Skip to main content
logo
logo
                    
               
DepartmentTitleDateबांधकाम विद्युत विभाग

बांधकाम विद्युत विभाग

बांधकाम विद्युत विभाग

 काशिगाव  पोलीसस्टेशन येथे वातानुकुलीत यंत्रणा व एक्झोस्ट फॅन बस्साविणे कामी स्पर्धात्मक दरपत्र

जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत_04

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत._860

18/06/2024

03/06/2024

27/05/2024

बांधकाम विद्युत मिरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील मिरारोड पूर्व नर्मदा नगर सो. समोरील रेल्वे क्रॉसिंग क्लवर्त सफाई 
27/05/2024
उद्यान विभाग 
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड स्टेशन येथे फाऊटन बसवीणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत
 24/05 2024 
माहिती तंत्रज्ञानमिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त दालन व निवास स्थानी सीसी टिव्ही करता मोठी स्क्रीन बसविणेबाबत
12/03/2024
बांधकाम विद्युत विभाग
निविदा सुचना - 382, Solar Power Plant & Electrical Safety Audit सल्लागार नेमणे बाबत 
11/03/2024
बांधकाम विद्युत विभाग 
जाहिर लिलाव सुचना _ नादुरुस्त शवागृह, डिझेल जनरेटर,व बंद डीझेल बोर्ड  बाबत 
11/03/2024
बांधकाम विद्युत विभाग  श्री धारावी देवी माता देवीच्या पेशवेकालीन प्राचीन मंदिराची पुनर्बांधणी करणे कामी 
06/03/2024
उद्यान विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) येथील सालासार हनुमान उद्यानामधील असलेल्या सेल्फ़ी पॉईटचे सुशोभिकरण करणेकरीता हिरवे गवत (Aritificial Grass) लावणेकामी 
05/03/2024
सामान्य प्रशासन महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करणे कामी   ईच्छूक  ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणे 
04/03/2024
घनकचरा व्यवस्थापन महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकासासाठी विशेष तरतूद ( डस्टबीन खरेदी बाबत जाहिर सूचना ) 
04/03/2024
पाणीपुरवठा व मालनी:स्सारण विभाग
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील 5 द.ल.लि क्षमतेच्या सांडपाण्यावरील पुर्न:प्रक्रिया केंद्राची वार्षिक देखभाल व करणे दुरुस्ती करणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑनलाईन दर मागविणेबाबत
27/02/2024
बांधकाम  विद्युत विभाग जनतानगर परिसरातील बी.एस.यु.पी. प्रकल्पांतर्गत इमारत क्र.7 च्या कामी दरसूची
22/02/2024
आस्थापना विभाग महानगरपालिकेतील विविध विभागातील कंत्राटदारांचे प्रती महिना किमान वेतन कायदा 1948, ESIC कायदा 1948, कर्मचारी भविष्य निधी कायदा 1952, , बोनस कायदा 1952, कंत्राटी कामगार कायदा 1970 कायद्यामधील तरतुदी अन्वये करावयाच्या कार्यवाहीबाबत
21/02/2024
पाणीपुरवठा व मालनी:स्सारण विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या वितरण व्यवस्था व किरकोळ देखभाल दुरुस्तीकरिता लागणाऱ्या साहित्याचे Inventory Management software तयार करणे व पुरविणे
21/02/2024
उद्यान विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) येथील सालासार हनुमान उद्यानामधील असलेल्या सेल्फ़ी पॉईटचे सुशोभिकरण करणेकरीता हिरवे गवत (Aritificial Grass) लावणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत
14/02/2024
बांधकाम विद्यूत तज्ञ सल्लागार नेमणे ऑनलाईन स्पर्धात्मक दर मागविणे बाबत
12/02/2024
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विंधन विहिरी (बोरवेल) ची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे.
06/02/2024
बांधकाम विभाग रा.म.क्र. ०८ अमर पॅलेस हॉटेल जवळील मिरा गाव बस स्टॉप काढून स्थलांतरीत करणे व भाईंदरप. आरक्षण क्र. १०० येथील  ग्रंथालय इमारतीची Non - Destructive टेस्ट 
01/02/2024
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील चवळी पंपिंग स्टेशन येथे नविन पंप पुरविणे बसविणे व कार्यान्वित करणे
08/02/2024
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नविन नळजोडणी संगणक आज्ञावलीची वार्षिक देखभाल करार करणे.
06/02/2024
बांधकाम विभाग भाईंदर प. आरक्षण क्र. १०० येथील ग्रंथालय इमारतीची Non - Destructive Test करणे 
01/02/2024
उद्यान विभाग हायड्रोलिक शिडी वाहनाद्वारे स्वत: मजूर पुरवठा करून रोडच्या दुतर्फा धोकादायक फांद्यांची छाटणी करणे, उचलणे,व घोडबंदर किवा उत्तन प्रकल्प येथे टाकणे  
25/01/2024सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

