Skip to main content
logo
logo

महानगरपालिका उपायुक्त


   

1)    रवि पवार,

उपआयुक्त

(मुख्यालय)

                दूरध्वनी : 28192828, (Ext.119)

Email ID : dmc3@mbmc.gov.in

2)   सचिन बांगर

उप-आयुक्त


 

3)    कल्पिता पिंपळे,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828, (Ext.222),

Email ID : dmc4@mbmc.gov.in


1) अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग व नियंत्रण 

      

2) फेरीवाला धोरण, 

  

3)  मध्यवर्ती भांडार विभाग    


4)   पशुवैद्यकीय विभाग


5) ई- टेंडरिंग. सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा


6)  ग्रंथालय विभाग


7) सामान्य प्रशासन / आस्थापना 


8) जनगणना व निवडणुक


1)  सुरक्षा विभाग 

 

2)  विधी   

 

3)  वाहन विभाग व यान्रिकी विभाग 

 

4)  स्थानिक संस्था कर विभाग 

 

5)  क्लस्टर डेव्हलपमेंट

 

6)  अभिलेख विभाग 

 

7) घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (SBM व शासन निधी संबंधीत विषय दैनंदिन साफसफाई, C&D नाले सफाई )

              8) अग्निशमन विभाग 

              9) आप्पती व्यवस्थापन विभाग 

             10) घनकचरा प्रकल्प  

 

1)  उद्यान विभाग

 

2) समाजविकास विभाग (NULM सह)

 

3) महिला  बालकल्याण विभाग

 

4) पे अॅण्ड पार्क भुईभाडे

 

5)  बाजार लिलाव

 

6) जाहिरात विभाग

 

7) क्रिडा विभाग व सांस्कृतिक विभाग

 


 

 


* सुधारित प्रत्यायोजन आदेश 

"उपायुक्त" पदाच्या पदभाराबाबत प्रत्यायोजन आदेश