Skip to main content
logo
logo

सेवा जेष्ठता

सेवाजेष्ठता यादी ३०/०१/२०२४ 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत वर्ग-02 संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01_01_2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी

* मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत वर्ग-02 संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01012020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी

* मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी_कर्मचारी यांची दि.01_01_2021 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी_कर्मचारी यांची दि.01_01_2022 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी

* मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी_कर्मचारी यांची दि.01_01_2023 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्यात आलेली आहे.०१/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची जेष्ठता यादी

 ०१/०१/२०२१ ते ३१/१२/२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता यादी

वर्ग १ अधिकारी यांची संवर्ग निहाय दिनांक ०१ /०१ /२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

 वर्ग २ अधिकारी यांची संवर्ग निहाय दिनांक ०१ ०१ २०२० रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

वर्ग २ अधिकारी यांची संवर्ग निहाय दिनांक ०१ ०१ २०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

०१/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता यादी शिपाई

वर्ग २ अधिकारी यांची संवर्ग निहाय दिनांक ०१ ०१ २०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी


परिपत्रक-दि.01-01-2019-च्या-सेवा-जेष्ठता-यादीबाबत

परिपत्रक-दि.01-01-2020-च्या-सेवा-जेष्ठता-यादीबाबत

परिपत्रक-दि.01-01-2022-च्या-सेवा-जेष्ठता-यादीबाबत

परिपत्रक-दि.01-01-2023-च्या-सेवा-जेष्ठता-यादीबाबत

परिपत्रक-महानगरपालिका-अधिकारी-कर्मचारी-यांची-दि.01-01-2021-च्या-सेवा-जेष्ठता-यादीबाबत