Skip to main content
logo
logo

माहिती जनसंपर्क विभाग


विभाग प्रमुख
कार्यालयीन अधिक्षक
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक
ई- मेल
राजकुमार म. घरत
जितेंद्र रामचंद्र कांबळे         
022-28042223/ 022-28192828 Ext. 230

pro@mbmc.gov.in 


प्रस्तावना


मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयात, तळमजल्यावर जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे. सदर विभागामार्फत महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या मुख्य कार्यासंबंधीची माहिती प्रेसनोट द्वारे वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येते. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागामार्फत प्राप्त होणाऱ्या विविध विकास कामांच्या जाहीर निविदा सुचना तसेच जाहीर निवेदन शासकीय नियमानुसार वृत्तपत्रात प्रसिध्द केले जाते. जनसंपर्क विभाग हा प्रशासन व सामान्य नागरिक यामधील महत्वाचा दुवा आहे. सर्व सामान्य जनतेपर्यंत माहिती पोहचविणे व जनजागृती करणे यासाठी वृत्तपत्रे व सोशल मिडियाचा वापर करत आहे.


कार्याचे स्वरुप


मिरा भाईंदर कार्यक्षेत्रातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी नागरिकांची राहण्याची, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची, रस्त्यांची, पथ दिव्यांची, रहिवांश्यांच्या आरोग्याची, प्राथमिक शिक्षणाची, मनोरंजनाची, बाजाराची, अग्निशमन दलाची व्यवस्था, अतिक्रमण कारवाई, धोकादायक इतारतीवरील कारवाई, विविध बैठका तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे विविध कार्यक्रम, समारंभ, लोकार्पण सोहळे, राष्ट्रीय महापुरूष यांची जयंती / पुण्यतिथी तसेच 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र दिन) 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) व 1 मे (महाराष्ट्र दिन / कामगार दिवस) अशा प्रकारची अनेक कार्य महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील प्रेस नोट वृत्तपत्रात व सोशल मिडियाद्वारे प्रसिध्द करून जनजागृती करणे हे जनसंपर्क विभागाच्या कार्याचे मुख्य स्वरूप आहे.

तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील विकास कामांच्या निविदा सूचना तसेच जाहिर निवेदन वर्तमानपत्रात शासकीय नियमांनुसार प्रसिध्द करणे त्याचप्रमाणे वर्तमान पत्रात प्रसिध्द झालेल्या जाहिर निविदा सूचना अथवा जाहिर निवेदनांचे शासकीय नियमांनुसार देयके प्रदान करण्यांची कार्यवाही करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध कामांच्या जाहिर निविदा सूचना तसेच जाहिर निवेदन वर्तमानपत्रांत प्रसिध्द करणेचे कामकाज हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 469,470 अन्वये करण्यात येते. तसेच महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. पी.यु.बी.1000/प्र.क्र. 73/2000/34 दि. 1 मे 2001 अन्वये यापूर्वी जनसंपर्क विभागाचे काम करण्यांत येत होते परंतु सध्या शासकीय संदेश प्रसार नियमावली – 2018 शासन निर्णय क्रमांक : मावज-2018/प्र.क्र.348/34 दिनांक : 20 डिसेंबर 2018 व मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांच्या नव्याने समावेश तसेच दर / श्रेणीवाढ करणेबाबत आदेश क्र. जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272 दिनांक 13 ऑगस्ट 2020 अन्वये जनसंपर्क विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

जनसंपर्क विभागाची कार्यप्रणाली (विभागाची कामे):-

 • वृत्तपत्रांचे वाचन करणे.
 • वृत्तपत्रात आलेल्या जाहिरातींचे कात्रण करणे.
 • विभागाकडून नकारात्मक बातम्यांचा खुलासा मागविणे.
 • विभागाकडून दैनंदिन येत असलेल्या जाहिरातींचे रजिस्टरला नोंद घेणे.
 • दैनंदिन पत्रांची / बिलांची आवक रजिस्टरला नोंद घेणे.
 • रोटेशन रजिस्टरला वितरीत केलेल्या जाहिरातींची नोंदी घेणे.
 • आलेल्या तक्रारी अर्ज व पत्रांना उत्तरे देणे.
 • माहितीचा अधिकारातील पत्रांना उत्तरे देणे.
 • तयार झालेल्या बिलांची नोंद तरतुद रजिस्टरला घेणे व तरतुद रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.
 • बिल देयक रजिस्टरला बिलांच्या नोंदी घेणे व बिल देयक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.
 • मा. आयुक्त साो., मा. उपायुक्त साो. व जनसंपर्क अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाप्रमाणे काम करणे.
 • आपले सरकार व पी.जी.पोर्टल तक्रारींचे निवारण करणे इत्यादी अनेक स्वरुपाची कामे जनसंपर्क विभागामार्फत केली जातात.
 • विविध विभागांमार्फत जाहिरात स्वरुपात प्रसिध्दीसाठी देण्यात येणाऱ्या निविदा सूचना, जाहीर आवाहने यांना शासकीय दराने रोटेशननुसार वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देणेकरीता दैनंदिन कार्यवाही करणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे, त्याची देयके अदायगी कार्यवाही तसेच संबंधित विभागांना त्याची कात्रणे उपलब्ध करुन देणे याबाबातची संपूर्ण कार्यवाही करणे.
 • दैनंदिन वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या महापालिकेशी संबंधित बातम्याची कात्रणे मा. आयुक्त यांचे निदर्शनास आणून देणे, विविध विभागाशी संबंधित बातम्या स्कॅनींग करुन इ-मेलव्दारे व हार्ड कॉपी स्वरुपात दररोज माहितीसाठी उपलब्ध करुन देणे, विभागांकडून बातम्यांविषयी मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने खुलासा आल्यास प्रसिध्दीस देणे, दैनंदिन कात्रणांचे दस्तऐवज म्हणून बायडींग बुक्स स्वरुपात संकलन करणे.
 • अहवाल, रिपोर्ट मा. जनसंपर्क अधिकारी साो, यांना सादर करणे.
 • महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील प्रेस नोट वृत्तपत्रात व सोशल मिडियाद्वारे प्रसिध्द करून जनजागृती करणे.

