Skip to main content
logo
logo

कार्यालयीन परिपत्रके / कार्यालयीन आदेश 


विभागाचे नावशीर्षकदिनांक
सामान्य प्रशासन
माहे ऑक्टोबर २०२३ जयंतीबाबत
25/09/2023
सामान्य प्रशासन परिपत्रक - माहे सप्टेंबर जयंती
24/08/2023
निवडणूक विभाग मा. भारत निवडणुक आयोगाकडील “मै भारत हू, हम भारत के मतदाता है” हे गीत प्रसारित करणेबाबत.
14/02/2023
सामान्य प्रशासन 
आदेश- गणेशोत्सव व गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करणेबाबत.
08/09/2023
आयुक्त कार्यालय
देयके मंजुर करण्याचे अधिकार प्रदान करणेबाबत.
04/09/2023
लेखा परीक्षण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अंदाजपत्रके, दाखले व अनुषंगिक कामांबाबत ..परिपत्रक
05/0902023
सामान्य प्रशासन परिपत्रक - माहे सप्टेंबर जयंती
24/08/2023
आयुक्त कार्यालय 
आदेश - निविदा निवड समिती गठीत करणेबाबत.
25/08/2023
आयुक्त कार्यालय
निविदा निवड समिती बाबत.
25/08/2023
आयुक्त कार्यालय
निविदा समिती गठीत करणेबाबत.
24/08/2023
अतिक्रमण विभाग मंडप परवानगी देणेबाबतचे सुधारित आदेश
14/08/2023
अतिक्रमण विभाग 
सन २०२३-२४ उत्सव मंडप परवानगी आदेश
11/08/2023
आयुक्त कार्यालय 
सुधारित परिपत्रक- मंगळवार दि. 15 ऑगस्ट 2023 स्वातंत्र्य दिन
10/08/2023
आयुक्त कार्यालय 
परिपत्रक -मंगळवार दि. १५ ओगस्ट २०२३ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त " ध्वजारोहणाचा" कार्यक्रम 
01/08/2023
आयुक्त कार्यालय 

आदेश : मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामांच्याव खरेदीच्या निविदांबाबत निर्णय घेण्यासाठी निविदा समिती गठीत करणे व समितीचेकामकाज बाबत.

03/08/2023
आयुक्त कार्यालय 

परिपत्रक : निविदा प्रक्रियेच्या कालमर्यादेबाबत व जुन्यानिविदेची मुदत संपण्यापूर्वी Advance निविदा प्रक्रिया सुरुकरण्याबाबत विभागांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.

03/08/2023
General Administration and Establishment Department
सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:हून किंवा सकारात्मक तत्वावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 बाबतच्या कलम 4 अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत.
03/08/2023
आयुक्त कार्यालय पालकमंत्री ठाणे जिल्हा यांचे दि. २० जुलै २०२३ रोजीच्या VC द्वारे आयोजित बैठकीतील निर्देश 20-07-2023
सामान्य प्रशासन विभाग माहे ऑगस्ट जयंती २०२३
24-07-2023
सामान्य प्रशासन विभाग
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दशमाँ सणाच्या अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाकरीता नागरिकांना आवश्यक सुचना देण्याबाबत.
17-07-2023
General Administration and Establishment Department
कांदळवन व पाणथळ टोल फ्री क्र. परिपत्रक
11-07-2023
Disaster Management Departmentमुख्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आदेश २०२३28-06-2023
General Administration and Establishment Department

