Skip to main content
logo
logo

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग

विभाग प्रमुखदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
राजकुमार म.घरत (सिस्टीम मॅनेजर)022-28192828 Ext. 255it@mbmc.gov.in
प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे कामकाज लोकाभिमुख व गतिमान होण्याच्या दृष्टीकोनातून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने मुख्य कार्यालयाच्या तळ मजल्यावर ३००० चौ. फूटाचे नागरीकांच्या सुविधेकरीता अद्यावत व सुसज्ज संगणकीकृत नागरी सुविधा केंद्र दि.३१ जानेवारी २००५ रोजी पासून कार्यान्वित केलेले आहे. नागरी सुविधा केंद्रामध्ये नागरिकांना मालमत्ता कर भरणा, पाणीपट्टी कर भरणा, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर थकबाकी पाहणे, मालमत्ता कराची दुय्यम प्रत उपलब्ध करणे, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्यू नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदणी नसलेबाबत प्रमाणपत्र इत्यादी सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. महानगरपालिकेच्या सर्व प्रभाग कार्यालयात व विभागीय कार्यालयात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर भरणा, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर तपशील पाहणे, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर नावात बदल दुरुस्ती, पत्तात दुरुस्ती इत्यादी नागरिकांसाठी सेवा उपलब्ध केल्या जात आहेत.

मा. आयुक्त

मा. अति. आयुक्त

मा. उपायुक्त (माहिती व तंत्रज्ञान )

सिस्टिम मॅनेजर

सिस्टिम अँनालिस्ट

लिपिक

संगणक चालक

शिपाई

सफाईकामगार

जॉब चार्ट
.क्र.

अधिकार पद

(पदनाम)

जबाबदारी व कर्तव्ये

 

१.उपायुक्त(माहिती व तंत्रज्ञान ) संगणक विभागातील सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
२.

 सिस्टीम मॅनेजर

 

1.   मनपाचे संकेतस्थळ विकसित करणेबाबत पर्यवेक्षण करणे.

2.   ई-गवर्नन्स संबधी सर्व कार्यवाही करणे.

3.   मनपाच्या संगणक विभागासंबंधी तांत्रिक सल्लागार नेमणेबाबत कार्यवाही करणे.

4.   मनपाच्या नेटवर्किंग संबंधी सर्व कार्यवाहीबाबत  पर्यवेक्षण करणे.

5.   LOCAL AREA Networking  संबंधी सर्व कार्यवाही करणे.

6.   परवाना विभाग संगणकीकरणा संबंधी पर्यवेक्षण करणे

7.   मालमत्ता कर संगणक आज्ञावली विकसित करणेबाबत कार्यवाही करणे.

8.   संगणकीकृत हजेरीपत्रक संगणकीकरणाबाबत कार्यवाही करणे

9.   पाणी पुरवठा विभाग संगणकीकरणासंबंधी सर्व कार्यवाही करणे.

10.  मनपाच्या विविध विभागांना संगणक पुरवठा करणे.

11.  मनपाच्या विविध विभागांना प्रिंटर पुरवठा करणे.

12.  मनपाच्या विविध विभागाचे नेट्वर्किंग करणे.

13.  मनपाच्या कर्मचा-यांना संगणक आज्ञावलीचे प्रशिक्षण देणे.

14.  आपले सरकार पोर्टलबाबत मनपाच्या विभांगाना प्रशिक्षण देणे.

15.  PG PORTAL बाबत मनपाच्या विविध विभागांना प्रशिक्षण देणे.

16.  RIGHT TO SERVICE ACT अंतर्गत संगणक आज्ञावली विकसित करणे.

17.  नगररचना विभागासाठी संगणक आज्ञावली विकसित करणे.

18.  IT विभागामधून आलेल्या सुचनांची अमंलबजावणी करणे.

19.  स्थानिक संस्था कर विभागाची संगणक आज्ञावली विकसित करणे.

20.  तक्रार आज्ञावली विकसित करणे.

21.  आवक जावक संगणक आज्ञावली विकसित करणे.