"आयुष्मान आरोग्यमंदिर  आरोग्यं परमंधनम" या शीर्षकाचे व ०६ लोगोचे पेन्टद्वारे मसुदा रंगविणे कामी दरपत्रक       

23/01/2024 

उद्यान विभाग  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विकास कामातझाडे मुळासहित काढुण पुर्न:रोपण करणेकामी दरपत्रक मागविणे कामी जाहिर नोटीस सुचना
23/01/2024
भांडार विभाग मा.आयुक्त  साो. यांच्या DO लेटरहेडवर जाहीर आवाहन छपाई करणे  जाहीर कोटेश नोटीस 
10/01/2024
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग 
NABL मान्यता प्रयोगशाळेमार्फत मलनि:सारण केंद्र व पंपिंग स्टेशनचा अहवाल तयार करणेबाबत.
03/01/2024
बांधकाम विद्युत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.
02/01/2024
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग 
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठयाच्या मुख्य व वितरण जलवाहिनीवरील लिकेजेस व अनधिकृत जोडण्या शोधण्याकरिता कॅमेरा मागाविणे या कामाची निविदा मागविणेकरिता अंइाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑन-लाईन दर मागाविणेबाबत.
02/01/2024
बांधकाम विद्युत
चेना नदी रिव्हर फ्रांन्ट सुशो‍भिकरण करणे जाहीर सुचना महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
29/12/2023
बांधकाम विद्युत
प्रभाग क्र. 10 मधील वीर महाराणा प्रताप पुतळ्या शेजारील जागेत विविध स्थापत्य कामे करणे. .
28/12/2023
बांधकाम विद्युत

ओवळा माजिवडा मतदार संघातील मिरा भाईंदर महानगरपालिका खेत्रातील प्रभाग १० मधील सभागृहाची दुरुस्ती विषयक कामे करणे कामी

27/12/2023
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा विभागाच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीवर बसविण्यात आलेल्या BUTTERFLYVALVES व VAG VALVESच्या GEAR BOX ची दुरुस्ती करणे अथवा बदली करणे

26/12/2023
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग  

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा विभागामार्फत वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरूस्ती करणेकरिता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे.

26/12/2023
बांधकाम विद्युत 

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या विविध ठिकाणी असलेल्या जनरेटरची वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्ती कामी खुल्या बाजारातून दरपत्रक मागविणे

26/12/2023
शिक्षण विभाग मनपा च्या .१० वी सराव परीक्षा साठी प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका छपाई दरपत्रक सूचना
22-12-2023
क्षयरोग दूरीकरण क्षयरोग दूरीकरण जाहिर कोटेशन 
18/12/2023
बांधकाम / विद्युत 