परिपत्रक-माहे जुलै 2023 जयंती

27-06-2023
General Administration and Establishment Departmentभारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन ऐवजी फक्त नगर भवन होणारा शब्दप्रयोग थांबवण्याबाबत.15-06-2023
Stores Departmentसन 2023-24 या वित्तीय वर्षात महानगरपालिकेच्या वर्ग-4 कर्मचा-यांकरिता छत्र्या, रेनकोट व गमबूट वस्तुरु�07-06-2023
Computer Departmentपरिपत्रक :-शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणेबाबत .06-06-2023
General Administration and Establishment Departmentपरिपत्रक- जागतिक पर्यावरण दिन02-06-2023
General Administration and Establishment Departmentपरिपत्रक माहे जून २०२३30-05-2023
General Administration and Establishment Departmentपरिपत्रक-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना23-05-2023
General Administration and Establishment Departmentआदेश – प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी तसेच निविदा मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या कार्यपद्धतीब22-05-2023
General Administration and Establishment Departmentआदेश – शासन निर्णयानुसार सर्व विभागामार्फ़त रु.10 लाख रकमेपर्यंतची (करांसहित) कामे परपत्रके मागव�22-05-2023
General Administration and Establishment Departmentआदेश – शहर विकास विभागामार्फ़त शहरातील विकास प्रस्तावांच्या मान्यतेबाबत.22-05-2023
General Administration and Establishment Departmentउपायुक्त पदाच्या कार्यभाराबाबत10-05-2023
General Administration and Establishment Departmentसुधारित परिपत्रक- 1 मे महाराष्ट्र दिन 202330-04-2023
General Administration and Establishment Departmentपरिपत्रक- 1 मे महाराष्ट्र दिन 202326-04-2023
Animal Husbandry Department 
परिपत्रक
21-04-2023
Accountshjgjhgjghj14-04-2023
Accountssdaasd14-04-2023
General Administration and Establishment Departmentकार्यालयीन आदेश - राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियान राबविण12-04-2023
General Administration and Establishment Departmentराज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनास केलेल्या शिफ�05-04-2023
General Administration and Establishment Department
अनुकंपा प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत.05-04/2023

Public Relationपरिपत्रक-फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, डॉक्यूमेंट्री व जनजागृती करणेकामी जनजागृतीकामी माहिती व ज03-04-2023
General Administration and Establishment Departmentस्वच्छोत्सव-2023 च्या अनुषंगाने सर्व संगणक चालक तथा लिपीक यांनी उपस्थित राहणेबाबत.03-04-2023
General Administration and Establishment Department
शुक्रवार दि.14 एप्रिल 2023 रोजी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीबाबत
03-04-2023
Public Relation
परिपत्रक-फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, डॉक्यूमेंट्री व जनजागृती करणेकामी जनजागृतीकामी माहिती व ज
03-04-2023
Animal Husbandry
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009
25-01-2023
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक माहे-जानेवारी 2023
27-12-2022
General Administration and Establishment Department
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजने अंतर्गत सफाई कामगारांना मोफत सदनिका देणेबाबत.
27-12-2022
General Administration and Establishment Department
आपत्ती व्यवस्थापन सुधारीत आदेश २०२३
21-12-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक - विभागीय वार्षिक मुदतीच्या निविदांबाबत
12-12-2022
General Administration and Establishment Department
मुख्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आदेश २०२३ (मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थाळावर मुख्य
06-12-2022
Town Secretary
Aadesh - Agreement Sign
02-12-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्र-माहे डिसेंबर 2022 जयंतीबाबत
30-11-2022
General Administration and Establishment Department
जयंती परिपत्रक- नोव्हेंबर 2022
04-11-2022
General Administration and Establishment Department
आपल्या अधिपत्याखालील आस्थापनांमधील महानगरपालिका अधिकारी वर्ग व कर्मचाऱ्यांकरिता जीवनविदया
14-10-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक- दि. 22/10/2022 रोजी राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा सांगता कार्यक्रमाबाबत.
30-09-2022
General Administration and Establishment Department
माहे ऑक्टोबर जयंती परिपत्रक 2022
27-09-2022
General Administration and Establishment Department
आदेश - PG Portal वरील प्रलंबित संदर्भाबाबत.
22-09-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक-“Indian Swachhata League” मोहिमे बाबत.
16-09-2022
General Administration and Establishment Department
आदेश - प्रशासक कालावधीत नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी निवारणा संदर्भात
12-09-2022
General Administration and Establishment Department
प्रशासक कार्यभार स्वीकृती आदेश
30-08-2022
Encroachment Department
आदेश - श्री गणेशोत्सव 2022
30-08-2022
General Administration and Establishment Department
अतिरिक्त पदभार देणेबाबत
29-08-2022
General Administration and Establishment Department
श्री. अनिकेत मानोरकर अति. आयुक्त व श्री. संभाजी पानपट्टे, अति. आयुक्त - प्रत्यायोजन आदेश26-08-2022

