Skip to main content
logo
logo

मिरा भाईंदर महानगरपालिका (नाट्यगृह)Ø नाटयगृह माहिती

 

नाटयगृह :- भारतरत्न गानसम्राज्ञी. स्व. लता मंगेशकर नाटयगृह, तळ मजला,
          दहिसर चेकनाक्या जवळ, महाजन वाडी, मिरारोड (पू.)
          ता.जि.ठाणे. 401107
          नाटयगृह बुकींग :- सोमवार ते शुक्रवार
          सकाळी 11.00 ते 4.00 वा. पर्यंत
          संपर्क :- 8898711528/ 9820727089