Skip to main content
logo
logo

दरपत्रक / निविदा 

 “सफाई अपनाओ, बिमारी भगाओ” अभियान राबविणेबाबत

कार्यालयीन आदेश : सखोल स्वच्छता अभियान (Deep Clean Drive) भाग -3 मान्सुनपुर्व शहर स्वच्छता अभियान दि. 24-25 आणि 31 मे व 1 जुन 2024

महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकासासाठी विशेष तरतूद ( डस्टबीन खरेदी बाबत जाहिर सूचना ) 

फेर निविदा सुचना -उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी प्रक्रिया अंती तयार होणारे इर्नट, मिश्र कचरा, गटार गाळ पसरविणे करीता चेन डोझर व पोकलंन पुरवठा करणे.

उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी प्रक्रिया अंती तयार होणारे इर्नट, मिश्र कचरा, गटार गाळ पसरविणे करीता चेन डोझर व पोकलंन पुरवठा करणे.

 प्रथम मुदतवाढ - घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता दुर्गधी नाशक, पावडर, सॅनीटरी साहित्य वस्तू पुरवठा करणे

 स्वच्छ भारत अभियान 2.0 (ना.) अंतर्गत “इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने खरेदी कामाचे दरपत्रक 1

स्वच्छ भारत अभियान 2.0 (ना.) अंतर्गत “इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने खरेदी कामाचे दरपत्रक 2

 “इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने दरपत्रक

 “इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने दरपत्रक - शुद्धीपत्रक 


आदेश 

सखोल स्वच्छता मोहीम Deep Clean Darive

* गटार सफाई आदेश