22.  जन्म मृत्यु विभागाची संगणक आज्ञावली विकसित करणे.

23.  विविध संगणक आज्ञावलीसाठी होस्टींग सेवा पुरवठा करणे.

24.  बायोमेट्रीक मशिन पुरवठा, देखभाल व दुरूस्ती करणे.

25.  ऑनलाईंन मॉनिटरींग सिस्टिम विकसित करणे.

26.  विविध विभागांचे अभिलेख स्कॅनिंग व डिजीटायझेशन करणे.

27.  विविध विभागातील प्रस्ताव, खर्च, स्पीलओवर, गोषवारा, कार्यादेश, करारनामा,  works Geo Tracking इतर नोंदीसाठी संगणक आज्ञावली विकसित करणे

28.  मनपाचे मोबाईल अप विकसित करणे

29.  मोबाईल अपद्वारे मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर व नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणे.

३.

लिपीक

1.     प्राप्त झालेल्या अर्जावर आवश्यक ती कार्यवाही करुन तसा अहवाल /माहिती सादर करणे .

2.  आवक – जावक  पत्र व्यवहार स्विकारणे व पाठविणे.

3.  संगणक विभागामार्फत खरेदी करण्यात येणा-या वस्तूंची नोंद ठेवणे.

4.  देयक सादर करणे.

5.  प्रस्ताव सादर करणे.

6.  संगणक व साहित्याच्या नोंदी घेणे.

7.  लेखापरिक्षण आक्षेपाची पुर्तता करणे.

8.  माहिती अधिकारीतील अर्जावर कार्यवाही करणे.

9.  शासनाचे पत्र, लोकप्रतिनिधी पत्र, नगरसेवकांची पत्र, पदाधिकारी यांचे पत्रावर मुदतीत कार्यवाही करणे

४.

संगणक चालक (अस्थायी)

आपले सरकार, पी जी पोर्टलवरील तक्रारी विविध विभागांना ई-मेल द्वारे पाठविणे, प्रस्ताव, देयके सादर करुन Budget and Geo Tracking द्वारे संगणकात नोंद घेणे, दैनंदिन आवक जावक संगणकात नोंद घेणे, संगणक व प्रिंटर बाबत तक्रारींची दुरध्वनीद्वारे नोंद घेऊन तक्रारींचे निवारण करणे, वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे
५.

संगणक चालक (ठेका)

माहिती अधिकार नगरसेवकांची पत्र टाईप करणे, लोकशाही दिन पत्रांना उत्तरे संगणकात टाईप करणे, विविध विभागांची माहिती वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे, दैनंदिन ई-मेल check करणे, देयक सादर करणे, विविध विभागांच्या मागणीनुसार आलेल्या पत्रावर कार्यवाही करणे, कार्यालयीन कामकाजाचे संगणकावर टाईपिंग करणे, वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे
५.

संगणक चालक (ठेका)

कार्यालयीन कामकाजाचे संगणकावर टाईपिंग करणे, वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे
६.

शिपाई

सफाई कामगार

 

 1. टपाल वाटप करणे.

2. नियमित कार्यालयीन कामे करणे.

3. वरिष्ठाच्या आदेशांचे पालन करणे

शासन निर्णय
अ.क्र.शासन निर्णयानुसार दिलेले विषयशासन निर्णय क्रमांक व दिनांकअभिप्राय (असल्यास)
1Cloud Hostingशासन निर्णय क्र.मातंसं.060/3/2017/2 दि. 04/08/2018 
2Government E-Tendering (GeM)शासन निर्णय क्र:- संकिर्ण-2016/प्र.क्र.215/ उदयोग-4 दि. 24/08/2017 
3E TendringGAD-DIT 080/2/2014-DIT (MH) Dt. 13/08/2014 
शासकीय विभागाांनी करावयाच्या कायालयीनशासन निर्णय क्रमांक: भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उद्योग-4 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिकादि. ०१/१२/२०१६
 दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची मर्यादा रु. 3 लाखावरुन रु. 10 लाखांपर्यत वाढविणेबाबत शासन निर्णय क्रमांक: भाांखस २०21/प्र.क्र.8/उद्योग-४ दि.०७/०५/२०२१ 
ई-निविदा कार्यप्रणालीबाबतशासन निर्णय क्रमांक. मातंसं 054/31 /2016/39, दि.११/०५/२०२१ 
परिपत्रके
अ.क्र.शासकीय पत्रकानुसार दिलेले विषयपरिपत्रक क्रमांक व दिनांकअभिप्राय (असल्यास)
1शासकिय ई मेल अड्रेस मनपाच्या विविध विभागांना वाटप करणे.जा.क्र. मनपा/संगणक/105/2019, दि. 8/8/2019 
2महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत.जा.क्र. मनपा/संगणक/28/2019-20, दि. 15/6/2019 
अंदाजपत्रके (सन २०२१-२२)

