Skip to main content
logo
logo

निवडणुक विभाग 


विभागप्रमुख
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक
ई- मेल
सहा. निवडणुक अधिकारी

022-28192828 Ext. 123

(निवडणुक विभाग) Ext.166

election@mbmc.gov.in

electionmbmc@gmail.com


“ प्रस्तावना ”

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे कामकाज लोकाभिमुख व गतिमान होण्याच्या दृष्टीकोनातून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने मुख्य कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर मा. उपायुक्त (मु.) यांच्याकडील जा.क्र.मनपा/सा.प्र./40/2015 दि.10/04/2015 अन्वये महानगरपालिका स्तरावर निवडणुक विषयक कामकाजा करीता निवडणुक कक्ष स्वतंत्रयरित्या स्थापन करण्यात आला आहे. सदर विभागातुन महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुक/पोटनिवडणुका तसेच मतदार जनजागृती,मतदार नोंदणी, शासनाचे विविध कार्यक्रम यासाठी शासनाशी/राज्य निवडणुक आयोगाशी समन्वय साधुन त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार कामे पार पाडली जातात.


मा. आयुक्त 

(निवडणुक अधिकारी)
मा. अति. आयुक्त
(निवडणुक)
मा. उपायुक्त
(उप.निवडणुक अधिकारी)
नगरसचिव
(सहा-निवडणुक अधिकारी)
सहा. आयुक्त
(निवडणुक विभाग)
कार्यालयीन अधिक्षक
(निवडणुक)
लिपिक 
(निवडणुक)
ठेका संगणकचालक
(-//-)
शिपाई
(-//-)
सफाई कामगार
(-//-)जॉबचार्ट

अ.क्र.
अधिकार पद (पदनाम)
जबाबदारी व कर्तव्ये
१.
आयुक्त तथा निवडणुक अधिकारी
निवडणुकी संदर्भातील सर्व कामकाजावर पर्यवेक्षक करणे व निर्णय घेणे.
२.
उपायुक्त (मु.) तथा उप.निवडणुक अधिकरी
निवडणुक विभागातील सर्व कामकाजावर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.
३.

सहा.निवडणुक अधिकारी/सहा-आयुक्त

1.  निवडणुक विभागातील सर्व कामकाज पाहणे.

2.  शासनाशी पत्रव्यवहार करणे.

3.  राज्य निवडणुक आयोगाशी पत्रव्यवहार करणे.

4.  निवडणुकी संदर्भातील माहीती तयार करून पुरविणे.

5.  लिपीक/संगणक चालक व शिपाई यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.

6.  लोकप्रतिनिधी/नागरीक/पत्रकार यांना माहीती देणे.

7.  मतदार नोंदणी करीता कार्यक्रमांचे सुचने प्रमाणे नियोजन करणे.

8.  मतदार जनजागृती करीता विविध उपाययोजना अंमलात आणणे.
४.

कार्यालयीन अधिक्षक/लिपीक

श्री. दत्तात्रेय वरकुटे / श्री. कैलास शेवंते

1.  निवडणुक विभागातील सर्व पत्रव्यवहार सांभाळणे.

2.  वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे. बैठकीस उपस्थित राहणे.

3.  प्राप्त झालेल्या अर्जावर आवश्यक ती कार्यवाही करुन तसा अहवाल /माहिती सादर करणे .

4.  आवक – जावक  पत्रव्यवहार स्विकारणे व पाठविणे..

5.  देयक सादर करणे.

6.  प्रस्ताव सादर करणे.

7.  निवडणुक साहित्याच्या नोंदी घेणे.

8.  लेखा परिक्षण आक्षेपाची पुर्तता करणे.

9.  माहिती अधिकारीतील अर्जावर कार्यवाही करणे.

10.शासनाचे पत्र, लोकप्रतिनिधी पत्र, नगरसेवकांची पत्र, पदाधिकारीयांचे पत्रावर मुदतीत कार्यवाही करणे
5.