घोडबंदर येथील किल्ल्य्याच्या शेजारील मोकळ्या भूखंडावर शिवसृष्टी उभारणे

15/12/2023
बांधकाम/विद्युत मिरा भाईंदर शहरात पशु-पक्षी प्राणी यांचे साठी गॅस दाहिनी बसविणे
15/12/2023
मुख्य कार्यालय
जाहीर निविदा वजा दरपत्रक सूचना 
15-12-2023
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग 
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या मालमत्तेस पाऊस पाणी संकलन प्रणाली (Rain Water Harvesting) सुरु करणे कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरीता ऑन-लाईन दर मागविणेबाबत.
1-12-2023
IT
जाहिर तृतीय मुदतवाढ लिलाव सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत
1-12-2023
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग 
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध उंच जलकुंभाच्या ठिकाणाचे विविध व्यासांच्या फ्लो मिटरची दुरुस्ती करणे कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑन-लाईन दर मागविनेबाबत.
30-11-2023
पाणी पुरवठा व  मलनिःसारण विभाग 
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मलनिःसारण केंद्र क्र.6B येथे Air Blower चा आवाज कमी करण्याकरिता Acoustic Hood लावणे कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑन-लाईन दर मागविनेबाबत.
30-11-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व उदयाने मैदाने, दुभाजक वाहतुक बेटे, आणि कारंजे इ. ठिकाणी विदयुत विषयक दुरुस्ती व इतर कामे वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्ती करणेकामी विविध बाबींसाठी ऑनलाईन स्पर्धात्मक दर मागविणेबाबत
13-11-2023
Public Health Department
राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्मदर्शक केंद्रासाठी लॅब साहित्य दरपत्रके मागवून खरेदी करण्याबाबत ची जाहीर कोटेशन नोटीस मीराभाईंदर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत
 09-11-2023
Water Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता जोडणीच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरिता ऑनलाइन दर मागविणेबाबत.
06-11-2023
ITजाहिर द्वितीय मुदतवाढ लिलाव सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत - संगणक व इतर आयटी उपकरणांची विल्हेवाट 
07-11-2023
Environment Department
दरपत्रक - पर्यावरण विभागाकरीता कार्यालयीन कामासाठी साहित्य व वस्तू  पुरवठा 
06-11-2023
Disaster Management
मिरा भाईंदर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कक्षामध्ये भम्रनधवनी कार्यन्वित करणे कामीचे दरपत्रक
11-10-2023
Vehicle Department
जाहिर अभिव्यक्ती स्वारस पध्दतीने दरपत्रक मागविणेबाबत.
12-10-2023
ITप्रथम मुदतवाढ लिलाव सुचना - मिरा भाईंदर महानगरपालिका माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत कालबाह्य झालेले संगणक व इतर आयटी उपकरणांची विल्हेवाट लावणेकामी
09-10-2023
PWD
 कोटेशन रद्द करणेबाबत.
03-10-2023
Electrical Department
मिरारोड पु. स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालयातिल शवगृहातिल जुन्या शितपेट्याचे विल्हेवाट करणेकामी दर मागविणेबाबत...
27-09-2023
PWDआयुक्त निवास टेंडर फॉर्म
21-09-2023
IT
जाहिर ई-लिलाव सुचना - कालबाह्य झालेले संगणक व इतर आयटी उपकरणे.
18-09-2023
E-Tendering 
 मिभामनपा मध्ये ई-ऑफीस आज्ञावली कार्यान्वित करणेकामी महानगरपालिकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे डीजीटल सही प्रमाणपत्र तयार करणेकामी दरपत्रक प्रसिध्द करणे
13-09-2023
PWDविदयुत दाहिनी बसविणेकामी करीता कोटेशन Rate मागविणेबाबत.
14-09-2023
Public Health Department
इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने ऑफलाईन पध्दतीने जाहीर कोटेशन नोटीस सुचना - शुद्धीपत्रक 
11-09-2023
Public Health Department
“इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने दरपत्रक
08-09-2023
Horticulture Department
सेव्हन इलेवन हॉटेल प्रा.लि. मिरा भाईंदर रोड, येथील खाजगी जागेत पुल व जलवाहिनी टाकण्याची कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.
08-09-2023
Horticulture Department
 प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या उद्यान विभागातील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे कामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.
08-09-2023