जॉबचार्ट


अ.क्र.
पद
नियम / अधिनियमातील तरतुदी
कामाचे स्वरुप
1)
जनसंपर्क अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी
1. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 2. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सर्व) 3. शासन निर्णय क्र. जाहिरात 2009/प्र.क्र.137/कर-34/31 ऑगस्ट 2009 4. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018, दि.20 डिसेंबर2018 5. आदेश क्र. जाहिरात/अपपुप्र/ 2019-20/272 दि. 13 ऑगस्ट 2020
1. मा. आयुक्त व मा. अतिरिक्त आयुक्त यांचे निर्देशानुसार जनसंपर्क विभागातील सर्व कामकाज पाहणे व कार्यवाही करणे. 2. महानगरपालिकेच्या कामांना, ध्येय – धोरणांना, कार्यक्रम – उपक्रमांना विविध माध्यमातून प्रसिध्दी देण्याबाबतची नियमित कार्यवाही करणे. 3. मा. महापौर, मा. आयुक्त यांचे निर्देशानुसार पत्रकार परिषदांचे आयोजन करणे. 4. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सार्व. माहिती अधिकारी म्हणून काम पाहणे. 5. जनसंपर्क विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. 6. अहवाल, रिपोर्ट मा. आयुक्त साो, यांना सादर करणे.
2)
कार्यालयीन अधिक्षक तथा सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी

1.वृत्तपत्रांचे वाचन करणे. 2.वृत्तपत्रात आलेल्या जाहिरातींचे कात्रण करणे. 3.विभागाकडून नकारात्मक बातम्यांचा खुलासा मागविणे. 4. विभागाकडून दैनंदिन येत असलेल्या जाहिरातींचे रजिस्टरला नोंद घेणे. 5. दैनंदिन पत्रांची / बिलांची आवक रजिस्टरला नोंद घेणे. 6. रोटेशन रजिस्टरला वितरीत केलेल्या जाहिरातींची नोंदी घेणे. 7. आलेल्या तक्रारी अर्ज व पत्रांना उत्तरे देणे. 8. माहितीचा अधिकारातील पत्रांना उत्तरे देणे. 9. तयार झालेल्या बिलांची नोंद तरतुद रजिस्टरला घेणे व तरतुद रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. 10. बिल देयक रजिस्टरला बिलांच्या नोंदी घेणे व बिल देयक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. 11. मा. आयुक्त साो., मा. उपायुक्त साो. व जनसंपर्क अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाप्रमाणे काम करणे. 12. आपले सरकार व पी.जी.पोर्टल तक्रारी इत्यादी अनेक स्वरुपाची कामे जनसंपर्क विभागामार्फत केली जातात. 13. विविध विभागांमार्फत जाहिरात स्वरुपात प्रसिध्दीसाठी देण्यात येणाऱ्या निविदा सूचना, जाहीर आवाहने यांना शासकीय दराने रोटेशननुसार वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देणेकरीता दैनंदिन कार्यवाही करणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे, त्याची देयके अदायगी कार्यवाही तसेच संबंधित विभागांना त्याची कात्रणे उपलब्ध करुन देणे याबाबातची संपूर्ण कार्यवाही करणे. 14. दैनंदिन वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या महापालिकेशी संबंधित बातम्याची कात्रणे मा. आयुक्त यांचे निदर्शनास आणून देणे, विविध विभागाशी संबंधित बातम्या स्कॅनींग करुन इ-मेलव्दारे व हार्ड कॉपी स्वरुपात दररोज माहितीसाठी उपलब्ध करुन देणे, विभागांकडून बातम्यांविषयी  मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने खुलासा आल्यास प्रसिध्दीस देणे, दैनंदिन कात्रणांचे दस्तऐवज म्हणून बायडींग बुक्स स्वरुपात संकलन करणे. 15. अहवाल, रिपोर्ट मा. जनसंपर्क अधिकारी साो, यांना सादर करणे.
3)
संगणक चालक तथा लिपीक
ठेका पध्दतीने
1. वृत्तपत्राच्या संपादकाकडे जाहिरात फॅक्स करणे / स्कॅनिंग करुन इमेलव्दारे पाठविणे. 2. वृत्तपत्रांची बिले नमुना 22, सादर तयार करणे. 3. वृत्तपत्रातील जाहिरातींचे माप घेऊन बिले तयार करणे. 4. वरीष्ठांनी सांगितलेली पत्रे टंकलेखन करणे. 5. विभागप्रमुख व लिपिक यांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे. 6. जाहिरातींचे कात्रण व वर्तमान पत्रातील कात्रण चिटकविण्यास मदत करणे. 7. सर्व पत्रकारांना प्रेसनोट पाठविणे. 8. ज्या वर्तमानपत्रात जाहिरात आली नसेल त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकाला फोन करुन कळविणे. 9. जाहिरात रजिस्टरमधील जाहिरातींचे माप घेणे. 10. आपले सरकार व पी.जी.पोर्टल वरील तक्रारींचे निवारण करणे.
 4)
सफाई कामगार

1. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या बाबत असलेल्या बातम्यांचे कात्रण करणे व रजिस्टरला बातम्या चिटकवणे. 2. वरिष्ठांनी सोपवलेली कामे करणे.
5)
सफाई कामगार

1. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या बाबत असलेल्या बातम्यांचे कात्रण करणे व रजिस्टरला बातम्या चिटकवणे. 2. वरिष्ठांनी सोपवलेली कामे करणे. 3. पत्रकार कक्ष सांभाळणे.
6)
सफाई कामगार

1. पत्रकार कक्ष सांभाळणे. 2. वरिष्ठांनी सोपवलेली कामे करणे.


-: मिडिया :-


सोशल मिडिया:-

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची सध्याची लोकसंख्या जवळपास 12 लाखाच्या घरात आहे. अंदाजित 70% नागरिक न्ड्रॉईड मोबाईल फोनद्वारे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटरचा वापर करत आहेत. मिरा भाईंदर कार्यक्षेत्रातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी नागरिकांची राहण्याची, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची, रस्त्याची, पथ दिव्यांची, रहिवाश्यांच्या आरोग्याची, प्राथमिक शिक्षणाची, मनोरंजनाची, बाजाराची, अग्निशमन दलाची व्यवस्था अशा प्रकारची अनेक कार्ये महानगरपालिका करत असते. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होणारे काम समाज माध्यमांद्वारे (Social Media) जनतेपर्यंत पोहचविणे महत्वाचे झाले आहे. नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण काय्रक्रमातील निर्देशानुसार जनजागृतीपर संदेश तयार करून Social Media माध्यमांतून प्रसिध्द करणे. मा. महापौर / मा. आयुक्त / मा. अतिरिक्त आयुक्त / मा. उपायुक्त (सर्व) यांना Facebook Live च्या माध्यमांतून सर्व नागरिकांपर्यत थेट संवाद साधणे, महानगरपालिकेच्या कामांना, ध्येय धोरणांना, कार्यक्रम-उपक्रम नागरिकांपर्यत पोहचविणे. तसेच विविध उपाययोजना संबंधी, कार्यक्रमासंबंधी मा. महापौर, मा.आयुक्त नागरिकांना आवाहन करणाऱ्या Video Bytes एडीट करणे. राष्ट्रीय महापुरूष यांचे जयंती / पुण्यतिथी कार्यक्रम तसेच 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, 1 मे प्रसंगी Designs तयार करणे. सदर कामांची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये प्रेसनोटद्वारे दिली जाते तसेच सध्या सोशल मिडियाचे माध्यम असल्याने महानगरपालिके मार्फत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जनजागृती होण्याकामी महानगरपालिकेने फेसबुक, ट्विटरइंस्टाग्राम सुरू केलेले आहेत. महानगरपालिकेचे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामचे Handle खालीलप्रमाणे आहेत.


