Skip to main content
logo
logo

माहिती जनसंपर्क विभाग

विभाग प्रमुखकार्यालयीन अधिक्षक
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
               राजकुमार म. घरत             जितेंद्र रामचंद्र कांबळे022-28042223/ 022-28192828 Ext. 230pro@mbmc.gov.in 
प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयात, तळमजल्यावर जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे. सदर विभागामार्फत महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या मुख्य कार्यासंबंधीची माहिती प्रेसनोट द्वारे वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येते. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागामार्फत प्राप्त होणाऱ्या विविध विकास कामांच्या जाहीर निविदा सुचना तसेच जाहीर निवेदन शासकीय नियमानुसार वृत्तपत्रात प्रसिध्द केले जाते. जनसंपर्क विभाग हा प्रशासन व सामान्य नागरिक यामधील महत्वाचा दुवा आहे. सर्व सामान्य जनतेपर्यंत माहिती पोहचविणे व जनजागृती करणे यासाठी वृत्तपत्रे व सोशल मिडियाचा वापर करत आहे.

कार्याचे स्वरुप

मिरा भाईंदर कार्यक्षेत्रातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी नागरिकांची राहण्याची, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची, रस्त्यांची, पथ दिव्यांची, रहिवांश्यांच्या आरोग्याची, प्राथमिक शिक्षणाची, मनोरंजनाची, बाजाराची, अग्निशमन दलाची व्यवस्था, अतिक्रमण कारवाई, धोकादायक इतारतीवरील कारवाई, विविध बैठका तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे विविध कार्यक्रम, समारंभ, लोकार्पण सोहळे, राष्ट्रीय महापुरूष यांची जयंती / पुण्यतिथी तसेच 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र दिन) 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) व 1 मे (महाराष्ट्र दिन / कामगार दिवस) अशा प्रकारची अनेक कार्य महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील प्रेस नोट वृत्तपत्रात व सोशल मिडियाद्वारे प्रसिध्द करून जनजागृती करणे हे जनसंपर्क विभागाच्या कार्याचे मुख्य स्वरूप आहे.

तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील विकास कामांच्या निविदा सूचना तसेच जाहिर निवेदन वर्तमानपत्रात शासकीय नियमांनुसार प्रसिध्द करणे त्याचप्रमाणे वर्तमान पत्रात प्रसिध्द झालेल्या जाहिर निविदा सूचना अथवा जाहिर निवेदनांचे शासकीय नियमांनुसार देयके प्रदान करण्यांची कार्यवाही करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध कामांच्या जाहिर निविदा सूचना तसेच जाहिर निवेदन वर्तमानपत्रांत प्रसिध्द करणेचे कामकाज हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 469,470 अन्वये करण्यात येते. तसेच महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. पी.यु.बी.1000/प्र.क्र. 73/2000/34 दि. 1 मे 2001 अन्वये यापूर्वी जनसंपर्क विभागाचे काम करण्यांत येत होते परंतु सध्या शासकीय संदेश प्रसार नियमावली – 2018 शासन निर्णय क्रमांक : मावज-2018/प्र.क्र.348/34 दिनांक : 20 डिसेंबर 2018 व मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांच्या नव्याने समावेश तसेच दर / श्रेणीवाढ करणेबाबत आदेश क्र. जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272 दिनांक 13 ऑगस्ट 2020 अन्वये जनसंपर्क विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