MBMC Support e-Tender

Quotation Notice - Ganpati Visarjan 2023-24
08-09-2023
Horticulture Department
 प्रभाग समिती क्र. 1,2 व 3 अंतर्गत येणा-या उद्यान विभाग भाईंदर (प.) मच्छिमार्केट रोड, एस.टी. बस डेपो जवळील झाडे मुळासहित काढणेबाबत जाहिर पेपर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणे
08-09-2023
Public Health Department
 स्वच्छ भारत अभियान 2.0 (ना.) अंतर्गत “इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने खरेदी कामाचे दरपत्रक
06-09-2023
Public Health Department
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 (ना.) अंतर्गत “इंडीयन स्वच्छता लीग 2.0” (Indian Swachhata League 2.0) कार्यक्रमात नागरीकांमध्ये कचरा मुक्त शहर या अभियानाची जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने खरेदी कामाचे दरपत्रक
06-09-2023
ITकार्यालयीन कामकाजाकरीता Ipad, विभागीय कार्यालयाकरीता बायोमॅट्रीक मशीन व Lan Point Networking व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी.
23-08-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.02 मधील जेसलपार्क येथील पावरहाऊस जवळ जेष्ठ नागरीकांसाठी शेड बनविणे
18-08-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.02 मधील जेसलपार्क येथील पावरहाऊस जवळील शेड मध्ये स्टॅम्प कॉक्रीटीकरण करणे
18-08-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.02 मधील जेसलपार्क येथील हायमास्ट भोवती रेलिंग बसविणे
18-08-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.03 मधील साईबाबा नगर येथील आरक्षण क्र.108 मार्केटच्या समोर पाथवे बनविणे
18-08-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालयामधील पहिल्या मजल्यावरील फर्निचर कामे व विविध दुरूस्ती कामे करणे
18-08-2023
PWD
घोडबंदर बस डेपो मुख्य इमारतीच्या टेरेसवर गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे
14-08-2023
PWDघोडबंदर बस डेपो वर्कशॉप इमारतीच्या टेरेसवर गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे
14-08-2023
PWDभाईंदर (प.) मुख्य कार्यालयातील नगरसचिव आणि आयुक्त दालनात दुरुस्ती कामे करणे तसेच मुख्य कार्यालयातील इतर दुरुस्तीची कामे करणे.
14-08-2023
PWDभाईंदर (प.) रेल्वे उड्डाणपुलाखालील पक्षांच्या उपचार केंद्रामध्ये पक्षांसाठी पिंजरा तयार करुन इतर कामे करणे
14--8-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) नगरभवन येथील कनिष्ठ अभियंता कक्ष व ई-लायब्ररी येथे विद्युत विषयक कामे करणे
14-08-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे गणपती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलाव तयार करणे 
14-08-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) फिजीयोथेरेपी व मल्टी डिसीप्लनरी पुर्नवसन केंद्र, इंद्रलोक येथे विद्युत कनेक्शन करणे
14-08-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) जॉगर्स पार्क येथे गणपती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलाव तयार करणे
14-08-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) शिवार गार्डन येथे गणपती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलाव तयार करणे
14-08-2023
PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 21 मधील स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये बायोमेडीकल रुम बांधणे
14-08-2023
Store Department
 मिरा भाईंदर महानगर¬पालिकेच्या स्थायी / अस्थायी अधिकारी व ठेका कर्मचा-यांकरिता ओळखपत्र छपाई करणे .
09-08-2023
Store Departmentमिरा भाईंदर महानगर¬पालिकेत दि. 15 ऑगस्ट 2023 स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाकरिता खाऊ (चॉकलेट व बिस्किटे) खरेदी करणे.
07-08-2023
IT मिरा भाईंदर महानगरपालिका माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मिरा भाईंदर महानगरपालिका Cloud Computing Policy-Empanelment of Cloud Service Providers and Guidelines for Government organizations सेवा देणेबाबत. जाहिर दरपत्र‍क सुचना

