Skip to main content
logo
logo

आरोग्य केंद्र व रुग्णालये


   सार्वजनिक आरोग्य विभाग

 

आरोग्य केंद्र आणि मनपा रुग्णालये 

 

अ.क्र.

नाव

पदनाम

आरोग्य केंद्र आणि मनपा रुग्णालय

मो. क्र.

1.   

डॉ. नंदकिशोर लहाने

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी

मुख्य कार्यालय : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, तळमजला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), भाईंदर (प.)

022-28199093
9967834562

2.   

डॉ. शरद निखाते

वैद्यकीय अधिक्षक

भारतरत्न इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, पूनम सागर, मीरा रोड (पूर्व)

9920041603

3.   

डॉ. अशोक पाडवी

वैद्यकीय अधिकारी

उत्तन नागरी आरोग्य केंद्र : उत्तन नाका, मोठा गाव, चिखल खाडी, उत्तन

9152121972

4.   

डॉ. संजिवकुमार गायकवाड

वैद्यकीय अधिकारी

मुर्धा नागरी आरोग्य केंद्र : मराठी सरकार शाळा, मुर्धा गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)

8169137807

5.   

डॉ. सिध्दांत दोंदे

वैद्यकीय अधिकारी

भाईंदर (प.) नागरी आरोग्य केंद्र : पोलीस स्टेशनजवळ, भाईंदर (प.)

9653184091

6.   

डॉ. रमेश मोर्या

वैद्यकीय अधिकारी

विनायकनगर नागरी आरोग्य केंद्र : महाराणा प्रताप रोड, विनायक नगर समाज मंदिर, भाईंदर (प.)

7021860309

7.   

डॉ. ब्रिजेश पटेल

वैद्यकीय अधिकारी

गणेश देवलनगर नागरी आरोग्य केंद्र : शिवसेना गल्ली, भाईंदर (प.)

8422811243

8.   

डॉ. अंजली पाटील

वैद्यकीय अधिकारी

बंदरवाडी नागरी आरोग्य केंद्र : बस डेपो जवळ, बंदरवाडी मराठी गुजराती मनपा शाळा, भाईंदर (पुर्व)

8928892659

9.   

डॉ. चंद्रशेखर कांबळे

वैद्यकीय अधिकारी

नवघर नागरी आरोग्य केंद्र : हनुमान मंदिराजवळ, नवघर मनपा स्कूल, भाईंदर (पू)

8422811239

10.  

डॉ. नितिन चक्रवर्ती

वैद्यकीय अधिकारी

आयडियल पार्क नागरी आरोग्य केंद्र : सेव्हन स्क्वेअर स्कूल समोर, पी. के. रोड, मीरारोड (पू)

9967983803

11.  

 डॉ. गायत्री जाधव

वैद्यकीय अधिकारी

मिरारोड नागरी आरोग्य केंद्र : साई आशीर्वाद हॉस्पिटल व वोक्हार्ड हॉस्पिटल जवळ, भारती पार्क, मीरारोड (पू)

8097000123

12.  

डॉ. वंदना पाटील

वैद्यकीय अधिकारी

पेणकरपाडा नागरी आरोग्य केंद्र : पेणकरपाडा मनपा शाळा क्र.14, पेणकरपाडा.

8422811231

13.  

डॉ. अरविंद काकडे

वैद्यकीय अधिकारी

काशीगाव नागरी आरोग्य केंद्र : काशीगाव उर्दू आणि मराठी मनपा शाळा, काशीगाव

8422811232

 

 


मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

 

आरोग्य वर्धिनी केंद्र

 

अ.क्र.

आरोग्य वर्धिनी केंद्र

1.   

UHWC पाली उत्तन नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र

2.   

UHWC भाईंदर (पुर्व) इंद्रलोक अरक्षण क्र. 225

3.   

UHWC मीरा रोड (पुर्व) घोडबंदर गाव, साईनाथ सेवा नगर (समाज मंदिर)

4.   

UHWC काजुपाडा नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र

5.   

UHWC मोरवा गाव नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र

6.   

UHWC भाईंदर (पुर्व) खारीगाव नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र

7.   

UHWC मशाच पाडा

8.   

UHWC शांती नगर

9.   

UHWC शांती पार्क

10.  

UHWC मुळशी कंपाऊंड

11.  

UHWC महाजन वाडी