जनसंपर्क विभागाची कार्यप्रणाली (विभागाची कामे):-
 • वृत्तपत्रांचे वाचन करणे.
 • वृत्तपत्रात आलेल्या जाहिरातींचे कात्रण करणे.
 • विभागाकडून नकारात्मक बातम्यांचा खुलासा मागविणे.
 • विभागाकडून दैनंदिन येत असलेल्या जाहिरातींचे रजिस्टरला नोंद घेणे.
 • दैनंदिन पत्रांची / बिलांची आवक रजिस्टरला नोंद घेणे.
 • रोटेशन रजिस्टरला वितरीत केलेल्या जाहिरातींची नोंदी घेणे.
 • आलेल्या तक्रारी अर्ज व पत्रांना उत्तरे देणे.
 • माहितीचा अधिकारातील पत्रांना उत्तरे देणे.
 • तयार झालेल्या बिलांची नोंद तरतुद रजिस्टरला घेणे व तरतुद रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.
 • बिल देयक रजिस्टरला बिलांच्या नोंदी घेणे व बिल देयक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.
 • मा. आयुक्त साो., मा. उपायुक्त साो. व जनसंपर्क अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाप्रमाणे काम करणे.
 • आपले सरकार व पी.जी.पोर्टल तक्रारींचे निवारण करणे इत्यादी अनेक स्वरुपाची कामे जनसंपर्क विभागामार्फत केली जातात.
 • विविध विभागांमार्फत जाहिरात स्वरुपात प्रसिध्दीसाठी देण्यात येणाऱ्या निविदा सूचना, जाहीर आवाहने यांना शासकीय दराने रोटेशननुसार वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देणेकरीता दैनंदिन कार्यवाही करणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे, त्याची देयके अदायगी कार्यवाही तसेच संबंधित विभागांना त्याची कात्रणे उपलब्ध करुन देणे याबाबातची संपूर्ण कार्यवाही करणे.
 • दैनंदिन वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या महापालिकेशी संबंधित बातम्याची कात्रणे मा. आयुक्त यांचे निदर्शनास आणून देणे, विविध विभागाशी संबंधित बातम्या स्कॅनींग करुन इ-मेलव्दारे व हार्ड कॉपी स्वरुपात दररोज माहितीसाठी उपलब्ध करुन देणे, विभागांकडून बातम्यांविषयी मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने खुलासा आल्यास प्रसिध्दीस देणे, दैनंदिन कात्रणांचे दस्तऐवज म्हणून बायडींग बुक्स स्वरुपात संकलन करणे.
 • अहवाल, रिपोर्ट मा. जनसंपर्क अधिकारी साो, यांना सादर करणे.
 • महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील प्रेस नोट वृत्तपत्रात व सोशल मिडियाद्वारे प्रसिध्द करून जनजागृती करणे.
जॉबचार्ट:-
अ.क्र.पदनियम / अधिनियमातील तरतुदीकामाचे स्वरुप
1)जनसंपर्क अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी1. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 2. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सर्व) 3. शासन निर्णय क्र. जाहिरात 2009/प्र.क्र.137/कर-34/31 ऑगस्ट 2009 4. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018, दि.20 डिसेंबर, 2018 5. आदेश क्र. जाहिरात/अपपुप्र/ 2019-20/272 दि. 13 ऑगस्ट 20201. मा. आयुक्त व मा. अतिरिक्त आयुक्त यांचे निर्देशानुसार जनसंपर्क विभागातील सर्व कामकाज पाहणे व कार्यवाही करणे. 2. महानगरपालिकेच्या कामांना, ध्येय – धोरणांना, कार्यक्रम – उपक्रमांना विविध माध्यमातून प्रसिध्दी देण्याबाबतची नियमित कार्यवाही करणे. 3. मा. महापौर, मा. आयुक्त यांचे निर्देशानुसार पत्रकार परिषदांचे आयोजन करणे. 4. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सार्व. माहिती अधिकारी म्हणून काम पाहणे. 5. जनसंपर्क विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. 6. अहवाल, रिपोर्ट मा. आयुक्त साो, यांना सादर करणे.
2)कार्यालयीन अधिक्षक तथा सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी1.वृत्तपत्रांचे वाचन करणे. 2.वृत्तपत्रात आलेल्या जाहिरातींचे कात्रण करणे. 3.विभागाकडून नकारात्मक बातम्यांचा खुलासा मागविणे. 4. विभागाकडून दैनंदिन येत असलेल्या जाहिरातींचे रजिस्टरला नोंद घेणे. 5. दैनंदिन पत्रांची / बिलांची आवक रजिस्टरला नोंद घेणे. 6. रोटेशन रजिस्टरला वितरीत केलेल्या जाहिरातींची नोंदी घेणे. 7. आलेल्या तक्रारी अर्ज व पत्रांना उत्तरे देणे. 8. माहितीचा अधिकारातील पत्रांना उत्तरे देणे. 9. तयार झालेल्या बिलांची नोंद तरतुद रजिस्टरला घेणे व तरतुद रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. 10. बिल देयक रजिस्टरला बिलांच्या नोंदी घेणे व बिल देयक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. 11. मा. आयुक्त साो., मा. उपायुक्त साो. व जनसंपर्क अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाप्रमाणे काम करणे. 12. आपले सरकार व पी.जी.पोर्टल तक्रारी इत्यादी अनेक स्वरुपाची कामे जनसंपर्क विभागामार्फत केली जातात. 13. विविध विभागांमार्फत जाहिरात स्वरुपात प्रसिध्दीसाठी देण्यात येणाऱ्या निविदा सूचना, जाहीर आवाहने यांना शासकीय दराने रोटेशननुसार वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देणेकरीता दैनंदिन कार्यवाही करणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे, त्याची देयके अदायगी कार्यवाही तसेच संबंधित विभागांना त्याची कात्रणे उपलब्ध करुन देणे याबाबातची संपूर्ण कार्यवाही करणे. 14. दैनंदिन वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या महापालिकेशी संबंधित बातम्याची कात्रणे मा. आयुक्त यांचे निदर्शनास आणून देणे, विविध विभागाशी संबंधित बातम्या स्कॅनींग करुन इ-मेलव्दारे व हार्ड कॉपी स्वरुपात दररोज माहितीसाठी उपलब्ध करुन देणे, विभागांकडून बातम्यांविषयी  मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने खुलासा आल्यास प्रसिध्दीस देणे, दैनंदिन कात्रणांचे दस्तऐवज म्हणून बायडींग बुक्स स्वरुपात संकलन करणे. 15. अहवाल, रिपोर्ट मा. जनसंपर्क अधिकारी साो, यांना सादर करणे.
3)संगणक चालक तथा लिपीकठेका पध्दतीने1. वृत्तपत्राच्या संपादकाकडे जाहिरात फॅक्स करणे / स्कॅनिंग करुन इमेलव्दारे पाठविणे. 2. वृत्तपत्रांची बिले नमुना 22, सादर तयार करणे. 3. वृत्तपत्रातील जाहिरातींचे माप घेऊन बिले तयार करणे. 4. वरीष्ठांनी सांगितलेली पत्रे टंकलेखन करणे. 5. विभागप्रमुख व लिपिक यांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे. 6. जाहिरातींचे कात्रण व वर्तमान पत्रातील कात्रण चिटकविण्यास मदत करणे. 7. सर्व पत्रकारांना प्रेसनोट पाठविणे. 8. ज्या वर्तमानपत्रात जाहिरात आली नसेल त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकाला फोन करुन कळविणे. 9. जाहिरात रजिस्टरमधील जाहिरातींचे माप घेणे. 10. आपले सरकार व पी.जी.पोर्टल वरील तक्रारींचे निवारण करणे.
 4)सफाई कामगार1. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या बाबत असलेल्या बातम्यांचे कात्रण करणे व रजिस्टरला बातम्या चिटकवणे. 2. वरिष्ठांनी सोपवलेली कामे करणे.
5)सफाई कामगार1. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या बाबत असलेल्या बातम्यांचे कात्रण करणे व रजिस्टरला बातम्या चिटकवणे. 2. वरिष्ठांनी सोपवलेली कामे करणे. 3. पत्रकार कक्ष सांभाळणे.
6)सफाई कामगार1. पत्रकार कक्ष सांभाळणे. 2. वरिष्ठांनी सोपवलेली कामे करणे.
सोशल मिडिया:-

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची सध्याची लोकसंख्या जवळपास 12 लाखाच्या घरात आहे. अंदाजित 70% नागरिक ॲन्ड्रॉईड मोबाईल फोनद्वारे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटरचा वापर करत आहेत. मिरा भाईंदर कार्यक्षेत्रातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी नागरिकांची राहण्याची, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची, रस्त्याची, पथ दिव्यांची, रहिवाश्यांच्या आरोग्याची, प्राथमिक शिक्षणाची, मनोरंजनाची, बाजाराची, अग्निशमन दलाची व्यवस्था अशा प्रकारची अनेक कार्ये महानगरपालिका करत असते. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होणारे काम समाज माध्यमांद्वारे (Social Media) जनतेपर्यंत पोहचविणे महत्वाचे झाले आहे. नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण काय्रक्रमातील निर्देशानुसार जनजागृतीपर संदेश तयार करून Social Media माध्यमांतून प्रसिध्द करणे. मा. महापौर / मा. आयुक्त / मा. अतिरिक्त आयुक्त / मा. उपायुक्त (सर्व) यांना Facebook Live च्या माध्यमांतून सर्व नागरिकांपर्यत थेट संवाद साधणे, महानगरपालिकेच्या कामांना, ध्येय धोरणांना, कार्यक्रम-उपक्रम नागरिकांपर्यत पोहचविणे. तसेच विविध उपाययोजना संबंधी, कार्यक्रमासंबंधी मा. महापौर, मा.आयुक्त नागरिकांना आवाहन करणाऱ्या Video Bytes एडीट करणे. राष्ट्रीय महापुरूष यांचे जयंती / पुण्यतिथी कार्यक्रम तसेच 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, 1 मे प्रसंगी Designs तयार करणे. सदर कामांची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये प्रेसनोटद्वारे दिली जाते तसेच सध्या सोशल मिडियाचे माध्यम असल्याने महानगरपालिके मार्फत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जनजागृती होण्याकामी महानगरपालिकेने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सुरू केलेले आहेत. महानगरपालिकेचे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामचे Handle खालीलप्रमाणे आहेत.

पत्रकार कक्ष:-

मिरा भाईंदर शहरातील स्थानिक वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना तसेच शहराबाहेरील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना व वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना वृत्तसंकलन करणेसाठी महापालिकेमध्ये तळमजल्यावर पत्रकार कक्ष स्थापन केलेला आहे. पत्रकार कक्षामध्ये वृत्तसंकलन करणे सोबत पत्रकार परिषदेचे आयोजन सुध्दा करण्यात येते.