.क्र.

अंदाजपत्रकिय शिर्षाचे वर्णन

 

अनुदान

 

नियोजित वापर (क्षेत्र  कामाचा तपशिल)

 

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात

अभिप्राय

 

1

 

संगणक खरेदी व प्रशिक्षण

 

रु.1,00,00,000/-

 

संगणक, संगणक आज्ञावली व इतर साहित्य खरेदी

 

 

2

 

संगणक देखभाल व दुरुस्ती

 

रु.25,00,000/-

 

संगणक, संगणक आज्ञावली व इतर साहित्य देखभाल व दुरुस्ती

 

 

प्रदान करण्यात आलेली देयके (सन २०२१-२२)
 

संगणक देखभाल दुरुस्ती

  

अ.क्र.

तपशिल

ठेकेदाराचे नाव 

देयक रक्कम रु.

1

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा
 Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी
Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system
 with 5 mikes, LED Screen/TV भाड्याने घेणे कामी (दि.१५/०१/२०२१ रोजी महासभा)

मे. होप्स डिजिटल

३१०००/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा
 Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी
Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system
 with 5 mikes, LED Screen/TV  (दि. ३०/०३/२०२१ रोजीची महासभा)

मे. होप्स डिजिटल

३१०००/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा
 Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी
Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system
 with 5 mikes, LED Screen/TV भाड्याने घेणे कामी (दि.२०/०४/२०२१ रोजी महासभा)

मे. होप्स डिजिटल

३१०००/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका ऑनलाईनद्वारे सेवा उपलब्ध करणेकामी व मनपाच्या स्वतंत्र संकेतस्थळासाठी SSL Certificate पुरवठा करणेकामी 

मे. न्यु इंडिक्ट्रान्स प्रा.लि.,

४७२००/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे विविध अ‍ॅप्लिकेशन होस्टींग करणेबाबत

मे. न्यु इंडिक्ट्रान्स प्रा.लि.,

१,८४,४७८/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा
 Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी
Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system
 with 5 mikes, LED Screen/TV  (दि. १९/०५/२०२१ रोजीची महासभा)

मे. होप्स डिजिटल

३१०००/-

Post Implementation Support Services customization New Development in E-governance Module Implemented at MBMC कामी (दि.०१/११/२०२० ते दि.२५/०३/२०२१)

मे. न्यु इंडिक्ट्रान्स प्रा.लि.,

४,४३,३४३/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागीय कार्यालय व कोविड १९ कार्यालय येथे Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी (दि.०४/११/२०२० ते दि.०३/११/२०२१)

मे. फायबर स्टोरी

१,१९,८८१/-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी  Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system
 with 5 mikes, LED Screen/TV  (दि. २६/०२/२०२१ रोजीची महासभा)

मे. होप्स डिजिटल

३१०००/-

१०

मिरा भाईंदर महानगरपालिका G-mail Account Storage Plan (100 GB) upgrade केल्याचे देयक

 

१३००/-

११

मिरा भाईंदर महानगरपालिका घोडबंदर लॅब इंदिरा गांधी रुग्णालय येथे संगणक संच व प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेकरिता लॅपटॉप भाड्याने पुरवठा करणेकामी

मे. बालाजी इन्फोटेक

३०,९००/-

संगणक हार्डवेअर/सॉफटवेअर साहित्य खरेदी

 

अ.क्र.

