिष्ठांकडे देणे त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार टाईप करुन संकेतस्थळावर माहिती प्रसिध्द करणे

·         स्थानिक निधी, एजी लेखापरीक्षण कार्यालय यांचे मार्फत केलेल्या लेखापरीक्षण आक्षेपांचे अनुपालने संगणकावर टाईप करणे

·         -ऑफीस मार्फत येणारे पत्रव्यवहार/देयक . बाबतची सर्व कामे करणे 

·         महिला बालकल्याण विभागातील प्रशिक्षणांचे आदेश, देयके टाईप करणे

·         शासन आपल्या दारीया योजने द्वारे महानगरपालिकेची योजनांची माहिती शासनांस वेळावेळी पाठविणे  

. वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.शासन निर्णय
 • शासन निर्णय क्रमांक संर्किर्ण 2005 प्र.क्र.156/05/नवि-20 दि.30/12/2006 नुसार व योजनाच्या  विविध मार्गदर्शन सुचना योजनेच्या अटीशर्तीस अधिन राहून योजना राबविणे अभिप्रेत आहे.
 • शासन निर्णय क्रमांक – एमयुएम-2021 /प्र.क्र.385/794/नवि-17 मंत्रालय, मुबई-400 032 दि.29/03/2022 नुसार व योजनाच्या  विविध मार्गदर्शन सुचना योजनेच्या अटीशर्तीस अधिन राहून योजना राबविणे अभिप्रेत आहे.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम
 • महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या निविदा संबधीत आदेश व दराची दरसुची
परिपत्रक
 • शासन/ प्रशासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणी करणे.
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या / येणा-या योजनेचा तपशिल.(2022-2023)
 • निराधार/विधवा/घटस्फोटीत महिलांच्यामुलींना विवाहाकरीता अर्थसहाय्य देणेबाबतची योजना राबविण्यात येत आहे.
 • निराधार/विधवा/घटस्फोटीत महिलांच्या मुलामुलींना शिक्षणाकरीता शैक्षणिक मदत देण्यात येते.
 • कर्करोग पिडीत महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
 • महानगरपालिकेच्या शाळेतील इयत्ता 07 वी व 08 मधील मुलींना सॅनेटरी नॅपकीन/डेटॉल साबण पुरवठा करण्यात आलेला आहे.
 • महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील गरीब व गरजु महिलांना स्वयंरोजगार करणे कामी साहित्य वाटप करण्यात येते. (इडली मेकर,घरघंटी मशिन, मल्टीग्रेन आटा मशीन इ.)
 • महिला व बालकल्याण विभागा अंतर्गंत शहरातील गरिब व गरजू महिला व मुलींकरिता स्वयंरोजगार करणेसाठी ब्युटी पार्लर, शिवणक्लास, मेहंदी, सॉफ्ट टॉईज. कुकिंग बेकींग, कापडी व कागदी पिशव्या, जुडो कराटे व योगा, इंग्लिश स्पिकिंग, MSCIT, बेसिक कॅम्पुटर. डी.टी.पी, वाहन प्रशिक्षण इ.विनामुल्य व्यावसायिक/तांत्रिक स्वरुपाचे विविध प्रशिक्षण महिला भवन, कनकिया, मिरारोड येथे सुरु करण्यात आलेले आहे
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील गलिच्छ वस्ती झोपडयामध्ये महिला व बालकांसाठी आरोग्य शिबिर आयोजित करुन त्या शिबीरामध्ये स्त्रीरोगतज्ञ व बालरोगतज्ञ असे वेगवेगळया तज्ञ डॉक्टरांच्या मार्फत तपासणी करण्यात येते. तसेच सदर ठिकाणी विनामुल्य सॅनिटरी नॅपकीन वाटप करण्यात आले.
 • झोपडयामध्ये बेटी बचाव योजना जनजागृती कार्यक्रम राबविला जातो. त्यासाठी आवश्यक पॅम्पलेट तसेच सर्व झोपडपट्टयामध्ये सुविचाराद्वारे जनजागृती तथा प्रसार केला जातो.
 • गरोदर माता व प्रसुती करिता आलेल्या मातां मनपा रुग्णालयात दाखल झाल्यास त्यांना मोफत सकस आहार पुरविण्यात येतो. सदर योजना मनपाच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय येथे सुरु आहे.
 • महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयात प्रसुती झालेल्या महिलांच्या बालकांसाठी पाळणासह पलंग पुरवठा करण्यात आलेला आहे.
 • इयत्ता 10 मधील विदयार्थ्यांचा गुणगौरव करुन 95 टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप तसेच 90 टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बॅग वाटप करणेत आले आहे. तसेच मनपा शाळेतील इयत्ता 08 मधील मुलींना सायकल वाटप करणेत आले आहे.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत स्तन(कन्सर) तपासणीसाठी (mammography) मशीन खरेदी करुन सदर मशीन इंदिरा गांधी हॉस्पीटलमध्ये कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे गरीब व गरजू महिलांची मोफत स्तन कॅन्सर तपासणी करण्यात येत आहे.
 • वारली पेटींग, शोभिवंत झाडांची लागवड व काळजी घेणे, तसेच ॲडवास ब्युटीपार्लर(ब्रायडल मेकअप) इ. प्रकारचे एकदिवशीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आले.

   वरीलप्रमाणे विविध उपक्रम, योजना महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविले जातात.

महिला व बालकल्याण विभागाच्या विविध योजनेचे व प्रशिक्षणाचे अर्ज

निविदा / दरपत्रके/ सूचना 

सर्व विभाग प्रमुख/खाते प्रमुख यांना कळविण्यात येते की,सदर आदेशामधील आपल्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचारी यांना संबंधित प्रभागचे सहाय्य्क आयुक्त यांना संपर्क साधून तात्काळ कामकाजास सुरु करण्याचे निर्देश द्यावेत.

  *   निविदा सूचना  243 अॅडव्हांस ब्युटीपार्लर ( दिन दिवसांची कार्यशाळा )

 बेसिक कॉम्प्युटर, डी.टी.पी. टॅली कॉम्प्यूटर बाबत निविदा सूचना

*  मि.भा.मनपा महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांना सकस आहार पुरवठा करणे बाबत द्वितीय मुदतवाढ

 मि.भा.मनपा महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांना सकस आहार पुरवठा करणे बाबत  प्रथम मुदतवाढ सुचना