      पत्रकार कक्षात पत्रकाराना जुने 28 लॉकर व नविन 16 लॉकर्स उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. वृत्तसंकलन करणेकामी पत्रकारांना टेबल, खुच्यांची तसेच वाचण्यासाठी मराठी, हिन्दीव इंग्रजी वृत्तपत्रांची व्यवस्था केलेली आहे वत्तपत्र व वृत्त वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना महानगरपालिका मुख्यालयात येण्याची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत निश्चित केलेली असून सदर प्रतिनिधी दुपारी 3.00 वाजेनंतरही वृत्तसंकलन करणेसाठी पत्रकार कक्षाची वापर करू शकतात. कोरोना कालावधीमध्ये मा. महासभेच्या बैठका इ-कॉन्फरसंद्वारे आयोजित केल्या होत्या. त्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट पत्रकार कक्षामध्ये स्क्रिन लाऊन तसेच LED च्या माध्यमातून पत्रकारांना पत्रकार कक्षातून पाहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय:-
अ.क्र.शासन निर्णयशासन निर्णय क्रमांकलागू केलेला दिनांकशेरा
1शासकीयसंदेशप्रसारनियमावली – 2018सामान्य प्रशासन विभाग मावज-2018/प्र.क्र.348/34दि. 20डिसेंबर, 2018दि. 1 जानेवारी 2019शासकीयकार्यालयांकडून अथवाशासकीयमंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणेवाअन्यनिमशासकीय संस्थांच्याजाहिरातीवितरणाबाबतसामान्यप्रशासन विभागाकडून तसेचइतरशासकीयविभागांकडून व कार्यालयांकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले यापूर्वीचे सर्व शासनादेश, शासन निर्णय, शुध्दीपत्रके, परिपत्रके, अन्य स्थायी आदेश हे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
2मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दर / श्रेणीवाढ करणेबाबत.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन आदेश क्र. जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272 दि. 13 ऑगस्ट 2020दि. 13 ऑगस्ट 2020
3माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालसह कळविण्याबाबत आणि माहिती अधिकाराशी संबंधित पत्रव्यवहाराचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुद करण्याबाबत.सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण2017/प्र.क्र.(208/17 सहा.दि. 17.11.2017दि.17.11.2017
4संदेश प्रसार नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मावज 2018/प्र.क्र.348/34दि. 20डिसेंबर, 2018नुसार जाहिरातीचे वितरण करण्यात यावे.क्रमांक मावज/मिभामपालिका/2021-22/का-5/152दि. 14.07.2021दि. 22.07.2021रोजी प्राप्त पत्र.
5Government of Maharashtra , General Administration Department Government Circular No. Misc 2020/ C.R.62 / 18 (O & M) Madam Cama Road, Hutatma Rajguru ChowkCircular No. Misc 2020/ C.R.62 / 18 (D & M)दि. 13 ऑक्टोबर 2020
6शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोजित ऑनलाईन बैठकांबाबत मार्गदर्शक सूचना.सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण 2021 / प्र.क्र.48/18(र.वका.) दि. 02 जुलै 2021दि. 02 जुलै 2021
7शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत.मराठी भाषा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : मभावा-2019/प्र.क्र.22/भाषा-2 दिनांक : 29 जून 2020दिनांक : 29 जून 2020
8मराठी भाषेतून नोटीस, पत्रके इ. निर्गमित करण्याबाबत.नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक विपआ-2015/प्र.क्र.84/नवि-20 दिनांक : 19 नोव्हेंबर 2015दिनांक : 19 नोव्हेंबर 2015
9Break the chain modified GuidelinesNo:Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, date: 02 Aug 2021date: 02 Aug 2021 
10सन 2004 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 8 (आरक्षण अधिनियम-2001) च्या अंमलबजावणीबाबत.शासन परिपत्रक क्रमांक:बीसीसी 2021/प्र.क्र.145/16-ब(ए) दि.16 फेब्रुवारी 2021दि.16 फेब्रुवारी 2021 
11विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्याबाबत.शासन निर्णय क्रमांक:बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब दि.18 फेब्रुवारी 2021दि.18 फेब्रुवारी 2021 
12युट्युब चॅनलवरून प्रचार व प्रसिध्दीबाबत.विमाका/कोवि/मास/3293/20 दि.04/05/2020दि.04/05/2020 
जिल्हाधिकारी आदेश:-
अ.क्र.जावक क्र व दिनांकविषयLink
1क्र.जिकाठा/सा.शा./जिआप्रठा/नियंत्रणकक्ष/2021 दि.06/05/2021मा.पालकमंत्री, ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेली मान्सून पूर्व आढावा बैठक. 
2क्र.जिकाठा/जि.आ.नि.कक्ष./Levels of Restrictions For Break the Chain-6/21 दि. 09/07/2021राज्य शासनाचे आदेश दि. 25/06/2021 नुसार ठाणे जिल्ह्यातील सर्व 4 स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्रांमध्ये स्तर-3 चे निर्बंध लागू करणेचा निर्णय घेणेत बाबत.
3क्र.जिकाठा/जि.आ.नि.कक्ष/कोरोना/ठाणे जि./रे.ई.वाटप/आदेश-51/2021/812 दि.17/05/2021रेमडेसीव्हीर इंजेक्शनचा उपयोग मंजुरीस. 
4No:Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, Dated : 02 Aug 2021Break the chain Modified Guidelines
5क्रमांक:कोरोना-2021/प्र.क्र.366/आ-5 दिनांक :11 ऑगस्ट 2021ब्रेक द चेन – सुधारित मार्गदर्शक सूचना
मा. महासभा गोषवारा (जनसंपर्क विभाग) :-

माहिती निरंक आहे.

मा. महासभा ठराव / निर्णय (जनसंपर्क विभाग) :-

माहिती निरंक आहे.

