Skip to main content
logo
logo

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्याकडुन त्यांच्या नागरी क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांना जारी करण्यात येणारी प्रारंभ प्रमाणपत्रे व भोगवटा प्रमाणपत्रे त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)

MBMC.PO.2023.APL.00006 दि. 24-08-2023 - भाग भोगवटा दाखला - मौजे काशी स.क्र.25.15 व इतर

1603.2023-24 दि.17-08-2023 - भोगवटा दाखला - मौजे घोडबंदर स.क्र.106पै. व इतर

MBMC.FO.2023.APL.00005 दि. 28-07-2023 - भाग भोगवटा दाखला - मौजे घोडबंदर स.क्र.29.1

* MBMC.FO.2023.APL.00014 दि. 18-07-2023 - भोगवटा दाखला - मौजे भाईंदर स.क्र.564.2 व इतर

* MBMC.FO.2023.APL.00013 दि. 12-07-2023 - भोगवटा दाखला - मौजे गोडदेव स.क्र.309.2अ