तपशिल

ठेकेदाराचे

देयक रक्कम रु.

 

मिरा भाईंदर Cloud Computing
Policy Empanelment of Cloud
 Service Provider and Guideline for Government
 Organization कामाबाबत (दि.१७/०१/२०२१ ते दि.१६/०४/२०२१

मे. न्यु इंडिक्ट्रान्स प्रा.लि.,

६,९२,१९६/-

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
 विविध विभाग व सभांसाठी संगणक साहित्य पुरवठा करणेकामी

मे. श्री स्वामी समर्थ सिक्युरिटी

५५,९५२/-

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
 Budget and Geo Tracking Processing System कामाबाबत

मे. एन.पी. इन्फोसर्व प्रा.लि.,

६,७५,५५०/-

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता Pharmacy Management System संगणक आज्ञावली विकसित करणेकामी

मे. एन.पी. इन्फोसर्व प्रा.लि.,

९,४४,०००/-

 

मिरा भाईदर महानगरपालिका Development of Open Land Taxes Application and Post Implementation Support Services & Customization (३ वर्ष कालावधी)

मे. एन.पी. इन्फोसर्व प्रा.लि.,

१,४७,५००/-

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांसाठी टोनर व कार्टेज पुरवठा करणे व प्रिंटरची देखभाल दुरुस्ती विनामुल्य करणेकामी

मे. रामदेव इंटर्प्रायजेस

३,६८,६९१/-

 
कार्यादेश (सन २०२१-२२)

अ.क्र.

तपशिल

ठेकेदाराचे नाव

जावक क्र.

1.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, सर्व प्रभाग कार्यालय, विभागीय कार्यालय, दवाखाने, हॉस्पीटल लोकल एरिया नेटवर्कने जोडणेकामी

मे.एस.वे कॉम्प्युटर्स

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/०७/२०२१-२२ दि.०१/०४/२०२१

2.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागीय कार्यालय व कोविड १९ कार्यालय येथे Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी (स्व . मिनाताई ठाकरे  सभागृह (लसीकरणासाठी)

मे.फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१२/२०२१-२२ दि.०६/०४/२०२१

3.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका घोडबंदर येथे सुरु होणाया कोविड १९ कार्यालयाकरिता सॉफ्टवेअर सेवा पुरवठा करणेकामी

M/s.Creliant Software Pvt.Ltd.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१३/२०२१-२२ दि.०६/०४/२०२१

4.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागीय कार्यालय व कोविड १९ कार्यालय येथे Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी पं. भि. जोशी रुग्णालय येथे नागरिकांच्या लसीकरणाची नोंदणी करणेकरिता

मे.फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१८/२०२१-२२ दि.०८/०४/२०२१

5.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system with 5 mikes, LED Screen/TV भाड्याने घेणे कामी (दि.२०/०४/२०२१ रोजीची महासभा)

मे. होप्स डिजीटल,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/३०/२०२१-२२ दि.१९/०४/२०२१

6.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, विविध विभागासाठी 100 mbps Dedicated Internet Leaseline एक महिना कालावधीकरिता पुरवठा करणेकामी

मे. शेंगली टेलीकॉम इंडिया प्रा.लि.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/३१/२०२१-२२ दि.१९/०४/२०२१

7.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागीय कार्यालय व कोविड १९ कार्यालय येथे Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी

 नागरिकांच्या लसीकरणाची नोंदणी करणेकरिता

मे.फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/५०/२०२१-२२ दि.१९/०४/२०२१

8.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका Cloud Computing Policy-Empanelment of Cloud Service Providers and Guidelines for Government organizations कामाबाबत

मे.ई.एस.डी.एस सॉफ्टवेअर सोल्युशन प्रा.लि.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/५१/२०२१-२२ दि.२९/०४/२०२१

9.    