मा. स्थायी समिती सभा गोषवारा (जनसंपर्क विभाग) :-
अ.क्र.गोषवारा विषयसादर केलेला दिनांकLink
1कोविड-19 कामीलोकार्पणसोहळा गोषवारा (कार्यक्रमासाठी HD Camera, Photo,HD Video Mixer वइतरकाम) करणेकामीनिविदेचेअवलोकनकरणे.जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /152/2021-22 दि. 20/08/2020
2प्रकरण (22) शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 प्रमाणे जाहिराती वितरीत करणेस.जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /52/2019-20 दि. 06/11/2019
3मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश व दरवाढ/श्रेणीवाढ लागू करणेकामी मा. स्थायी समिती सभेमध्ये विषयाचे अवलोकन करणेबाबत…जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /542/2020-21 दि. 12/02/2021
4कोविड-19 लसपुरवठाकरणेकामीग्लोबलटेंडरजाहिरातदेणेबाबत गोषवारा करणेकामीस्थायीसमितीअवलोकनकरणे.जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /45/2021-22 दि. 16/06/2021
स्थायी समिती सभा ठराव / निर्णय :- माहिती निरंक आहे.
कार्यालयीन आदेश(मा. आयुक्त साो / मा. अतिरिक्त आयुक्त साो / मा. उपायुक्त (मु) साो/ मा. उपायुक्त (जनसंपर्क) साो व इतर):-
अ.क्र.जावक क्र व दिनांकविषयLink
1जा.क्र.:मिभा/मनपा/वैद्यकीय/3433/2020-21 दि.15/03/2021कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लघंन झाल्यास संबंधित आस्थापनेस 25000 रु दंड आकारणे बाबत. 
2जा.क्र.:मिभा/मनपा/वैद्यकीय/3453/2020-21 दि.17/03/2021कोरोना विषाणूचा प्रसार टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना. 
3जा.क्र.:मिभा/मनपा/वै.आ./75/2021-22 दि.05/04/2021कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत. 
4जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/175/2021-22 दि.12/04/2021HCW व FLW यांच्या कोविड लसीकरण पहिला डोस बाबत. 
5जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/178/2021-22 दि.12/04/2021COVAXIN लसीच्या दुसऱ्या डोसबाबत.
6जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/172/2021-22 दि.12/04/2021कोविड लसीकरण प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत. 
7जा.क्र.मनपा/आस्था/117/2021-22 दि.15/04/2021मुख्य नियंत्रण अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत. 
8जा.क्र.मनपा/आस्था/118/2021-22 दि.15/04/2021मुख्य नियंत्रण अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत. 
9जा.क्र.मनपा/आस्था/119/2021-22 दि.15/04/2021मुख्य नियंत्रण अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत. 
10जा.क्र.मनपा/आस्था/120/2021-22 दि.15/04/2021अंमलबजावणी अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत. 
11जा.क्र.मनपा/आस्था/121/2021-22 दि.15/04/2021नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत. 
12जा.क्र.:मिभा/मनपा/वैद्यकीय/292/2021-22 दि.24/04/2021कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत. 
13जा.क्र.:मिभा/मनपा/उप-आयुक्त/आ.व्य./19/2021-22 दि.29/04/2021कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत. 
14जा.क्र.:मिभा/मनपा/आ.व्य./82/2021-22 दि.18/05/2021कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत. 
15जा.क्र.मनपा/आयुक्त/69/2021-22 दि. 25/06/2021मूळ कागदपत्रे, दस्तावेज / अभिलेख सुरक्षित ठेवणेबाबत. 
16जा.क्र.मनपा/आयुक्त/726/2021-22 दि. 29/06/2021रू. 10.00 लक्ष पर्यंतची ठेकेदार / पुरवठादार यांची प्रदानसाठीची देयके मंजूर करणे व धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार उपायुक्त (मु.) यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 
17जा.क्र.मनपा/आयुक्त/80/2021-22 दि. 16/07/2021प्रस्ताव / प्रकरणे / नस्ती सादरीकरण व कार्यालयीन कामकाजाबाबत. 
18जा.क्र.मनपा/आस्था/929/2021-22 दि. 26/07/2021मा. अतिरिक्त आयुक्त व मा. उपायुक्त यांना सोपविण्यात आलेली विभाग
19जा.क्र.मनपा/सा.प्र./150/2021-22 दि. 30/06/2021शासकीय विकासकामाची अंदाजपत्रके, पेपर नोटीस, निविदा आणि देयके, मोजमाप इ. कामे मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत. 
20जा.क्र.:मिभा/मनपा/उप-आयुक्त/आ.व्य./20/2020-21 दि.30/04/2021कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत.
21जा.क्र.मनपा/आस्था/1104/2021-22 दि. 12/08/2021अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली विभाग.
कार्यालयीन परिपत्रक(मा. आयुक्त साो / मा. अतिरिक्त आयुक्त साो / मा. उपायुक्त (मु) साो/ मा. उपायुक्त (जनसंपर्क) साो व इतर):-
अ.क्र.जावक क्र व दिनांकविषयLink
1जा.क्र.मनपा/आस्था/4137/2020-21 दि. 18/02/2021वर्ग-01 ते वर्ग-04 या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी (सन 2019 व सन 2020) 
2जा.क्र.मनपा/आस्था/4162/2020-21 दि. 25/02/2021सेवा विहिती मुदतीत न पुरविल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियमत कायलमर्यादा अधिसूचित करून जाहिर प्रकटन करण्यात येत आहे. 
3जा.क्र.मनपा/आयुक्त/102/2021 दि. 25/03/2021प्रशासनातील सुसूत्रता आणि गतिमान प्रशासनासाठी खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
4जा.क्र.:मिभा/मनपा/प.सं./17/2021-22 दि. 14/07/2021बकरी ईद-2021 बाबत मार्गदर्शक सूचना.
5जा.क्र.मनपा/सा.प्र./01/2020-21 दि. 01/04/2021अभ्यांगताना तातडीचे कामा व्यतिरिक्त प्रवेश न देणेबाबत. 
6जा.क्र.मनपा/सा.प्र./02/2020-21 दि. 01/04/2021लोकशाही दिन दि.05/04/2021 पुढील मिळेपर्यंत रद्द करणेबाबत. 
7जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/24/2021-22 दि. 09/04/2021परमपुज्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमासंबंधी 2021
8जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/25/2021-22 दि. 09/04/2021परमपुज्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 2021 संबंधी मार्गदर्शक सूचना. 
9जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/27/2021-22 दि. 12/04/2021गुढीपाडवा 2021 सणानिमित्त मार्गदर्शक सूचना. 
10जा.क्र.:मिभा/मनपा/आस्था/86/2021-22 दि. 13/04/2021रमजान महिना-2021 मार्गदर्शक सूचना. 
11जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र./43/2021-22 दि. 20/04/2021हनुमान जयंती 2021 मार्गदर्शक सूचना. 
12जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/42/2021-22 दि. 20/04/2021महावीर जयंती 2021 मार्गदर्शक सूचना. 
13जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/41/2021-22 दि. 20/04/2021श्रीरामनवमी 2021 मार्गदर्शक सूचना. 
14जा.क्र.मनपा/सा.प्र./47/2021-22 दि. 23/04/2021सर्व विभाग प्रमुख / खाते प्रमुख यांनी What’s up भ्रमणध्वनी क्रमांक वेबसाईटवर प्रसिध्द करणेबाबत. 
15जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र./77/2021-22 दि. 11/05/2021रमजान ईद-2021 मार्गदर्शक सूचना. 
16जा.क्र.मनपा/सा.प्र./144/2021-22 दि. 25/06/2021दि. 1 जुलै 2021 रोजी वसंतराव नाईक जयंती व दि. 23 जुलै 2021 रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती महानगरपालिकेत साजरी करण्यात येणार आहेबाबत.
17जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/148/2021-22 दि. 30/06/2021शासन परिपत्रक क्रमांक : विमस-2013/प्र.क्र.67/18 (र.व.का.), दि. 27/07/2015 अन्वये विविध शासकीय कार्यक्रमासंदर्भात निमंत्रण पत्रिकेस राजशिष्टाचारानुसार मंजुरी देणेबाबत. 
18जा.क्र.मनपा/सा.प्र./173/2021-22 दि. 12/07/2021राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाने या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली अन्वये अथवा ई-ऑफीस प्रणाली नसल्यास ई-मेल अन्वये पत्रव्यवहार करण्याबाबत तसेच या कार्यालयाच्या ई-मेल ची दखल त्वरीत घेऊन विनाविलंब अहवाल या कार्यालयात सादर करण्याबाबत योग्य ते निर्देश निर्गमित करण्याबाबत. 
19जा.क्र.मनपा/सा.प्र./193/2021-22 दि. 26/07/20211 ऑगस्ट 2021 साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती. 
20जा.क्र.मनपा/अवि/378/2021-22 दि. 26/07/2021घरगुती आणि सार्वजनिक श्री. गणेशोत्सव 2021 संदर्भात सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना.
21जा.क्र.मनपा/आस्था/995/2021 दि. 30/07/2021महापालिकामुख्यालयातप्रवेशासंबंधीसूचना. 
22जा.क्र.मनपा/आस्था/1049/2021-22 दि. 05/08/2021शासनाने मंजुर केलेल्या मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत आकृतीबंधानुसार कार्यवाही करणेबाबत. 
23जा.क्र.मनपा/सा.प्र./231/2021 दि. 09/08/2021हालचाल नोंद वही (Movement Register) ठेवणेबाबत. 
24जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/1602/2021-22 दि. 14/09/2020मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात येत्या 15 सप्टेंबर 2020 पासून “माझे कुटुंब माझी जबाबदारी” मोहीम सुरू करणेबाबत. 
25जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/235/2021-22 दि. 11/08/2021मोहरम – 2021 बाबत मार्गदर्शक सूचना. 
26जा.क्र.मनपा/सा.प्र/238/2021-22 दि. 12/08/2021दशमा सणाचे अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाचे आवश्यकत्या उपाय योजना होणेबाबत.
27जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/239/2021-22 दि. 12/08/2021(सुधारीत) दशमा सणाचे अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाचे आवश्यकत्या उपाय योजना होणेबाबत.
अंदाजपत्रक (जनसंपर्क विभाग) (सन 2021-22 तरतुद :- 1 करोड):-