 Instagram


Instagram

---------------------------------------------------------------------

पत्रकार कक्ष:-

मिरा भाईंदर शहरातील स्थानिक वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना तसेच शहराबाहेरील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना व वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना वृत्तसंकलन करणेसाठी महापालिकेमध्ये तळमजल्यावर पत्रकार कक्ष स्थापन केलेला आहे. पत्रकार कक्षामध्ये वृत्तसंकलन करणे सोबत पत्रकार परिषदेचे आयोजन सुध्दा करण्यात येते.

      पत्रकार कक्षात पत्रकाराना जुने 28 लॉकर व नविन 16 लॉकर्स उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. वृत्तसंकलन करणेकामी पत्रकारांना टेबल, खुच्यांची तसेच वाचण्यासाठी मराठी, हिन्दीव इंग्रजी वृत्तपत्रांची व्यवस्था केलेली आहे वत्तपत्र व वृत्त वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना महानगरपालिका मुख्यालयात येण्याची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत निश्चित केलेली असून सदर प्रतिनिधी दुपारी 3.00 वाजेनंतरही वृत्तसंकलन करणेसाठी पत्रकार कक्षाची वापर करू शकतात. कोरोना कालावधीमध्ये मा. महासभेच्या बैठका इ-कॉन्फरसंद्वारे आयोजित केल्या होत्या. त्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट पत्रकार कक्षामध्ये स्क्रिन लाऊन तसेच LED च्या माध्यमातून पत्रकारांना पत्रकार कक्षातून पाहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


- : शासन निर्णय :-

अ.क्र.
शासन निर्णय
शासन निर्णय क्रमांक
लागू केलेला दिनांक
शेरा
1
शासकीयसंदेशप्रसारनियमावली – 2018
सामान्य प्रशासन विभाग मावज-2018/प्र.क्र.348/34दि. 20डिसेंबर, 2018
दि. 1 जानेवारी 2019
शासकीयकार्यालयांकडून अथवाशासकीयमंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणेवाअन्यनिमशासकीय संस्थांच्याजाहिरातीवितरणाबाबतसामान्यप्रशासन विभागाकडून तसेचइतरशासकीयविभागांकडून व कार्यालयांकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले यापूर्वीचे सर्व शासनादेश, शासन निर्णय, शुध्दीपत्रके, परिपत्रके, अन्य स्थायी आदेश हे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
2
मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दर / श्रेणीवाढ करणेबाबत.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन आदेश क्र. जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272 दि. 13 ऑगस्ट 2020
दि. 13 ऑगस्ट 2020

3
माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालसह कळविण्याबाबत आणि माहिती अधिकाराशी संबंधित पत्रव्यवहाराचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुद करण्याबाबत.
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण2017/प्र.क्र.(208/17 सहा.दि. 17.11.2017
दि.17.11.2017

4
संदेश प्रसार नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मावज 2018/प्र.क्र.348/34दि. 20डिसेंबर, 2018नुसार जाहिरातीचे वितरण करण्यात यावे.
क्रमांक मावज/मिभामपालिका/2021-22/का-5/152दि. 14.07.2021
दि. 22.07.2021रोजी प्राप्त पत्र.

5
Government of Maharashtra , General Administration Department Government Circular No. Misc 2020/ C.R.62 / 18 (O & M) Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk
Circular No. Misc 2020/ C.R.62 / 18 (D & M)
दि. 13 ऑक्टोबर 2020

6
शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोजित ऑनलाईन बैठकांबाबत मार्गदर्शक सूचना.
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण 2021 / प्र.क्र.48/18(र.वका.) दि. 02 जुलै 2021
दि. 02 जुलै 2021

7
शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत.
मराठी भाषा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : मभावा-2019/प्र.क्र.22/भाषा-2 दिनांक : 29 जून 2020
दिनांक : 29 जून 2020

8
मराठी भाषेतून नोटीस, पत्रके इ. निर्गमित करण्याबाबत.
नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक विपआ-2015/प्र.क्र.84/नवि-20 दिनांक : 19 नोव्हेंबर 2015
दिनांक : 19 नोव्हेंबर 2015

9
Break the chain modified Guidelines
No:Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, date: 02 Aug 2021
date: 02 Aug 2021

10
सन 2004 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 8 (आरक्षण अधिनियम-2001) च्या अंमलबजावणीबाबत.
शासन परिपत्रक क्रमांक:बीसीसी 2021/प्र.क्र.145/16-ब(ए) दि.16 फेब्रुवारी 2021
दि.16 फेब्रुवारी 2021

11
विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्याबाबत.
शासन निर्णय क्रमांक:बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब दि.18 फेब्रुवारी 2021


12
युट्युब चॅनलवरून प्रचार व प्रसिध्दीबाबत.
विमाका/कोवि/मास/3293/20 दि.04/05/2020
दि.04/05/2020 जिल्हाधिकारी आदेश :- 

अ.क्र
जावक क्र व दिनांक
विषय
Link
1
क्र.जिकाठा/सा.शा./जिआप्रठा/नियंत्रणकक्ष/2021 दि.06/05/2021
मा.पालकमंत्री, ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेली मान्सून पूर्व आढावा बैठक.

2
क्र.जिकाठा/जि.आ.नि.कक्ष./Levels of Restrictions For Break the Chain-6/21 दि. 09/07/2021
राज्य शासनाचे आदेश दि. 25/06/2021 नुसार ठाणे जिल्ह्यातील सर्व 4 स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्रांमध्ये स्तर-3 चे निर्बंध लागू करणेचा निर्णय घेणेत बाबत.

3
क्र.जिकाठा/जि.आ.नि.कक्ष/कोरोना/ठाणे जि./रे.ई.वाटप/आदेश-51/2021/812 दि.17/05/2021
रेमडेसीव्हीर इंजेक्शनचा उपयोग मंजुरीस.

4
No:Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, Dated : 02 Aug 2021
Break the chain Modified Guidelines

5
क्रमांक:कोरोना-2021/प्र.क्र.366/आ-5 दिनांक :11 ऑगस्ट 2021
ब्रेक द चेन – सुधारित मार्गदर्शक सूचना


:- मा. महासभा गोषवारा (जनसंपर्क विभाग) :-

                                                       माहिती निरंक आहे.

:-  मा. महासभा ठराव / निर्णय (जनसंपर्क विभाग) :-

माहिती निरंक आहे.

:- मा. स्थायी समिती सभा गोषवारा (जनसंपर्क विभाग) :-

अ.क्र.
गोषवारा विषय
सादर केलेला दिनांक
Link
1
कोविड-19 कामीलोकार्पणसोहळा गोषवारा (कार्यक्रमासाठी HD Camera, Photo,HD Video Mixer वइतरकाम) करणेकामीनिविदेचेअवलोकनकरणे.
जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /152/2021-22 दि. 20/08/2020

2
प्रकरण (22) शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 प्रमाणे जाहिराती वितरीत करणेस.
जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /52/2019-20 दि. 06/11/2019

3
मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश व दरवाढ/श्रेणीवाढ लागू करणेकामी मा. स्थायी समिती सभेमध्ये विषयाचे अवलोकन करणेबाबत…
जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /542/2020-21 दि. 12/02/2021

4
कोविड-19 लसपुरवठाकरणेकामीग्लोबलटेंडरजाहिरातदेणेबाबत गोषवारा करणेकामीस्थायीसमितीअवलोकनकरणे.
जा.क्र.मनपा/जनसंपर्क/   /45/2021-22 दि. 16/06/2021

स्थायी समिती सभा ठराव / निर्णय :-

माहिती निरंक आहे.