07-08-2023
PWD1भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.06 साईबाबा उद्यान येथील एम्पी थिएटर दुरूस्ती करणे
01-08-2023
PWD2मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पूर्व) रा.म.क्र.08 येथील पद्मश्री पद्मभुषण मिहिर सेन जलतरण तलाव येथे नवीन वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे
01-08-2023
PWD3मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पद्मश्री पद्मभुषण मिहिर सेन तरण तलाव इमारतीच्या समोर शेड बनविणे आणि स्विमींग पुलसाठी रेलींग बसविणे
01-08-2023
PWD
4मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) नवघर स्मशानभुमी, मिरारोड (पूर्व) हिंदु स्मशानभुमी येथे विद्युत विषयक कामे करणे

01-08-2023
PWD
5मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.03 मधील  किरण नगर नाला येथे विट बांधकाम करणे
01-08-2023

PWD6मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.03 मधील लोकमान्य टिळक हॉल येथील पाण्याच्या टाकीची दुरूस्ती करणे
01-08-2023
PWD7मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.03 मधील लोकमान्य टिळक हॉल येथे
01-08-2023
PWD8मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.04 मधील धवल अपार्टमेंट येथील शेडमध्ये गेट व बसण्याची आसन सुविधा करणे
01-08-2023
PWD9मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.04 मधील रिध्दी सिध्दी इमारती समोर सुशोभिकरण करणे
01-08-2023
PWD10मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.05 मधील दत्त मंदीर येथे सी.सी. रस्ता बनविणे
01-08-2023
PWD
11मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.05 मधील राम अवतार येथे सी.सी. रस्ता बनविणे

01-08-2023
PWD
12मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.10 मधील सावरकर चौक येथे दुरूस्ती कामे करणे

01-08-2023
PWD
13मिरारोड (पूर्व) पेणकरपाडा येथील साईदत्त तलावामधील गॅलरीबाबत

01-08-2023
.
PWD14मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.21 मधील स्व. इंदिरा गांधी रूग्णालयामध्ये तिसऱ्या मजल्यावर वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे.
01-08-2023
PWD15मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.21 मधील स्व.इंदिरा गांधी रूग्णालयामध्ये चौथ्या मजल्यावर वातानुकुलित यंत्रणा बसविणे
01-08-2023
PWD16मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.21 मधील स्व.इंदिरा गांधी रूग्णालयामध्ये तिसऱ्या व चौथ्या मजल्यावर जलशुध्दीकरण यंत्रणा, गिझर व विद्युत बोर्ड बसविणे
01-08-2023
PWD17मौजे घोडबंदर बस डेपो येथे ट्राफीक सेक्शन इमारती मध्ये प्लास्टर दुरूस्ती, टाईल्स दुरूस्ती व अंतर्गंत रंगकाम इ. कामे करणे (ट्राफीक सेक्शन इमारत)
01-08-2023
PWD
18मौजे घोडबंदर बस डेपो येथे वर्क शॉप इमारती मध्ये प्लास्टर, आतील रंगकाम इ. कामे करणे (वर्क शॉप इमारत)

01-08-2023
ITमिभामनपा क्षेत्रामध्ये घोडबंदर गाव गोवळादेवी मंदिराजवळ बांधलेल्या कमानीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवून यंत्रणा कार्यान्वित करणेकामी दरपत्रक सूचना प्रसिध्द करणेबाबत
31-07-2023
ITजाहिर ई-लिलाव सुचना - कालबाह्य झालेले संगणक व इतर आयटी उपकरणे.
28-07-2023
IT
मिरा भाईंदर महानगरपालिका माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळांमधील डिजीटल क्लासरुम सेवा वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्त करणे (सर्व स्पेअर पार्टसह) (Comprehensive) कामी
26-07-2023
ITमिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांसाठी 200 mbps Internet Leaseline कामी (2 वर्ष कालावधीकरीता)
26-07-2023
Health Department

भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय व सार्वजनिकआरोग्यविभागाकरीता आवश्यक ऑफिस टेबल पुरवठाकरणेकामी जाहीर कोटेशन नोटीस संकेतस्थळावर वनोटीसबोर्डवर प्रसिध्द करण्यात यावी.