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांचे अभिलेख स्कॅनिंग व डिजीटायझेशन

करणेकामी

मे. जिनिअस इन्फोटेक

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/५२/२०२१-२२ दि.२९/०४/२०२१

10.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका ऑनलाईनद्वारे सेवा उपलब्ध करणेकामी व मनपाच्या स्वतंत्र संकेतस्थळासाठी SSL Certificate पुरवठा करणेकामी  

मे.न्यु.इंडिक्ट्रान्स टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/७७/२०२१-२२ दि.०७/०५/२०२१

11.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका ऑनलाईनद्वारे सेवा उपलब्ध करणेकामी व मनपाच्या स्वतंत्र संकेतस्थळासाठी SSL Certificate पुरवठा करणेकामी  

मे.ई.एस.डी.एस सॉफ्टवेअर सोल्युशन प्रा.लि.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/७८/२०२१-२२ दि.०७/०५/२०२१

12.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, विविध विभागासाठी 100 mbps Dedicated Internet Leaseline एक महिना कालावधीकरिता पुरवठा करणेकामी (दि. १८/०५/२०२१ ते दि.१७/०५/२०२२)

मे. शेंगली टेलीकॉम इंडिया प्रा.लि.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१०२/२०२१-२२ दि.१७/०५/२०२१

13.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  मा. महासभा Video Conferencing द्वारे आयोजित करणेकामी Video Hd Camera, Zoom Set up with sound system with 5 mikes, LED Screen/TV भाड्याने घेणे कामी (दि.२०/०४/२०२१ रोजीची महासभा)

मे. होप्स डिजीटल,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१०६/२०२१-२२ दि.१८/०५/२०२१

14.  

Post Implementation support services, Customization and new development in E-governance module implemented at MBMC

मे.न्यु.इंडिक्ट्रान्स टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१०७/२०२१-२२ दि.१८/०५/२०२१

15.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध कोविड रुग्णालयात CCTV साठी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत

मे.फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१०८/२०२१-२२ दि.१८/०५/२०२१

16.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका Cloud Computing Policy-Empanelment of Cloud Service Providers and Guidelines for Government organizations कामाबाबत

मे.ई.एस.डी.एस सॉफ्टवेअर सोल्युशन प्रा.लि.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१५९/२०२१-२२ दि.१५/०६/२०२१

17.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांसाठी टोनर व कार्टेज पुरवठा करणे, विनामुल्य प्रिंटर पुरवठा करणे व प्रिंटरची देखभाल दुरुस्ती विनामुल्य करणेकामी

मे. रामदेव इंटरप्रायजेस

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/१८८/२०२१-२२ दि.०२/०७/२०२१

18.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांसाठी टोनर व कार्टेज पुरवठा करणे, विनामुल्य प्रिंटर पुरवठा करणे व प्रिंटरची देखभाल दुरुस्ती विनामुल्य करणेकामी

मे. रामदेव इंटरप्रायजेस

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/२११/२०२१-२२ दि.२६/०७/२०२१

19.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका घोडबंदर लॅब, इंदिरा गांधी रुग्णालय येथे संगणक व प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेसाठी लॅपटॉप भाड्याने पुरवठा करणेकामी

मे.बालाजी इन्फो सिस्टिम्स,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/२१९/२०२१-२२ दि.३०/०७/२०२१

20.  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांकरिता Ms Office 365  License Copy पूरवठा करणेकामी (Supply, Installation, Migration & Support for one year) 

मे. झेनटेक इन्फो सोल्युशन्स प्रा.लि.,

 

जा.क्र. मनपा/संगणक/२२७/२०२१-२२ दि.०५/०८/२०२१

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ख अन्वये १७ मुद्द्यांची माहिती
६० (अ ) विनिर्दिष्ट माहिती
शासन निर्णय
माहिती अधिकार पत्र व उत्तरे
अ.क्र.तपशिलअर्जदाराचेनावजावकक्र.
1.केंद्रशासनाचामाहितीअधिकारअधिनियम २००५ अंतर्गतमाहितीमिळणेबाबत..Certificate in RTI Course / Training undergone by PIO & FAA of every department of MBMC (The PIO & FAA are ignorant of the RTI Act. Needs Proper training)ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/०१/२०२१-२२ दि.०८/०४/२०२१
2.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/०२/२०२१-२२दि.१२/०४/२०२१
3.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/०३/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
4.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/०४/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
5.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/०५/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
6.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/०६/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
7.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..अमोल रकवीजा.क्र. मनपा/संगणक/०७/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
8.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..अमोल रकवीजा.क्र. मनपा/संगणक/०८/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
9.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..अमोल रकवीजा.क्र. मनपा/संगणक/०९/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
10.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१०/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
11.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/११/२०२१-२२दि.१५/०४/२०२१
12.