कार्यालयीन आदेश(मा. आयुक्त साो / मा. अतिरिक्त आयुक्त साो / मा. उपायुक्त (मु) साो/ मा. उपायुक्त (जनसंपर्क) साो व इतर):-

अ.क्र.
जावक क्र व दिनांक
विषय
Link
1
जा.क्र.:मिभा/मनपा/वैद्यकीय/3433/2020-21 दि.15/03/2021
कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लघंन झाल्यास संबंधित आस्थापनेस 25000 रु दंड आकारणे बाबत.

2
जा.क्र.:मिभा/मनपा/वैद्यकीय/3453/2020-21 दि.17/03/2021
कोरोना विषाणूचा प्रसार टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना.

3
जा.क्र.:मिभा/मनपा/वै.आ./75/2021-22 दि.05/04/2021
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत.

4
जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/175/2021-22 दि.12/04/2021
HCW FLW यांच्या कोविड लसीकरण पहिला डोस बाबत.

5
जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/178/2021-22 दि.12/04/2021
COVAXIN लसीच्या दुसऱ्या डोसबाबत.

6
जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/172/2021-22 दि.12/04/2021
कोविड लसीकरण प्रेसनोट प्रसिध्द करणेबाबत.

7
जा.क्र.मनपा/आस्था/117/2021-22 दि.15/04/2021
मुख्य नियंत्रण अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत.

8
जा.क्र.मनपा/आस्था/118/2021-22 दि.15/04/2021
मुख्य नियंत्रण अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत.

9
जा.क्र.मनपा/आस्था/119/2021-22 दि.15/04/2021
मुख्य नियंत्रण अधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत.

10
जा.क्र.मनपा/आस्था/120/2021-22 दि.15/04/2021
अंमलबजावणी अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत.

11
जा.क्र.मनपा/आस्था/121/2021-22 दि.15/04/2021
नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबत.

12
जा.क्र.:मिभा/मनपा/वैद्यकीय/292/2021-22 दि.24/04/2021
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत.

13
जा.क्र.:मिभा/मनपा/उप-आयुक्त/आ.व्य./19/2021-22 दि.29/04/2021
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत.

14
जा.क्र.:मिभा/मनपा/आ.व्य./82/2021-22 दि.18/05/2021
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत.

15
जा.क्र.मनपा/आयुक्त/69/2021-22 दि. 25/06/2021
मूळ कागदपत्रे, दस्तावेज / अभिलेख सुरक्षित ठेवणेबाबत.

16
जा.क्र.मनपा/आयुक्त/726/2021-22 दि. 29/06/2021
रू. 10.00 लक्ष पर्यंतची ठेकेदार / पुरवठादार यांची प्रदानसाठीची देयके मंजूर करणे व धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार उपायुक्त (मु.) यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

17
जा.क्र.मनपा/आयुक्त/80/2021-22 दि. 16/07/2021
प्रस्ताव / प्रकरणे / नस्ती सादरीकरण व कार्यालयीन कामकाजाबाबत.

18
जा.क्र.मनपा/आस्था/929/2021-22 दि. 26/07/2021
मा. अतिरिक्त आयुक्त व मा. उपायुक्त यांना सोपविण्यात आलेली विभाग

19
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./150/2021-22 दि. 30/06/2021
शासकीय विकासकामाची अंदाजपत्रके, पेपर नोटीस, निविदा आणि देयके, मोजमाप इ. कामे मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत.

20
जा.क्र.:मिभा/मनपा/उप-आयुक्त/आ.व्य./20/2020-21 दि.30/04/2021
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंधीत केलेले निर्बंध लागू करणेबाबत.

21
जा.क्र.मनपा/आस्था/1104/2021-22 दि. 12/08/2021
अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली विभाग.कार्यालयीन परिपत्रक(मा. आयुक्त साो / मा. अतिरिक्त आयुक्त साो / मा. उपायुक्त (मु) साो/ मा. उपायुक्त (जनसंपर्क) साो व इतर):-

अ.क्र
जावक क्र व दिनांक
विषय
Link
1
जा.क्र.मनपा/आस्था/4137/2020-21 दि. 18/02/2021
वर्ग-01 ते वर्ग-04 या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी (सन 2019 व सन 2020)

2
जा.क्र.मनपा/आस्था/4162/2020-21 दि. 25/02/2021
सेवा विहिती मुदतीत न पुरविल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियमत कायलमर्यादा अधिसूचित करून जाहिर प्रकटन करण्यात येत आहे.

3
जा.क्र.मनपा/आयुक्त/102/2021 दि. 25/03/2021
प्रशासनातील सुसूत्रता आणि गतिमान प्रशासनासाठी खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

4
जा.क्र.:मिभा/मनपा/प.सं./17/2021-22 दि. 14/07/2021
बकरी ईद-2021 बाबत मार्गदर्शक सूचना.

5
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./01/2020-21 दि. 01/04/2021
अभ्यांगताना तातडीचे कामा व्यतिरिक्त प्रवेश न देणेबाबत.

6
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./02/2020-21 दि. 01/04/2021
लोकशाही दिन दि.05/04/2021 पुढील मिळेपर्यंत रद्द करणेबाबत.

7
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/24/2021-22 दि. 09/04/2021
परमपुज्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमासंबंधी 2021

8
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/25/2021-22 दि. 09/04/2021
परमपुज्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 2021 संबंधी मार्गदर्शक सूचना.

9
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/27/2021-22 दि. 12/04/2021
गुढीपाडवा 2021 सणानिमित्त मार्गदर्शक सूचना.

10
जा.क्र.:मिभा/मनपा/आस्था/86/2021-22 दि. 13/04/2021
रमजान महिना-2021 मार्गदर्शक सूचना.

11
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र./43/2021-22 दि. 20/04/2021
हनुमान जयंती 2021 मार्गदर्शक सूचना.

12
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/42/2021-22 दि. 20/04/2021
महावीर जयंती 2021 मार्गदर्शक सूचना.

13
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/41/2021-22 दि. 20/04/2021
श्रीरामनवमी 2021 मार्गदर्शक सूचना.

14
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./47/2021-22 दि. 23/04/2021
सर्व विभाग प्रमुख / खाते प्रमुख यांनी What’s up भ्रमणध्वनी क्रमांक वेबसाईटवर प्रसिध्द करणेबाबत.

15
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र./77/2021-22 दि. 11/05/2021
रमजान ईद-2021 मार्गदर्शक सूचना.

16
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./144/2021-22 दि. 25/06/2021
दि. 1 जुलै 2021 रोजी वसंतराव नाईक जयंती व दि. 23 जुलै 2021 रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती महानगरपालिकेत साजरी करण्यात येणार आहेबाबत.