 

 

Transaction id

दिनांक

वृत्तपत्राचे नाव

संस्थेचे नाव

बिल देयक रक्कम

1

2171

15/04/2021

दै.सामना / दै. दोपहर का सामना

मे. प्रबोधन प्रकाशन

66321

2

2172

15/04/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

15949

3

2173

15/04/2021

दै. सागर

मे. डेली सागर

27619

4

2174

15/04/2021

साप्ता.थाने की आवाज

मे. थाने की आवाज

13156

5

2175

19/04/2021

दै.सकाळ

मे. सकाळ मिडिया प्रा.लि.

14666

6

2176

19/04/2021

दै.जनतेचे जनमत

मे. जनतेचे जनमत

38091

7

2177

20/04/2021

दै.प्रहार

मे. राणे प्रकाशन प्रा.लि.

26964

8

2178

23/04/2021

साप्ता.मिड मॉर्निंग

मे. मिड मॉर्निंग

35909

9

2179

23/04/2021

दै. ठाणे वैभव

मे. ठाणे वैभव

18345

10

2180

23/04/2021

दै. वृत्तमानस

मे.मारीक मिडिया ॲण्ड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.

92228

11

2182

26/04/2021

दै.परशुराम समाचार

मे. परशुराम समाचार

69539

12

2183

26/04/2021

दै.महाराष्ट्र सम्राट

मे. महाराष्ट्र सम्राट

36896

13

2184

26/04/2021

दै.महासागर

मे. महासागर

13230

14

2185

26/04/2021

दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा

मे. संवाद कम्युनिकेशन्स

27669

15

2187

27/04/2021

दै. नवभारत

मे. नवभारत प्रेस लि. (मुंबई)

2,91,682

16

2190

27/04/2021

दै. द ग्लोबल टाईम्स

मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ॲण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

42573

17

2191

28/04/2021

दै. जनखुलासा

मे. जनखुलासा

रु.76316

18

2195

28/04/2021

दै.सकाळ

 

रु.16296

19

2196

28/04/2021

साप्ता. जनकल्याण सेवा

मे. जनकल्याण सेवा

रु.44710

20

2197

29/04/2021

दै. प्रात:काल

मे. प्रात:काल मल्टीमिडिया प्रा.लि.

रु.19,992

21

2198

29/04/2021

दै. लोकमत

मे. लोकमत मिडिया प्रा.लि.

रु.36288

22

2199

30/04/2021

दै.बहुजनरत्न लोकनायक

मे.गोविंद प्रकाशन

रु.9363

23

2200

30/04/2021

साप्ता.पोलिस बातमी पत्र

मे. पोलिस बातमी पत्र

रु.8756

24

2201

30/04/2021

दै. आपलं महानगर

मे. अक्षर कम्युनिकेशन

रु.90233

25

2202

03/05/2021

साप्ता. पहली खबर उर्दू

मे. पहली खबर

रु.21960

26

2203

04/05/2021

दै. मुंबई मित्र

मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

रु.34851

27

2204

04/05/2021

दै. नवशक्ती

मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा. लि.

रु.18547

28

2205

05/05/2021

साप्ता. मानवाधिकार बातमी

मे. मानवाधिकार बातमी

रु.12873

29

2206

06/05/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

रु.20495

30

2207

11/05/2021

दै. विशाल जागृत जनादेश

मे. दैनिक जनादेश

रु.37820

31

2208

11/05/2021

साप्ता.शहरवासियांचा पुकार

मे. विकली पुकार

रु.42856

32

2211

19/05/2021

साप्ता. हिन्द सागर

मे. हिन्द सागर

रु.20776

33

2214

25/05/2021

दै. सिटी न्यूज मुंबई

मे. सिटी न्यूज मुंबई

रु.92258

34

2228

28/05/2021

दै. दोपहर का सामना / दै.सामना 

मे. प्रबोधन प्रकाशन

रु.62698

35

1357

01/06/2021

मे. संतोष पाटील

रु.5500

36

2233

02/06/2021

साप्ता. मिशन जनकल्याण

मे. मिशन जनकल्याण

रु.23850

37

2234

04/06/2021

दै. लोकसत्ता

मे.दि. इंडियन एक्सप्रेस प्रा. लि.

रु.98313

38

2253

07/06/2021

दै. परशुराम समाचार

मे. परशुराम समाचार

रु.73630

39

2255

09/06/2021

दै. सागर

मे. डेली सागर

रु.101908

40

2257

09/06/2021

दै. मुंबई मित्र

मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

रु.11760

41

2367

10/06/2021

दै. मुंबई तरूण भारत

मे. मुंबई तरूण भारत

रु.26813

42

2368

12/06/2021

दै. महाराष्ट्र टाईम्स / NBT

मे. बेंनेत्त, कोलमॅन ॲन्ड कं. लि.

