Skip to main content
logo
logo

निविदा (Tenders)

वर्धापन दिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करणे कामी   ईच्छूक  ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणे  

महानगरपालिकेतील विविध विभागातील कंत्राटदारांचे प्रती महिना किमान वेतन कायदा 1948, ESIC कायदा 1948, कर्मचारी भविष्य निधी कायदा 1952, , बोनस कायदा 1952, कंत्राटी कामगार कायदा 1970 कायद्यामधील तरतुदी अन्वये करावयाच्या कार्यवाहीबाब

सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सर्व्हेअर या पदाची जाहीर सूचना..

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात ठोक मानधनावर सहायक विधी अधिकारी उपलब्ध करुन घेणेबाबत.

नगररचना, मिळकत व सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी सेवाकरार पद्धतीने उपलब्ध करून घेणेबाबत.