17
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/148/2021-22 दि. 30/06/2021
शासन परिपत्रक क्रमांक : विमस-2013/प्र.क्र.67/18 (र.व.का.), दि. 27/07/2015 अन्वये विविध शासकीय कार्यक्रमासंदर्भात निमंत्रण पत्रिकेस राजशिष्टाचारानुसार मंजुरी देणेबाबत.

18
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./173/2021-22 दि. 12/07/2021
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाने या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली अन्वये अथवा ई-ऑफीस प्रणाली नसल्यास ई-मेल अन्वये पत्रव्यवहार करण्याबाबत तसेच या कार्यालयाच्या ई-मेल ची दखल त्वरीत घेऊन विनाविलंब अहवाल या कार्यालयात सादर करण्याबाबत योग्य ते निर्देश निर्गमित करण्याबाबत.

19
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./193/2021-22 दि. 26/07/2021
1 ऑगस्ट 2021 साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती.

20
जा.क्र.मनपा/अवि/378/2021-22 दि. 26/07/2021
घरगुती आणि सार्वजनिक श्री. गणेशोत्सव 2021 संदर्भात सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना.

21
जा.क्र.मनपा/आस्था/995/2021 दि. 30/07/2021
महापालिकामुख्यालयातप्रवेशासंबंधीसूचना.

22
जा.क्र.मनपा/आस्था/1049/2021-22 दि. 05/08/2021
शासनाने मंजुर केलेल्या मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत आकृतीबंधानुसार कार्यवाही करणेबाबत.

23
जा.क्र.मनपा/सा.प्र./231/2021 दि. 09/08/2021
हालचाल नोंद वही (Movement Register) ठेवणेबाबत.

24
जा.क्र.मनपा/वैद्यकीय/1602/2021-22 दि. 14/09/2020
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात येत्या 15 सप्टेंबर 2020 पासून “माझे कुटुंब माझी जबाबदारी” मोहीम सुरू करणेबाबत.

25
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/235/2021-22 दि. 11/08/2021
मोहरम – 2021 बाबत मार्गदर्शक सूचना.

26
जा.क्र.मनपा/सा.प्र/238/2021-22 दि. 12/08/2021
दशमा सणाचे अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाचे आवश्यकत्या उपाय योजना होणेबाबत.

27
जा.क्र.:मिभा/मनपा/सा.प्र/239/2021-22 दि. 12/08/2021
(सुधारीत) दशमा सणाचे अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाचे आवश्यकत्या उपाय योजना होणेबाबत.


अंदाजपत्रक (जनसंपर्क विभाग) (सन 2021-22 तरतुद :- 1 करोड):-


Transaction id
दिनांक
वृत्तपत्राचे नाव
संस्थेचे नाव
बिल देयक रक्कम
1
2171
15/04/2021
दै.सामना / दै. दोपहर का सामना
मे. प्रबोधन प्रकाशन
66321
2
2172
15/04/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
15949
3
2173
15/04/2021
दै. सागर
मे. डेली सागर
27619
4
2174
15/04/2021
साप्ता.थाने की आवाज
मे. थाने की आवाज
13156
5
2175
19/04/2021
दै.सकाळ
मे. सकाळ मिडिया प्रा.लि.
14666
6
2176
19/04/2021
दै.जनतेचे जनमत
मे. जनतेचे जनमत
38091
7
2177
20/04/2021
दै.प्रहार
मे. राणे प्रकाशन प्रा.लि.
26964
8
2178
23/04/2021
साप्ता.मिड मॉर्निंग
मे. मिड मॉर्निंग
35909
9
2179
23/04/2021
दै. ठाणे वैभव
मे. ठाणे वैभव
18345
10
2180
23/04/2021
दै. वृत्तमानस
मे.मारीक मिडिया ण्ड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
92228
11
2182
26/04/2021
दै.परशुराम समाचार
मे. परशुराम समाचार
69539
12
2183
26/04/2021
दै.महाराष्ट्र सम्राट
मे. महाराष्ट्र सम्राट
36896
13
2184
26/04/2021
दै.महासागर
मे. महासागर
13230
14
2185
26/04/2021
दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा
मे. संवाद कम्युनिकेशन्स
27669
15
2187
27/04/2021
दै. नवभारत
मे. नवभारत प्रेस लि. (मुंबई)
2,91,682
16
2190
27/04/2021
दै. द ग्लोबल टाईम्स
मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
42573
17
2191
28/04/2021
दै. जनखुलासा
मे. जनखुलासा
रु.76316
18
2195
28/04/2021
दै.सकाळ

रु.16296
19
2196
28/04/2021
साप्ता. जनकल्याण सेवा
मे. जनकल्याण सेवा
रु.44710
20
2197
29/04/2021
दै. प्रात:काल
मे. प्रात:काल मल्टीमिडिया प्रा.लि.
रु.19,992
21
2198
29/04/2021
दै. लोकमत
मे. लोकमत मिडिया प्रा.लि.
रु.36288
22
2199
30/04/2021
दै.बहुजनरत्न लोकनायक
मे.गोविंद प्रकाशन
रु.9363
23
2200
30/04/2021
साप्ता.पोलिस बातमी पत्र
मे. पोलिस बातमी पत्र
रु.8756
24
2201
30/04/2021
दै. आपलं महानगर
मे. अक्षर कम्युनिकेशन
रु.90233
25
2202
03/05/2021
साप्ता. पहली खबर उर्दू
मे. पहली खबर
रु.21960
26
2203
04/05/2021
दै. मुंबई मित्र
मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
रु.34851
27
2204
04/05/2021
दै. नवशक्ती
मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा. लि.
रु.18547
28
2205
05/05/2021
साप्ता. मानवाधिकार बातमी
मे. मानवाधिकार बातमी
रु.12873
29
2206
06/05/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
रु.20495
30
2207
11/05/2021
दै. विशाल जागृत जनादेश
मे. दैनिक जनादेश
रु.37820
31
2208
11/05/2021
साप्ता.शहरवासियांचा पुकार
मे. विकली पुकार
रु.42856
32
2211
19/05/2021
साप्ता. हिन्द सागर
मे. हिन्द सागर
रु.20776
33
2214
25/05/2021
दै. सिटी न्यूज मुंबई
मे. सिटी न्यूज मुंबई
रु.92258
34
2228
28/05/2021
दै. दोपहर का सामना / दै.सामना 
मे. प्रबोधन प्रकाशन
रु.62698
35
1357
01/06/2021

मे. संतोष पाटील
रु.5500
36
2233
02/06/2021
साप्ता. मिशन जनकल्याण
मे. मिशन जनकल्याण
रु.23850
37
2234
04/06/2021
दै. लोकसत्ता
मे.दि. इंडियन एक्सप्रेस प्रा. लि.
रु.98313
38
2253
07/06/2021
दै. परशुराम समाचार
मे. परशुराम समाचार
रु.73630
39
2255
09/06/2021
दै. सागर
मे. डेली सागर
रु.101908
40
2257
09/06/2021
दै. मुंबई मित्र
मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
रु.11760
41
2367
10/06/2021
दै. मुंबई तरूण भारत
मे. मुंबई तरूण भारत
रु.26813
42
2368
12/06/2021
दै. महाराष्ट्र टाईम्स / NBT
मे. बेंनेत्त, कोलमॅन न्ड कं. लि.
रु.47471
43
2370
14/06/2021
दै. खबरे आजतक
मे.जे.बी. पब्लिकेशन्स
रु.13246