रु.47471

43

2370

14/06/2021

दै. खबरे आजतक

मे.जे.बी. पब्लिकेशन्स

रु.13246

44

2371

17/06/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

रु.44170

45

2396

18/06/2021

साप्ता. पहली खबर उर्दू

मे. पहली खबर

रु.23430

46

2469

21/06/2021

दै. द न्युयॉर्क टाईम्स व दै. फायनांसियल टाईम्स

मे.

रु.19,93,627

47

2470

22/06/2021

दै. मिड-डे (इंग्रजी)

मे. मिड-डे इन्फोमिडीया लि.

रु.80783

48

2472

22/06/2021

साप्ता. पोलिस बातमी पत्र

मे. पोलिस बातमी पत्र

रु.13980

49

2473

23/06/2021

दै. लोकमत

मे. लोकमत मिडिया प्रा.लि.

रु.86,638

50

2474

24/06/2021

दै. ठाणे वैभव

मे. ठाणे वैभव

रु.27,870

51

2476

25/06/2021

दै.सकाळ

मे. सकाळ मिडिया प्रा.लि.

रु.31778

52

2540

29/06/2021

दै. कोकण सकाळ

मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा. लि.

रु.16936

53

2541

01/07/2021

दै. विशाल जागृत जनादेश

मे. दैनिक जनादेश

रु.30769

54

2542

02/07/2021

दै. पुढारी

मे. पुढारी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

रु.46296

55

2543

02/07/2021

दै. पुण्यनगरी / दै. मुंबई चौफेर

मे. श्री. अंबिका प्रिंटर्स व पब्लिकेशन्स

रु 36129.

56

2588

06/07/2021

दै. बहुजनरत्न लोकनायक

मे. गोविंद प्रकाशन

रु.47087

57

2599

12/07/2021

दै. नवाकाळ / दै. संध्याकाळ

मे. नवाकाळ ऑफिस व नवाकाळ प्रेस

रु.54432

58

2718

15/07/2021

दै.महाराष्ट्र सम्राट

मे. महाराष्ट्र सम्राट

रु.44053

59

2895

16/07/2021

दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा

मे. संवाद कम्युनिकेशन्स

रु.26194

60

2896

16/07/2021

दै. जनखुलासा

मे. जनखुलासा

रु.73154

61

2897

17/07/2021

साप्ता. मानवाधिकार बातमी

मे. मानवाधिकार बातमी

रु.22950

62

2898

17/07/2021

दै. विशाल जागृत जनादेश

मे. दैनिक जनादेश

रु.26916

63

2900

17/07/2021

दै. सिटी न्युज मुंबई

मे. सिटी न्युज मुंबई

रु.74812

64

2911

21/07/2021

दै. परशुराम समाचार

मे. परशुराम समाचार

रु.50101

65

2928

21/07/2021

साप्ता. थाने की आवाज

मे. थाने की आवाज

रु.31226

66

2929

21/07/2021

साप्ता. जनकल्याण सेवा

मे. जनकल्याण सेवा

रु.38968

67

2933

21/07/2021

साप्ता. पोलिस मदत पत्र

मे. पोलिस मदत पत्र

रु.28065

68

2934

21/07/2021

दै. द ग्लोबल टाईम्स

मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ॲण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

रु.56582

69

2940

26/07/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

रु.11091

70

2976

27/07/2021

साप्ता. हिन्द सागर

मे. हिन्द सागर

रु.23356

71

2977

28/07/2021

दै. मुंबई मित्र

मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

रु.31991

72

2985

30/07/2021

दै. जागरूक टाईम्स

मे.नारायण पब्लिकेशनस्‍

रु.35803

73

2991

30/07/2021

मे. संतोष पाटील

रु.40,000

74

3140

02/08/2021

दै. नवशक्ती

मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा. लि.

रु.49072

75

3142

07/08/2021

दै.प्रहार

मे. राणे प्रकाशन प्रा.लि.

रु.29661

76

3143

07/08/2021

दै. वृत्तमानस

मे. मारीक मिडिया ॲण्ड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.

रु.33164

77

3144

07/08/2021

दै.महाराष्ट्र टाईम्स / दै. नवभारत टाईम्स / दै. इकोनॉमिक टाईम्स

मे. बेंनेत्त, कोलमॅन ॲन्ड कं. लि.

रु.40791

78

3145

07/08/2021

साप्ता. ठाणे तुफान

मे. ठाणे तुफान

रु.23655

79

3146

12/08/2021

दै. लोकसत्ता

मे.दि. इंडियन एक्सप्रेस प्रा. लि.

रु.66969

80

3147

06/09/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

रु.20914

81

3157

07/09/2021

दै. व साप्ता. परशुराम समाचार

मे. परशुराम समाचार

रु.65958

82

3158

08/09/2021

दै. विशाल जागृत जनादेश

मे. दैनिक जनादेश

रु.19774

83

3159

15/09/2021

मे. ऑरनेट टेक्नॉलिजीस प्रा. लि.

रु.1,95,000

84

3236

29/09/2021

दै.जनतेचे जनमत

मे. जनतेचे जनमत

रु.48695

85

3237

29/09/2021

दै. सकाळ

मे. सकाळ मिडिया प्रा.लि.

रु. 38296

86

3238

29/09/2021

दै. बहुजनरत्न लोकनायक

मे. गोविंद प्रकाशन

रु.23621

87

3239

29/09/2021

दै. सागर

मे. डेली सागर

रु.46266

88

3240

29/09/2021

साप्ता. मिड मॉर्निंग

मे. मिड मॉर्निंग

रु.26317

89

3241

29/09/2021

दै. कोकण सकाळ

मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा. लि.

रु.27719

90

3249

29/09/2021

दै. मुंबई केसरी टाईम्स

 

रु.12648

91

3250

29/09/2021

दै. मुंबई लक्षदिप

मे.M.S.मिडिया ॲण्ड पब्लिकेशन प्रा.लि.

रु. 30694

92

3251

29/09/2021

दै. द ग्लोबल टाईम्स

मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ॲण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

रु.45446

93

3252

29/09/2021

साप्ता. शहरवासियांचा पुकार

मे. विकली पुकार

रु.25231

94

3253

29/09/2021

दै. दोपहर का सामना / दै.सामना 

मे. प्रबोधन प्रकाशन

रु.72575

95

3254

29/09/2021

साप्ता. पोलिस बातमी पत्र

मे. पोलिस बातमी पत्र

रु.25087

96

3255

29/09/2021

दै. आपलं महानगर

मे. अक्षर कम्युनिकेशन

रु.42015

97

3256

29/09/2021

साप्ता. मिशन जनकल्याण

मे. मिशन जनकल्याण

रु.8685

98

3257

29/09/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

रु.11557

99

3284

22/10/2021

दै. पुढारी

मे. पुढारी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

रु.43228

100

3286

22/10/2021

दै. संध्यानंद

मे. आज का आनंद

रु.21194

101

3305

22/10/2021

दै. नवशक्ती

मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा. लि.