25-07-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात भाईंदर (प.) उत्तन अनिल पोशारी घरा जवळ पातानबंदर येथे हायमास्ट पोल बसविणे
24/07/2023
PWDभाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर मराठी शाळा क्र.13 व हिंदी शाळा क्र.29 येथे दुरूस्तीची कामे करणे
24/07/2023
PWDभाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.11 मधील इंद्रलोक मराठी शाळा क्र.08 येथे दुरूस्तीची कामे करणे
24/07/2023
PWDभाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.02 मधील बंदरवाडी शाळा क्र.07, 15 व 36 येथे दुरूस्तीची कामे करणे
24/07/2023
PWDभाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.02 मधील तलावरोड येथील खारी मराठी शाळा क्र.06 येथे दुरूस्तीची कामे करणे
24/07/2023
PWDसुरक्षेच्या दृष्टीने सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवून यंत्रणा कार्यान्वित करणेकामी दरपत्रक सूचना
24/07/2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध कार्यक्रमात उपस्थित होणाऱ्या विशेष अतिथी  वरीष्ठ अधिकारी यांना महानगरपालिकेचे सन्मानचिन्ह  स्मृती चिन्ह देणेसाठी मोमेन्टम तयार करणे
24/07/2023
PWD
मिरा भाईंदर महानगरपालिका संचालित शाळा क्र.19 माशाचापाडा येथील दुरूस्ती करणे
24/07/2023
PWD
मिरा भाईंदर महानगरपालिका संचालित शाळा क्र.10 चेना  येथील दुरूस्ती करणे
24/07/2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका संचालित शाळा क्र.03 (काजुपाडा) शाळा क्र.28 (वर्सोवा) आणि शाळा क्र.35 (डाचकुलपा
24/07/2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) स्व.गानसम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर नाटयगृह येथे टॉवर वातानुकुलीत यंत्रणा बसविणे
24/07/2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) स्व.गानसम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर नाटयगृह येथे जलशुध्दिकरण व वॉटर कुलर यंत्रणा बसविणे
24/07/2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) येथील शाळा क्र.20 येथे नवीन खिडक्या बसविणे, फर्निचरचे काम आणि इतर दुरूस्तीची कामे करणे

24/07/2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) पेणकरपाडा येथील शाळा क्र.14 येथे विविध दुरूस्तीची कामे करणे
24/07/2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) नवघर इंद्रलोक, भाईंदर (प.) मोर्वा, मिरारोड (पूर्व) एम.आय.डी.सी., सिल्व्हर पार्क येथील जलकुंभ येथे विद्युत विषयक कामे करणे
24/07/2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र01 मधील उत्तन, चौक, पाली, मोर्वा, राई या शाळेत तारपत्री लावणे व इतर दुरूस्तीची कामे करणे
24/07/2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी महानगरपालिका शाळा  येथे विद्युत विषयक कामे करणे व भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय इमारत वाहन तळ येथील विधी विभाग कार्यालय येथे विद्युत   फिटींग विषयक कामे करणे
24/07/2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात भाईंदर (प.) उत्तन सोनेरी टोळी क्रॉस भोतोडीबंदर येथे हायमास्ट पोल बसविणे
24/07/2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात भाईंदर (प.) उत्तन पाली मार्शल डाल्मीया घरा समोर येथे हायमास्ट पोल बसविणे
24/07/2023Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात भाईंदर (प.) उत्तन कोळी जमात रोड येथे हायमास्ट पोल बसविणे
24/07/2024

IT

शहरातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि बजेट आणि जिओ ट्रॅकिंग सिस्टमशी समाकलित करण्यासाठी मोबाइल अॅप  कामी