44

2371
17/06/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
रु.4417
45
2396
18/06/2021
साप्ता. पहली खबर उर्दू
मे. पहली खबर
रु.23430
46
2469
21/06/2021
दै. द न्युयॉर्क टाईम्स व दै. फायनांसियल टाईम्स
मे.
रु.19,93,627
47
2470
22/06/2021
दै. मिड-डे (इंग्रजी)
मे. मिड-डे इन्फोमिडीया लि.
रु.80783
48
2472
22/06/2021
साप्ता. पोलिस बातमी पत्र
मे. पोलिस बातमी पत्र
रु.13980
49
2473
23/06/2021
दै. लोकमत
मे. लोकमत मिडिया प्रा.लि.
रु.86,638
50
2474
24/06/2021
दै. ठाणे वैभव
मे. ठाणे वैभव
रु.27,870
51
2476
25/06/2021
दै.सकाळ
मे. सकाळ मिडिया प्रा.लि.
रु.31778
52
2540
29/06/2021
दै. कोकण सकाळ
मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा. लि.
रु.16936
53
2541
01/07/2021
दै. विशाल जागृत जनादेश
मे. दैनिक जनादेश
रु.30769
54
2542
02/07/2021
दै. पुढारी
मे. पुढारी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
रु.46296
55
2543
02/07/2021
दै. पुण्यनगरी / दै. मुंबई चौफेर
मे. श्री. अंबिका प्रिंटर्स व पब्लिकेशन्स
रु 36129.
56
2588
06/07/2021
दै. बहुजनरत्न लोकनायक
मे. गोविंद प्रकाशन
रु.47087
57
2599
12/07/2021
दै. नवाकाळ / दै. संध्याकाळ
मे. नवाकाळ ऑफिस व नवाकाळ प्रेस
रु.54432
58
2718
15/07/2021
दै.महाराष्ट्र सम्राट
मे. महाराष्ट्र सम्राट
रु.44053
59
2895
16/07/2021
दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा
मे. संवाद कम्युनिकेशन्स
रु.26194
60
2896
16/07/2021
दै. जनखुलासा
मे. जनखुलासा
रु.73154
61
2897
17/07/2021
साप्ता. मानवाधिकार बातमी
मे. मानवाधिकार बातमी
रु.22950
62
2898
17/07/2021
दै. विशाल जागृत जनादेश
मे. दैनिक जनादेश
रु.26916
63
2900
17/07/2021
दै. सिटी न्युज मुंबई
मे. सिटी न्युज मुंबई
रु.74812
64
2911
21/07/2021
दै. परशुराम समाचार
मे. परशुराम समाचार
रु.50101
65
2928
21/07/2021
साप्ता. थाने की आवाज
मे. थाने की आवाज
रु.31226
66
2929
21/07/2021
साप्ता. जनकल्याण सेवा
मे. जनकल्याण सेवा
रु.38968
67
2933
21/07/2021
साप्ता. पोलिस मदत पत्र
मे. पोलिस मदत पत्र
रु.28065
68
2934
21/07/2021
दै. द ग्लोबल टाईम्स
मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
रु.56582
69
2940
26/07/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
रु.11091
70
2976
27/07/2021
साप्ता. हिन्द सागर
मे. हिन्द सागर
रु.23356
71
2977
28/07/2021
दै. मुंबई मित्र
मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
रु.31991
72
2985
30/07/2021
दै. जागरूक टाईम्स
मे.नारायण पब्लिकेशनस्‍
रु.35803
73
2991
30/07/2021

मे. संतोष पाटील
रु.40,000
74
3140
02/08/2021
दै. नवशक्ती
मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा. लि.
रु.49072
75
3142
07/08/2021
दै.प्रहार
मे. राणे प्रकाशन प्रा.लि.
रु.29661
76
3143
07/08/2021
दै. वृत्तमानस
मे. मारीक मिडिया ण्ड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
रु.33164
77
3144
07/08/2021
दै.महाराष्ट्र टाईम्स / दै. नवभारत टाईम्स / दै. इकोनॉमिक टाईम्स
मे. बेंनेत्त, कोलमॅन न्ड कं. लि.
रु.40791
78
3145
07/08/2021
साप्ता. ठाणे तुफान
मे. ठाणे तुफान
रु.23655
79
3146
12/08/2021
दै. लोकसत्ता
मे.दि. इंडियन एक्सप्रेस प्रा. लि.
रु.66969
80
3147
06/09/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
रु.20914
81
3157
07/09/2021
दै. व साप्ता. परशुराम समाचार
मे. परशुराम समाचार
रु.65958
82
3158
08/09/2021
दै. विशाल जागृत जनादेश
मे. दैनिक जनादेश
रु.19774
83
3159
15/09/2021

मे. ऑरनेट टेक्नॉलिजीस प्रा. लि.
रु.1,95,000
84
3236
29/09/2021
दै.जनतेचे जनमत
मे. जनतेचे जनमत
रु.48695
85
3237
29/09/2021
दै. सकाळ
मे. सकाळ मिडिया प्रा.लि.
रु. 38296
86
3238
29/09/2021
दै. बहुजनरत्न लोकनायक
मे. गोविंद प्रकाशन
रु.23621
87
3239
29/09/2021
दै. सागर
मे. डेली सागर
रु.46266
88
3240
29/09/2021
साप्ता. मिड मॉर्निंग
मे. मिड मॉर्निंग
रु.26317
89
3241
29/09/2021
दै. कोकण सकाळ
मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा. लि.
रु.27719
90
3249
29/09/2021
दै. मुंबई केसरी टाईम्स

रु.12648
91
3250
29/09/2021
दै. मुंबई लक्षदिप
मे.M.S.मिडिया ण्ड पब्लिकेशन प्रा.लि.
रु. 30694
92
3251
29/09/2021
दै. द ग्लोबल टाईम्स
मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
रु.45446
93
3252
29/09/2021
साप्ता. शहरवासियांचा पुकार
मे. विकली पुकार
रु.25231
94
3253
29/09/2021
दै. दोपहर का सामना / दै.सामना 
मे. प्रबोधन प्रकाशन
रु.72575
95
3254
29/09/2021
साप्ता. पोलिस बातमी पत्र
मे. पोलिस बातमी पत्र
रु.25087
96
3255
29/09/2021
दै. आपलं महानगर
मे. अक्षर कम्युनिकेशन
रु.42015
97
3256
29/09/2021
साप्ता. मिशन जनकल्याण
मे. मिशन जनकल्याण
रु.8685
98
3257
29/09/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
रु.11557
99
3284
22/10/2021
दै. पुढारी
मे. पुढारी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
रु.43228
100
3286
22/10/2021
दै. संध्यानंद
मे. आज का आनंद
रु.21194
101
3305
22/10/2021
दै. नवशक्ती
मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा. लि.
रु.36607
102
3306
22/10/2021
दै. मिड-डे (इंग्रजी),दै. मिड-डे (गुजराती) व दै. इंकलाब उर्दू
मे. मिड-डे इन्फोमिडीया लि.
रु.41632
103
3308
22/10/2021
दै.महाराष्ट्र सम्राट
मे. महाराष्ट्र सम्राट
रु.23776
104
3309
22/10/2021
साप्ता. शिवमावळा
मे. शिवमावळा
रु.37260
105
3311
22/10/2021
साप्ता.सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता
मे. सर्वश्रेष्ठ राजसत्ता
रु.23056
106
3313
22/10/2021
दै. ठाणे वैभव
मे. ठाणे वैभव
रु.25754
107
3314
22/10/2021
दै. नवाकाळ
मे. नवाकाळ ऑफिस व नवाकाळ प्रेस
रु.55465
108
3320
22/10/2021
दै. नवभारत
मे. नवभारत प्रेस लि. (मुंबई)
रु.32256
109
3321
22/10/2021
दै. वृत्तमानस
मे. मारीक मिडिया ण्ड कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
रु.9811
110
3322
22/10/2021
दै. प्रात:काल