संगणकचालक (ठेका)

श्री. सुर्यकांत पाटील
आपले सरकार, माहिती अधिकार नगरसेवकांची पत्र, पीजीपोर्टल वरील तक्रारी, दैनंदिन ई-मेल check करणे, प्रस्ताव, देयके सादर करुन संगणकात नोंद घेणे, दैनंदिन आवक जावक संगणकात नोंद घेणे, कार्यालयीन कामकाजाचे संगणकावर टाईपिंग करणे,  वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे.
6.

शिपाई

१. राजेंद्र सु. शेट्टी

2. मधुकर भोईर

सफाई कामगार

मजूर

१. संजय मुं. खरोटे

 1. टपाल वाटप करणे,पत्र वापरासाठी मंत्रालय/ठाणे/कोकण भवन/ईतर मनपा/शासकिय कार्यालये येथे जाणे.

 2. नियमित कार्यालयीन कामे करणे.

 1. टपाल वाटप करणे,पत्र वापरासाठी मंत्रालय/ठाणे/कोकण भवन/ईतर मनपा/शासकिय कार्यालये येथे जाणे.

 2. नियमित कार्यालयीन कामे करणे.

 1. वरिष्ठाच्या आदेशांचे पालन करणे

 2. शिपाई संदर्भात सर्व कामे पार पाडणे.


कर्मचारी माहिती व दुरध्वनी क्रमांक

अ.क्र.
कर्मचाऱ्यांची नावे
 पदनाम
कर्मचारी वर्ग
कर्मचारी संकेताक क्र.
मोबाईल क्रमांक
1.
श्री. कैलास शेवंते
लिपिक, निवडणुक
03
840
8422811478
2.
श्री. सुर्यकांत पाटील
संगणक चालक (ठेका), निवडणुक
03

9967766097
3.
श्री. राजेंद्र शेट्टी
सफाई कामगार, निवडणुक
04
253

4.
श्री. मधुकर भोईर
सफाई कामगार, निवडणुक
04
827
9930008502
5.
श्री. संजय खरोटे
मजुर/शिपाई, निवडणुक
04 
1283
9819114399


शासन निर्णय

अ.क्र.
शासन निर्णया नुसार दिलेले विषय
शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक
अभिप्राय (असल्यास)
1
निवडणुक कक्ष स्थापना
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./40/2015 दिनांक 10/04/2015.
सार्वत्रिक निवडणुक/पोट निवडणुक संबधित कामकाज जबाबदारी निश्चिती.
2
निवडणुक विभागासाठी अधिकारी / कर्मचारी नेमणुक
शासन निर्णय क्र:-संकिर्ण-2016/प्र.क्र.215/ उदयोग-4 दि. 24/08/2017
सार्वत्रिक  निवडणुक/पोट निवडणुक संबधित निवडणुक विभागाचे कामकाज पाहणे करीता अधिकारी / कर्मचारी नेमणुक.
3
महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत.
जा.क्र. मनपा/नि.वि./156/2021-22, दि. 31/03/2022
नागरीकां करीता वेबसाईडवर माहीती प्रसिध्द करणे.अंदाज पत्रक (सन 2022-2023)

अ.क्र.

अंदाज पत्रकिय शिर्षाचे वर्णन

अनुदान

नियोजित वापर (क्षेत्र  कामाचा तपशिल)

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात

अभिप्राय1

  1

  

