Skip to main content
logo
logo

कार्यादेशविभागाचे नावशीर्षकदिनांक

आयुक्त ई-ऑफीस प्रणालीमार्फत सादर करावयाचे प्रस्ताव व देयकाबाबत करावयाची कार्यवाही
18/03/2024

घनकचरा व्यवस्थापन 

सखोल स्वच्छता मोहीम Deep Clean Drive
16/02/2024

अतिरिक्त आयुक्त शासन आपल्या दारी अभियाना अंतर्गत प्रभाग निहाय विविध योजनांचे शिबीर आयोजित करणे आहे 
19/01/2024

Encroachment Department
सन 2023-24 मध्ये सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव व इतर उत्सवाकरिता रस्त्यावर/ पदपथावर/ पादचारी मार्गावर तात्पुरत्या स्वरुपात मंडप उभारणेस परवानगी देणेबाबतचे आदेश
09/08/2023

General Administration and Establishment Department
आदेश- दि. 15 ऑगस्ट 2023 स्वातंत्र्य दिनाबाबत.
01/08/2023

Encroachment Department
संरचनात्मक अहवालाबाबतची माहिती_040522
04-05-2022

Ward Office - 1प्रभाग समिती क्र.1 कार्यालय मधील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये नागरीकांचे सनद प्रसिध्द करण्याची मा�04-05-2022

Encroachment Department३० वर्षावरील इमारती / घर यांच्या संचारनात्मक तपासणी अहवालाबाबत04-05-2022

Garden & Tree Departmentवन महोत्सव कार्यक्रमाचे नियोजन करणे बाबत10-03-2022

General Administration and Establishment Departmentश्री. स्वप्नील सावंत यांची उपायुक्त पदस्थापना रद्द करणेबाबत आदेश.09-03-2022

General Administration and Establishment Departmentमि. भा. सहा.आयुक्त यांचा बदली आदेश09-03-2022

General Administration and Establishment Departmentसुधारीत प्रत्यायोजन आदेश.08-03-2022

Garden & Tree Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनकीया येथील आरक्षण क्र. 269 उद्यानाच्या बाजुला असलेल्या म01-03-2022

Garden & Tree Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका25-02-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.4 मधील गटारे, रस्ते, स्लॅब यांची दुरुस्ती करणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.12 इंद्रलोक फेस - 6 ग्लोबल शाळा ते गोल्डन नेस्ट शाळा पर्यंत गटार बांधणे व 28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) हटकेश येथील न्यु सिग्नेचर इमारती समोरील गटार बांधणे.28-01-2022