रु.14280
111
3323
22/10/2021
दै. लोकमत
मे. लोकमत मिडिया प्रा.लि.
रु.21319
112
3355
22/10/2021
साप्ता. हिन्द सागर
मे. हिन्द सागर
रु.18861
113
3356
22/10/2021
दै. मुंबई तरूण भारत
मे. मुंबई तरूण भारत
रु.18345
114
3357
22/10/2021
साप्ता. पहली खबर उर्दू
मे. पहली खबर
रु.19935
115
3358
22/10/2021
दै. लोकसत्ता
मे.दि. इंडियन एक्सप्रेस प्रा. लि.
रु.51391
116
3359
22/10/2021
दै. जनखुलासा
मे. जनखुलासा
रु.49872
117
3389
22/10/2021
साप्ता. थाने की आवाज
मे. थाने की आवाज
रु.17776
118
3390
22/10/2021
दै.प्रहार
मे. राणे प्रकाशन प्रा.लि.
रु.29211
119
3391
22/10/2021
दै.सामना / दै. दोपहर का सामना
मे. प्रबोधन प्रकाशन
रु.17279
120
3393
22/10/2021
साप्ता. जनकल्याण सेवा
मे. जनकल्याण सेवा
रु.25397
121
3394
22/10/2021
दै. पुण्यनगरी / दै. मुंबई चौफेर / दै. यशोभूमी
मे. श्री. अंबिका प्रिंटर्स व पब्लिकेशन्स
रु.15734
122
3395
22/10/2021
साप्ता. ठाणे तुफान
मे. ठाणे तुफान
रु.9615
123
3434
22/10/2021
दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा
मे. संवाद कम्युनिकेशन्स
रु.23346
124
3435
28/10/2021
दै.महाराष्ट्र टाईम्स / दै. नवभारत टाईम्स
मे. बेंनेत्त, कोलमॅन न्ड कं. लि.
रु.55415
125
3436
28/10/2021
दै. महाराष्ट्र दिनमान
मे. मिडियापोस्ट
रु.20279
126
3437
28/10/2021
दै. सिटी न्युज मुंबई
मे. सिटी न्युज मुंबई
रु.76150
127
3440
28/10/2021
दै.महासागर
मे. महासागर
रु.17993
128
3441
29/10/2021
साप्ता. पोलिस मदत पत्र
मे. पोलिस मदत पत्र
रु.10905
129
3442
29/10/2021
साप्ता. मिशन जनकल्याण
मे. मिशन जनकल्याण
रु.11790
130
3443
29/10/2021
साप्ता. मानवाधिकार बातमी
मे. मानवाधिकार बातमी
रु.13140
131
3463
29/10/2021
दै. सागर
मे. डेली सागर
रु.30241
132
3474

दै. हमारा महानगर
मे. महानगर मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
रु.26460
133
3475

दै. कोकण सकाळ
मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा. लि.
रु.19455
134
3477

दै. खबरे आजतक
मे.जे.वी. पब्लिकेशन्स
रु.9761
135
3478

दै. ठाणे वैभव
मे. ठाणे वैभव
रु.7409
136
3479

दै.महाराष्ट्र सम्राट
मे. महाराष्ट्र सम्राट
रु.18421
137
3488
09/11/2021
दै. द ग्लोबल टाईम्स
मे. सिध्दकला प्रिंट मिडिया ण्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
रु.32878
138
3492
10/11/2021
दै.सामना / दै. दोपहर का सामना
मे. प्रबोधन प्रकाशन
रु.10844
139
3513
15/11/2021
दै. व साप्ता. परशुराम समाचार
मे. परशुराम समाचार
रु.77637
140
3526
16/11/2021
दै. जनखुलासा
मे. जनखुलासा
रु.37901
141
3528
16/11/2021
साप्ता. सूरजप्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स
रु.19598
142
3533
22/11/2021
दै. मुंबई मित्र
मे. वास्त मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
रु.18686
143
3534
22/11/2021
दै. बहुजनरत्न लोकनायक
मे. गोविंद प्रकाशन
रु.28438
144
3540
24/11/2021
दै. आपलं महानगर
मे. अक्षर कम्युनिकेशन
रु.28241
145
3576
2/12/2021
दै. नवभारत / दै. नवराष्ट्र
मे. नवभारत प्रेस लि (मुंबई)
रू.45293
146
3579
2/12/2021
दै.पुढारी
मे.पुढारी पब्लिकेशनस प्रा.लि
रू.17476
147
3582
2/12/2021
दै.सकाळ
मे.सकाळ मिडिया प्रा.लि.
24444
148
3617
10/12/2021
दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा
मे. संवाद कम्युनिकेशनस

8113 

149
3618
10/12/2021
दै.आपलं महानगर
मे. अक्षर कम्युनिकेशन
49851
150
3619
10/12/2021
दै.मुंबई लक्षदिप
मे. Ms.media& publications pvt. ltd.
15328
151
3660
28/12/2021
दै.नवशक्ती
मे इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे) प्रा.लि.
29752
152
3664
28/12/2021
दै.सागर
मे.डेली सागर
27216
153
3665
28/12/2021
साप्ता.पहली खबर उर्दु
मे.पहली खबर
24585
154
3667
28/12/2021
दै.सामना/दोपहर का सामना
मे. प्रबोधन प्रकाशन
49656
155
3679
28/12/2021
साप्ता.शहरवासियांचा पुकार
मे.विकली पुकार

25745

156
3686
30/12/2021
दै.विशाल जागृत जनादेश
मे.दैनिक जनादेश
43242
157
3690
30/12/2021
दै.वृत्तमानस

मे. मासिक मिडीया अॅण्ड कम्युनिकेशन प्रा.लि.

