Skip to main content
logo
logo

मिरा भाईंदर महानगरपालिका शिक्षण विभाग

मनपा शाळेतील विदयार्थी तपशील

 

सन

इयत्ता

एकूण

पटसंख्येमध्ये झालेली वाढ संख्या

2021-22

1 ते 8

6429

0

2022-23

1 ते 9

7248

819

2023-24

1 ते 10

8845

1597

 

व्यवस्थापननिहाय शाळा तपशील

 

व्यवस्थापन

शाळा संख्या

मनपा

36

खाजगी अनुदानित शाळा

37

खाजगी विना अनुदानित शाळा

289

एकुण

362

 

 

मनपा क्षेत्रातील सर्व प्रवर्गनिहाय शाळा तपशील

 

प्रवर्ग

शाळा संख्या

प्राथमिक

25

उच्च प्राथमिक

178

माध्यमिक

117

उच्च माध्यमिक

42

एकुण

362

 

मनपा क्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या व्यवस्थापनाच्या शाळांचा तपशील

 

एकुण शाळा

एकुण विदयार्थी

इयत्ता

362

126401

. 1 ली ते 12 वी

    महानगर पालिका हद्दीतील सर्व शाळांची  यादी