रु.36607

102

3306

22/10/2021

दै. मिड-डे (इंग्रजी),दै. मिड-डे (गुजराती) व दै. इंकलाब उर्दू

मे. मिड-डे इन्फोमिडीया लि.

रु.41632

103

3308

22/10/2021

दै.महाराष्ट्र सम्राट

मे. महाराष्ट्र सम्राट

रु.23776

104

3309

22/10/2021

साप्ता. शिवमावळा

मे. शिवमावळा

रु.37260

105

3311

22/10/2021

साप्ता.सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता

मे. सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता

रु.23056

106

3313

22/10/2021

दै. ठाणे वैभव

मे. ठाणे वैभव

रु.25754

107

3314

22/10/2021

दै. नवाकाळ

मे. नवाकाळ ऑफिस व नवाकाळ प्रेस

रु.55465

108

3320

22/10/2021

दै. नवभारत

मे. नवभारत प्रेस लि. (मुंबई)

रु.32256

109

3321

22/10/2021

दै. वृत्तमानस

मे. मारीक मिडिया ॲण्ड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.

रु.9811

110

3322

22/10/2021

दै. प्रात:काल

 

रु.14280

111

3323

22/10/2021

दै. लोकमत

मे. लोकमत मिडिया प्रा.लि.

रु.21319

112

3355

22/10/2021

साप्ता. हिन्द सागर

मे. हिन्द सागर

रु.18861

113

3356

22/10/2021

दै. मुंबई तरूण भारत

मे. मुंबई तरूण भारत

रु.18345

114

3357

22/10/2021

साप्ता. पहली खबर उर्दू

मे. पहली खबर

रु.19935

115

3358

22/10/2021

दै. लोकसत्ता

मे.दि. इंडियन एक्सप्रेस प्रा. लि.

रु.51391

116

3359

22/10/2021

दै. जनखुलासा

मे. जनखुलासा

रु.49872

117

3389

22/10/2021

साप्ता. थाने की आवाज

मे. थाने की आवाज

रु.17776

118

3390

22/10/2021

दै.प्रहार

मे. राणे प्रकाशन प्रा.लि.

रु.29211

119

3391

22/10/2021

दै.सामना / दै. दोपहर का सामना

मे. प्रबोधन प्रकाशन

रु.17279

120

3393

22/10/2021

साप्ता. जनकल्याण सेवा

मे. जनकल्याण सेवा

रु.25397

121

3394

22/10/2021

दै. पुण्यनगरी / दै. मुंबई चौफेर / दै. यशोभूमी

मे. श्री. अंबिका प्रिंटर्स व पब्लिकेशन्स

रु.15734

122

3395

22/10/2021

साप्ता. ठाणे तुफान

मे. ठाणे तुफान

रु.9615

123

3434

22/10/2021

दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा

मे. संवाद कम्युनिकेशन्स

रु.23346

124

3435

28/10/2021

दै.महाराष्ट्र टाईम्स / दै. नवभारत टाईम्स

मे. बेंनेत्त, कोलमॅन ॲन्ड कं. लि.

रु.55415

125

3436

28/10/2021

दै. महाराष्ट्र दिनमान

मे. मिडियापोस्ट

रु.20279

126

3437

28/10/2021

दै. सिटी न्युज मुंबई

मे. सिटी न्युज मुंबई

रु.76150

127

3440

28/10/2021

दै.महासागर

मे. महासागर

रु.17993

128

3441

29/10/2021

साप्ता. पोलिस मदत पत्र

मे. पोलिस मदत पत्र

रु.10905

129

3442

29/10/2021

साप्ता. मिशन जनकल्याण

मे. मिशन जनकल्याण

रु.11790

130

3443

29/10/2021

साप्ता. मानवाधिकार बातमी

मे. मानवाधिकार बातमी

रु.13140

131

3463

29/10/2021

दै. सागर

मे. डेली सागर

रु.30241

132

3474

 

दै. हमारा महानगर

मे. महानगर मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

रु.26460

133

3475

 

दै. कोकण सकाळ

मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा. लि.

रु.19455

134

3477

 

दै. खबरे आजतक

मे.जे.वी. पब्लिकेशन्स

रु.9761

135

3478

 

दै. ठाणे वैभव

मे. ठाणे वैभव

रु.7409

136

3479

 

दै.महाराष्ट्र सम्राट

मे. महाराष्ट्र सम्राट

रु.18421

137

3488

09/11/2021

दै. द ग्लोबल टाईम्स

मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ॲण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

रु.32878

138

3492

10/11/2021

दै.सामना / दै. दोपहर का सामना

मे. प्रबोधन प्रकाशन

रु.10844

139

3513

15/11/2021

दै. व साप्ता. परशुराम समाचार

मे. परशुराम समाचार

रु.77637

140

3526

16/11/2021

दै. जनखुलासा

मे. जनखुलासा

रु.37901

141

3528

16/11/2021

साप्ता. सूरजप्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स

रु.19598

142

3533

22/11/2021

दै. मुंबई मित्र

मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

रु.18686

143

3534

22/11/2021

दै. बहुजनरत्न लोकनायक

मे. गोविंद प्रकाशन

रु.28438

144

3540

24/11/2021

दै. आपलं महानगर

मे. अक्षर कम्युनिकेशन

रु.28241

145

3576

2/12/2021

दै. नवभारत / दै. नवराष्ट्र

मे. नवभारत प्रेस लि (मुंबई)

रू.45293

146

3579

2/12/2021

दै.पुढारी

मे.पुढारी पब्लिकेशनस प्रा.लि

रू.17476

147

3582

2/12/2021

दै.सकाळ

मे.सकाळ मिडिया प्रा.लि.

24444

148

3617

10/12/2021

दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा

मे. संवाद कम्युनिकेशनस

8113

 

149

3618

10/12/2021

दै.आपलं महानगर

मे. अक्षर कम्युनिकेशन

49851

150

3619

10/12/2021

दै.मुंबई लक्षदिप

मे. Ms.media& publications pvt. ltd.

15328

151

3660

28/12/2021

दै.नवशक्ती

मे इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा.लि.

29752

152

3664

28/12/2021

दै.सागर

मे.डेली सागर

27216

153

3665

28/12/2021

साप्ता.पहली खबर उर्दु

मे.पहली खबर

24585

154

3667

28/12/2021

दै.सामना/दोपहर का सामना

मे. प्रबोधन प्रकाशन

49656

155

3679

28/12/2021

साप्ता.शहरवासियांचा पुकार

मे.विकली पुकार

25745

 

156

3686

30/12/2021

दै.विशाल जागृत जनादेश

मे.दैनिक जनादेश

43242

157

3690

30/12/2021

दै.वृत्तमानस

मे. मासिक मिडीया अॅण्ड कम्युनिकेशन प्रा.लि.

