Skip to main content
logo
logo

उप महापौर

उपमहापौर यादी 

नाव

कालावधी 

श्री. सय्यद मुझफर नजरहुसैन

28/08/2002 ते 23/06/2004

श्री. चंद्रकांत वैती

14/07/2004  ते 27/02/2005 – 28/02/2005 ते 27/08/2007

श्री. स्टीवन जॉन मॅन्डोन्सा

28/08/2007 ते 27/02/2010 – 28/02/2010 ते 19/11/2010

श्री. जयवंत महादेव पाटील

02/12/2010 ते 27/08/2012

श्रीम. सय्यद नूरजहाँ नजरहुसैन

28/08/2012 ते 27/02/2015

श्री. प्रवीण मोरेश्वर पाटील

28/02/2015 ते 27/08/2017

श्री. चंद्रकांत सीताराम वैती

28/08/2017 ते 27/02/2020

श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत

28/02/2020 ते 27/08/2022