Skip to main content
logo
logo

महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त

              

(अ)अतिरिक्त आयुक्त

श्रीसंभाजी पानपट्टे

दूरध्वनी : 28192828, (Ext.212)       

      Email ID : admc2@mbmc.gov.in

 (ब) अतिरिक्त आयुक्त 

श्रीअनिकेत मानोरकर

                    दूरध्वनी : 28192828, (Ext.300)
      
         Email ID : admc1@mbmc.gov.in  
1)      अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन व नियंत्रण 
1)      सामान्य प्रशासन व आस्थापना
2)       मालमत्ता कर
2)    घनकचरा व्यवस्थापन
3)       स्थानिक संस्था कर
3)     लेखापरीक्षण
4)    वाहन व यांत्रिकी
4)       परिवहन
5)    मध्यवर्ती भांडार
5)      उद्यान
6)    परवाना
6)      अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन
7)    जाहिरात
7)      पर्यावरण
8)    सार्वजनिक आरोग्य
8)      मिळकत
9)   ई- टेंडरिंग. सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा
9)       शिक्षण
10)  बाजार लिलाव
10)  संगणक व माहिती तंत्रज्ञान 
11)  पे & पार्क, भुईभाडे
11)   लेखा 
12)  समाज विकास
12)  महिला  बालकल्याण 
13)  क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्य
13)  निवडणूक व जनगणना
14)  पशुवैद्यकीय

 15)   अभिलेख
 16)   ग्रंथालय  
 17)   सुरक्षा  सुधारित प्रत्यायोजन आदेश 

 परिपत्रक - माझी वसुंधरा अभियान 4.0 MIS संदर्भात माहिती पुरविणेबाबत.

"अतिरिक्त आयुक्त"  पदाच्या पदभाराबाबत प्रत्यायोजन आदेश