 

29232

158

3692

30/12/2021

दै. महासागर

मे. दैनिक महासागर

16935

159

3713

7/01/2022

दै.सिटी न्युज मुंबई

मे.सिटी न्युज मुंबई

113033

160

3727

11/01/2022

दै.प्रहार

मे. राजे प्रकाशन

56624

161

3040

11/01/2022

 

मे. ऑनेट टेवनोलॉजी प्रा.लि

195000

 

162

3749

 

दै.परशुराम समाचार  साप्ता.परशुराम समाचार

परशुराम समाचार

61268

163

3750

14/01/2022

दै बित्तं बातमी

मे. वेध प्रकाशन

46436

164

3751

14/01/2022

दै.जागरूक टाईम्स

मे.नारायण पब्लिकेशन प्रा.लि

42844

165

3752

14/01/2022

दै.द ग्लोबल टाईम्स

मे.सिध्दकला प्रिंटमिडिया ॲण्ड पब्लिकेशन्स प्रा.लि

66971

166

3801

19/01/2022

दै.कोकण सकाळ

मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा.लि

19052

167

3802

20/1//2022

साप्ता. थाने की आवाज

थाने की आवाज

19009

168

3803

20/1/2022

दै.मुंबई लक्षदिप

मे.M.s मोडिया&पाब्लिकेशन्स

21874

169

3804

21/01/2022

साप्ता.जनकल्याण सेवा

मे.श्री. जनकल्याण  सेवा

35809

170

3805

21/01/2022

साप्ता.हिन्द सागर

मे.हिन्द सागर

34580

171

3806

28/01/2022

दै.खबरे आजतक

मे.जेवी.पाब्लिकेशन्स

34249

172

3830

31/01/22

दै.महाराष्ट्र दिनमान

मे. मिडीया पोस्ट

9706

173

3831

02/02/22

दै. महाराष्ट्र टाईम्स

मे.बेनेल, कोकमॅन ॲन्ड कं. लि

55970

174

3833

02/2/2022

दै. महाराष्ट्र सम्राट

मे.दैनिक महाराष्ट्र सम्राट

36341

175

3834

2/2/2022

साप्ता. सुरजप्रकाश

मे.निशा प्रिटर्स

26915

176

3835

2/2/2022

दै.पुण्यनागरी/मुंबई चैाफेर

मे. श्री अंबिका प्रिटंर्स व पाब्लिकेशन्स

74601

177

3836

2/2/2022

साप्ता. मानवाधिकार बातमी

मे.मानवअधिकार बातमी

15480

178

3867

7/2/2022

दै. परशुराम समाचार

मे.परशुराम समाचार

51808

179

3868

7/2/2022

दै. लोकमत

मे. लोकमत मिडिया प्रा. लि.

52618

180

3869

7/2/2022

दै. जनखुलासा

मे. जनखुलासा

53197

181

3871

11/2/2022

साप्ता. पोलिस बातमी पत्र

पोलिस बातमी पत्र

14850

182

3872

11/2/2022

साप्ता. शिवमावळा

शिवमावळा

20430

183

3898

17/2/2022

दै.बहुजनरत्न लोकनायक

मे. गोंविद प्रकाशन

20046

184

3900

17/2/2022

दै.ठाणे वैभव

ठाणे वैभव

13583

 

185

3901

17/2/2022

दै.द उर्दू टाईम्स डेली

 

8894

186

3902

17/02/2022

दै.सकाळ

मे.सकाळ मिडिया प्रा.लि.

13037

187

3903

18/2/2022

दै.सिटी न्यूज मुंबई

सिटी न्यूज मुंबई

110757

188

3922

24/2/2022

दै.नवशक्ती

मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे)प्रा.लि

64530

189

3923

24/2/2022

दै.मुंबई. मित्र

 

38706

190

3924

25/2/2022

दै. दोपहर का सामना/सामना 

मे.प्रबोधन प्र्‍काशन

57923

191

3925

25/2/2022

दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा

मे. सेवाद कम्युनिकेशनस

9276

192

3926

25/2/2022

दै.नवशक्ती

मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे)प्रा.लि

2411

193

3927

25/2/2022

साप्ता. लक्ष्यधारी

मे. लक्ष्यधारी

4993

194

3952

3/3/2022

दै.कोकण सकाळ

मे. सुवर्णा न्युजपेपर प्रा.लि

22477

 

195

3953

3/3/2022

साप्ता पोलिस मदत पत्र

पोलिस मदत पत्र

9667

196

3954

8/3/2022

साप्ता ठाणे तुफान

ठाणे तुफान

13287

197

 

3955

8/3/2022

दै.द ग्लोबल टाईम्स

मे.सिध्दकला कला प्रिंट मोडिया पब्लिकेशन्स प्रा.लि

39901

198

3956

8/3/22

दै.बित्तंबातमी

मे.वेध प्रकाशन

25456

199

3994

10/3/22

दै.परशुराम समाचार

मे परशुराम समाचार

36226

200

3995

10/3/22

दै. सागर

मे.डेली सागर

46064

201

3996

10/3/2022

दै. विशाल जागृत जनादेश

मे.दैनिक जनादेश

39693

202

3999

11/3/2022

दै. आंपल महानगर

मे. अक्षर कम्युनिकेशन प्रा.लि

57343

 

203

4000

11/03/2022

दै.वृत्तमानस

मे. मारिक मिडिया ॲणड कम्युनिकेशन  

29963

204

4001

11/3/2022

दै.लोकसत्ता

मे. दि इडिंयन एक्सप्रेस प्रा.लि

50833

205

4002

15/3/2022

दै.महाराष्ट्र टाईम्स

मे. बेंनेल कोल्मॅन ॲन्ड

22126

206

4006

15/3/2022

दै. मुंबई तरूण भारत

मे. मुंबई तरूण भारत

29636

207

4008

15/3/2022

दै.नवाकाळ, सध्याकाळ

में. नवाकाळ ऑफिस व  नवाकाळ

33692

208

4009

15/03/2022

साप्ता. सुरज प्रकाश

मे. निशा प्रिंटर्स 

19010

209

4010

15/03/2022

दै. लोकमत

मे.लोकमत मिडिया प्रा.लि

86185

210

4011

15/8/2022

दै. प्रात:काल

में.प्रात:काल मल्टीमिडिया लि. 

34272

211

4013

15/03/2022

दै. नवभारत /नवराष्ट्र

मे. नवभारत प्रेस लि. (मुंबई)

79968

212

4014

16/03/2022

साप्ता. थाने की आवाज

मे. थाने की आवाज

19942

213

4015

16/3/2022

दै.महासागर

मे.दैनिक महासागर

14465

214

4016

16/3/2022

दै. हमारा महानगर

मे.महानगर मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. 

7123

215

4017

16/3/2022

दै. हमारा महानगर

मे.महानगर मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. 

16065

216

4032

21/3/2022

साप्ता. मिड मॉर्निग

मे मिड मॉर्निग

21827

छायाचित्रे
अलीकडील पोस्ट


निविदा / दरपत्रके/ जाहिर सूचना 

मिरा भाईंदर महानागार्पलीकेच्या जनसंपर्क विभागामार्फत " महानगर पालिकेने Facebook, Instagaram, & Twitter या सोशल मिडीया अकाऊन्टस वार्षिक नोंदणी शुल्क भरणे'' या कामासाठी एजन्सी नेमणूक करणे कामी