Skip to main content
logo
logo

क्रीडा संकुल

विभाग प्रमुखदिपाली शहाजी जोशी (क्रीडा अधिकारी )
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक8422811411
ई- मेलJoshideepali05@gmail.com

क्रीडा विभागाची कर्तव्यसुची

अ.क्र.पदनामकर्तव्यसुची
1उप-आयुक्त (समाजविकास विभाग)
 • क्रीडा विभागाचे प्रमुख
 • क्रीडा विभागाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण व नियोजन
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 49 मध्ये विहित केलेल्या अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
 • क्रीडा विभाग प्रमुख म्हणून अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे
 • शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा. आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा/स्थायी समिती समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
 • विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या सर्व कामाचे प्रस्ताव तपासून मा. आयुक्त यांच्या प्रस्तावित करणे.
 • विविध न्यायालयीन प्रकरणे/विधानसभा तांराकित प्रश्न महत्वाच्या शासकीय माहितीसंबंधी पाठपुरावा व पुर्तता करणे. मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर सर्व कामे.
 • मा. महापौर, आयुक्त व इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणे.
 • क्रीडा व सांस्कृतिक विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रम राबविणे.
2क्रीडा अधिकारी
 • जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करणे.
 • जिल्हास्तरावरील विविध प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करुन संपुर्ण स्पर्धेचे सविस्तर अहवाल मा. उपसंचालक क्रीडा व युवक युवा संचालनालय, मुंबई विभाग व मा. जिल्हाअधिकारी ठाणे यांचेकडे पाठविणे.
 • जिल्हास्तर स्पर्धेचे आयोजन करुन प्राविण्य संपादन केलेल्या खेळाडूंचे प्रमाणपत्र तयार करुन त्यांना वाटप करणे.
 • राज्यशासनाच्या क्रीडा धोरणास अनुसरुन क्रीडा विषयक प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करणे.
 • क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या उद्दीष्टय पुर्ततेबाबत कारवाई करुन नियोजन करणे.
 • माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला मासिक अहवाल प्रशासन विभागाकडे सादर करणे.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका महापौर चषक अंतर्गत विविध क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
 • मा. महासभेच्या धोरणानुसार खेळाडुंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्तीचे वाटप करणे.
 • क्रीडा संकुल मैदानाची देखभाल व दुरुस्तीविषयी कामावर नियंत्रण ठेवणे.
 • क्रीडा विभागा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबीची पुर्तता करणे.
 • स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या खेळाचे साहित्य पुरवठा करणेकामी लागणारी प्रशासकीय मंजुरी व प्रस्ताव सादर करणे.
 • विभागीय स्तरावर पाठविण्यात येणाऱ्या संघाचे प्रवेश अर्ज तयार करणे.
 • जिल्हास्तीय स्पर्धाचे आयोजन करुन प्राविण्य संपादन केलेल्या खेळाडूंचे प्रमाणपत्र तयार करुन त्यांना वाटप करणे.
 • महापालिका आंतरविभाग क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.
 • महापालिका क्षेत्रातुन उत्कृष्ठ खेळाडू तयार होतील या दृष्टीने कामे करणे.
 • राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्तीचे वाटप करणे.
 • शहरामध्ये इतर विभागातसुध्दा विविध खेळाचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
3लिपिक क्रीडा विभाग
 • क्रीडा विभाग पत्रव्यवहाराच्या आवक जावक नोंदी ठेवणे.
 • स्पोटर्स कॉम्पलेक्स देखभाल व दुरूस्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
 • क्रीडा अधिकारी यांनी नेमुन दिलेली कामे करणे.
 • क्रीडा स्पर्धेविषयी महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना कळविणे.
 • क्रीडा विभागाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे
 • दैनदिंन ई-मेल चेक करुन संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांकडे पत्र/परिपत्रक सादर करणे.
 • वरिष्ठांनी सोपविलेली कामे वेळोवेळी पार पाडणे.
 • दैनंदिन ई-मेल चेक करुन संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांकडे पत्र/परिपत्रक सादर करणे.
 • क्रीडा विभागाकडील विविध निविदा संदर्भातील सर्व कामकाज हाताळणे.
 • प्रशासकीय व आस्थापना विषयक सर्व कामकाज हाताळणे.

क्रीडा विभाग अंदाजपत्रक (आकडे लाखात)

अ.क्र.सननगरपालिका / महानगरपालिकेचा झालेला वार्षिक खर्चशिक्षण मंडळा मार्फत करण्यात आलेला खर्चविकास आराखडा व अंमलबजावणी बांधकाम विभागा मार्फत करण्यात आलेला खर्चएकुण खर्चटक्केवारी
शालेय स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मा. महापौर चषक, मॅरेथॉन स्पर्धाक्रीडा संकुल व मैदान
12345(4+5)7
11997-19983626.244.4319.4323.860.66
21998-19993726.400.445.986.420.17
31999-20005092.161.6918.7720.460.40
42000-20015557.124.8817.6122.490.40
52001-20027073.947.492.179.660.14
62002-20039213.610.496.927.410.08
72003-200413040.1916.4710.8327.300.21
82004-200515570.5817.8821.9039.780.26
92005-200616218.4419.5058.0077.500.48
102006-200718293.6958.5936.9995.580.52
112007-200822021.512.2954.3356.620.26
122008-200928703.2517.2823.1840.460.14
132009-201032890.047.4417.0324.470.07
142010-201136106.611.6873.6175.290.21
152011-201242546.674.7933.7338.520.09
162012-201345605.060.4028.6629.060.06
172013-201461433.0429.3229.320.057
182014-201559218.097.887.880.013