सार्वत्रिक निवडणुक/ पोटनिवडणुक 2022-23

रु.10 कोटी

निवडणुक विभागातील कामकाजासाठी खर्च

(सार्वत्रिक निवडणुक -2022)
-----

महापालिकेची ऑगस्ट 2022 मध्ये मुदत संपत आहेअंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत पोटनिवडणुक प्रभाग क्रमांक १०
नामनिर्देशन पत्रासोबत उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 1-3635
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 3,636-6,966
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 6,967-10,333
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 10,334-15,050
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 15,051-19,212
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 19,213-20,709
विशेष महासभा सूचना क्र १
मिरा भाईंदर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ निवडणूक विशलेषण
मिरा भाईंदर महानगरपामलका – साववत्रिक ननवडणूक २०१७ अनामत रक्कम जप्त झालेल्या उमेदवाराांची यादी
निवडणूक निकाल ( जोडपत्र 4)
मतमोजणीची अंतिम स्थिती दर्शविणारे प्रपत्र ( जोडपत्र 3)
वैधरित्या महापालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तींची नावे
मतदारांचे टक्केवारी स. ७:३० ते सा. ५:३०
मतदारांचे टक्केवारी स. ७:३० ते सा. ५:३०
मतदानाची टक्केवारी स . ७:३० ते दु . १:३० पर्यन्त
मतदानाची टक्केवारी स . ७:३० ते दु . १:३० पर्यन्त
Election all officers detail
आदेश पेड न्यूज
आचारसंहिता भरारी पथक
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०१७ मतप्रतिका छापाई करून मिळणेबाबत..
नमुना ६ अंतिम उमेदवार यादी
मत पत्रीका १,६,७
अंतिम प्रपत्रा – ७
अंतिम उमेदवार यादी २०१७
माघार यादी २०१७
ARO list with Contact Details
RO LIst with Contact No.
नमुना -2
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 1 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक” बाबत PDF
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक” बाबत
नमुना -३ “वैधरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी” बाबत
Nomination Form details 2/8/2017
Nomination Form details 1/8/2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 31-07-2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(अ) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ड) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(अ) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ड) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ड) 29/7/2017
Reports Nomination Form Filled Report 29-07-2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 29-07-2017
एम.बी.एम.सी सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ नमुना २ नामनिर्देशन पत्राची सूचना
मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ साठी स्थानिक प्रचलित दर निश्चित करणे बाबत
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक ऑगस्ट,२०१७- प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम
प्रेस नोट (सचिव विभाग )
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम
वोटर लिस्ट प्रोग्राम
अंतिम प्रभाग नकाशे
अंतिम प्रभाग रचना नकाशा
अंतिम प्रभाग रचना नकाशा छायाचित्र
अंतिम अधिसूचना
मिरा-भाईंदर महानगर पालिका निगमच्या वर्ष २०१७ मध्ये होणाऱ्या जनरल निवडणुकीबद्दल सूचनेबाबत
निवडणूक परिशिष्ट १४
निवडणूक परिशिष्ट १५
सार्वत्रिक निवडणूक सन – २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना )
सार्वत्रिक निवडणूक सन – २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना ) – साधा नकाशा विषय – राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा
 1. राष्ट्रीय मतदार दिन कार्यक्रम, 2023 राबविणेबाबत.महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-2022
 2. प्रभाग आरक्षण व सोडत कार्यक्रमकरीता प्रोजेक्टर व प्रोजेक्टर तज्ञ उपलब्ध करून देणेबाबत.
 3. मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-2022 अंतर्गत मतदार याद्यांचे प्रभाग निहाय विभाजनकेलेल्या प्रारूप मतदार याद्या, केंद्र निहाय मतदार याद्या छपाई / प्रिंटींग / बायडींग / स्पायरल बायडींग / कापडी बायडींग शिवणासह कामाचे ऑफलाईन पध्दतीने दरपत्रक
 4. राष्ट्रीय मतदार दिन कार्यक्रम, 2023 राबविणेबाबत.
 5. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – 2024” विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाची व्यापक प्रमाणात प्रचार व प्रसिध्दी करण्याबाबत     
 6. मा. भारत निवडणुक आयोगाकडील “मै भारत हू, हम भारत के मतदाता है” हे गीत प्रसारित करणेबाबत.
 7. दि.1/11/2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार याद्या नव्याने तयार करणेबाबतचा कार्यक्रम. 
 8.  25 जानेवारी 14 वा राष्ट्रीय मतदार दिन कार्यक्रम, 2024 राबविणेबाबत.

  परिपत्रक 

  लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने 25 ठाणे लोकसभा मतदारसंघ अंतर्गत 146 ओवळा माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीचे कामकाज संदर्भात