केंद्रीयमाहितीअधिकारी,२००५अंतर्गतमाहितीमिळणेबाबतमनपामेउपयोगमेलाएजानेवालेस्टेशनरीसेसंबंधितनिम्नलिखितबिन्दूओपरजनसूचनाउपलब्धकरनेकाकष्टकरे.

चतुर्भजा शिवसागर पाण्ड्येजा.क्र. मनपा/संगणक/१२/२०२१-२२दि.२२/०४/२०२१
13.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..अमोल रकवीजा.क्र. मनपा/संगणक/१३/२०२१-२२दि.२२/०४/२०२१
14.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ज्या विभाग व प्रभागांनी स्कॅन करुन घेतले आहे त्या सर्व विभागाची आपल्या स्तरावर माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत..ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१४/२०२१-२२दि.२२/०४/२०२१
15.Certified copies of tender issues for scanning  document for all department of MBMC since 2005 to till date of RTI reply.ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१५/२०२१-२२दि.०३/०५/२०२१
16.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१६/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
17.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१७/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
18.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१८/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
19.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/१९/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
20.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२०/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
21.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२१/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
22.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२२/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
23.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२३/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
24.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२४/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
25.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२५/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
26.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२६/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
27.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/२७/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
28.केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वयेदि. 05/11/2018 रोजीचे परिपत्रकाच्या आधारे माहिती मिळणेबाबतराजीव देशपांडेजा.क्र. मनपा/संगणक/२८/२०२१-२२दि.०४/०५/२०२१
29.केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वयेदि. 05/11/2018 रोजीचे परिपत्रकाच्या आधारे माहिती मिळणेबाबतराजीव देशपांडेजा.क्र. मनपा/संगणक/२९/२०२१-२२दि.२५/०५/२०२१
30.केंद्रशासनाचामाहितीचाअधिकारअधिनियम 2005 अन्वये सन्मा. नगरसेवक जुबेर ईनामदार यांनी केलेले पत्रव्यवहार व त्यावर केलेली कार्यवाहीची माहिती मिळणेबाबत.साबीर शेखजा.क्र. मनपा/संगणक/३०/२०२१-२२दि.२५/०५/२०२१
31.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/३१/२०२१-२२दि.२५/०५/२०२१
32.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेशशर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/३२/२०२१-२२दि.२५/०५/२०२१
33.दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स दि.०३/०४/२०२१ पुणे आवर्ती मध्ये छापुन आलेली बातमी छोट्या कंत्राटदारांचे अडकले आठ हजार कोटी” या मथळ्यामध्ये छापून आलेली बातमीबाबत)रमारमण व्यंकटेश कोंतमजा.क्र. मनपा/संगणक/३३/२०२१-२२दि.०८/०६/२०२१
34.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा  यांचादि.२६/०४/२०२१ रोजीचा अर्ज. सामान्य प्रशासन विभाग यांना प्राप्तअर्ज दि. २८/०४/२०२.

ब्रिजेश शर्माजा.क्र. मनपा/संगणक/३४/२०२१-२२दि.२५/०६/२०२१
35.

केंद्रशासनाचामाहितीचाअधिकारअधिनियम 2005 अन्वये

शासननिर्णयदि. 01 डिसेंबर 2016 नुसारमीरा-भाईंदरमहानगरपालिकासूक्ष्‌म, लघू व मध्यम (MSME) धोरणअंतर्गतअनुसूचितजाती, अनुसूचितजमातीमहिला व दिव्यांगयांनादिलेल्या / देण्यातआलेल्याआरक्षित व राखीवकामाची / निविदाचीमाहितीमिळणेबाबत.