29232
158
3692
30/12/2021
दै. महासागर
मे. दैनिक महासागर
16935
159
3713
7/01/2022
दै.सिटी न्युज मुंबई
मे.सिटी न्युज मुंबई
113033
160
3727
11/01/2022
दै.प्रहार
मे. राजे प्रकाशन
56624
161
3040
11/01/2022

मे. ऑनेट टेवनोलॉजी प्रा.लि

195000

162
3749

दै.परशुराम समाचार  साप्ता.परशुराम समाचार
परशुराम समाचार
61268
163
3750
14/01/2022
दै बित्तं बातमी
मे. वेध प्रकाशन
46436
164
3751
14/01/2022
दै.जागरूक टाईम्स
मे.नारायण पब्लिकेशन प्रा.लि
42844
165
3752
14/01/2022
दै.द ग्लोबल टाईम्स
मे.सिध्दकला प्रिंटमिडिया ण्ड पब्लिकेशन्स प्रा.ि
66971
166
3801
19/01/2022
दै.कोकण सकाळ
मे. सुवर्ता न्युजपेपर्स प्रा.लि
19052
167
3802
20/1//2022
साप्ता. थाने की आवाज
थाने की आवाज
19009
168
3803
20/1/2022
दै.मुंबई लक्षदिप
मे.M.s मोडिया&पाब्लिकेशन्स
21874
169
3804
21/01/2022
साप्ता.जनकल्याण सेवा
मे.श्री. जनकल्याण  सेवा
35809
170
3805
21/01/2022
साप्ता.हिन्द सागर
मे.हिन्द सागर
34580
171
3806
28/01/2022
दै.खबरे आजतक
मे.जेवी.पाब्लिकेशन्स
34249
172
3830
31/01/22
दै.महाराष्ट्र दिनमान
मे. मिडीया पोस्ट
9706
173
3831
02/02/22
दै. महाराष्ट्र टाईम्स
मे.बेनेल, कोकमॅन न्ड कं. ि
55970
174
3833
02/2/2022
दै. महाराष्ट्र सम्राट
मे.दैनिक महाराष्ट्र सम्राट
36341
175
3834
2/2/2022
साप्ता. सुरजप्रकाश
मे.निशा प्रिटर्स
26915
176
3835
2/2/2022
दै.पुण्यनागरी/मुंबई चैाफेर
मे. श्री अंबिका प्रिटंर्स व पाब्लिकेशन्स
74601
177
3836
2/2/2022
साप्ता. मानवाधिकार बातमी
मे.मानवअधिकार बातमी
15480
178
3867
7/2/2022
दै. परशुराम समाचार
मे.परशुराम समाचार
51808
179
3868
7/2/2022
दै. लोकमत
मे. लोकमत मिडिया प्रा. लि.
52618
180
3869
7/2/2022
दै. जनखुलासा
मे. जनखुलासा
531971181
181
3871
11/2/2022
साप्ता. पोलिस बातमी पत्र
पोलिस बातमी पत्र
14850
182
3872
11/2/2022c
साप्ता. शिवमावळा
शिवमावळा
20430
183
3898
17/2/2022
दै.बहुजनरत्न लोकनायक
मे. गोंविद प्रकाशन
20046
184
3900
17/2/2022
दै.ठाणे वैभव
ठाणे वैभव

13583 

185
3901
17/2/2022
दै.द उर्दू टाईम्स डेली

8894
186
3902
17/02/2022
दै.सकाळ
मे.सकाळ मिडिया प्रा.लि.
13037
187
3903
18/2/2022
दै.सिटी न्यूज मुंबई
सिटी न्यूज मुंबई
110757
188
3922
24/2/2022
दै.नवशक्ती
मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे)प्रा.लि
64530
189
3923
24/2/2022
दै.मुंबई. मित्र

38706
190
3924
25/2/2022
दै. दोपहर का सामना/सामना 
मे.प्रबोधन प्र्‍काशन
57923
191
3925
25/2/2022
दै.महाराष्ट्र जनमुद्रा
मे. सेवाद कम्युनिकेशनस
9276
192
3926
25/2/2022
दै.नवशक्ती
मे. इंडियन नॅशनल प्रेस (बॉम्बे)प्रा.लि
2411
193
3927
25/2/2022
साप्ता. लक्ष्यधारी
मे. लक्ष्यधारी
4993
194
3952
3/3/2022
दै.कोकण सकाळ
मे. सुवर्णा न्युजपेपर प्रा.लि 

22477

195
3953
3/3/2022
साप्ता पोलिस मदत पत्र
पोलिस मदत पत्र
9667
196
3954
8/3/2022
साप्ता ठाणे तुफान
ठाणे तुफान
13287

197

 
3955
8/3/2022
दै.द ग्लोबल टाईम्स
मे.सिध्दकला कला प्रिंट मोडिया पब्लिकेशन्स प्रा.लि
39901
198
3956
8/3/2022
दै.बित्तंबातमी
मे.वेध प्रकाशन
25456
199
3994
10/3/2022
दै.परशुराम समाचार
मे परशुराम समाचार
36226
200
3995
10/3/2022
दै. सागर
मे.डेली सागर
46064
201
3996
10/3/2022
दै. विशाल जागृत जनादेश
मे.दैनिक जनादेश
39693
202
3999
11/3/2022
दै. आंपल महानगर
मे. अक्षर कम्युनिकेशन प्रा.लि

57343

203
4000
11/03/2022
दै.वृत्तमानस
मे. मारिक मिडिया णड कम्युनिकेशन  
29963
204
4001
11/3/2022
दै.लोकसत्ता
मे. दि इडिंयन एक्सप्रेस प्रा.लि
50833
205
4002
15/3/2022
दै.महाराष्ट्र टाईम्स
मे. बेंनेल कोल्मॅन न्
22126
206
4006
15/3/2022
दै. मुंबई तरूण भारत
मे. मुंबई तरूण भारत
29636
207
4008
15/3/2022
दै.नवाकाळ, सध्याकाळ
में. नवाकाळ ऑफिस व  नवाकाळ
33692
208
4009
15/03/2022
साप्ता. सुरज प्रकाश
मे. निशा प्रिंटर्स 
19010
209
4010
15/03/2022
दै. लोकमत
मे.लोकमत मिडिया प्रा.लि
86185
210
4011
15/8/2022
दै. प्रात:काल
में.प्रात:काल मल्टीमिडिया लि. 
34272
211
4013
15/03/2022
दै. नवभारत /नवराष्ट्र
मे. नवभारत प्रेस लि. (मुंबई)
79968
212
4014
16/03/2022
साप्ता. थाने की आवाज
मे. थाने की आवाज
19942
213
4015
16/3/2022
दै.महासागर
मे.दैनिक महासागर
14465
214
4016
16/3/2022
दै. हमारा महानगर
मे.महानगर मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. 
7123
215
4017
16/3/2022
दै. हमारा महानगर
मे.महानगर मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. 
16065
216
4032
21/3/2022
साप्ता. मिड मॉर्निग
मे मिड मॉर्निग
21827छायाचित्रे

अलीकडील पोस्टनिविदा / दरपत्रके/ जाहिर सूचना 

मिरा भाईंदर महानागार्पलीकेच्या जनसंपर्क विभागामार्फत " महानगर पालिकेने Facebook, Instagaram, & Twitter या सोशल मिडीया अकाऊन्टस वार्षिक नोंदणी शुल्क भरणे'' या कामासाठी एजन्सी नेमणूक करणे कामी