21-07-2023
Education Departmentइ. ९ व १० वी साठी प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी फेर दरपत्रक 21-07-2023
Electric Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय पहिला मजला विधी विभाग अभिलेख कक्ष व तळमजला नागरी सुविधा केंद्र येथे प्रवेशद्वार येथे विद्युत कामे करणे
17-07-2023
Public Work भाईंदर (प.) नाझरेथ आगर येथील शौचालयाचे Non-Destructive Test करणेबाबत
17-07-2023
Electric Department
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध क्षेत्रात जलकुंभ येथे सिमकार्ड असलेले दुरध्वनी संच बसविणे
17-07-2023Electric Department
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व-पश्चिम) फाटक सब-वे येथे नवीन एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट बसविणे आणि मुर्धा शाळमध्ये पाण्याची मोटार व केबल्स ट्रे बसविणे
17-07-2023Electric Department
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) पशु वैद्यकीय दवाखाना, अय्यप्पा मंदिर येथे वातानुकुलित यंत्रणा व जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे व तसेच इतर विद्युत विषयक कामे करणे.
17-07-2023Electric Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) डॉन बॉस्को शाळेजवळील रामदेव पीर बाबा उदयान येथील शौचालयाकरीता विदयुत फिटींग विषयक कामे करणे.
17-07-2023
Medical Health Department
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत हत्तीरोग दूरीकरण औषधोपचार मोहिमे अंतर्गत डीजीटल फ्लेक्स बॅनर्स, गमिंग पोटर्स , हस्त्पात्रीका जाहिर दरपत्रक सुचना
12-07-2023
Environment Department
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल तयार करणे कामी  कोटेशन नोटीस
10-07-2023
Education Department
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकरिता फर्निचर खरेदी करणेबाबत
05-07-2023

Health Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता आ�28-06-2023
Disaster Management Departmentमिभामनपा क्षेत्रामध्ये आपत्तीच्या वेळी बचाव व मदतकार्य करणेकरीता अग्निशमन विभागास साहित्य उप�19-06-2023
Disaster Management DepartmentRain Guage Quotation Notice15-06-2023
Education Departmentफेर दरपत्रक सूचना स्टेनलेस स्टील पाण्याच्या बाटल्या पुरवठा12-06-2023
PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात शहर सौंदर्यीकरण अंतर्गत सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करणे कामी 08-06-2023
Water Supplyमिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प    ठिकाणी असलेल्या बा05-06-2023
Water Supplyमिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प    ठिकाणी सॅनिटरी लँड05-06-2023
Education Departmentस्टेनलेस स्टील पाण्याच्या बाटल्या पुरवठा दरपत्रक सूचना 202330-05-2023
Environment Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये Mission LiFE अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महानगरपा30-05-2023
Education Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळा क्र. ३२ मिरे उर्दू या शाळेतील विद्यार्थ्यासाठी बॅचेस खरेदी25-05-2023
Disaster Management Departmentमिभामनपा क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवून यंत्रणा कार्यान्वित करणेकामी23-05-2023
Department of Women and Child Welfareफेर निविदा बेटी बचाव सुचना दरपत्रक23-05-2023
Public Relationमिरा भाईंदर महानगरपालिका माहिती व जनसंपर्क आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभागासाठी दस्ताऐवज अ,ब,क,ड �22-05-2023
Health Departmentमनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 अंतर्गत क्षमता बांधणी कामी एंजन19-05-2023
Health Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेकरीत18-05-2023
Health Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेकरीत18-05-2023
Health Departmentघनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता अभिलेख जतन करणे करीता रॅक बसविणे 18-05-2023
Health Departmentमनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता अभिलेख जतन करणेकरीता रॅक बसविणे कामाचे दरपत्रक17-05-2023
Education Departmentलेखन सामुग्री (स्टेशनरी) खरेदी करणे बाबत दरपत्रक सूचना11-05-2023
Health Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अंतर्गत व्यक्तीमत्व विकास, सर्वांगिण विकास आ�11-05-2023