तुषार यशवंत गायकवाडजा.क्र. मनपा/संगणक/३५/२०२१-२२दि.२६/०७/२०२१
36.केंद्र शासनाचामाहितीचा अधिकार अधिनियम2005अन्वयेसन 2019 ते 2021 या कालावधीमध्ये मे. सेव्हन इलेवन हॉटेल्स प्रा. लि. यांच्याविरोधात FIR / COMPLANTS दाखल केल्याबाबत.सामान्य प्रशासन विभागजा.क्र. मनपा/संगणक/३६/२०२१-२२दि.०६/०८/२०२१
37.

केंद्र शासनाचामाहितीचा अधिकार अधिनियम2005अन्वये

सन 2019 ते 2021 या कालावधीमध्ये मे. सेव्हन इलेवन कंन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.यांच्याविरोधात FIR / COMPLANTS दाखल केल्याबाबत.

सामान्य प्रशासन विभागजा.क्र. मनपा/संगणक/३७/२०२१-२२ दि.०९/०८/२०२१
38.

केंद्रशासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम2005अन्वये

सन 2019 ते 2021 या कालावधीमध्ये विनोद लालचंद मेहता यांच्याविरोधात FIR/ COMPLANTS दाखल केल्याबाबत.

सामान्य प्रशासन विभागजा.क्र. मनपा/संगणक/३८/२०२१-२२ दि.०९/०८/२०२१
39.

केंद्र शासनाचामाहितीचा अधिकार अधिनियम2005अन्वये

सन 2019 ते 2021 या कालावधीमध्ये नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात FIR / COMPLANTS दाखलकेल्याबाबत.

सामान्य प्रशासन विभागजा.क्र. मनपा/संगणक/३९/२०२१-२२ दि.०९/०८/२०२१
40.अल्प संख्यांक कल्याण समितीच्या दि.२४ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची माहिती पाठविणेबाबतसामान्य प्रशासन विभागजा.क्र. मनपा/संगणक/४०/२०२१-२२ दि.०९/०८/२०२१
41.केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५अन्वयेTotal Number of quasi-judicial hearing held by you from ०३.०७.२०२१ up to the date of your reply to this RTI application.मोहम्मद अफजलजा.क्र. मनपा/संगणक/४१/२०२१-२२दि.१०/०८/२०२१
42.केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळणेबाबत नगररचना विभागाकडून प्राप्त पत्रराजीव त्रिंबक देशपांडेजा.क्र. मनपा/संगणक/४२/२०२१-२२ दि.२७/०८/२०२१
Appointment of a Consulting Firm to provide Technology Advisory & Project Management Services for designing & implementation of IT Infrastructure at Mira Bhaindar Municipal Corporation.

ई ‍ निविदा विभाग

विभाग प्रमुखविभागप्रमुख आणि पददूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई-मेल
मनस्वी म्हात्रेई-टेंडरींग कक्ष८४३३९१११४४etender@mbmc.gov.in
प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करुन त्याअनुषंगाने पारदर्शकरित्या पुढील कार्यवाही करण्यात येते.

विभागाचे काम
 • माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत कालबाह्य झालेले संगणक व इतर आयटी उपकरणांची विल्हेवाट लावणेकामी जाहिर ई-लिलाव सुचना प्रसिध्द करणेबाबत
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.
 • निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.
 • निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.
 • तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.
 • दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.
जॉब चार्ट -2022-23

अधिकारी/कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये

अनु क्र.पदनामकायदेशीर तरतूदजबाबदारी व कर्तव्ये
1)

उप-आयुक्त

(ई-टेंडरींग कक्ष)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.

2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.

3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.

4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.

5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.

7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.

9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.

10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.

2)सिस्टिम ॲनालिस्ट 

1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.

2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.

3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.

4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.

5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.

7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.

9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.

10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.

3संगणक चालक तथा लिपिक वरीष्ठांनी दिलेल्या उपरोक्त सर्व बाबीं बाबत कार्यवाही करणे.
दरपत्रक