Skip to main content
logo
logo

आयुक्त कार्यालय


*  सुधारित प्रत्यायोजन आदेश 


*  "अतिरिक्त आयुक्त"  पदाच्या पदभाराबाबत प्रत्यायोजन आदेश 


*  परिपत्रक – MBMC@2047


*  दि.१०.०३.२४ पूर्वी ठेकेदाराची देयके प्रदानासाठी सादर करणेबाबत 


*  दि. 14/08/2023 रोजीची विभागप्रमुख/ खातेप्रमुख यांची आढावा बैठक इतिवृत्तांत.


*  मासिक दैंनंदिनीबाबत.


*  इतिवृत्तांत कार्यवाहीस्तव : मंगळवार दि. 20/02/2024 रोजीची विभागप्रमुख/ खातेप्रमख यांची आढावा बैठक (सुधारीत )


*  दि. 13.02.2024 रोजीची विभागप्रमुख/ खातेप्रमख यांची आढावा बैठकीचे  इतिवृत्तांत 


*  दि. 10/११/२०२३ पासून सुरु होणाऱ्या लोकप्रिय दीपावली सणाच्या उत्सवप्रिय मिरा भाईंदर  नगरवासीयांना मीराभाईंदर महानगर पालिकेतर्फे हार्दिक शुभेच्छा