General Administration and Establishment Department
सुधारित आदेश- गणेशोत्सव व गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/ कर्
25-08-2022
General Administration and Establishment Department
गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/कर्मचायांच्या नेमणुका करणे
23-08-2022
Town Secretary
Vishesh Mahasabha Agenda Dt. 26.08.2022
22-08-2022
General Administration and Establishment Department
शासन निर्णय – “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमित्त “स्वराज्य सप्ताह” अंतर्गत समूह राष्ट्रगीत
17-08-2022
General Administration and Establishment Department
राष्ट्रीय पोशाख परिधान करून उपस्थित राहणेबाबत.
12-08-2022
Disaster Management Department
स्वा. सैनिक माहिती दालन
11-08-2022
General Administration and Establishment Department
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत “घरोघरी तिरंगा” उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत.
10-08-2022
General Administration and Establishment Department
घरोघरी तिरंगा उपक्रम राबविणेबाबत.
10-08-2022
General Administration and Establishment Department
सोमवार 15 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त “ध्वजारोहणाचा” कार्यक्रमाबाबत.
10-08-2022
General Administration and Establishment Department
आदेश - रु.10 लाख (रु.10,00,000/-) पर्यंतच्या कामांबाबत
05-08-2022
General Administration and Establishment Department
दशामाँ सुधारित परिपत्रक
05-08-2022
General Administration and Establishment Department
दशमाँ सणाचे अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाचे आवश्यकत्या उपाय योजना होणेबाबत.
04-08-2022
Election Department
प्रभाग आरक्षण व सोडत कार्यक्रमकरीता प्रोजेक्टर व प्रोजेक्टर तज्ञ उपलब्ध करून देणेबाबत.
29-07-2022
Disaster Management Department
परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी नेमणुक आदेश
14-07-2022
Disaster Management Department
सुधारित आदेश आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी नेमणुक आदेश
14-07-2022
General Administration and Establishment Department
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम राबविण्याबाबत
13-07-2022
General Administration and Establishment Department
उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. हंसराज मेश्राम यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नत
06-07-2022
General Administration and Establishment Department
उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. नागेश विरकर यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नती
06-07-2022
Computer Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागाने Budget and Geo Tracking Online Processing System चा वापर करणेबाबत.
28-06-2022
General Administration and Establishment Department

झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली झडस्पोजल” शासकीय व झिमशासकीय कायालयाांसाठी कायालयीि कामकाजाची

21-06-2022
General Administration and Establishment Department
आदेश
21-06-2022
General Administration and Establishment Department
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभाग, नवी मुंबई व महालेखाकार, मुंबई यांचेकडील आक्षेपांचे अनुपालन पडत
17-06-2022
Town Secretary
परिपत्रक – दि. 17.05.2022 रोजीची तहकुब स्थायी समिती सभा दि. 20.05.2022 रोजी आयोजित केलेबाबत.
13-06-2022
General Administration and Establishment Department
दि.04/06/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता नगरभवन, प्रभाग कार्यालय क्र.02 येथे प्रशिक्षणाकरीता उपस्थित राहणेबाबत
13-06-2022
Garden & Tree Department
05 जुन "जागतिक पर्यावरण दिन" निमित्त वृक्षारोपण व पक्ष्यांकरीता खाद्य पुरवठा करण्याकरीता फिडर बस
13-06-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक- कार्यालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करणेबाबत.
31-05-2022
Computer Department
शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणेबाबत
23-05-2022
Town Secretary
दि. 17.05.2022 रोजीची तहकुब स्थायी समिती सभा दि. 20.05.2022 रोजी आयोजित केलेबाबत.
19-05-2022
Town Secretary
परिपत्रक महासभा दि.०९-०५-२०२२
08-05-2022
General Administration and Establishment Department
मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदाच्या पदभाराबाबत
29-04-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक – 01 मे महाराष्ट्र दिन 2022
28-04-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक-1 मे महाराष्ट्र दिन 2022(कर्मचारी/अधिकारी)
28-04-2022
General Administration and Establishment Department
रविवार दि.01.05.2022 रोजीच्या सत्कार समारंभाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करणेबाबत.
28-04-2022
General Administration and Establishment Department
विवार दि.01.05.2022 रोजीच्या सत्कार समारंभाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करणेबाबत.
28-04-2022
General Administration and Establishment Department
गुरूवार दि. 14 एप्रिल 2022 परमपुज्य भारतरन्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर जयंती
12-04-2022
General Administration and Establishment Department
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियान राबविण्याबाबत
10-04-2022
लेखा विभाग
आदेश – महानगरपालिकेचे सन 2018-19 ते 2020-21 चे लेखापरीक्षण बाबत.
10-04-2022
General Administration and Establishment Department
परिपत्रक- गुरूवार दि. 14 एप्रिल 2022 परमपुज्य भारतरन्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर जयंती
08-04-2022