Skip to main content
logo
logo

रक्तपेढी


मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सार्वजनिक आरोग्य विभाग


रुग्णालय व रक्तपेढी संपर्क क्रमांक

                        

अ.क्र.
नाव
पत्ता
फोन नंबर
1.
भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय
पूनम सागर, सेक्टर 9 समोर, मिरा रोड (पूर्व)
022-28114611


अ.क्र.
नाव
पत्ता
फोन नंबर
1.
भारतरत्न राजीव गांधी रक्तपेढी
पूनम सागर, सेक्टर-9 समोर, मिरा रोड (पूर्व)

022-26450666

              9975564128